Guia Resident 2014

 • Published on
  15-Oct-2015

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Guia delFacultatiu Resident

  Dipsit legal: B-20034-2011

 • 2 Hospital Universitari de Bellvitge 2014 Guia del Facultatiu Resident

  Informaci del Centre Corporatiu ICS

  Benvinguda

  El model sanitari de Catalunya

  LInstitut Catal de la Salut

  rgans de lInstitut Catal de la Salut

  Organigrama de lInstitut Catal de la Salut

  Rgim de personal

  Sistemes dinformaci i de comunicaci

  Comunicaci

  Ls del catal

  Prevenci de riscos laborals

  Normes destalvi energtic

  Informaci de lHospital Universitari de Bellvitge (HUB)

  Benvinguda

  Hospital Universitari de Bellvitge

  Missi i visi

  Organigrama

  Comissi de Docncia

  Estructuraci de la docncia

  Composici

  Tutors docents

  Normativa de la Comissi de Docncia

  Normativa general

  Protocols

  Normativa de les gurdies mdiques dels facultatius residents

  Cursos obligatoris

  Programa de doctorat Medicina

  Msters i doctorat

  Sessions generals de lHospital

  El Servei dUrgncies

  Informaci general dinters

  Drets i responsabilitats del pacient

  Codi tic Informaci de Recursos Humans: contractaci i retribucions

  Unitat de Prevenci de Riscos Laborals

  Pla de Qualitat i lnies dactuaci Infraestructures: edificis hospitalaris, universitaris i de recerca

  Altres aspectes que cal conixer Fundaci Privada Institut dInvestigaci Biomdica de Bellvitge (IDIBELL)

  Junta Clnica

  Junta de Personal

  Comit de Seguretat i Salut Laboral

  ndex

 • 3 Hospital Universitari de Bellvitge 2014 Guia del Facultatiu Resident

  Benvinguda

  LInstitut Catal de la Salut us dna la benvinguda. Acabeu dincorporar-vos a lequip de professionals que treballen dia a dia per fer daquesta organitza-ci, que actualment s el provedor de serveis sani-taris ms gran de Catalunya, una empresa pblica referent i model en lassistncia, la docncia i la re-cerca. Amb aquest manual dacollida, volem posar al vostre abast tota la informaci referent al funcionament de lorganitzaci i del vostre centre de treball. Lobjectiu s que conegueu la instituci on desenvolupareu la vostra tasca professional, les condicions que regiran la vostra manera de fer i els protocols dactuaci en cas de qualsevol incidncia.Desitgem que la vostra estada entre nosaltres sigui agradable, enriquidora i molt satisfactria, alhora que confiem que tots els que serem els vostres com-panys i companyes puguem ajudar-vos en la vostra trajectria professional, que, de ben segur, contri-buir al creixement daquesta instituci.

  Manual dacollida per als professionals delInstitut Catal de la Salut

  ndex

 • 4 Hospital Universitari de Bellvitge 2014 Guia del Facultatiu Resident

  LInstitut Catal de la Salut

  LInstitut Catal de la Salut (ICS) s el principal pro-vedor de serveis de salut de Catalunya. LICS s present a tots els punts del territori i presta atenci sanitria a gaireb sis milions dusuaris. A ms de lactivitat assistencial, tamb s referent en docn-cia i recerca biomdica.

  El model sanitari de catalunya

  El model sanitari catal es concreta lany 1990 amb la Llei dordenaci sanitria de Catalunya (LOSC), que estableix la regulaci de totes les actuacions per fer efectiu el dret a la protecci de la salut pre-vist a larticle 43 de la Constituci espanyola, dins del territori de Catalunya i en el marc de les compe-tncies que lEstatut dautonomia havia conferit a la Generalitat.El model sanitari catal es caracteritza, bsicament, per la separaci de la funci de finanament i com-pra de serveis, de la provisi; per la diversificaci de provedors; per lexistncia dun mercat mixt de competncia planificada i regulada; i per la diversi-tat de frmules de gesti. Es tracta dun model sani-tari mixt, que integra en una sola xarxa dutilitzaci pblica tots els recursos sanitaris, siguin o no de ti-tularitat pblica, i que recull una tradici dentitats (mtues, fundacions, consorcis, centres de lEsglsia) histricament dedicades a latenci de la salut.Aquest model consolida un sistema sanitari amb finanament pblic -al qual tota la ciutada-nia de Catalunya t accs- basat en els principis duniversalitzaci, integraci de serveis, simplificaci, racionalitzaci, eficcia i eficincia de lorganitzaci sanitria, concepci integral de la salut, descentra-litzaci i desconcentraci de la gesti, sectoritzaci de latenci sanitria i participaci comunitria.

  El Departament de Salut

  El Departament de Salut t com a funci principal la planificaci sanitria, s a dir, lassignaci dobjectius en el marc de la poltica sanitria del Govern de la Generalitat de Catalunya.Aquest Departament t la responsabilitat delaborar les poltiques de salut, assegurar la sostenibilitat del sistema i vetllar per la seva qualitat, planificar i ava-luar resultats. Del Departament de Salut depenen el Servei Catal de la Salut i lInstitut Catal de la Salut amb funcions, per, ben diferenciades.

  El Servei Catal de la Salut

  Creat lany 1991, el Servei Catal de la Salut (CatSa-lut) s lens pblic responsable de garantir la presta-ci dels serveis sanitaris de cobertura pblica per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.El CatSalut concerta els serveis sanitaris als diversos provedors en funci de les necessitats de salut de la poblaci definides pel Departament de Salut i avalua la satisfacci de la ciutadania amb els serveis prestats. Actua com a garant de les prestacions sa-nitries per tal que els recursos sanitaris, econmics i humans estiguin al servei dels ciutadans i ciutada-nes amb uns criteris dequitat, qualitat i eficincia.

  ndex

 • 5 Hospital Universitari de Bellvitge 2014 Guia del Facultatiu Resident

  Sis anys desprs, els principis fonamentals que fixa la Llei de lICS shan desplegat de forma molt par-cial. Per aix es planteja dur a terme un projecte de transformaci que permeti que lICS evolucioni i es configuri com una veritable empresa pblica de ser-veis de salut, molt ms gil, plenament descentralit-zada, eficient, sostenible, competitiva, propera a les necessitats assistencials de la poblaci i ms adap-tada al model catal que recull la LOSC.Lobjectiu s estendre un model de desconcentraci progressiva que apropi la gesti al territori, poten-ci la participaci dels professionals en la presa de decisions i faciliti les aliances estratgiques amb la resta de provedors de cada regi sanitria. I tot aix, mantenint de manera centralitzada les econo-mies descala i tots aquells elements estratgics que aportin valor al conjunt.

  LICS en xifres

  Amb una plantilla de 39.700 professionals, lICS s lempresa pblica de serveis de salut ms gran de Catalunya i presta atenci sanitria a gaireb sis milions dusuaris, xifra que suposa el 75 % del total dassegurats a Catalunya.Actualment, lICS gestiona 8 hospitals de refern-cia dins la xarxa hospitalria dutilitzaci pblica; 288 equips datenci primria, 3 dels quals sn fruit daliances estratgiques; 31 centres despecialitats extrahospitalries; 20 unitats territorials datenci continuada i urgncies datenci primria (ACUT), que presten atenci mitjanant 165 dispositius; 25

  LInstitut Catal de la Salut

  Antecedents histrics

  La Llei 12/1983, de 14 de juliol, dadministraci institucional de la sanitat, lassistncia i els serveis socials de Catalunya, va crear lInstitut Catal de la Salut com a entitat gestora de la Seguretat Social per desplegar les competncies que la Constituci i lEstatut dautonomia atribuen a la Generalitat de Catalunya en matria sanitria i per executar els ser-veis que se li havien traspassat.Des dels seus inicis, lICS va assumir les funcions de lantic INSALUD que, entre daltres, incloen la gesti dels hospitals i centres datenci primria i datenci extrahospitalria de la Seguretat Social. Tamb va assumir la concertaci de serveis sanitaris amb les entitats que no eren propietat de lAdministraci.Uns anys ms tard, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, dordenaci sanitria de Catalunya (LOSC) va for-malitzar el model sanitari catal que es caracterit-za, bsicament, per la separaci del finanament i la compra de serveis, de la provisi; i per la diversi-tat de provedors i de frmules de gesti. Es tracta dun model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa dutilitzaci pblica tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pblica, i que recull una tradici dentitats (fundacions, consorcis, centres de lEsglsia) histricament dedicades a latenci de la salut.

  La LOSC va crear tamb el Servei Catal de la Salut com a organisme responsable de garantir latenci sanitria pblica i una cobertura pblica de qualitat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, per mi-tj duna adaptaci de loferta sanitria a les seves necessitats.Des daquell moment, el Servei Catal de la Sa-lut esdev lasseguradora pblica que assumeix la concertaci de serveis sanitaris amb les diferents entitats provedores del territori. Aquest funciona-ment iguala els provedors amb independncia de la seva titularitat. Els iguala tots excepte lICS, que es finana directament a travs del pressupost que cada any li atorga el Parlament de Catalunya a la Llei de pressupostos.

  La transformaci en empresa pblica

  Amb la voluntat dadaptar el marc normatiu i la na-turalesa jurdica de lICS al model sanitari catal, el Parlament de Catalunya va aprovar amb el consens de tots els grups parlamentaris la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de lInstitut Catal de la Salut. Aquesta Llei transformava lICS en empresa pblica i donava als seus centres i als serveis ms autonomia en la gesti econmica i dels recursos.El Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual saproven els Estatuts de lICS, regula la seva organitzaci i el seu rgim de funcionament.

  ndex

 • 6 Hospital Universitari de Bellvitge 2014 Guia del Facultatiu Resident

  serveis datenci a la salut sexual i reproductiva; 10 serveis de l