Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  • Published on
    16-Oct-2015

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 1/104</p><p>retimle lgiliTemel Kavramlar ve</p><p>Program GelitirmeBLM: 1</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 2/104</p><p>TEMEL</p><p>KAVRAMLAR</p><p>1. Hafta</p><p>renme</p><p>retme</p><p>retimEitim</p><p>Program</p><p>Eitim Program</p><p>retim Program</p><p>Ders Program</p><p>retim Ortam</p><p>retim Takvimirenme Yaants</p><p>Program GelitirmeSreci</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 3/104</p><p>Temel Kavramlar Canllar arasnda, insan gibi kendi ayaklar stnde</p><p>durmak ve ihtiyalarn karlamak amacyla bu kadarsreli bir eitime gereksinimi olan baka bir canlyoktur. nsanlar belli bir evrede doar ve yaam boyuevresiyle etkileimde bulunarak evrelerine uyum</p><p>salamaya alrlar. nsanlar, evreleriyle girdikleri etkileim sonucundaformalve informalolarak iki yolla eitim alrlar.</p><p>Bireylerin evreleriyle kurduklar serbest etkileimlerisonucunda aldklar eitime kendiliinden kltrlenme-informal,okulda aldklar eitime ise kastlkltrlenme-formaldenilmektedir.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 4/104</p><p>Eitimi nasl tanmlayabiliriz?</p><p>Eitim:En geni anlamyla eitim bireydekendi yaantlar yoluyla davran deiikliimeydana getirme sreci olaraktanmlanabilir.</p><p>Tanmn temel zellii vardr:1. Eitim bir sretir.2. Eitim sonucunda bireyde davran</p><p>deiiklii meydana gelir.3. Davran deiiklii bireyinyaantlar sonucu meydana gelir.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 5/104</p><p> Okulda alnan eitim planl,programl, amal formal bireitimdir.</p><p> Bu amala, okullardauygulanmak zere retimprogramlar gelitirilmitir.retmenlerin grevi</p><p>programlarda yer alanhedefler dorultusundaplanlama yapmak, retmerenme srecini rencilerinyeni davranlar</p><p>kazanmalarn salayacakbiimde dzenlemektir.</p><p>Tartma:Okulda informal bir eitim var mdr?</p><p>GRD IKTI</p><p>Yeni davranlarkazandrmak,stenilmeyen davranlarortadan kaldrmakstendik davranlar</p><p>pekitirmektir.</p><p>Okulun Grevleri</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 6/104</p><p>renme Nedir?</p><p>Tanma gre renmenin oluabilmesi etkenebaldr:</p><p>Davranlarda bir deime olmaldr.</p><p>Bu deime kalc olmaldr.</p><p>Deime kiinin evresiyle etkileimisonucunda olumaldr.</p><p>renme, bireyin olgunlama dzeyine gre,evresiyle etkileimi sonucu davranlarnda olankalc deimeler dir.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 7/104</p><p>Davran:Bireylerin bakalar tarafndandorudan doruya ya da dolayl olarak</p><p>gzlenebilen etkinlikleridir. nsan davranlarnnzihinsel, duygusal ve bedensel ynleri vardr.retme:Bireyin davranlarnda deiimmeydana getirmek iin yaplan etkinliklerdir.</p><p>Dier bir ifadeyle retme; reticilerinrencilere ynelik yaptklar faaliyetlerintmdr.</p><p>renmenin iki yolu vardr.Kendi yaantlarmz.Eitimimiz</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 8/104</p><p>renme Alanlar</p><p>1. Bilisel Alan:Zihinsel etkinliklerin nplanda olduu alandr.</p><p>2. Duyusal Alan:eitli nesne ve olaylara</p><p>kar gsterdiimiz duygu vetutumlarmzdr.</p><p>3. Devinisel Alan:Bir veya birden okorganmz kullanarak ortaya koyduumuz</p><p>davranlardr.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 9/104</p><p>retim:retme-renme srecinin planlanmasve bu srecin istenilen davranlar</p><p>gerekletirebilecek ekilde uygulanmasdr.+renme</p><p>retim faaliyetleri nceden belirlenmi hedefler</p><p>dorultusunda, planl, programl, yntemli, renme veretme ilkelerine uygun olarak yaplr.retmen, retme-renme srecinindzenleyicisidir.retimde retme ve renme diye iki etkinlik vardr.retme, retmenin etkinlii; renme, rencininetkinliidir.retim faaliyeti srecinde retmen retir; rencirenir.</p><p>retim: retme</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 10/104</p><p>ETM VE RETMN KARILATIRILMASI</p><p>Eitim geni kapsamldr.</p><p>Eitim toplumun her kesiminiiine alr.</p><p>Eitim her yerde yaplr.</p><p>Eitimin iinde tavr, tutum vealkanlk kazandrma vardr.</p><p>Eitim yaam boyu devam eder.</p><p>Eitim insan ve hayvana zgdr.</p><p>Eitimi seme ansmz yok.</p><p>Eitimin hedefleri geneldir.</p><p>retim dar kapsamldr.</p><p>retim toplumda belliyatakileri iine alr.</p><p>retim yasal kurumlarda yaplr.</p><p>retimin znde de bilgi, becerive deer duygusu barndrmavardr.</p><p>retim bireyin yaamnn belibir dnemi ile snrldr.</p><p>retim yalnz insana zgdr.</p><p>retimi seme ansmz var.</p><p>retimin hedefleri zeldir.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 11/104</p><p>renmenin Oluum Sreci</p><p>KAYNAK/RETMEN</p><p>ALICI/RENC</p><p>Dnt (Geri-Bildirim)</p><p>renme-retme Ortam</p><p>renmeYaants ETKLEM</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 12/104</p><p> retim Takvimi:Bir retim ylnda yaplmasdnlen retim etkinliklerinin aylara veya haftalaradatlmasdr.</p><p> retim Yl: Herhangi bir eitim kurumununeitime balad tarihten derslerin bittii tarihe kadargeen sredir.</p><p> renme Yaants:rencilerin kalc izlidavran deimesine imkan veren yaantlardr.</p><p> retim Ortam:Bir okulda ya da snf ortamndaetkili retim yaantlarnn gereklemesi amacylaretmen renci arasnda oluturulan olumlu havadr.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 13/104</p><p>Eitim</p><p>ProgramlarnnTemel eleri</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 14/104</p><p>Program Nedir?</p><p> Belirli artlara ve dzene gre bir amaca ulamak iinyaplmas ngrlen ilemlerin btndr.</p><p> Program, okulda retilecekleriierir.</p><p> Program, bir dizi derstir.</p><p> Program, ieriktir.</p><p> Program, bir dizi materyaldir.</p><p> Program, bir dizi davrantr.</p><p> Program, okul tarafndanynlendirilen okul iindeki ve dndakiretilecekleriierir.</p><p> Program, okul rehberliinde rencinin tamamlayaca birbirleriyle balantlplan ve renmeyaantlardizisidir.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 15/104</p><p>Program eitleri</p><p>Eitim</p><p>Program</p><p>retimProgram</p><p>Mfredat</p><p>Milli Eitimin amalar dorultusundaeitimin hedeflerine ulamak iin yaplacak</p><p>etkinliklere eitim program denir.renciye okul iinde ve dnda planletkinlikler yoluyla salanan renmeyaantlarnn tmdr.Belli bir retim basamandaki snflardaokutulacak derslerin amalarn,ieriini,sresini,retim yaantlarn vedeerlendirme srelerini kapsayan almalardr.</p><p>Eitim kurumlarnda okutulacak derslerinisimlerini ve ders saatlerini ieren listelerdir.Trkiyede eskiden, basl okulprogramlarna mfredat program denilirdi.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 16/104</p><p>Program eitleri</p><p>DersProgram</p><p>rtkProgram</p><p>Bir ders sresi iinde yaplacak tm etkinlikleri;dersin,ierii, renme-retme sreci ve lmedeerlendirmenin programlanmasdr.</p><p>rencilere hangi konularn hangi dzeyde ve naslkazandrlaca ve deerlendirileceini ieren plandr.</p><p>Hedef-kazanm, ierik, eitim durumlar ve deerlendirmedurumlarnda aka belirtilmeyen, eitim kurumlarnnnceden belirlenmi hedefleri dnda gerekletirilen, okulii ve dnda meydana gelen yaantlar yoluyla elde edilen</p><p>kazanmlar kapsayan programa denir.rtk program resmi programn dnda, retmerenme sreci iinde ihtiyalara gre ortaya kan bilgi,etkinlik ve uygulamalar kapsar.</p><p>rtk program rencinin deiik ihtiyalarn karlamayve yaratc ynlerini gelitirmeyi amalar.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 17/104</p><p>Program eitleri</p><p>AkProgram</p><p>Hedef-kazanm, ierik, eitim durumlar ve</p><p>deerlendirme durumlarnn aka belirtildii,Anayasa ve Milli Eitim Temel Kanunudorultusunda hazrlanan programa ak programdenir.</p><p>Tm eitim kurumlar bu programgerekletirmeye alr.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 18/104</p><p>Eitim Program</p><p>retim Program</p><p>Ders Program</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 19/104</p><p>Programn Temel eleri</p><p>Hedefler-</p><p>kazanmlar</p><p>erik (Kapsam) renme-retme</p><p>Yaantlarlme ve</p><p>Deerlendirme</p><p>GER BLDRM (DNT VE DZELTME)</p><p> Bireye hangi davranlar kazandrlacak? Davran deimesi iin hangi yaantlar gereklidir?</p><p> Yaantlar nasl dzenlenmelidir?</p><p> Tasarlanan sonular gerekleti mi?</p><p>Temel Sorular:</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 20/104</p><p>1.HedefDavranUzak Hedefler</p><p>Genel Hedeflerzel HedeflerDavransalHedefler</p><p>Niin Eitim?Ne tip birey?</p><p>2. erik(Kapsam)niteler-Tema</p><p>Konular</p><p>Ne retelim?</p><p>3. EitimDurumlar(renme</p><p>Yaantlar)retimstratejileriYntem vetekniklerAra vegerelerNaslretelim?Nerederetelim?</p><p>Ne zamanretelim?Ne ileretelim?</p><p>4. SnamaDurumlar(lme ve</p><p>Deerlendirme)</p><p>Ne kadar</p><p>retildi?Nedzeydehedeflere</p><p>ulald?</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 21/104</p><p>Niin?Hedef</p><p>(Davran)</p><p>Eitim Durumlarretme-renme</p><p>Yaantlar</p><p>Nasl?</p><p>erik</p><p>(Kapsam)Ne?</p><p>Ne kadar?lme ve</p><p>Deerlendirme(Dnt)</p><p>Ne kadar?</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 22/104</p><p>Eitim programnn eleri</p><p> Hedef (Ama ve kazanm):Yetitirilecek bireydebulunmas uygun grlen, eitim yoluylakazandrlabilir istendik zelliklerdir. Bu aamadasorulan soru NN?dir.</p><p> erik (Kapsam, konu, muhteva):Hedef vekazanmlar gerekletirmeyi salayacak bilgi,</p><p>beceri ve tutum kazandrmaya ynelik oluturulanbir btndr. erii, konu alan uzman ve programgelitirme uzman birlikte belirlemelidir. Buaamada sorulan soru NE?sorusudur.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 23/104</p><p>Eitim programnn eleri</p><p> Eitim durumlar (retme renme Yaantlar):Hedef ve kazanmlarngerekletirilmesineynelik, ieriinaktarlmasn salayacak retme-renme sre veyaantlarnkapsayan bir btndr. Belli bir zaman sresi</p><p>iinde bireyi etkileme gcnde olan d artlardr. Buaamadasorulan soru NASIL?dr.</p><p> Deerlendirme (Snama Durumlar): Hedef ve</p><p>kazanmlarn gerekleip gereklemediini, gereklemiise hangi seviyede gerekletiini ortaya karmaysalayan, lme ve deerlendirme sre ve sonucunukapsayan bir btndr. Bu aamada NE KADAR? veHANGSEVYEDE?sorularsorulur.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 24/104</p><p>Soru:I. Niin?</p><p>II. Nasl?III. Ne kadar?Bu sorular, program gelitirme srecinde hangi temel elerleilgilidir? (KPSS 2005)</p><p>A) HedefB) Hedef</p><p>C) DeerlendirmeD) Eitim durumuE) Eitim durumu</p><p>DeerlendirmeEitim durumuEitim durumuHedefDeerlendirme</p><p>Eitim durumuDeerlendirmeHedefDeerlendirmeHedef</p><p>I II III</p><p>CEVAP: B</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 25/104</p><p>Soru:Bir retim programnn temel eleri, aadakilerin</p><p>hangisinde tam olarak sunulmutur?(KPSS 2003)A) Kritik davranlar; retme-renme etkinlikleri</p><p>B) retmen ve renci; ierik; deerlendirme durumlar</p><p>C) renci; retme-renme etkinlikleri;okul ynetimiD) zel hedefler; retmen-renme etkinlikleri;deerlendirme durumlar</p><p>E) retmen ve renci; okul ynetimi veli</p><p>CEVAP: D</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 26/104</p><p>Soru:retme-renme sreleri zerinde aadakilerdenhangisinin etkisi en azdr? (KPSS-2003)</p><p>A) rencilerin</p><p>B) retmenlerinC) retim programlarnnD) Doal evreninE) lme deerlendirme srelerinin</p><p>Soru:Aadakilerden hangisi eitim programlarnn retimsrecine salad yararlardan biri deildir?</p><p>A) retmenlere rehberlik etmesiB) retme-renme etkinliklerinin verimliliini artrmas</p><p>C) retme-renme faaliyetlerine yn vermesiD) rencilerin tamamen serbest ortamlarda gelimesini</p><p>salamaE) lkede ortak bir eitim standardn salama</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 27/104</p><p>Hedefler</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 28/104</p><p>Hedeflerin Trleri</p><p>Genel HedeflerGenel sonular gsterir.</p><p>llebilir deildir.</p><p>retme-renme srecinin</p><p>genel zelliklerini gsterir. Programn genel</p><p>dorultusunu gsteriri.</p><p>renme amalarn tespit</p><p>iin bir lt oluturur.</p><p>renme Hedefleri retme-renme sreci</p><p>sonucunda ulalabileceksonular gsterir.</p><p> llebilir. (Davranadntrlerek)</p><p> Davran olarak ifadeedilebilirler.</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 29/104</p><p>HEDEFLERN /AMALARIN SEVYELER</p><p>lkenin Eitim Felsefesi</p><p>Anayasaluzakamalar</p><p>Millieitiminuzakamalar</p><p>Belirli retimkurumlarnngenelamalar</p><p>Belirlidzeydeokullarngenelamalar</p><p>Dersingenelamalar</p><p>Belirli birkonununretimamalar</p><p>RETM LKE VE YNTEMLER</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 30/104</p><p>Trk Milli Eitim Sisteminin GenelHedefleri(1739)</p><p>Trk Milli Eitimin Genel Amalar; Trk milletinin btn fertlerini;</p><p>1.Atatrk inklp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesi bulunanAtatrk Milliyetiliine bal; Trk milletinin milli, ahlki, insani,manevi ve kltrel deerlerini benimseyen, koruyan ve gelitiren;</p><p>ailesini, vatann, milletini seven ve daima yceltmeye alan;insan haklarna ve Anayasann balangcndaki temel ilkeleredayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan TrkiyeCumhuriyetine kar grev ve sorumluluunu bilen ve bunlardavran haline getirmi yurttalar yetitirmek.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 31/104</p><p> 3.lgi, istidat ve kabiliyetlerini gerekletirerek, gerekli bilgi,beceri, davranlar ve birlikte i grme alkanl kazandrmaksuretiyle hayata hazrlamak ve onlarn kendilerini kutlu klacakve toplumun mutluluuna katkda bulunacak bir meslek sahibiolmalarn salamak.</p><p>2. Beden, zihin, ahlk, ruh ve duygu bakmndan dengeli vesalkl ekilde gelimi bir kiilie ve karaktere, hr ve bilimseldnme gcne, geni bir dnya grne sahip insan</p><p>haklarna saygl, gir,iken kiilik ve teebbse deer veren,topluma kar sorumluluk duyan yapc, yaratc ve verimli kiilerolarak yetitirmek.</p><p>Amacn Amalarn Amalar Kimin Amalarn zellii</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 32/104</p><p>Dzeyi</p><p>Hiyerarisi</p><p>Hazrlad </p><p>rnek</p><p>Eitimin kreselamalar</p><p>Uluslar araskurulular</p><p>neriniteliinde</p><p>UNESCOnunbelirledii eitiminkresel amalar</p><p>EitiminGenelAmalar</p><p>Yasa ilebelirlenmi(1739 S.K)</p><p>Eitilmi bireyingenelzellikleriniyanstr.</p><p>Trk MilliEitimin GenelAmalar</p><p>Okulun</p><p>Amalar</p><p>Yasa ile</p><p>belirlenmi (1739S.K 2547 YK)</p><p>Milli Eitim kade-mesini bitirenbireylerin zellik-lerini yanstr.</p><p>lkretiminamalar</p><p>Birkomisyontarafndan hazrlanrTTKB onaylar</p><p>Dersin</p><p>Amalar</p><p>Bir derste kazan-drlmas gerekenhedeflerdir.</p><p>Sosyal Bilgilerdersinin amalar</p><p>niteninAmalar</p><p>Bir komisyontarafndan hazrlanrTTKB onaylar</p><p>Bir derste kazan-drlmas gerekenhedeflerdir.</p><p>Salmz koru-yalm nitesininamalar</p><p>Konununamalar</p><p>Bir komisyontarafndan hazrlanr</p><p>TTKB onaylar</p><p>Bir konuda renci-den beklenen davra-</p><p>nlar ifade eder.</p><p>Salmzkorumann</p><p>neminikavrayabilme</p><p>SoyutGenel</p><p>Somut</p><p>Davranadnk</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 33/104</p><p>Soru:Trk eitim sisteminde genel hedefler aadakilerden hangisinedayaldr?(KPSS-2005)</p><p>A) Trk Milli Eitim Temel Kanununa B) Okul Ynetmeliklerine</p><p>C) Tebliler Dergisine D) ura Kararlarna</p><p>E) retim Programlarna</p><p>Soru:Aadakilerden hangisi Trk Milli Eitim Kanununda belirlenenTrk Milli Eitiminin temel ilkelerinden birisi deildir?</p><p>A) Laiklik B) Karma eitim C) Okul-Aile ibirliiD) Yneltme E) Toplumsallama</p><p>Soru:Aadakilerden hangisi uzak hedef ifadesidir?</p><p>A) letiim becerilerini gelitirebilme</p><p>B) Karlat problemlere bilimsel aratrma yntemlerini kullanabilme</p><p>C) Teknolojiyi ve bilimsel gelimeleri takip edebilme</p><p>D) ada uygarlk seviyesine ulaabilme</p><p>E) Salkl yaam alkanlklarn kazanabilme</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 34/104</p><p>Hedef Belirleme</p><p>ToplumunGerekleri ve</p><p>htiyalar</p><p>Konu (disiplin)Alannn Nitelikleri</p><p>Bireyin lgi ve</p><p>htiyalarDoann Denge ve</p><p>Nitelii</p><p>Belirleyiciler Szgeler renmernleri</p><p>Kazanmlar</p><p>BiliselDuyusalDevinisel</p><p>Eitim Felsefesi</p><p>EitimPsikolojisi</p><p>EitimSosyolojisi</p><p>EitimEkonomisi</p><p>OlasHedefler</p><p>AdayHedefler</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 35/104</p><p>Program eitleri</p><p>Ak Program</p><p>Hedef-kazanm, ierik, eitim durumlar ve snama</p><p>durumlarnn aka belirtildii, Anayasa ve Milli Eitim</p><p>Temel Kanunu dorultusunda hazrlanan programa ak</p><p>program denir. Bu tr programda yetitirilmek istenen</p><p>bireydeki zellikler ak ve ayrntl bir ekilde herkesin</p><p>anlayabilecei bir dille belirtilir. Tm eitim kurumlar bu</p><p>tr program gerekletirmeye alr.</p></li><li><p>5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont</p><p> 36/104</p><p>rtk (Gizil) Program</p><p> Hedef-kazanm, ierik, eitim durumlar ve snamadurumlarnda aka belirtilmedii, eitim kurumlarnnhedefi dnda gerekletirilen, okul ii ve dnda meydanagelen yaantlar yoluyla elde edilen kazanmlar kapsayan</p><p>programa rtk program denir. Bu tr program, kurum ii ve dnda kazanlan deer,</p><p>norm, gr, yaant biimleri vb. ierir. rtk program,eitim program, retim program ve ders program</p><p>kapsamnda oluan renci kazanmlarn da kapsar(Demirel, 1999; Marsh, 1997; Wrag...</p></li></ul>