Grupowe zakupy usług transportowych – praktyczna redukcja

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>Grupowe zakupy usug transportowych praktyczna redukcja kosztw transportu </p></li><li><p>2 </p><p>Zaprezentowanie rzeczywistych korzyci wynikajcych ze wsppracy firm w grupowej konsolidacji usug transportowych przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej T-Scale weryfikowanej przez firmy zrzeszone w ECR Polska. </p><p> Wyzwania rynku oraz idea projektu </p><p> Rola koordynatora, uytkownika i przewonika </p><p> Proces wymiany informacji na platformie </p><p> Warianty wsppracy, osigane korzyci oraz podzia oszczdnoci </p><p> Potencja wsppracy grupy firm </p><p> Podsumowanie </p><p>Cel oraz agenda </p><p>Cel </p><p>Agenda </p></li><li><p>3 </p><p>Wyzwania rynku </p><p> kryzys spowodowa konieczno nawizywania wsppracy firm </p><p>w organizacji procesw transportowych oraz poszukiwania nowych modeli </p><p>tej wsppracy </p><p> utrzymanie wysokiej jakoci serwisu, elastycznoci wobec Klienta przy </p><p>jednoczesnym zapewnieniu efektywnoci kosztowej </p><p> nawizanie staej wsppracy z grup maych i rednich przewonikw </p><p>insourcing usug transportowych </p><p> walka z nieoptymalnym wykorzystaniem zasobw (pojazdy: puste </p><p>przebiegi, niski wskanik wykorzystania powierzchni pojazdu, ludzie) </p><p> poszukiwanie rozwizania umoliwiajcego osignicie efektu skali, </p><p>analogicznie jak w przypadku grupowych zakupw </p></li><li><p>4 </p><p> Stworzenie kompleksowego rozwizania wspierajcego konsolidacj procesw transportowych grupy niezalenych przedsibiorstw. </p><p> Celem wsppracy jest optymalizacja kosztw transportu wynikajca z osignitego efektu skali przy zrwnowaonym wykorzystaniu zasobw grupy. </p><p> Korzyci ze wsppracy jest take ograniczenie kosztw firm zwizanych z organizacj transportu poprzez przeniesienie wybranych odpowiedzialnoci na koordynatora transportu. </p><p>Idea projektu </p></li><li><p>5 </p><p> Integralnym elementem rozwizania jest rozwizanie T-Scale umoliwiajce wymian informacji w czasie rzeczywistym pomidzy podmiotami zaangaowanymi w realizacj przewozw (uytkownik transportu, dostawca usug transportowych, koordynator). </p><p> Wsppraca niezalenych firm to take sposb na zwikszenie dostpnoci powierzchni adunkowej. </p><p> Kolejna zaleta to redukcja natenia ruchu, czyli zmniejszenie negatywnego wpywu transportu drogowego na rodowisko. </p><p>Idea projektu </p></li><li><p>6 </p><p> w odrnieniu od istniejcych gied transportowych daje moliwo koordynacji i konsolidacji zlece, a tym samym optymalizacji kosztw transportu wynikajcych z osignitego efektu skali. to take zaufanie i bezpieczestwo wynikajce ze wsppracy w zamknitej grupie przedsibiorstw oraz monitorowaniu wsppracy przez niezaleny podmiot. </p><p>Komunikacja </p></li><li><p>7 </p><p>Role na platformie </p></li><li><p>8 </p><p>W odrnieniu od klasycznej spedycji usuga koordynacji nie jest nastawiona na wypracowanie zysku koordynatora. Celem dziaalnoci koordynatora jest wypracowanie oszczdnoci zwizanych z realizacj procesw transportowych. Uzyskane oszczdnoci s dzielone pomidzy uytkownikw transportu, przewonikw oraz koordynatora. </p><p>Rola koordynatora transportu </p><p> Analiza i konsolidacja zlece. Wstpne planowanie i konsolidacja adunkw. Uzyskanie akceptacji uytkownikw. Przyjcie do realizacji. Koordynacja procesu realizacji zlece. Rozliczanie zlece. Generowanie raportw. Wsppraca z koordynatorem technicznym celem zapewnienia bezpieczestwa oraz stabilnoci systemu. </p><p>Zadania </p></li><li><p>9 </p><p>Wdroenie i koordynacja techniczna </p><p>ILiM - moliwy zakres usug </p><p>(dostawca produktu, serwis techniczny) </p><p>Koordynacja merytoryczna i techniczna Stworzenie serwera platformy Konfiguracja baz danych Szkolenie uytkownikw 1 dzie Utrzymanie serwera w ILiM oraz zapewnienie bezpieczestwa danych Help Desk dla uytkownikw Audyt efektywnoci rozwizania oraz ocena korzyci - raz na kwarta ocena </p><p>pracy koordynatora transportu i przygotowanie raportu dla uytkownikw. Koordynator merytoryczny reprezentuje interesy wszystkich uytkownikw i pilnuje bezstronnoci dziaa. </p><p> Usugi dodatkowe </p><p> Przypisanie lokalizacji do rejonw Szkolenia Nadzr merytoryczny (zwizany take ze standardami komunikacji) Opracowanie automatycznych interfejsw wymiany danych Doradztwo w zakresie optymalizacji procesw </p><p>Rola koordynatora technicznego </p></li><li><p>10 </p><p>Wdroenie i koordynacja techniczna </p><p>ILiM - moliwy zakres usug </p><p>(dostawca produktu, serwis techniczny) </p><p>Podstawowe warunki wiadczenia usug serwisowych </p><p> Dostpno do platformy 24h / 7 dni w tygodniu Gotowo pracownikw ILiM: 7.00 18.00 od poniedziaku do pitku* Czas reakcji na bdy krytyczne** 1h, zwyke 4 h Czas naprawy bdw krytyczne** 4h, zwyke 8 h Help Desk dla uytkownikw </p><p>Rola koordynatora technicznego </p><p>* gotowo po godzinie 18.00 oraz w sobot i niedziel moliwa za dodatkow opat </p><p>** okrelenie funkcjonalnoci krytycznych w umowie wiadczenia usug serwisowych </p></li><li><p>11 </p><p>1. Wprowadzenie zapyta przewozowych </p><p>2. Wstpne planowanie </p><p>3. Kontakt z przewonikami </p><p>4. Przyjcie i realizacja zlecenia </p><p>6. Rozliczenie zlece z uytkownikami transportu </p><p>5. Rozliczenie zlece z przewonikami </p><p>Przepyw informacji </p><p>Dziaania operacyjne </p></li><li><p>12 </p><p>Generowanie </p><p>zlece </p><p>skonsolidowanych </p><p>Weryfikacja </p><p>warunkw </p><p>zlece </p><p>Realizacja </p><p>transportu, </p><p>rozliczenia </p><p>Wprowadzanie </p><p>zapyta </p><p>Przepyw informacji </p></li><li><p>13 </p><p>Lokalizacja zaadunku/rozadunku </p><p>Data i godz zaadunku/rozadunku </p><p>Informacje dodatkowe: Czas zaadunku/rozadunku Grupowanie (T/N) Dugo trasy (km) Info o zwrocie opakowa (T/N) Zwrot potwierdzonych dokumentw(T/N) Informacje o tym kto opaca fracht </p><p>PRZESYKA: </p><p>Zakres wymienianych informacji </p><p>Zapytanie przewozowe </p><p>kiedy, skd, dokd </p><p>co </p></li><li><p>14 </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Wariant 1. Eliminacja pustych powrotw. </p><p>Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach. </p><p>Wariant 3. Kombinacja W1 + W2 </p></li><li><p>15 </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Nadawca 1</p><p>Odbiorca 1 Nadawca 2</p><p>Odbiorca 2</p><p>25 palet 0 palet</p><p>Dwa </p><p>pojazdy</p><p>Wysokie </p><p>koszty </p><p>transportu</p><p>0 palet 30 palet</p><p>Wariant 1. Eliminacja pustych powrotw </p><p>Sytuacja obecna </p></li><li><p>16 </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Nisza stawka wycznie </p><p>za km adowne </p><p>efektywne wykorzystanie </p><p>przestrzeni adunkowej </p><p>Wariant 1. Eliminacja pustych powrotw </p><p>Sytuacja docelowa </p></li><li><p>17 </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Nadawca 1</p><p>Odbiorca</p><p>Nadawca 2 Nadawca 3</p><p>10 palet codziennie</p><p>lub</p><p>30 palet co 3 dni</p><p>Dostawa </p><p>codziennie</p><p>Dostawa co </p><p>3 dni</p><p>Nadawca</p><p>SKUTKI (kosztowe)</p><p>Wysokie </p><p>koszty </p><p>transportu</p><p>Niskie </p><p>koszty </p><p>transportu</p><p>Niski stopie </p><p>wykorzystania </p><p>powierzchni </p><p>adunkowej</p><p>Wysoki stopie </p><p>wykorzystania </p><p>powierzchni </p><p>adunkowej</p><p>10 palet codziennie</p><p>lub</p><p>30 palet co 3 dni</p><p>10 palet codziennie</p><p>lub</p><p>30 palet co 3 dni</p><p>Dostawa co 3 dni jest korzystna kosztowo, ale nie </p><p>zapewni odpowiedniego poziomu obsugi klienta klient </p><p>wymaga czstszych dostaw! </p><p>Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach </p><p>Sytuacja obecna </p></li><li><p>18 </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Efekt: zmniejszenie kosztw transportu </p><p>poprzez zwikszenie poziomu wykorzystania </p><p>powierzchni adunkowej przy zachowaniu </p><p>wymaganej czstotliwoci dostaw! </p><p>Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach </p><p>Sytuacja docelowa </p></li><li><p>19 </p><p>Podzia oszczdnoci </p><p>Wariant 1. Eliminacja pustych przebiegw przykad </p><p>Patno tylko w jedn stron + dodatkowe oszczdnoci </p><p>Firma X Firma Y SUMA </p><p>KROK 1 koszty transportu przed poczeniem 1 005 z 1 212 z 2 217 z </p><p>KROK 2 czne koszty transportu po poczeniu 2 069 z </p><p>KROK 3 rnica kosztw 148 z 6,7% </p><p>KROK 4 wolumen zlecenia 23 pj 24 pj 47 pj </p><p>KROK 5 udzia % w skonsolidowanym adunku 48,9% 51,1% 100,0% </p><p>KROK 6 podzia oszczdnoci 72,5 z 75,7 z 148,2 z </p><p>KROK 7 koszt transportu dla kadej z firm 932,7 z 1 136,5 z </p><p>7,2% 6,2% </p></li><li><p>20 </p><p>Podzia oszczdnoci </p><p>Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach - przykad </p><p>Firma X Firma Y SUMA </p><p> KROK 1 koszty transportu przed poczeniem 407 z 502 z 909 z </p><p> KROK 2 czne koszty transportu po poczeniu 695 z </p><p> KROK 3 rnica kosztw 214 z 23,5% </p><p> KROK 4 wolumen zlecenia 10 pj 9 pj 19 pj </p><p> KROK 5 udzia % w skonsolidowanym adunku 52,6% 47,4% 100,0% </p><p> KROK 6 podzia oszczdnoci 112,6 z 101,4 z 214,0 z </p><p> KROK 7 koszt transportu dla kadej z firm 294,4 z 400,6 z </p><p>27,7% 20,2% </p></li><li><p>21 </p><p>Efekty wsppracy </p></li><li><p>22 </p><p>CASE STUDY </p><p> Wybrane dwa przedsibiorstwa: czonkowie ECR Polska </p><p> Analiza danych: Analiza dostaw realizowanych w okresie rocznym, oszacowanie </p><p>kosztw dostaw realizowanych niezalenie przez kade z przedsibiorstw, wskazanie </p><p>wsplnych lokalizacji klientw </p><p> Symulacja: poczenie dostaw realizowanych w poszczeglnych dniach </p><p>do wsplnych lokalizacji, zachowanie warunkw dostaw </p><p>Przedsibiorstwo 1 Przedsibiorstwo 2 </p><p>czny wolumen dostaw w pj 71 000 10 900 </p><p>Ilo dostaw w badanym okresie 25 800 12 600 </p><p>rednia wielko dostaw dziennych w pj 240 40 </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Wariant 2 </p></li><li><p>23 </p><p> Poczenie wolumenw dostaw realizowanych przez tylko dwie firmy </p><p>w dokadnie w tych samych dniach, do dokadnie tych samych lokalizacji </p><p>umoliwio osignicie oszczdnoci kosztowych na poziomie ok. 18% </p><p>ponoszonych dotychczas kosztw. </p><p> Przeprowadzona analiza pokazaa, e ogromny potencja zmniejszania </p><p>kosztw na drodze wsplnej organizacji dostaw tkwi w : </p><p> czeniu wolumenw dostaw regionalnie - zdefiniowanie wsplnych lokalizacji </p><p>klientw wg regionw, </p><p> czeniu dostaw do wsplnych lokalizacji w kilkudniowych okresach - </p><p>negocjacje warunkw dostaw z odbiorcami we wsplnych lokalizacjach. </p><p>CASE STUDY korzyci moliwe do osignicia w wyniku konsolidacji dostaw: </p><p>Warianty wsppracy </p><p>Wariant 2 </p></li><li><p>24 </p><p>Potencja wsppracy </p><p>17 regionw wsplnych </p><p>4 firmy w systemie </p><p>REGION </p></li><li><p>25 </p><p>Podsumowanie </p></li><li><p>26 </p><p>Podsumowanie </p><p>T-Scale to nie tylko zalety dla uytkownikw transportu. </p><p>T-Scale to take rozwizanie ktre umoliwia wzrost efektywnoci i </p><p>skutecznoci realizowanych procesw przez mae i rednie firmy </p><p>przewozowe. </p><p>Rozwizanie umoliwia wsplne dziaanie celem zrwnowaonego </p><p>wykorzystania zasobw (wzrost wspczynnika wykorzystania </p><p>adownoci, eliminacja pustych przebiegw). </p><p>T-Scale moe by take narzdziem do zarzdzania komunikacj </p><p>pomidzy przewonikami, spedytorem, a klientami. </p></li><li><p>27 </p><p>Dzikuj za uwag </p></li></ul>