Hat Nhan Kho Danh Cho Hoc Sinh Gioi 22285920140411

  • Published on
    07-Nov-2015

  • View
    247

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rat thu vi va bo ich cho hoc sinh gioi

Transcript

<p>Hc sinh c nhu cu ly bi gii chi tit lin h mail: thanhdat09091983@gmail</p> <p>Hc sinh c nhu cu ly bi gii chi tit lin h mail: thanhdat09091983@gmail.comGhi r h tn , lp, hc sinh trng, tnh </p> <p>BI TON CC TR IN XOAY CHIU KH ( DNH CHO HS T IM 9+10)</p> <p>BI TON HT NHN KH ( DNH CHO HC SINH T IM CAO )</p> <p>Cu 1: Nng lng ta ra ca 10g nhin liu trong phn ng + + +17,6MeV l E1 v ca 10g nhin liu trong phn ng + + +2 +210 MeV l E2.Ta c:A. E1&gt;E2 B. E1= 4E2 C. E1=12E2 D. E1 = E2Cu 2: Cho mt ht nhn khi lng A ang ng yn th phn r thnh hai ht nhn c khi lng B v D (vi B &lt; D). Cho tc nh sng trong chn khng l c. ng nng ca ht B ln hn ng nng ht D lA. B. </p> <p>C. D. </p> <p>Cu 3. Ngi ta trn 2 ngun phng x vi nhau. Ngun phng x c hng s phng x l 1, ngun phng x th 2 c hng s phng x l 2. Bit 2 = 2 1. S ht nhn ban u ca ngun th nht gp 3 ln s ht nhn ban u ca ngun th 2. Hng s phng x ca ngun hn hp l.A. 1,21. B. 1,51. C. 31. D. 2,51.Cu 4; o chu k bn r ca mt cht phng x, ngi ta cho my m xung bt u m t . n thi im , my m c xung, n thi im my m c xung. (Mt ht b phn r, th s m ca my tng ln 1 n v). Chu k bn r ca cht phng x ny xp x bng:</p> <p>A. 6,90h. B. 0,77h. C. 7,84h. D. 14,13h</p> <p>Cu 5: Ht nhn U234 ang ng yn trng thi t do th phng x ( v to thnh ht X. Cho nng lng lin kt ring ca ht (, ht X v ht U ln lt l 7,15 MeV, 7,72 MeV v 7,65 MeV. Ly khi lng cc ht tnh theo u xp x s khi ca chng. ng nng ca ht ( bng</p> <p>A. 12,06 M B. 14,10 MeV.</p> <p> C. 15,26 MeV. D. 13,86MeV.</p> <p>Cu 6: Dng p c ng nng bn vo ht nhn ng yn gy ra phn ng: . Phn ng ny ta ra nng lng bng . Ht nhn v ht bay ra vi cc ng nng ln lt bng v . Tnh gc gia cc hng chuyn ng ca ht v ht p (ly gn ng khi lng cc ht nhn, tnh theo n v u, bng s khi).</p> <p>A. . B. . C. . D. .Cu 7: o chu k bn r ca mt cht phng x , ngi ta dng my m xung. My bt u m ti thi im t = 0. n thi im t1 = 7,6 ngy my m c n1 xung. n thi im t2=2t1 my im c n2=1,25n1. Chu k bn r ca lng phng x trn l bao nhiu?</p> <p>A. 3,8 ngy B. 7,6 ngy C. 3,3 ngy D. 6,6 ngy</p> <p>Cu 8. Ngi ta ho mt lng nh dung dch cha ng v phng x 15O (chu k bn r T= 120s ) c phng x bng 1,5mCi vo mt bnh nc ri lin tc khuy u. Sau 1 pht, ngi ta ly ra 5mm3 nc trong bnh th o c phng x l 1560 phn r/pht. Th tch nc trong bnh bng xp x bng: A. 5,3 lt B. 6,25 lt C. 2,6 lt D. 7,5 lt Cu 9: Bn mt ht proton c khi lng mp vo ht nhn ng yn. Phn ng to ra hai ht nhn X ging nhau bay ra vi vn tc c cng ln v c phng vung gc vi nhau. Nu xem gn ng khi lng ht nhn theo n v u bng s khi ca n th t s tc Vca ht X v V ca ht proton l:</p> <p>A. </p> <p>B. </p> <p>C. * D. Cu 10. l cht phng x c chu k bn r T = 15 gi. xc nh th tch mu trong c th, ngi ta bm vo mu mt ngi 10cm3 mt dung dch cha Na vi nng 10-3mol/lt (khng nh hng n sc khe ngi). Sau 6 gi ngi ta ly ra 10 cm3 mu v tm thy 1,875.10-8 mol ca Na. Gi s vi thi gian trn th cht phng x phn b u, th tch mu trong c th l:A. 3,8 lt B. 5 lt C. 4 lt D. 3,5 lt</p> <p>Cu 11. Ngi ta dng ht nhn proton bn vo ht nhn bia ang ng yn gy ra phn ng to thnh hai ht nhn ging nhau bay ra cng ng nng v theo cc hng lp vi nhau mt gc 120. Bit s khi ht nhn bia ln hn 3. Kt lun no sau y l ng?</p> <p>A. Khng d kin kt lun.</p> <p>B. Phn ng trn l phn ng thu nng lng.</p> <p>C. Nng lng trao i ca phn ng trn bng 0.</p> <p>D. Phn ng trn l phn ng to nng lng.</p> <p>Cu 12: Ht nhn X phng x ( v bin i thnh ht nhn bn Y. Ti thi im t ngi ta thy trong mt mu kho st , t s khi lng ca cht X v cht Y bng a. Xem khi lng ht nhn theo n v u gn ng bng s khi ca n . Vo thi im t + 2T th t s ny trong mu kho st ni trn l</p> <p>A. *B. a + 3 C. </p> <p>D. 2a </p> <p>Cu 13: Ra224 l cht phng x. Bit rng c mi ht nhn Ra224 b phn r l pht ra mt ht (i km vi mt ht nhn khc). Lc ban u ta dng m0 = 1 gam Ra224 th sau 7,3 ngy ta thu c V = 75 cm3 kh hli iu kin tiu chun. Tnh chu k bn r ca Ra224:</p> <p>A. 0,365 ngyB. 3,65 ngyC. 365 ngyD. 36,5 ngy</p> <p>Cu 14. Cho phng x: , ht nhn con c ng nng 0,085Mev, bit Th230 ng yn. Ly khi lng gn ng ca cc ht nhn tnh bng n v u c gi tr bng s khi ca chng. Tnh nng lng ta ra khi tng hp c 4,48(l) kh heli iu kin tiu chun. A.1,64.109J. B. 9,42.1012J. C. 1,64.1012J.D. 9,42.1010J.</p> <p>Cu 15. Mt nh my in ht nhn c cng sut pht in 0,5(GW), dng nng lng phn hch ca ht nhn U235 vi hiu sut 35%. Trung bnh mi phn hch to ra nng lng 200 (MeV). Hi trong mt nm (365 ngy) hot ng nh my tiu th mt khi lng U235 nguyn cht l bao nhiu. </p> <p>A. 2333,4kg</p> <p>B.269,2kg</p> <p>C.269204,2kg</p> <p>D. Cu 16: Bn mt ht prtn vo ht nht ang ng yn. Phn ng ht nhn to ra hai ht ging nhau c cng tc v hp vi phng chuyn ng ca prtn gc 300. Ly khi lng cc ht nhn theo n v u bng s khi. T s ln vn tc ca ht prtn v ca ht X lCu 17: Ht ntron c ng nng 3,6MeV va chm vi ht nhn ng yn gy ra phn ng ht nhn. Phn ng ny sinh ra hai ht c ng nng bng nhau, bay ra theo hai hng hp vi nhau gc 1600. Coi khi lng ca cc ht tnh theo n v u gn bng s khi ca chng. Nng lng m phn ng ny ta ra lA. 9,56MeVB. 7,46MeVC. 11,32MeVD. 14,92MeV</p> <p>Cu 18: Bit sn phm phn r ca l . Xem nh trong t nhin Urani ch gm hai ng v trn. Bit rng khi cn bng phng x c thit lp th chim t l 0,006 % trong qung Urani t nhin, chu k bn r ca l nm. Chu k bn r ca l</p> <p>A. nmB. nmC. nmD. nm</p> <p>Cu 19: Ht nhn phng x v bin i thnh mt ht nhn . Bit cht phng x c chu k bn r l T. Ban u ch c mt lng cht nguyn cht, c khi lng m0. Sau thi gian phng x , khi lng cht Y c to thnh l . Gi tr ca l:</p> <p>A. = 4TB. = 2TC. = TD. = 3T</p> <p>Cu 20: Califorlia (Hoa k) gn vt nt San-anras thng xuyn c xy ra ng t. Nm 1979, ngi ta ly mt mu thc vt b hy dit do ng t gy ra v o phng x ca chng nh ng v (c chu k bn r T = 5700 nm), thu c kt qu l 0,233 Bq. Bit phng x ca t khng b chn vi cha thc vt cn sng lun khng i v bng 0,255 Bq. Nm xy ra ng t l</p> <p> A. 1327. B.1237. C. 1271. D. 1371.</p> <p>Cu 21: Gi s ban u c mt mu phng x X nguyn cht, c chu k bn r T v bin thnh ht nhn bn Y. Ti thi im t l gia ht nhn Y v ht nhn X l . Ti thi im th t l l</p> <p>A. </p> <p>B. </p> <p>C. </p> <p>D. </p> <p>Cu 22: ng v phng x (. Mt mu phng x ban u trong thi gian 5 pht c 190 nguyn t b phn r nhng sau 3 gi trong thi gian 1 pht c 17 nguyn t b phn r. Xc nh chu k bn r ca cht . </p> <p> A. 2,5 h. B. 2,6 h. C. 2,7 h. D. 2,8 h.</p> <p>Cu 23 : Liu lng chiu x c nh ngha bng tch s nguyn t phng x v khong thi gian chiu x. Mt bnh nhn iu tr bng ng v phng x, dng tia dit t bo bnh. Thi gian chiu x ln u l t = 20 pht, c sau 1 thng th bnh nhn phi ti bnh vin khm bnh v tip tc chiu x. Bit ng v phng x c chu k bn r 4 thng v vn dng ngun phng x trong ln u. Ln chiu x th 3 phi tin hnh trong bao lu bnh nhn c chiu x vi cng mt lng tia nh ln u?A. 28,2 pht. B. 24,2 pht. C. 40 pht. D. 20 pht.</p> <p>Cu 24: Bn mt ht ( vo ht nhn ang ng yn gy ra phn ng: . Nng lng ca phn ng ny bng -1,21MeV. Gi s hai ht sinh ra c cng vect vn tc. ng nng ca ht ( l: (xem khi lng ht nhn tnh theo n v u gn ng bng s khi ca n)</p> <p>A. 1,36MeVB. 1,65MeVC. 1,63MeVD. 1,56MeVCu 25. Cho chm notron bn ph ng v bn ta thu c ng v phng x . ng v phng x 56Mn c chu k bn r T = 2,5 h v pht x ra tia - . Sau qu trnh bn ph bng ntron kt thc ngi ta thy trong mu trn t s gia s nguyn t 56Mn v s lng nguyn t 55Mn = 10-10. Sau 10 h tip theo th t s gia nguyn t ca hai loi ht trn l</p> <p>A. 1,25.10-11</p> <p>B. 3,125.10-12C. 6,25.10-12</p> <p>D. 2,5.10-11Cu 26: Mt mu radium nguyn cht 88Ra226 c khi lng m = 1g, chu k bn r T1 = 1620 nm, phng x cho ht nhn con X. Ht nhn X va to ra li phn r vi chu k bn r T2 = 3,82 ngy. Sau mt thi gian, ngi ta thy khi lng ht nhn X khng i. Khi lng ht nhn X khi l</p> <p>A. 4,64 mg.B. 6,46 g.C. 4,64 g.D. 6,46 mg.</p> <p>Cu 27: Gi s ban u c mt mu phng x X nguyn cht, c chu k bn r T v bin thnh ht nhn bn Y. Ti thi im t l gia ht nhn Y v ht nhn X l k. Ti thi im th t l l</p> <p>A. k + 4.B. 4k/3.C. 4k+3.D. 4k.</p> <p>Cu 28: Cht phng x poolooni pht ra tia v bin i thnh ch . Cho chu k ca l 138 ngy. Ban u (t = 0) c mt mu plni chuyn cht. Ti thi im t1, t s gia s ht nhn plni v s ht nhn ch trong mu l . Ti thi im t2 = t1 + 276 ngy, t s gia s ht nhn plni v s ht nhn ch trong mu l</p> <p>A. .</p> <p>B. .</p> <p>C. .</p> <p>D. .</p> <p>Cu 29: Ban u mt mu cht phng x X nguyn cht. thi im t1 c s ht nhn cht phng x X phn r. n thi im , th s ht nhn cha b phn r ch cn so vi ht nhn ban u. Chu k bn r ca cht l: </p> <p> A. 25 s.B. 400 s.C. 50s.D. 200 s.</p> <p>Cu 30: Bn ht nhn ( c ng nng 18 MeV vo ht nhn ng yn ta c phn ng . Bit cc ht nhn sinh ra cng vc t vn tc. Cho m= 4,0015u; m= 1,0072u; m= 13,9992u; m=16,9947u; cho u = 931 MeV/c2. ng nng ca ht prtn sinh ra c gi tr l bao nhiu?</p> <p>A. 0,111 MeVB. 0,555MeVC. 0,333 MeVD. p s khc</p> <p>Cu 31:Theo thuyt tng i, mt lectron c ng nng bng mt na nng lng ngh ca n th lectron ny chuyn ng vi tc bng</p> <p>A. 2,75.108 m/s.</p> <p>B. 2,24.108 m/s.</p> <p>C. 1,67.108 m/s.</p> <p>D. 2,41.108 m/s.</p> <p>Cu 32: C hai mu cht phng x A v B thuc cng mt cht c chu k bn r T = 138,2 ngy v c khi lng ban u nh nhau . Ti thi im quan st , t s s ht nhn hai mu cht .Tui ca mu A nhiu hn mu B l</p> <p>A. 199,8 ngyB. 199,5 ngyC. 190,4 ngyD. 189,8 ngy</p> <p> Cu 33: Cho phn ng nhit hch: + n, Bit ht kh , , nc trong t nhin c ln 0,015% D2O, vi khi lng ring ca nc l 1000kg/m3, 1u=931,5 MeV/c2, NA=6,022.1023 mol-1. Nu ton b c tch ra t 1m3 nc lm nhin liu cho phn ng trn th nng lng ta ra l:</p> <p>A. 1,863.1026 MeV. B. 1,0812.1026 MeV. C. 1,0614.1026 MeV. D. 1,863.1026 J.Cu 34: o chu k bn r ca 1 cht phng x - ngi ta dng my m electron. K t thi im t=0 n t1= 2 gi my m ghi dc N1 phn r/giy. n thi im t2 = 6 gi my m dc N2 phn r/giy. Vi N2 = 2,3N1. tm chu k bn r.p nA 3,31 gi. B 4,71 gi C 14,92 gi D 3,95 gi</p> <p>Cu 35:Bn ph hatj anpha vo ht nhn nito14-7 ang ng yn to ra H1-1 v O17-8. Nng lng ca phn ng l -1,21MeV.Gi s hai ht sinh ra c cng vecto vn tc. ng nng ca ht anpha:(xem khi lng ht nhn tnh theo n v u gn bng s khi ca n)A1,36MeV B:1,65MeV C:1.63MeV D:1.56MeV</p> <p>Cu 36: Mt khi cht phng x .trong gio u tin pht ra n1 tia phng xak ,t2=2t1gi tip theo n pht ra n2 tia phng x.Bit n2=9/64n1.Chu k bn r ca cht phng x trn l:</p> <p> A.T=t1/4 B.T=t1/2 C.T=t1/3 D.T=t1/6</p> <p>Cu 37: Hai cht phng x (1) v (2) c chu k bn r v hng s phng x tng ng l T1 v T2; 1 v 2 v s ht nhn ban u N2 v N1. Bit (1) v (2) khng phi l sn phm ca nhau trong qu trnh phn r. Sau khong thi gian bao lu, phng x ca hai cht bng nhau?</p> <p>A. </p> <p> B. </p> <p>C. </p> <p> D. </p> <p>Cu 38. xc nh lng mu trong bnh nhn ngi ta tim vo mu mt ngi mt lng nh dung dch cha ng v phng x Na24( chu k bn r 15 gi) c phng x 2(Ci. Sau 7,5 gi ngi ta ly ra 1cm3 mu ngi th thy n c phng x 502 phn r/pht. Th tch mu ca ngi bng bao nhiu? A. 6,25 lt B. 6,54 lt C. 5,52 lt D. 6,00 lt </p> <p>Cu 39: Cht phng x c chu k bn r 138,4 ngy. Ngi ta dng my m s ht phng x m cht ny phng ra. Ln th nht m trong (t = 1 pht (coi (t 0,75 </p> <p>Cu 54: . Tim vo mu bnh nhn 10cm3 dung dch cha c chu k bn r T = 15h vi nng 10-3mol/lt. Sau 6h ly 10cm3 mu tm thy 1,5.10-8 mol Na24. Coi Na24 phn b u. Th tch mu ca ngi c tim khong:</p> <p> A. 5 lt. B. 6 lt. C. 4 lt. D. 8 lt. </p> <p>Cu 55: Trong cc mu qung Urani c ln ch Pb206 v U238. Chu k bn r ca U238 l 4,5.109 nm. Khi trong mu c 20 nguyn t U th c 4 nguyn t Pb th tui ca mu qung lA. 1,42.109 nm B. 2,1.109 nm C. 1,83.109 nm D. 1,18.109 nm</p> <p>Cu 56: Dng ht Prtn c ng nng = 5,45 MeV bn vo ht nhn Beri ng yn to nn phn ng: + + . H li sinh ra bay theo phng vung gc vi phng chuyn ng ca Prtn. Bit ng nng ca Hli l = 4MeV v khi lng cc ht tnh theo n v u bng s khi ca chng. ng nng ht nhn Liti c gi tr:</p> <p>A. 46,565 MeV ; B. 3,575 MeV C. 46,565 eV ; </p> <p>D. 3,575 eV.</p> <p>Cu 57: C 0,10mol plni 210Po c t trong mt bnh kn cha mt lng ln kh nit. Chm ht , phng ra t ngun phng x plni, bn ph ht nhn nit gy ra phn ng (1): 4 +14N ( 17O +1H Gi s, c hai ht phng ra th c mt ht gy ra phn ng (1). Sau khong thi gian bng mt chu k bn r ca plni (138,4 ngy), th tch (ktc) ca lng kh hir c to ra nh phn ng (1) bngA. 0,28l. B. 0,56 l. C. 1,12 l. D. 0,14 l.</p> <p>Cu 58: Cho phn ng ht nhn . Ht nhn ng yn, ntron c ng nng Kn = 2 Mev. Ht v ht nhn bay ra theo cc hng hp vi hng ti ca ntron nhng gc tng ng bng = 150 v = 300. Ly t s gia cc khi lng ht nhn bng t s gia cc s khi ca chng. B qua bc x gamma. Hi phn ng ta hay thu bao nhiu nng lng ?</p> <p>A. Thu 1,66 Mev.B. Ta 1,52 Mev.C. Ta 1,66 Mev.D. Thu 1,52 Mev.</p> <p>Cu 59: U238 phn r thnh Pb 206 vi chu k bn r 4,47.10^9 nam .Mt khi cha 93,94.10^-5Kg v 4,27.10^-5 Kg Pb .Gi s khi lc </p> <p>u hon ton nguyn cht ch c U238.Tui ca khi l: </p> <p> A.5,28.10^6(nm) B.3,64.10^8(nm)</p> <p> C.3,32.10^8(nam) B.6,04.10^9(nm)</p> <p>Cu 60. Ngi ta dng ht proton bn vo ht nhn 73Li ng yn, gy ra phn ng</p> <p> 11P + 73Li ( 2( . Bit phn ng ta nng lng v hai ht ( c cng ng nng. Ly khi lng cc ht theo n v u gn bng s khi ca chng. Gc ( to bi hng ca cc ht ( c th l:</p> <p>A. C gi tr bt k. B. 600 C. 1600 D. 1200 </p> <p>Cu 61: ta dng prtn c 2,0MeV vo Nhn 7Li ng yn th thu hai nhn X c cng ng nng. Nng lng lin kt ca ht nhn X l 28,3MeV v ht khi ca ht 7Li l 0,0421u. Cho 1u = 931,5MeV/c2; khi lng ht nhn tnh theo u xp x bng s khi. Tc ca ht nhn X bng:A. 1,96m/s. B. 2,20m/s. C. 2,16.107m/s. D. 1,93.107m/s.</p> <p>Cu 62: Ngi ta dng prtn c ng nng 2,0MeV bn vo ht Nhn 7Li</p> <p>ng yn th thu c hai ht</p> <p>nhn X c cng ng nng. Bit nng lng lin kt ca ht nhn X l 28,3MeV v ht khi ca ht 7Li</p> <p>l 0,0421u. Cho 1u = 931,5MeV/c2; khi lng ht nhn tnh theo u xp x bng s khi. Tc ca</p> <p>ht nhn X bng</p> <p>A. 1,96m/s. B. 2,20m/s. C. 2,16.107m/s. D. 1,93.107m/s.</p> <p>Cu 63: Dng ht Prtn c ng nng = 5,45 MeV bn vo ht nhn Beri ng yn to nn phn ng: + + . H li sinh ra bay theo phng vung gc vi phng chuyn ng ca Prtn. Bit ng nng ca Hli l = 4MeV v khi lng cc ht tnh theo n v u bng s khi ca chng. ng nng ht nhn Liti c gi tr:</p> <p>A. 46,565 MeV ; B. 3,575 MeV </p> <p>C. 46,565 eV ; </p> <p>D. 3,575 eV.</p> <p>Cu 64: (H SP HN ln 5): Ngi ta dng ht prtn bn vo ht nhn ng yn gay ra phn ng : p + 2</p> <p>Bit phn ng trn l phn ng to nng lng v hai ht to thnh c cng ng nng. Ly khi lng cc ht nhn tnh theo n v u gn ng bng s khi ca chng. Gc gia hng chuyn ng ca cc ht bay ra c th l:</p> <p>A. c gi tr bt kB. bng 600</p> <p>C. bng 1600</p> <p>D. bng 1200Cu 65: : Mt phng php c tnh th tch mu ng vt c v l s dng ng v phng x it c hiu (123I). ng v ny thng c tng hp, c thi gian bn r l 13 gi. N phn r n 123TE, l dng gn nh n nh tuyt i. c lng th tch mu, ngi ta tim 10 ml dung dch it vo mu tnh mch ca th. Hot tnh ca dung dch lc tim l 2mSv (n v o phng x). Sau 13 gi k t lc tim, ngi ta ly ra mu mu 10 ml, hot tnh o c l 0,0025 mSv. c tnh th tch mu ca ng vt l</p> <p>(A) 10.0 L</p> <p>(B) 8.0 L</p> <p>(C) 4.0 L</p> <p>(D) 2.5 L</p> <p>Cu 66: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh, cng , mt u c nh, u kia gn vi vt nh khi lng . Ban u gi vt ti v tr l xo b nn 10 cm, t mt vt nh khc khi lng st vt ri th nh cho hai vt...</p>