Hand Lei Ding ICT School of Arts

  • Published on
    12-Jul-2015

  • View
    101

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>ICTindeSchoolofArtseenoverzichtvandedigitalehulpmiddelen binnendeHogeschoolGent</p> <p>overzichthethogentaccount webmail mijn.hogent.be wireless vpn (virtual privatenetwork) webs bib.hogent.be ica (independentcomputing architecture) hard ensoftware chamilo eportfolio Bijlage:handleidingen20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>hethogent accountElkestudentkrijgtbijzijn/haareersteinschrijvingeen account.DezewordtcentraalbeheerddoordeSector Informatisering&amp;CordinatievandeHogeschool Gent.gebruikersnaam: wachtwoord: 012345ab *********</p> <p>Tegebruikenvoor:webmail,leerplatformchamilo, ebib,persoonlijkewebruimte,draadloosnetwerk, cursussen,20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>webmailhttps://hermes.hogent.be/</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>webmailBelangrijkcommunicatiemiddeltussenlectorenen studenten! Aankondigingenviachamilo wordenmeestalextra verstuurdnaarjehogentmailadres. Emailforwarden naareenandermailadres(vb: hotmail,gmail,)isnietmogelijk. Controleerduselkedagjeemail!</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>mijn.hogent.behttps://mijn.hogent.be/ isdecentrale accountbeheerwebsite voorallestudentenen personeelsledenvandeHogeschoolGent.</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>mijn.hogent.beFuncties: Wachtwoordwijzigen (enkelpersoneel) Emailalias(enkelstudenten) voornaam.naam.p1245@student.hogent.be Webs alias http://webs.hogent.be/012345ab MACadres registratie(draadloosnetwerk!) HOGENT meter20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>wireless</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>wirelessdraadloosnetwerkHGSECURE 1. Opzoekenvanhet"MediaAccessControl"adres 2. RegistratievanhetMACadres opmijn.hogent.be 3. Configuratievandedraadlozenetwerkinstellingen +aanloggenophetnetwerkmetdestandaard gebruikersnaamenwachtwoordvanHOGENT</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>wireless1.Opzoekenvanhet"MediaAccessControl"adreshttp://helpdesk.hogent.be/netwerk/wireless/mac.cfm ofgoogle</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>wireless2.RegistratievanhetMACadres opmijn.hogent.be</p> <p>Opgelet: Allelettersdieneninkleinelettersingevoerdte wordenenzonderspaties! 00:0B:25:DE:32:AA20 september 2011</p> <p>000b25de32aa.KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>wireless3.Configuratievandedraadlozenetwerkinstellingen Volgdehandleiding! WindowsXP/Vista (windows7is+/ gelijkaardig) AppleOSX Linux</p> <p>Jekanookmetanderetoestellenverbondenworden methetdraadlozenetwerk!(vb:smartphone)echter: zondersupport.Meerinfo:hier20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>vpnWatisVPN? Virtual PrivateNetworking geeftdemogelijkheidom vanthuisuit opeenveiligemaniergebruiktemaken vandeHogeschoolNetwerkresourcesmetzijn/haar privateinternetverbinding.</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>vpnWatkanikermeedoen? Bijnaallehandleidingen vanuitdehelpdeskzijn enkelbereikbaarviaVPN! WEBS(zieverder) EBIB(zieverder)</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>vpnBenodigdheden? 1. CiscoVPNClientsoftware enProfielbestand(niet voor64bit!) 2. Standaardgebruikersnaamenwachtwoordvan HOGENTominteloggenophetnetwerk</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>vpnCiscoVPNClientsoftware http://thuisstuderen.hogent.be/</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>vpnCiscoVPNClientsoftware Voor32bitbesturingssystemenmoetjeeerstde softwareinstalleren,endaarnahetprofielbestand importeren.(ziedehandleiding) Voor64bitbesturingssystemenishetprofielbestand nietnodig,maariseenaangepasteconfiguratie vereist.(ziedezehandleiding)20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>websElkestudentaandehogeschoolheefteenwebruimte terbeschikking.Hieropkanjebestandenplaatsendie anderepersonenkunnendownloaden. Ditiseennetwerkshare dietoegankelijkisonder \\mijndata.hogent.be\student. Indezehandleiding wordtgedetailleerduitgelegdhoe jedezenetwerkshare kaninstellenengebruiken.20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>websWanneerjeeenapplicatiestartvanop bibsource (zie verder),zaljeookmerkendatjedatakanopslaan onderjeeigennetwerkshare (=Home).</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>bib.hogent.behttp://bib.hogent.be/ Catalogusvandebibliothekenvan HogeschoolGent Andere(digitale)bronnen,meto.m. databankenmetdigitaleartikels(ICAclient is vereist!) Applicatieportaalbibsource (ICAclient is vereist!)20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>bib.hogent.beCatalogusvandebibliothekenvanHogeschoolGent</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>bib.hogent.beAndere(digitale)bronnen,meto.m. databankenmetdigitaleartikels(ICAclient isvereist+ Firefoxwordtaanbevolen)</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>bib.hogent.beApplicatieportaalbibsource Nieuwapplicatieportaal Recentesoftware EndNote Office2010,2007,2003 Adobe Acrobat Professional9 +?20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>bib.hogent.beApplicatieportaalbibsource Opgelet:ditisgeen installatievandesoftwareopje systeem.Desoftwaredraaitquasivolledigopde serversvanHOGENT. EnkelmetVPNendeICACLIENT FirefoxofGoogleChrome wordtaanbevolen20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>bib.hogent.beApplicatieportaalbibsource Viabibsource kanjeeveneensdoorklikkennaaro.m. deHOGENTcatalogus,externeinformatiebronnen, iBaMaFlex,</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>icaclientICA=IndependentComputing Architecture(http://helpdesk.hogent.be/iprestrict/manuals/Installatie_ICA_CLIENT.pdf)</p> <p>DeICAclient zorgtvoorserverbased computing. Desoftwaredraaitvolledigopeenserver.Erworden enkelmuisbewegingen,toetsenbordaanslagenen schermafbeeldingenuitgewisseldtussendegebruiker endeserver.</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>icaclientHetisdusnietmeernodigdatdesoftwareopjeeigen PCwordtgenstalleerd! Voordelen:jehebtrechtopapplicatiesdieanders moetenwordenaangekocht. Nadelen:permanentenetwerkverbindingisnodig+ VPNenICAclient moetengoedfunctioneren.</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>notebookkopen?Voordeligetarievenvia(o.m.)http://www.academicshop.be/</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>software?Voordeligetarievenviahttp://www.academicdownload.com/</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>software?GratisstudentenversiesAutodeskvia:http://students.autodesk.com/</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>software?LokaalD06,2de verdiepvanhetPauligebouw: Office2007 ArcGIS 10&amp;3Danalyst SketchUp Pro8 Adobe DesignStandardCS3:InDesign,PhotoShop,Illustrator,Acrobat AutoCad CIVIL3D </p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>chamilohttps://chamilo.hogent.be</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>chamilodemo: Cursussen(algemeneenvolgenscurriculum) Documentenbekijken Aankondigingen Blocks Derepository Documentenaanmakenen delen 20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>eportfolioeen(elektronische)verzamelingvanwerkenof verwezenlijkingenvaneenpersoon driejaarlandschaps entuinarchitectuur grotehoeveelheidopdrachten</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>eportfoliodigitaal evaluatiedocument naslagwerkvanaljeverwezenlijkingentijdensje opleiding sollicitatiedocument(stagetijdensjaar3) kanverderuitgebreidwordenalsjeindepraktijk staat Voorbeeld:postkaartstadswandeling+delenmet lectoren20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>linkshttp://student.hogent.be/.::[WebMail,EmailForward,Emailalias,OutofOffice,...]::. Webmail (raadpleegjouwmailboxanytime,anywhere...) https://mijn.hogent.be/ (Emailforward,alias,OutofOffice,...) .::[AdValvas]::. VerkooplijstLeermaterialen (lijstleermaterialenpermodeltraject) Lessen enexamenroosters (raadpleegdelessen enexamenroostersvande departementenBBME,BMER,BIOT,HABE,SOAG,TECH,INWE) GebruiksregelsvoorhetHnet Richtlijnenstudiegelden .::[Bibliotheek]::. AlgemeneWebsite bibsource (Ebronnen enbibliotheekapplicaties) .::[DigitaalLeren]::. DigitaalLeren (websiteprojectDigitaalLeren) Chamilo .::[Nuttigewebapplicaties]::. bibsource (hetapplicatieportaalvanHogeschoolGent) ProjectThuisstuderen (informaticadienstenvanthuisuitbeschikbaarviaVPN) Zoekemailadres (zoekcordinatenvaneenstudent/personeelslid) PlottenbijOC (voereenplotopdrachtuitviaOC) .::[Handleidingen]::. Handleidingen (raadpleegallebeschikbare'hogent'handleidingen(software, instellingen,...)) .::[AndereHogeschoolGentbronnen]::. Helpdesk (netwerkstatus,virusinfo,diensten,...) DeofficilewebsitevanHogeschoolGent DeofficilewebsitevanAssociatieUniversiteitGent StudentenvoorzieningenHogeschoolGent StudentenraadHogeschoolGent Box (destudentenkrantvanHogeschoolGent) DevacaturebankvanALUMNIHOGESCHOOLGENT</p> <p>20 september 2011</p> <p>KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>handleidingenOpmerkingvooraf: Dehiernabeschrevendocumentenzijneenmomentopname (september2011)vandehandleidingendiedoordecentrale informaticadienstvanHogeschoolGentwerdenopgesteld.Er wordtaangeradenomsteedsdemeestrecentehandleidingen rechtstreeksonlinetebekijken.Opdezemanierbeschikjeover demeestrecenteinformatie. Devolgendepaginasgevenjeechterweleenkopievande meestrecentehandleidingendiedikwijlszonderVPNniette bekijkenzijn.20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium</p> <p>Page 1 of 1</p> <p>Hoe kan ik het mac-adres van mijn pc vinden ?Windows 2000/XP Klik op start -&gt; uitvoeren (Run) Tik 'cmd' en klik op OK In het dos-venster tikt u 'ipconfig /all' Nu ziet u een overzicht van alle netwerkkaarten en hun instellingen : Zoek de draadloze netwerkkaart en daaronder de waarden die bij 'Fysiek adres' of 'Mac adres' staan. Windows 95/98/Me Klik op start -&gt; uitvoeren (Run) Tik 'winipcfg' en klik op OK Selecteer de draadloze netwerkkaart bij de adapters Zoek de waarden die bij 'Fysiek adres' of 'Mac adres' van deze kaart staan.</p> <p>Een mac-adres is steeds een reeks die uit 6 paar hexadecimale cijfers bestaat. vb : 00-00-1B-4C-AB-15 of 00:00:1B:4C:AB:15</p> <p>Terug</p> <p>http://helpdesk.hogent.be/netwerk/wireless/mac.cfm</p> <p>19/09/2011</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>HGSECUREHandleiding voor Windows besturingsystemen</p> <p>InleidingHGSECURE is een nieuw draadloos netwerk bedoeld voor alle studenten en personeel van de Hogeschool Gent. Het wordt overal verspreid (waar het WLHOGENT netwerk verspreid wordt) en zal uiteindelijk WLHOGENT vervangen als het enige globale draadloze netwerk voor personeel en studenten van de Hogeschool Gent. Om een compleet overzicht te krijgen van waar dit draadloze netwerk beschikbaar is, moet u terug gaan naar de overzichtspagina van het draadloos netwerk. HGSECURE is een wpa(2) beveiligd draadloos netwerk waar u zal moeten inloggen met uw Hogeschool Gent gebruikersgegevens. Een uigebreide handleiding vindt u verder op deze pagina. Na het inloggen zal u niet alleen toegang krijgen tot het internet, maar ook alle belangrijke interne bronnen van de Hogeschool Gent. In dit opzicht verschilt dit draadloze netwerk grondig van WLHOGENT: u logt niet meer in met VPN en uw toegang is niet beperkt tot enkel het internet (en de van op internet bereikbare bronnen).</p> <p>Registratie van het toestelOm met het draadloze netwerk HGSECURE een verbinding te kunnen maken MOET uw toestel geregistreerd worden. Registratie gebeurt aan de hand van het MAC-adres (fysiek adres) van uw draadloze netwerkkaart. De registratie kan u doorvoeren op de site https://mijn.hogent.be (de werkwijze kan u ook op deze site terug vinden).</p> <p>Hoe verbinden met HGSECUREHardware U dient eerst en vooral te beschikken over een laptop met een draadloze netwerkadapter. Deze draadloze netwerkadapter dient ook WPA/WPA2 802.1x authentificatie te ondersteunen. Een recente laptop (max. 2 jaar oud) zou dit zeker moeten ondersteunen. Software Op de pc moeten de laatste Windows updates doorgevoerd zijn: Windows XP: Service Pack 3 moet genstalleerd zijn Windows Vista: Service Pack 1 moet genstalleerd zijn Controleren of de laatste updates genstalleerd werden kan u op volgende site http://update.microsoft.com</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>1</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>Windows XP Voor Windows XP volgt u volgende stappen om met HGSECURE een verbinding te maken: 1. Zorg ervoor dat uw draadloze netwerkkaart is ingeschakeld; 2. Klik met de rechtermuisknop op het icoon voor de Draadloze netwerkverbinding binnen het systeemvak onderaan rechts en selecteer Beschikbare draadloze netwerken weergeven; 3. In het venster dat verschijnt selecteert u het HGSECURE netwerk en probeert hiermee verbinding te maken; 4. U zal merken dat dit niet onmiddellijk lukt ... de melding bezig met verifiren van identiteit blijft. U klikt om verdere instelling in te stellen links op de optie Geavanceerde instellingen wijzigen;</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>2</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>5.</p> <p>Bij de geavanceerde opties gaat u naar het tabblad Draadloze netwerken. Bij voorkeursnetwerken vindt u het HGSECURE netwerk terug. Klik hier op de knop Eigenschappen;</p> <p>6. 7. 8.</p> <p>U kiest voor het tabblad Verificatie bij de hgsecure eigenschappen. U verandert het EAP-type naar Beveiligde EAP (PEAP); U klikt vervolgens ook nog op de knop Eigenschappen en zorgt ervoor dat de optie Servercertificaat verifiren is uitgeschakeld; Onder de knop Configureren bij de verificatiemethode zorgt u er ook voor dat de optie afgevinkt is;</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>3</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>9.</p> <p>Vanaf nu kan u verbinding maken met het HGSECURE netwerk door te klikken op de melding die onderaan rechts verschijnt.</p> <p>10. Er verschijnt een venster waar u uw persoonlijke gegevens opgeeft, indien deze correct werden ingevuld, dan is de verbinding geslaagd!</p> <p>Uw HoGent gebruikersnaam Uw HoGent wachtwoord Bij aanmeldingsdomein hoeft u niks in te vullen</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>4</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>Windows Vista Voor Windows Vista volgt u volgende stappen om met HGSECURE een verbinding te maken 1. Zorg ervoor dat uw draadloze netwerkkaart is ingeschakeld; 2. Klik met de rechtermuisknop op het icoon voor de Draadloze netwerkverbinding binnen het systeemvak onderaan rechts en selecteer Netwerkcentrum; 3. In het venster dat verschijnt selecteert u het Draadloze netwerken beheren;</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>5</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>4.</p> <p>U kiest er nu voor om handmatig een nieuwe draadloze netwerkverbinding aan te maken;</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>6</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>5.</p> <p>Vanaf nu kan u het HGSECURE netwerk selecteren, u moet wel nog aanvullenden instellingen doorvoeren;</p> <p>G</p> <p>Uw HoGent gebruikersnaam Uw HoGent wachtwoord Bij aanmeldingsdomein hoeft u niks in te vullen</p> <p>HGSECURE: Windows Versie 1.1 - 19/06/2009</p> <p>7</p> <p>sector informatisering &amp; cordinatie</p> <p>6.</p> <p>Achter het opgeven van de aanvullende gegevens krijgt u een venste...</p>