G.T.İ.P. V) SAYILI LİSTE.docWeb view(V) SAYILI LİSTE G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GMRK VERGİSİ 2707.99.11.00.00 10 * Ham hafif yağlar; ağırlık itibariyle, - % 10 veya daha fazla viniltoluenler, - % 10 veya daha fazla inden ve - % 1 veya daha fazla fakat % 5'den ...

  • Published on
    30-May-2018

  • View
    223

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

G.T..P.

(V) SAYILI LSTE

G.T..P.

KAYIT

NO

MADDE SM

GMRK VERGS

2707.99.11.00.00

10

*

Ham hafif yalar; arlk itibariyle,

- % 10 veya daha fazla viniltoluenler,

- % 10 veya daha fazla inden ve

- % 1 veya daha fazla fakat % 5'den daha fazla olmayan naftalin ierenler

0

2805.30.10.00.00

10

*

Arlk itibariyle % 47 veya daha fazla seryum ieren, seryum ve dier nadir toprak metalleri alam

0

2805.30.10.00.00

20

*

Arlk itibariyle % 43 veya daha fazla lantanyum ieren, lantan ve dier nadir toprak metalleri alam

0

2805.30.90.00.00

10

*

Arlka % 99 veya daha fazla saflkta lantan

0

2811.19.80.90.00

10

*

Slfamidik asit

0

2811.29.90.90.19

10

*

Tellr dioksit

0

2812.90.00.00.19

10

*

Azot triflorr

0

2818.30.00.00.00

10

*

"Pseudo-boehmite" eklinde aluminyum hidroksit oksit

4

2819.90.90.00.11

10

*

- Spesifik yzeyi 37 m2/gr veya daha fazla (BET metodu ile belirlenmi)

- Kuru madde zerinden hesaplandnda arlka % 99,5 veya daha fazla saflkta

- zgl arl 1,2 gr/cm3 veya daha az olan, magnetik kromdioksit imaline mahsus dikrom trioksit (a)

0

2820.90.90.00.00

10

*

Arlka, % 70 veya daha fazla manganez ihtiva eden manganez (II,III) oksit

0

2821.10.00.90.11

10

*

Arlka % 99,2 veya daha fazla saflkta, toz halinde, 85.04 bal altndaki eyann retimine mahsus, demir II trioksit (a)

0

2823.00.00.00.00

10

*

85.32 veya 85.33 bal altnda yer alan eyann imaline mahsus, ortalama tane bykl 1,2(m veya daha fazla olan, fakat 1,8(myi gemeyen, arlk itibariyle % 99,9 veya daha fazla saflktaki titanyum dioksit (a)

0

2825.50.00.00.11

2825.50.00.00.12

10

10

*

Arlk itibariyle % 78 veya daha fazla bakr ve % 0,03 ten daha fazla olmayan klorr ieren bakr (I veya II) oksit

0

2826.90.90.10.00

10

*

Potasyum hekzaflorofosfat

0

2827.39.80.30.13

10

*

Arlk itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u gemeyen saflkta bakr monoklorr

0

2827.60.00.90.00

10

*

Titanyum tetraiyodr

0

2830.10.00

10

*

Kuru arlk zerinden hesaplandnda, arlka % 38 veya daha az sodyum ieren disodyum tetra slfr

0

2830.20.00.00.00

10

*

- 20,0 mg/kg veya daha az klorr,

- 0,2 mg/kg veya daha az bakr,

- 0,5 mg/kg veya daha az demir

ve

- 1,0 mg/kg veya daha az kurun,

ieren inko slfr

0

2836.91.00.00.00

20

*

Aada belirtilen younluklardaki safszlklarn birini veya daha fazlasn ieren lityum karbonat;

- 2 mg/kg veya daha fazla arsenik,

- 200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum,

- 200 mg/kg veya daha fazla klorrler,

- 20 mg/kg veya daha fazla demir,

- 150 mg/kg veya daha fazla magnezyum,

- 20 mg/kg veya daha fazla ar metaller,

- 300 mg/kg veya daha fazla potasyum,

- 300 mg/kg veya daha fazla sodyum,

- 200 mg/kg veya daha fazla slfatlar

"European Pharmacopeia" da tarif edilen metodlara gre belirlenmi

0

2836.99.18

10

*

Zirkonyum (IV) temel karbonat

0

2837.19.00

10

*

inko siyanr

0

2837.19.00

20

*

Bakr siyanr

0

2839.90.00.90.11

10

*

Kurun monoksit olarak deerlendirilen, arlk itibariyle % (84,5 ( 1,5) kurun ihtiva eden toz halindeki kurun silikat hidrat

0

2839.90.00

20

*

Kalsiyum silikat

0

2842.90.90

10

*

Amonyum slfamid

0

2843.90.90.20.12

20

*

Paleadyum monoksit

0

2843.90.90.20.12

30

*

Paleadyum ftalosiyaninlerin karm

0

2845.10.00.00.00

00

Ar su (dteryum oksit) (EURATOM)

0

2845.90.10

00

Dteryum ve bunun bileikleri, dteryumca zenginletirilmi hidrojen ve bileikleri, bu rnleri ieren karm ve zeltiler (EURATOM)

0

2846.10.00.00.00

3824.90.99

10

48

*

Arlk itibariyle % 60 veya daha fazla fakat %95i gemeyen nadir toprak oksitleri ve herbiri

% 1den fazla olmayan miktarda zirkonyum oksit, alminyum oksit veya demir oksit ihtiva eden ve arlk itibariyle tavlama kayb % 5 veya daha fazla olan nadir toprak konsantreleri

0

2846.10.00.00.00

20

*

Diseryum trikarbonat(hidratl olsun olmasn)

0

2846.10.00.00.00

30

*

Seryum lantan karbonat(hidratl olsun olmasn)

0

2846.10.00.00.00

40

*

Seryum lantan neodmium praseodmiyum karbonat,(hidratl olsun olmasn)

0

2846.90.00

00

*

2846.10.00 altbalnda yer alanlar hari nadir toprak metallerinden itriyumdan yada skandiyumdan veya bu metallerin karmlarndan organik veya inorganik bileikler

0

2848.00.00

10

*

Fosfin

0

2850.00.20.00.00

10

*

Silan

0

2850.00.20.00.00

20

*

Arsin

0

2903.30.80.00.11

10

Karbontetraflorr (tetraflorometan)

0

2903.30.80.00.19

20

*

1,1,1,2,3,3,3-Heptafloropropan

0

2903.30.80.00.19

30

*

Perfloroetan

0

2903.30.80.00.19

40

*

1,1-Difloretan

0

2903.59.90.00.00

10

*

Poliamid, polietilen, sentetik kauuk veya polistiren retiminde kullanlan, 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16,17, 17, 18, 18- Dodekakloropentasiklo=[12.2.1.16,9.02,13.05,10 ] oktadeka-7, 15 -dien (a)

0

2903.59.90.00.00

20

*

Hekzaklorosiklopentadien

0

2903.69.90.00.13

50

*

1-(klorometil) naftalin

0

2903.69.90.00.19

10

*

Di -veya tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]hekzadeka-1(12), 4, 6, 10, 13, 15-hekzan, kark izomerleri

0

2903.69.90

20

*

1,2-Bis(pentabromofenil) etan

0

2903.69.90.00.19

40

*

- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler,

- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar,

- 0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller,

ieren ve arlka % 99 veya daha fazla saflkta 2,6-diklorotoluen

0

2903.69.90.00.19

60

*

(-Kloro(etil) toluenler

0

2904.10.00.00.19

30

*

Sodyum p-stirenslfonat

0

2904.20.00.00.21

10

Nitrometan

0

2904.20.00.00.22

20

Nitroetan

0

2904.20.00.00.29

30

*

1-Nitropropan

0

2904.20.00.00.29

40

*

2-Nitropropan

0

2904.90.20.00.11

10

*

Tosil klorr

0

2904.90.40.00.00

10

*

3808.20 alt bal altndaki eyann imali iin triklornitrometan (a)

0

2904.90.85.00.29

10

*

Kuintozin(ISO)

0

2904.90.85

20

*

1- Kloro-2,4-dinitrobenzen

0

2905.19.00.10.19

3824.90.99

11

56

*

Potasyum tert-btanolat (Potasyum tert-btoksit) tetrahidrofuran iinde zelti halinde olsun olmasn

0

2905.39.80

20

*

Hekza-1,5-diene-3,4-diol

0

2905.49.10.00.00

10

*

Ethylidynetrimethanol

0

2906.11.00.00.00

00

Mentol

0

2906.19.00.90.00

10

*

Sikloheks-1,4-ilendimetanol

0

2906.19.00.90.00

20

*

4,4-izopropilidendisiklohekzanol

0

2906.29.00.90.19

10

*

2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol

0

2907.19.00

10

*

2,3,5- Trimetilfenol

0

2907.21.00.10.00

10

Rezorsinol

0

2907.29.00.80.19

10

*

Disodyum 1,4-dihidroantrasin-9,10-diolat (sulu zelti halinde)

0

2907.29.00.80.19

20

*

4,4-(3,3,5-Trimetilsiklohekzilidin) difenol

0

2907.29.00.80.19

30

*

4,4,4-Ethylidynetrifenol

0

2907.29.00.80.19

40

*

Metilendifenol izomerlerinin karm

0

2907.29.00.80.19

50

*

6,6,6-Trisiklohekzil-4,4,4-btan-1,1,3-triyltri (m-krezol)

0

2907.29.00

60

*

4,4-(1,3- fenilendiisopropildene) difenol

0

2907.29.00

70

*

2,22,,6,6,6hekza-tert-btil-(-(-(-(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-=p-krezol

0

2907.29.00

80

*

Pirogallol

0

2908.20.00.00.19

10

*

Disodyum 3-hidroksinaftalin-2,7-dislfonat

0

2908.20.00.00.19

20

*

Dipotasyum 7-hidroksinaftalin-1,3-dislfonat

0

2908.20.00

3824.90.99

30

74

*

6-hidroksinaftalin-2-slfonik asit ve bunun tuzlar

0

2908.90.00.90.19

10

*

4-Nitrozo -o-krezol

0

2908.90.00

30

*

4-Nitrofenol

0

2909.19.00.00.19

10

*

1,2-Bis (2-kloroetoksi) etan

0

2909.19.00

20

*

Bis(2-kloroetil)eter

0

2909.30.38

10

*

Bis(pentabromofenil) eter

0

2909.30.90.90.19

10

*

4-(p-Toliloksi) bifenil

0

2909.30.90.90.19

20

*

1,2-Bis(m-toliloksi)etan

0

2909.30.90.90.19

30

*

1,2-Difenoksietan

0

2909.44.00.00.19

10

*

2-Hekziloksietanol

0

2909.49.19.00.19

10

*

1-tert-Btoksipropan-2-ol

0

2909.50.90.90.00

10

*

4-(2-metoksietil)fenol

0

2910.90.00.00.00

30

*

2,3-Epoksipropan-1-ol (glisidol)

0

2910.90.00.00.00

40

*

Perfloroepoksipropan

0

2910.90.00.00.00

3824.90.99

60

59

*

1,2-epoksioktadekan, safl arlk itibariyle %82 veya daha fazla olan

0

2910.90.00.00.00

70

*

(Epoksietil) benzen(stiren oksit)

0

2912.29.00.90.19

10

*

Tereftalaldehit

0

2912.49.00.90.19

10

*

3-Fenoksibenzaldehit

0

2914.19.90.00.19

10

*

3,3-Dimetilbtan-2-one

0

2914.21.00.00.00

00

Kamfor

0

2914.29.00.00.19

10

*

Estr-4-ene-3,17-dione

0

2914.29.00

20

*

Siklohekzadec-8-enone

0

2914.39.00

10

*

Benz[de]antresin-7-one

0

2914.50.00.00.00

30

*

2'-Hidroksiasetofenon

0

2914.50.00.00.00

40

*

4'-Hidroksiasetofenon

0

2914.50.00.00.00

50

*

6-metoksi-2- Asetonafton

0

2914.69.90

10

*

2-Etilantrakinon

0

2914.69.90

20

*

2-Pentilantrakinon

0

2914.69.90

30

*

1,4-Dihidroksiantrakinon

0

2914.69.90

40

*

2,3-Dihidro-1,4-dihidroksiantrakinon

0

2914.69.90

50

*

2-Metilantrakinon

0

2914.70.00

10

*

1-kloro-3,3-dimetilbtan-2-one

0

2914.70.00

30

*

4,4-Dibromobenzil

0

2915.29.00.00.19

10

*

Antimuan triasetat

0

2915.39.90.90.19

20

*

5(-Bromo-6(-hidroksi-17-okzo-androstan-3(-il asetat

0

2915.39.90.90.19

30

*

But-3-ene-1,2-diil di(asetat)

0

2915.39.90

40

*

Tert-butil-asetat

0

2915.40.00.00.19

10

*

Vinil kloroasetat

0

2915.90.80.00.29

20

*

Trimetil ortoasetat

0

2915.90.80.00.29

30

*

2-Etilbtrik asit

0

2915.90.80.00.29

40

*

Nonanoik asit (pelargonik asit)

0

2916.12.90

10

*

2-tert-Btil-6-(3-tert-btil-2-hidroksi-5-metilbenzil)= -4-metilfenil akrilat

0

2916.12.90

20

*

2-Etoksietil akrilat

0

2916.12.90

30

*

zobutil akrilat

0

2916.13.00

10

*

Toz halinde, hidroksiinko metakrilat

0

2916.13.00

20

*

Toz halinde, inko dimetakrilat

0

2916.14.90.00.19

10

*

2,3-Epoksipropil metakrilat

0

2916.19.80.00.00

20

*

Metil 3,3-dimetilpent 4-enoate

0

2916.20.00.00.19

10

*

Metil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilsiklopropankarboksilat

0

2916.20.00.00.19

30

*

Empentrin (ISO)

0

2916.20.00

40

*

Siklohekzankarboksilik asit

0

2916.20.00

50

*

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)siklopropankarboksilat

0

2916.39.00

25

*

P-Toluik asit

0

2916.39.00

35

*

o-klorofenil asetik asit

0

2916.39.00.90.19

10

*

Metil 3-klorobenzoat

0

2916.39.00.90.19

20

*

3,5-Diklorobenzoil klorr

3,6

2916.39.00.90.19

40

*

Vinil 4-tert-butilbenzoat

0

2916.39.00.90.19

50

*

3,5-dimetilbenzoil klorr

0

2916.39.00.90.19

60

*

4-etilbenzoil klorr

0

2916.39.00

70

*

buprofen (INN)

0

2916.39.00

80

*

Etil 2-(4-nitrofenil) btirat

0

2917.11.00.90.29

20

*

Bis(p-metilbenzil) okzalat

0

2917.19.90.00.19

20

*

Sodyum 1,2-bis (siklohekziloksikarbonil) etan slfonat

0

2917.19.90.00.19

40

*

Arlk itibariyle safl % 98,5dan fazla olan dodekandioik asit

0

2917.19.90.00.19

50

*

Glutarik anhidrit

0

2917.19.90.00.19

60

*

Dietil izobtilmalonat

0

2917.19.90

70

*

takonik asit

0

2917.20.00.00.00

30

*

1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit

0

2917.20.00.00.00

40

*

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit

0

2917.34.00

10

*

Dialil ftalat

0

2917.39.80.90.19

10

*

Dimetil naftalin-2,6-dikarboksilat

0

2917.39.80.90.19

20

*

Benzen-1,2,4,5-tetrakarboksilik asit (promellitik asit)

0

2917.39.80.90.19

30

*

Benzen-1,2:4,5- tetrakarboksilik dianhidrit (promellitik dianhidrit)

0

2917.39.80.90.19

40

*

Bifenil-3,4:3,4-tetrakarboksilik dianhidrit

0

2918.13.00

10

*

L-(-)-Di-p-toluoiltartarik asit

0

2918.19.80

20

*

L-Malik asit

0

2918.19.80

30

*

2,2-Bis(hidroksimetil) butirik asit

0

2918.29.10

10

*

Monohidroksi naftonik asitler

0

2918.29.80.10.11

20

*

Kuru arlk zerinden hesaplandnda (asidimetri ile llen) arlka % 98,5 veya daha fazla saflkta olan gallik asit

0

2918.29.80.90.19

10

*

Hekzametilen bis [3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propionat]

0

2918.30.00

20

*

2-(4-etilbenzoil)benzoikasit

0

2918.90.90.00.19

10

*

3,4-epoksisiklohekzilmetil 3,4-epoksisiklohekzankarboksilat

0

2918.90.90

20

*

Metil 3-metoksi akrilat

0

2918.90.90

30

*

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat

0

2918.90.90

40

*

Trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit

0

2918.90.90

50

*

Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat

0

2918.90.90

60

*

3,4,5-trimetoksibenzoik asit

0

2919.00.90.00.29

10

*

2,2-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu

0

2919.00.90

20

*

Tetramyristoylcardiolipinin diamonyum tuzu

0

2920.10.00

10

*

Fenitrotion (ISO)

0

2920.10.00

20

*

Tolklofos-metil (ISO)

0

2920.90.10.11.13

10

Dietil slfat

0

2920.90.30.00.00

00

Trimetil fosfit

0

2920.90.85.90.00

10

*

O,O'-Dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit)

0

2920.90.85.90.00

30

*

O,O'-Bis (2,4-di-tert-btilfenil) pentaeritritol bis (fosfit)

0

2920.90.85

40

*

Tritolil fosfit

0

2921.19.80.00.29

10

*

Trialilamin

0

2921.19.80.00.29

20

*

Etil(2-metilalil) amin

0

2921.19.80

30

*

Alilamin

0

2921.29.00.00.00

10

*

N,N,N',N'-Tetrabtilhekzametilendiamin

0

2921.29.00.00.00

20

*

Tris[3-(dimetilamino)propil] amin

0

2921.29.00.00.00

30

*

Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin

0

2921.30.99.00.19

10

*

Disiklohekzil(metil)amin

0

2921.30.99.00.19

20

*

Bulak ykama rnlerinin retimi iin, Siklohekz-1,3-ylenebis(metilamin)(a)

0

2921.42.10

10

*

2,6-dikloro-4-nitroanilin

0

2921.42.10

20

*

2-bromo-4,6-dinitroanilin

0

2921.42.10

30

*

4-Aminobenzen-1,3-dislfonik asit ve tuzlar

0

2921.42.10

40

*

2-bromo-6-kloro-4-nitroanilin

0

2921.42.10

50

*

3-Aminobenzenslfonik asit

0

2921.42.10

70

*

Recommended

View more >