Godišnja prijava obveznika poreza na dohodak

  • Published on
    25-Jul-2016

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>GODINJA PRIJAVA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK</p><p>Jasminka Toli-Balja</p><p>Rijeka, 14.12.2015.</p></li><li><p>Izmjene Zakona o raunovodstvu</p></li><li><p>1. Na godinja izvjea, godinje financijske izvjetaje i njihovu reviziju, te na financijske podatke za statistike idruge potrebe za izvjetajna razdoblja koja su zapoela prije 1. sijenja 2016. (zavrni raun za 2015.)primjenjuju se odredbe "starog" Zakona o raunovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14) i l. 6.aZakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12.), ukljuujui i prekrajne odredbe iz lanka32."starog" Zakona o raunovodstvu.</p><p>2. Odgaa se primjena propisanog kontnog plana do 1.1.2017. Do tog nadnevka poduzetnici su duni voditi glavnuknjigu prema unaprijed pripremljenim kontima koja osiguravaju podatke za godinje financijske izvjetaje.</p><p>3. Usprkos odgodi primjene propisanog kontnog plana od 1.1.2016. primjenjuje se Pravilnik o strukturi i sadrajugodinjih financijskih izvjetaja (Nar. nov., br. 96/15) kojim su propisane i neke nove/drugaije pozicijefinancijskih izvjetaja. Poduzetnici koji iskazuju iznose na promijenjenim pozicijama, trebaju usuglasiti svoj kontniplan ve od 1.1.2016. Ovo usuglaavanje biti e potrebno provesti i za 2015. godinu, koja e u godinjimfinancijskim izvjetajima za 2016. godinu predstavljati prethodno usporedno razdoblje.</p><p>4. OSFI-u je propisan rok do 30.6.2016. za donoenje propisanog kontnog plana.</p></li><li><p>5. Ukinuta je obveza kontiranja na knjigovodstvenim ispravama.</p><p>6. Knjigovodstvene isprave obvezno potpisuje osoba ovlatena za zastupanje poduzetnika ili osoba nakoju je prenesena ovlast. Od ove obveze izuzeti su jedino izlazni rauni, ako su sastavljeni u skladu sporeznim propisima, te ako sadravaju ime i prezime osobe koja je odgovorna za njihovo izdavanje.</p><p>7. Sve knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige (ukljuujui i izlazne raune) obveznokontrolira i potpisuje odnosno odobrava osoba zaduena za kontrolu (likvidator), na nain iz kojeg semoe jednoznano utvrditi njezin identitet.</p><p>8. Ukinuta je obveza navoenja identifikacijske oznake osoba koje su knjiile i kontroliraleknjigovodstvenu ispravu uz svaku knjienu promjenu na konto-kartici u glavnoj knjizi.</p><p>9. Rok za donoenje pojedinih podzakonskih akata - pravilnika pomie se s 30. studenoga 2015. na 31. prosinac 2015.</p></li><li><p>Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak</p></li><li><p>NEOPOREZIVE NAKNADE DNEVNICE I TERENSKI DODATAK</p><p>Dnevnice za slubena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokrie izdataka prehrane, pia i</p><p>prijevoza u mjestu u koje je radnik upuen na slubeno putovanje.</p><p>NOVO</p><p>Slubenim putovanjem u smislu Zakona i Pravilnika smatra se putovanje do 30 dana neprekidno. Ako je na </p><p>slubenom putovanju osigurana prehrana (ruak i/ili veera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za </p><p>60%.</p><p>Ako je radniku na terenu osigurana prehrana (ruak i/ili veera) neoporezivi iznos terenskog dodatka</p><p>umanjuje se za 50%..</p></li><li><p>PRIJENOS POREZNOG GUBITKA KOD OTUENJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</p><p>Pri prodaji (otuenju) cijele gospodarstvene djelatnosti, uz uvjet da se poslovanje nastavlja te da nije dolo do promjene naina oporezivanja sukladno odredbi lanka 26. Zakona, slijednik stjee pravo i na prijenos poreznog gubitka.</p><p>STRUNI ISPIT</p><p>Oporezivim primicima ne smatraju se ni trokovi strunog ispita koje uplauje poslodavac, odnosno isplatitelj za osobe koje se nalaze na strunom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod tog poslodavca, odnosno isplatitelja.</p></li><li><p>DOHODAK OD KAPITALA (kapitalni dobitak iz udjela u dobiti lanova uprave trgovakih drutavaostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica)</p><p>NOVO</p><p>Kapitalni gubici mogu umanjiti dohodak od kapitalnih dobitaka iz istog poreznog razdoblja, priznaju se samo</p><p>ako su ostvareni temeljem financijske imovine steene nakon 1. sijenja 2016. i ako su ostvareni u roku od 3</p><p>godine od dana nabave, odnosno stjecanja financijske imovine koja se otuuje.</p><p>Ako se financijska imovina steena darovanjem otui u roku od tri godine od dana nabave darovatelja,</p><p>otuitelju (daroprimatelju) utvruje se dohodak od kapitala, te se u tome sluaju danom nabave financijske</p><p>imovine za otuitelja (daroprimatelja) smatra dan nabave pravnog prednika (darovatelja).</p><p>Ako se naknadno otui financijska imovina koja je steena otuenjem izmeu branih drugova i srodnika uprvoj liniji te drugih lanova ue obitelji i/ili otuenjem izmeu razvedenih branih drugova koje je uneposrednoj svezi s razvodom braka i/ili otuenjem koje je u neposrednoj svezi s nasljeivanjem, po osnovikapitalne dobiti koja se pri tom ostvari utvruje se dohodak od kapitala, pri emu se danom stjecanjafinancijske imovine smatra dan prvotnog stjecanja kada je primjenjeno izuzee od oporezivanja..</p></li><li><p>.a isplatitelji - drutva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskomimovinom poreznog obveznika, istekom godine duni su dostaviti poreznom obvezniku sve potrebne podatkeradi sastavljanja izvjea, a osobito:</p><p>ime i prezime, adresu te OIB poreznog obveznika,stanje financijske imovine na poetku i na kraju obraunskog razdoblja,iznos ukupno ostvarenih kapitalnih dobitaka na zadnji dan poreznog razdoblja,</p><p>iznos ukupno ostvarenih kapitalnih gubitaka na zadnji dan poreznog razdoblja,ukupni iznos oporezivih kapitalnih dobitaka na zadnji dan poreznog razdoblja,ukupni iznos porezno priznatih kapitalnih gubitaka na zadnji dan poreznog razdoblja,uplaeni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.</p><p>Isplatitelji su duni podatke o ostvarenim kapitalnim dobicima i kapitalnim gubicima dostavljati i poreznimobveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost, a kojima je to osnovna djelatnost.</p></li><li><p>DOKUMENTI ZA UPIS UZDRAVANOG LANA</p><p>Podatke za osobni odbitak poreznog obveznika u Obrascu PK pod II.1. i II.2. popunjava nadlena ispostava Porezne</p><p>uprave na temelju isprava kao to su:</p><p>izvatci i potvrde iz matice roenih, vjenanih i umrlih,</p><p>izvatci i potvrde iz registra ivotnog partnerstva, pravomone sudske odluke, javne isprave,</p><p>potvrda o usvojenju djeteta i skrbnitvu, rjeenja suda o plaanju alimentacije za biveg branog ili izvanbranog</p><p>druga odnosno ivotnog partnera i neformalnog ivotnog partnera, potvrda nadlenog tijela za zapoljavanje,</p><p>rjeenje o utvrenom invaliditetu, potvrda o kolovanju na kolama i fakultetima, potvrde o prebivalitu ili</p><p>uobiajenom boravitu te svih drugih isprava koje potvruju injenice u svezi s koritenjem osobnog odbitka.</p><p>Izvanbrana zajednica odnosno neformalno ivotno partnerstvo utvruje se sukladno posebnim propisima iz</p><p>podruja obiteljskog prava, odnosno propisa koji ureuju ivotno partnerstvo osoba istog spola, a za potrebe</p><p>utvrivanja osobnog odbitka dokazuje se potvrdom iz matice roenih o roenju zajednikog djeteta, a Porezna</p><p>uprava moe zatraiti i druge vjerodostojne isprave, poput izjave svjedoka, prijave prebivalita na zajednikoj adresi,</p><p>potvrde o zajednikoj imovini upisanoj u zemljinim knjigama, slubenih isprava ovlatenih tijela (npr. zapisnici i</p><p>drugi dokumenti centra za socijalnu skrb) i druge isprave.</p></li><li><p>JOPPD I PUTNI NALOZI</p><p>Staro:</p><p>JOPPD se ne podnosi osim za</p><p>naknade trokova vezanih uz slubena putovanja koji se smatraju primicima na koje se ne plaa porez na dohodakosim isplate dnevnica, naknade isplaene u visini troka noenja, prijevozne karte, troka cestarine ukoliko troakcestarine nije nastao temeljem obavljanja registrirane djelatnosti prijevoza putnika ili tereta.</p><p>naknade trokova vezanih uz slubena putovanja koji se sukladno odredbama lanka 10. toaka 9. i 11. Zakona smatraju primicima na koje se ne plaa porez na dohodak, osim isplate u novcu dnevnica i/ili naknade za koritenje privatnog automobila u slubene svrhe</p><p>Ukinuta oznaka iz Priloga neoporezivih naknada broj 39</p><p>Kod neprofitnih ukinuto 27 i 53, a proireno oznaka 52</p></li><li><p>I DALJE VRIJEDI OBVEZA PREDAJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA:</p><p>1.porezne obveznike koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti iz lanka 18. Zakona i djelatnosti po </p><p>osnovi kojih se dohodak utvruje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema lancima 19. - 24. </p><p>Zakona, </p><p>2.Porezne obveznike - lanove posade broda u meunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od</p><p>nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s lankom</p><p>85. stavkom 1. tokom 6. ovog Pravilnika,</p><p>3.Porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolae podacima o njihovom ostvarenom dohotku u</p><p>poreznom razdoblju odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporeziv dohodak o</p><p>kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom</p><p>roku na propisanom izvjeu,</p><p>4.Porezne obveznike koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. ovoga Pravilnika nemaju obvezu podnoenja</p><p>porezne prijave, a ostvaruju razliku godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili</p><p>razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakice ijom bi primjenom ostvarili</p><p>pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,</p></li><li><p>POSEBAN POSTUPAK UTVRIVANJA POREZA NA DOHODAK</p><p>primjenjuje se na: 1. porezne obveznike koji prema lanku 39. Zakona i lanku 85. ovoga Pravilnika imaju obvezu podnoenja </p><p>godinje porezne prijave, a to su</p><p>- dohodak od nesamostalnog rada iz lanka 14. Zakona kod dva ili vie poslodavaca, isplatitelja plae i/ili mirovine istodobno u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja (lanak 39. stavak 1. toka 1. Zakona), i/ili</p><p>- dohodak iz lanka 39. stavka 1. Zakona koji rezident ostvari izravno iz inozemstva i/ili dohodak izlanka 5. Zakona koji rezident ostvari izravno iz inozemstva pri emu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaeni i/ili su u tuzemstvu plaeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obraunao prema odredbama Zakona (lanak 39. stavak 2. Zakona), i/ili</p><p>-dohodak iz lanka 5. Zakona za koji je Porezna uprava zatraila da porezni obveznik naknadno plati porez na dohodak, koji je, prema odredbama Zakona, bio obvezan platiti (lanak 39. stavak 3. Zakona), i/ili</p><p>5. dohodak iz lanka 5. Zakona ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obraunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak na nain propisan Zakonom (lanak 39. stavak 4. Zakona) i ovim Pravilnikom.</p></li><li><p>2. porezne obveznike koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. ovoga Pravilnika nemaju obvezu podnoenja porezne prijave, ali nisu koristili sve olakice </p><p>TKO NIJE OBAVEZAN PREDATI PRIJAVU (l. 86. Pravilnika, tj. 40. Zakona)</p><p>porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:</p><p>1. dohodak od nesamostalnog rada iz lanka 14. ovoga Zakona samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili vie tuzemnih poslodavaca, odnosno isplatitelja primitka, ali ne istodobno, i/ili</p><p>2. dohodak od imovine i imovinskih prava iz lanka 27. ovoga Zakona i/ili,</p><p>3. dohodak od kapitala iz lanka 30. ovoga Zakona i/ili,</p><p>4. dohodak od osiguranja iz lanka 31. ovoga Zakona i/ili,</p><p>5. drugi dohodak iz lanka 32. ovoga Zakona,</p><p>a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godinju poreznu prijavu prema lanku 39. ovoga Zakona.</p></li><li><p>DOSTAVA PODATAKA POREZNOJ UPRAVI O DODATNIM PODACIMA</p><p>-Do 28.02. na obrascu ZPP-DOH </p><p>-ako nemaju upisane podatke o uzdravanim lanovima ue obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrene invalidnosti, </p><p>prebivalitu na podruju jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta podruja prema posebnom propisu i </p><p>podruju Grada Vukovara, </p><p>-podatke o uveanju osobnog odbitka za plaene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja),</p><p>-porezni obveznici koji ele dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu preraspodijeliti </p><p>-porezni obveznici nasljednici koji podnose godinju poreznu prijavu u ime umrle osobe i </p><p>-porezni obveznici koji iskazuju inozemni dohodak te uplaeni porez na dohodak u inozemstvu. </p><p>Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak u ili iz inozemstva po osnovi kojeg je plaen porez u inozemstvu, a koji suistovremeno platili predujam poreza u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja, do 28.02. podnijeti zahtjev zapriznavanjem prava u posebnom postupku te istom priloiti vjerodostojne isprave</p></li><li><p>Dodaci na Obrascu DOH</p></li><li><p>Ako nakon odbitka plaenih predujmova poreza na dohodak i prireza iz stavka 4. ovoga lanka preostanerazlika poreza za uplatu, porezni je obveznik tu razliku obvezan platiti u roku petnaest (15) dana od danadostave rjeenja o utvrenom godinjem porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak,</p><p>osim</p><p>ako porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost te plaa porez na dohodak po godinjoj poreznoj prijavis danom podnoenja godinje porezne prijave</p></li><li><p>Novi Pregled primitaka i izdataka</p></li><li><p>Novi Obrazac DI</p></li><li><p>Oporezivanje samostalne djelatnosti</p></li><li><p>OBLICI OPOREZIVANJA SAMOSTALNIH DJELATNOSTI</p><p>Porez na DOBIT</p><p>Paual</p><p>Porez na DOHODAK</p></li><li><p>PAUALNO OPOREZIVANJE DOHOTKA</p></li><li><p>Pravilnik o paualnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 143/06., 61/12. i 160/13.)</p><p>Propisuje:- vrste samostalnih djelatnosti kojima se dohodak moe utvrivati u paualnoj svoti, </p><p>- Uvjeti koje moraju ispunjavati fizike osobe ako obavljaju djelatnost u supoduzetnitvu, </p><p>- smanjenje paualnog poreza na dohodak za porezne obveznike koji samostalnu djelatnost obavljaju napotpomognutim podrujima jedinica lokalne samouprave, na otocima prve skupine i podruju GradaVukovara i</p><p>- utvrivanje godinjega paualnog dohotka u sluaju poetka ili prestanka obavljanja samostalnedjelatnosti tijekom poreznog razdoblja, na nain da se prvo utvrdi prosjeni primitak od obavljanjasamostalne djelatnosti koji se zatim mnoenjem s 12 mjeseci svodi na godinju razinu.</p></li><li><p>TKO MOE IZABRATI PAUALNO OPOREZIVANJE?</p><p>- samostane djelatnosti obrta, koje fizike osobe obavljaju samostalno i trajno prema l. 2. Zakona o obrtu (Nar. nov., br., 143/13.), sa svrhom postizanja dohotka koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluga na tritu</p><p>- samostalne djelatnosti poljoprivrede i umarstva, koje obuhvaaju koritenje prirodnih bogatstva zemlje i prodaju te zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u nepreraenom stanju, te</p><p>- samostalne djelatnosti koje se obavljaju kao domaa radinost i sporedno zanimanje samo osobnim radom, sve dok se ne prijee visina primitka koji se ostvaruju obavljanjem navedenih djelatnosti (za 2015. godinu to je iznos od 79.430,00 kuna)</p></li><li><p>DOMAA RADINOST I SPOREDNA DJELATNOST</p><p>UVJETI ZA OBAVLJANJE:</p><p>- da te poslove obavljaju iskljuivo osobnim radom</p><p>- udovoljavanje posebnom uvjetu strune osposobljenosti, odgovarajueg srednjestrukovnog obrazovanja ili poloenog majstorskog ispita, ako obavlja djelatnost s popisavezanih obrta</p><p>- da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelazeiznos od deset bruto prosjenih mjesenih plaa u kalendarskoj godini u kojoj seobavljaju te djelatnosti (za 2015. godinu to je iznos od 79.430,00 kuna).</p></li><li><p>Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domae radinosti izdaje nadleniured dravne uprave u upaniji na podruju prebivalita odnosno boravita fizikeosobe koja obavlja domau radinost ili sporedno zanimanje.</p><p>Troak registriranja je 170 kn (od ega se 100 kuna odnosi na izdavanje odobrenja).</p><p>Fizika osoba time ne stjee status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vodenadleni uredi dravne uprave</p><p>Ne plaaju komorski doprinos (Zakonu o obrtu - obvez...</p></li></ul>

Recommended

View more >