Gorzów Wlkp., 29 sierpnia 2013

  • Published on
    06-Feb-2016

  • View
    90

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K onferencja metodyczna Dydaktyka literatury i jzyka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej wkontekcie nowej podstawy programowej i zmian w formule egzaminu maturalnego. Gorzw Wlkp., 29 sierpnia 2013. Rekomendacje dydaktyczne opracowaa Magorzata Niewiadomska. Nowe typy zada maturalnych. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Konferencja metodyczna</p><p>Dydaktyka literatury i jzyka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej wkontekcie nowej podstawy programowej i zmian w formule egzaminu maturalnego</p><p>Gorzw Wlkp., 29 sierpnia 2013</p></li><li><p>Rekomendacje dydaktyczne</p><p>opracowaaMagorzata Niewiadomska </p></li><li><p>Nowe typy zada maturalnychWymagaj sfunkcjonalizowej (nie odtwrczej) wiedzy oraz umiejtnoci analityczno-interpretacyjnych (w odniesieniu do tekstu rdowego wskazanego w zadaniu i zwizanych z nim problemowo przywoa rnych kontekstw).Wiedza jzykowa i teoretycznoliteracka jest w nich czynnikiem wspomagajcym lektur tekstw kultury. Odwouj si do umiejtnoci (i wiadomoci) wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu edukacji polonistycznej oraz etapw niszych. </p></li><li><p>Wykonanie zadania egzaminacyjnego na maturze ustnej wymaga: rozpoznania zadanej w poleceniu intencji i przygotowania wypowiedzi zgodnie z t intencj,odczytania (interpretacji) doczonego tekstu kultury pod ktem wskazanego w poleceniu problemu; odwoania si do innych tekstw kultury (dowolnych) i problemw, ktre cz si z tematem wypowiedzi; opracowania wypowiedzi pod wzgldem kompozycyjnym i jzykowo-stylistycznym; wygoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury ywego sowa; udziau w rozmowie dotyczcej wygoszonej wypowiedzi monologowej. </p></li><li><p>Wniosek 1: Na lekcjach mwi uczniowie Na przykad:Samodzielnie okrelaj tematyk omawianych tekstw i ich fragmentw.Formuuj problem podjty przez autora, okrelaj stanowisko autora wobec problemu.Prezentuj wasne przeycia i przemylenia wynikajce z kontaktu z dzieem.Okrelaj wasne stanowisko wobec problemu, argumentuj je.Polemizuj i dyskutuj. </p></li><li><p>Na lekcjach mwi uczniowie. Na przykad:Stawiaj samodzielne tezy interpretacyjne i formuuj argumenty wyprowadzone z tekstw. Komentuj, streszczaj, parafrazuj teksty.Snuj refleksj wartociujc nad dzieem sztuki, jego przekazem i jzykiem.Przygotowuj i wygaszaj referaty (referat jest jedn z obowizkowych form wypowiedzi). Planuj i wygaszaj ustne wypowiedzi z uwzgldnieniem podstawowych zasad retoryki, np. przemwienia.</p></li><li><p>Na lekcjach mwi uczniowie Przyzwyczajajmy uczniw do konstruowania i wygaszania duszej, spjnej wewntrznie wypowiedzi na gorco, bez wczeniejszego przygotowania, w zwizku z tekstem nowym dla ucznia.W pracy lekcyjnej i ocenianiu rozwamy powrt do systematycznego pytania uczniw i do oceny ich ustnych wypowiedzi zarwno tych przygotowanych w domu, jak powstajcych na lekcjach, w toku pracy nad tekstami.</p></li><li><p>Wniosek 2. Zasada rnicowania tekstw kulturyJak najczciej czmy prac nad literatur z czytaniem innych tekstw kultury: reporta, felieton, recenzja, wykad, przemwienie, film, obraz, plakat, rzeba, architektura, reklama, komiks.Podchodmy do analizy tekstw intertekstualnie i kontekstualnie, pozwlmy uczniom wskazywa ich osobiste konteksty.Umoliwiajmy uczniom wypowiedzi ustne i pisemne na temat rnych tekstw kultury.</p></li><li><p>Wniosek 3. Zwikszmy czstotliwo wicze i zada wymagajcych refleksji nad treci, kompozycj, spjnoci, jzykiem (np. dekompozycja tekstu w formie planu umoliwiajcego jego linearne streszczenie, wskazywanie/formuowanie tezy autorskiej, argumentw i wnioskw, odczytywanie intencji nadawcy).Przykady z Informatora maturalnego: Sformuuj trzy pytania, na ktre w kolejnych akapitach odpowiada autor tekstu 1. Kade pytanie musi odnosi si do caego akapitu.Ktre z podanych w tabeli sdw s zgodne z twierdzeniami autora wyraonymi w tekcie 1., a ktre nie? Wstaw X w odpowiedni rubryk.. </p></li><li><p>Wniosek 4. Wzmocnienie znajomoci lekturStosujmy dziaania sprawdzajce znajomo dzie opatrzonych gwiazdk teksty wykorzystane w testach mog odnosi si do lektur! (np. zadania 2-3 pierwszego testu).Przykad z Informatora maturalnego:Kogo w przedstawieniu gra Krzysztof Kolberger? A. Konrada B. Senatora C. Mickiewicza D. Ksidza Piotra Uzasadnij wybr, odwoujc si do treci recenzji i Dziadw czci III Adama Mickiewicza. </p></li><li><p>Jak tre w kontekcie Dziadw czci III Adama Mickiewicza powinien mie napis, o ktrym autor recenzji pisze w przedostatnim akapicie? A. mier carowi. mier!B. Razem, modzi przyjaciele! C. Nowosilcow to suga piekie. D. Umar Gustaw, narodzi si Konrad. </p><p>Pomocne s oparte na wizualizacji techniki porzdkujce tre lektury i uatwiajce jej zapamitywanie, na przykad lokowanie wydarze na osi czasu lub mapowanie utworw o rozlegej i trudnej do zapamitania treci. Zadania prawda/fasz dotyczce bohaterw i faktw powieciowych. Zadania typu dokocz zdanie, np.: Konrad uzyskuje przebaczenie, poniewa...Inne: Pycha pokora to synonim/homonim/antonim . Zilustruj obie postawy przykadami z III czci Dziadw.</p></li><li><p>Wniosek 5. Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieFunkcjonalna znajomo gramatyki Zadania dotyczce fleksji np.: jak funkcj peni uycie nieosobowych form czasownika, jak na wymow tekstu wpywa zmiana formy czasownikw z czasu teraniejszego na przyszy czy stosowanie przez autora trybu rozkazujcego w pierwszej osobie liczby mnogiej;Przykad z Informatora maturalnego:Do kadego z przykadw uycia czasownika dobierz sytuacj, w ktrej ten czasownik zosta uyty. </p></li><li><p>Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieFunkcjonalna znajomo gramatyki Zadania dotyczce sowotwrstwa, np.: jak dodanie okrelonej czstki sowotwrczej modyfikuje znaczenie wyrazu, jaka warto znaczeniowa powstaje?Przykady z Informatora maturalnego: Wstaw X w wierszu, w ktrym zamieszczono definicj czonu pseudo-. Od jakich wyrazw podstawowych utworzony zosta przymiotnik kasandryczno-rejtanowsko-piotrowoskargowa? Co znaczy ten przymiotnik w tekcie Jana Miodka? Jaki efekt wywouje jego uycie? </p></li><li><p>Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieFunkcjonalna znajomo gramatyki na poziomie skadni.Zadania wymagajce rozrnienia typw zda ze wzgldu na ich tre i na funkcj w wywodzie autora (podrzdne warunkowe, wsprzdne wynikowe, przeciwstawne)Przykady: Znajd w akapicie trzecim i wpisz do tabeli po jednym spjniku penicym w tekcie 1. wskazan funkcj. Podaj przykady zda zoonych, w ktrych wystpiy takie spjniki. - Wprowadzenie zdania podrzdnego, ktre okrela warunek - Wprowadzenie zdania wsprzdnego cznego - Wprowadzenie zdania podrzdnego, ktre zawiera uzasadnienie sdu </p></li><li><p>Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieZadania wymagajce rozpoznania i uzasadnienia rozpoznanej konwencji gatunkowej (np. recenzja, felieton, przemwienie) lub stylistycznej (np. style uytkowe, np. naukowy, publicystyczny, popularnonaukowy..., odmiany jzyka o ograniczonym zasigu, np. rodowiskowe, terytorialne).Na przykad:Podaj dwie cechy gatunkowe tekstu, ktre pozwalaj stwierdzi, e jest on recenzj. Kad cech zilustruj przykadem z tekstu. Wyjanij, czemu suy nagromadzenie wyrazw i wyrae rodowiskowych oraz potocznych w tekcie. </p></li><li><p>Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieZnajomo rodkw stylistycznych przeoona na umiejtno okrelania ich funkcji. Na przykad:Wyraenie melodramatyczny melodramat to A. hiperbola.B. oksymoron. C. antonim. D. synekdocha.Jak funkcj peni ten rodek stylistyczny w tekcie Grayny Stachwny? </p></li><li><p>Rozprawka na maturze!Bd przydatne:wiczenia przypominajce t form wypowiedzi zarwno od strony konstrukcyjnej, jak i stylistycznej (charakterystyczne zwroty, sownictwo). wiczenia w analizie tematu i konstruowaniu planu wypowiedzi w rnych postaciach (plan linearny, mapa myli, tabela).Rozprawka maturalna nie jest wolna od ogranicze ucze rozwaa wskazany w temacie problem, odnoszc si do zaczonego tekstu, a wic wykonuje te czynnoci analityczne i interpretacyjne, musi wykaza si rozumieniem tekstu. Powinien na przykad okreli stanowisko autora/bohatera wobec problemu, sformuowa tez i wyprowadzi z tekstu argumenty.</p></li><li><p>Rozprawka na maturzewiczenia w trafnym doborze i waciwym przywoywaniu przykadw z innych dzie.Czy szczeglne okolicznoci mog usprawiedliwi postpowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki? Rozwa problem i uzasadnij swoje zdanie , odwoujc si do fragmentu Innego wiata Gustawa Herlinga-Grudziskiego i do innych tekstw kultury. Marek Edelman Kreon Kmicicbohaterowie KamizelkiRaskolnikow,Marlow i Kurtz Lord Jim</p><p>Z podanej puli wybierz przykady umoliwiajce podjcie rozwaa. Zastanw si, jak je wykorzysta w argumentacji. Ustal porzdek prezentowania przykadw. </p></li><li><p>Rozprawka na maturzewiczenia w przywoywaniu trafnych kontekstw.Czy w mioci lepiej sucha gosu rozsdku, czy te odda si namitnoci? Rozwa problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwoujc si do 1. podanego fragmentu Lalki, 2. caego utworu Bolesawa Prusa 3. oraz innego tekstu kultury.Zgromad informacje pomocne w rozwaaniu problemu. Jaka wiedza, jakie pojcia mog si przyda?Przydatne informacje i konteksty cechy charakterystyczne epok romantyzmu i pozytywizmu, np.:... spory midzy romantykami a owieconymi pojcia: racjonalizm, empiryzm, idealizm.</p></li><li><p>Co nowego w owiacie?obnienie wieku szkolnego,zmiany w systemie ksztacenia zawodowego,nowa podstawa programowa w kl. IV VI i w szkole ponadgimnazjalnej,nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,nowelizacja nadzoru pedagogicznego,zmiany w sposobie prowadzenia i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli.</p></li><li><p>Podstawowe kierunki realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2013/2014Wspieranie rozwoju dziecka modszego w zwizku z obnieniem wieku realizacji obowizku szkolnegoPodniesienie jakoci ksztacenia w szkoach ponadgimnazjalnychDziaania szkoy na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniwKsztacenie uczniw niepenosprawnych w szkoach oglnodostpnych </p></li><li><p>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieliSystem doskonalenia nauczycieli oparty na oglnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szkSieci wsppracy i samoksztacenia</p></li><li><p>Kompleksowe wspomaganie szk</p><p>Adresowane jest do szkoy rozumianej jako zoony system.Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoy i odpowiada na jej rzeczywiste potrzeby.Jest procesem, odchodzi od jednorazowych form doskonalenia.Przebiega od diagnozy potrzeb placwki, przez wybr obszaru wspomagania, opracowanie rocznego planu wspomagania w wybranym obszarze, realizacj tego planu do ewaluacji.Rola SORE (szkolnego organizatora rozwoju edukacji)</p></li><li><p>Sieci wsppracy i samoksztaceniaS dopenieniem kompleksowego wspomagania szk.Skupiaj nauczycieli, dyrektorw, psychologw, pedagogw, bibliotekarzy z obszaru jednego powiatu.Cele sieci to wymiana dowiadcze, analiza dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji uczestnikw, tworzenie nowych rozwiza na potrzeby szk uczestniczcych w sieci, nawizywanie kontaktw i wsppracy pomidzy nauczycielami i szkoami.Sieci dyrektorw (pozapedagogiczne obowizki dyrektora).Sieci przedmiotowe (polonici edukacja filmowa).Sieci problemowe (walka ze szkoln absencj).</p></li><li><p>Tematyka sieciwsppracy i samoksztacenia - przykadyEdukacja filmowa.Skuteczne sposoby zachcania uczniw do czytania.Jak rozwija twrcze mylenie uczniw?Praca z uczniem zdolnym na zajciach koa naukowego.Jak budowa wasne programy nauczania?Promocja i budowanie wizerunku szkoy.Nauczyciele pracuj zespoowo.Praca z nowoczesnymi technologiami.</p><p>16 tematw sieci nauczycielskich</p></li><li><p>Tematy OLiJP 2013/2014LITERACKIE:Topos miejsca przyjemnego (locus amoenus) w literaturze epok dawnych: postacie i funkcje.Midzy indywidualizmem a wsplnot. Paradoksy ludzkich dowiadcze w dramacie polskiego romantyzmu.Wadysaw Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) - wybitny poeta krajowego romantyzmu.W poszukiwaniu straconego czasu. Pami jako mechanizm psychologiczny, zasb kulturowy i tworzywo literackie.HERB WYGNANIA. DIARYSTYKA DRUGIEJ EMIGRACJI (temat dodany na proby polonistw o temat dotyczcy literatury XX wieku).</p></li><li><p>Tematy na olimpiad 2012/2013TEMAT JZYKOZNAWCZYRodzina, ach, rodzina. Jzykowy obraz relacji rodzinnych w polszczynie. TEMATY TEATROLOGICZNE:Dramat i teatr Stanisawa Ignacego Witkiewicza a polska awangarda XX wieku.Ksztatowanie przestrzeni w teatrze XX i XXI wieku.</p></li><li><p>KONKURSYI Oglnopolski Konkurs na Tomik Wierszy Duy Format</p><p>XXIX Oglnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego (poezja lub proza)</p><p>VI Oglnopolski Konkurs Poetycki Refleksy</p><p>Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Jana piewaka i Anny Kamieskiejwietlne Piro 2013 (opowiadanie fantastyczne) </p></li><li><p>II Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Pawa Bryliskiego (trzy wiersze o dowolnej tematyce)XV Oglnopolski i Polonijny Konkurs Literacki im. Leopolda StaffaKonkurs poetycki z okazji Roku Juliana Tuwima i 65. rocznicy oddziau dzkiego ZLPVIII Oglnopolski Konkurs na Proz Poetyck im. Witolda SukowskiegoXXVII Oglnopolski Konkurs Poetycki O li konwalii im. Zbigniewa Herberta</p><p>XXV Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Wadysawa Broniewskiego O Li Dbu</p></li><li><p>Otwartym tekstem (opowiadania o dowolnej tematyce)</p><p>Niepodlegli nicoci. Ryszard Krynicki i jego poezja (esej krytycznoliteracki)</p><p>Konkurs literacki na powie obyczajow z tem historycznym</p><p>Video Poezja (utwr audiowizualny inspirowany wierszem)</p><p>Rewicz Motion Graphic animacje komputerowe, filmy, impresje filmowe, utwory z dziedziny video-artu lub eksperymentalne produkcje audiowizualne </p></li><li><p>Nakr wiersz do wyboru 150 wierszy</p><p>Akcja filmowa Rany Julek film inspirowany wierszem J. Tuwima Ranyjulek</p></li><li><p>Podstawowe kierunki realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2013/2014Wspieranie rozwoju dziecka modszego w zwizku z obnieniem wieku realizacji obowizku szkolnegoPodniesienie jakoci ksztacenia w szkoach ponadgimnazjalnychDziaania szkoy na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniwKsztacenie uczniw niepenosprawnych w szkoach oglnodostpnych </p></li><li><p>Wyniki egzaminu maturalnego 2013OpracowaaMagorzata Niewiadomska</p></li><li><p>Zdawalno oraz rednie wyniki procentowe na poziomie podstawowym</p><p>ObszarZdawalno % redni wynik %Lubuskie97,8156,61Wielkopolskie96,0354,64Zachodnio-pomorskie95,5053,43Okrg96,1754,63Kraj</p></li><li><p>rednie wyniki procentowe na poziomie rozszerzonym</p><p>Obszarredni wynik %Lubuskie60,14Wielkopolskie60,88Zachodnio-pomorskie62,15Okrg60,22Kraj</p></li><li><p>Wspczynnik atwoci zada Poziom podstawowyCzytanie ze zrozumieniemZADANIA0.00 0.19 bardzo trudne ------------0.20 0.49 trudne-4, 50.50 0.69 umiarkowanie trudne8, 12, 14, 9, 130.70 0.89 atwe-7, 6, 10, 1, 3, 110.90 1.00 bardzo atwe-2</p></li><li><p>Zad.Polecenie i sprawdzana umiejtnoWspcz. p 4.Za pomoc jakich zabiegw jzykowych autor wyrazi wtpliwoci zwizane z niektrymi sdami prezentowanymi w akapicie 3.? Wypisz dwa i je nazwij. Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i jzyka tekstu, nazywanie rodkw jzykowych. 0,42trudne5.W kontekcie akapitu 3. wyjanij sens dwch wyrae przyimkowych uytych w zdaniach: wiat przyszoci [...]bdzie wiatem dostosowanym przez czowieka do czowieka. Tylko czy w ostatecznym rachunku dla czowieka? Odczytywanie sensu zastosowanego przeciwstawienia. 0,47trudne</p></li><li><p>Zad.Polecenie i sprawdzana umiejtnoWspcz. p 8.Autor stawia pytania: Czy [...] warto zaprzta sobie gow refleksj nad przyszoci? Nad kierunkiem i tempem rozwoju nauki? Napisz, jakiej udziela na nie odpowiedzi i jak j uzasadnia. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu.0,56um. trudne14.Tekst zosta napisany w stylu A. popularnonaukowym. B. potocznym. C. naukowym. D. artystycznym. </p><p>Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i jzyka tekstu. 0,61um. trudne</p></li><li><p>Zad.Polecenie i sprawdzana umiejtnoWspcz. p 12.Akapit 6. jest uzupenieniem treci akapitu 5. Wyjanij, na czym to uzupenienie polega. </p><p>Rozpoznawanie...</p></li></ul>