Hdsd bsa 3000

  • View
    147

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

Hng dan s dung may phan tch nc tieu

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 1

HNG DN S DNG

MY SINH HO BSA 3000

NH SN XUT: SFRI NC SN XUT: PHP

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 2

NI DUNG CHNH

I. Gii thiu chung

II. Thng s k thut

III. Cc yu cu

IV. H thng cu trc

V. H thng cc phm chc nng

VI. Vn hnh, hot ng my

VII. Bo tr, bo dng

VIII. X l s c

IX. Cc t vit tt

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 3

I. GII THIU CHUNG

My phn tch sinh ha l mt thit b s dng quang hc, c kh v cng ngh my tnh.

Thit b ny rt quan trng i vi vic xt nghim trong cc phng th nghim. Phn tch

sinh ha c th chia lm 2 loi chnh- my phn tch t ng hon ton v my phn tch

bn t ng.

My phn tch hon ton t ng l my hot ng theo chu k t ng mt cch ton

din. V d: mu, ha cht trong ng nghim t ng trn, m, phn tch, tnh ton, in

v ra. N p ng nhu cu cho cc bnh vin ln v vi s lng xt nghim nhiu.

My phn tch sinh ha bn t ng bao gm cc hot ng nh m, phn tch, tinh ton

v in. Thit b ny ph hp vi cc bnh vin nh, phng khm vi s lng xt nghim

khng qu nhiu.

My BSA 3000 l my sinh ha bn t ng vi chnh xc v tin cy cao. My ny

c cc c im sau:

Cc phng php phn tch: im cui, o ng hc (kinetic), thi gian c nh v

hp thu (absorbance)

Hiu chun (calibration)

Mn hnh cm ng LCD rng

La chn h thng rung v chng nhiu lon, bo m cc kt qu c chnh xc

v tin cy cao.

phn gii 0.0001 ABS

n tit kim in vi tui th cao.

Chng trnh qun l cht lng thng minh

H thng chung bo li

My in nhit tc cao

Ha cht m.

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 4

II. THNG S K THUT

NGUN SNG

- n Halogen tui th cao 12V/20W

DY BC SNG O

- C 8 knh lc t ng

- 7 knh lc chun 340nm, 405nm, 492nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630 nm.

- Mt v tr knh lc t do

- Na dy truyn sng < 8nm

- chnh xc quang hc < 1.0% @340 nm

DY QUANG PH

- Dy o t 0.0000 ti 3.0000 ABS

- phn gii: 0.0001 ABS

- n nh: 0.002 A/gi

TH TCH O MU

- Th tch o: 32 L

- Th tch ht (c th ci chng trnh): 200-2000 L

CC PHNG PHP O

- im cui (End Point)

- o ng hc vi ng tuyn tnh kim tra (Kinetic)

- Thi gian c nh (Fixed time)

- hp th (Absorbance)

- o chun linear & non-linear

- o kt ta, c

CI T THNG S

- Phng php o

- Php o bc sng Mono hoc Bichromatic

- Nhit

- Ha cht chy trng

- Mu ha cht chy trng

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 5

- Thi gian tr hon

- Thi gian o

- Loi phn ng

- Gii hn hp th

- Th tch ht mu

- Chun my

- Kim tra chun my

- n v kt qu

B LU MU

- Lu c 3000 kt qu

IU CHNH NHIT

- Cho php o mu nhit 250C, 300C ,370C

- chnh lch: +/- 0.10C

NHP D LIU

- Bng mn hnh cm ng

HIN TH

- Mn hnh LCD

MY IN

- My in nhit

DAO DIN

- Cng kt ni RS232

MI TRNG

- Nhit : 15-30 0C

- m: 20-80%

IN NNG YU CU

- AC 220V +/- 10%, 50-60 Hz

- AC 110V +/- 10%, 50-60 Hz

KCH THC

- 42 cm x 38cm x 17cm

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 6

TRNG LNG

- 7.5 Kg

III. CC YU CU

3.1 Mi trng hot ng:

- Nn thit b trn b mt chc chn, n nh my khng b chnh, x dch.

- Trnh bi, kh gas, ting n v s giao thoa ca cc dng in.

- Trnh my tip xc trc tip vi nh nng, ngun nhit.

- Nhit mi trng: 15-300C, m 20-80%.

3.2 Cc yu cu v ngun in:

- ip p vo nn l 220/110 VAC +/- 10%, 50-60 Hz.

- Phi dng ng in nng cung cp v phi ni t tt.

* Ch : Kim tra in p np vo v cu ch phi ph hp vi yu cu ca thit b.

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 7

IV. H THNG CU TRC

4.1 Mt trc ca my: My in

Phm khi ng Khe mu Mn hnh cm ng

4.2 Mt sau ca my:

Bm nhu ng Qut Nt ngun

RS 232 cm dy ngun tip t

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 8

V. H THNG CC PHM CHC NNG

Menu chnh ca my BSA 3000 bao gm 8 menu theo bng di y:

SFRI

Analysis (Phn tch) Settings (Cc ci t)

Quality Control (Qun l cht lng)

Service (bo dng)

Daily Report (Bo co hng ngy) Worklist (bng lm vic)

Transfer (Chuyn giao) Result Review (Xem li kt qu)

Rinse (Ra)

5.1 Phn tch:

5.1.1 La chn xt nghim: My phn tch sinh ha bn t ng ch c th qun l mt loi xt nghim ti mt thi im. Cch thc hin: Nhn nt: Analysis sau chn loi xt nghim mun phn tch.

5.1.2 Phng php phn tch: i vi End Point kt qu s thu c khi phn ng vt qu. Thm mu hoc chun vo bnh phn ng, sau thm ha cht vo trong bnh. Sau khi , s thu c kt qu Colorimetric (n sc) trn thit b. i vi Kinetic hoc Fixed Time, kt qu thu c trong khong t l n nh ca phn ng. Thm mu vo cc ng, sau thm ho cht v thu c kt qu ngay. i vi End Point, c 2 cch thu nhn kt qu. Cch th nht l kim tra cong A-C, v cch khc theo cng thc tnh di y:

C= (Mu ABS Ha cht trng ABS Mu trng ABS) x H s

Trong :

Nng dung dch chun H s = (Cht chun ABS Ha cht trng ABS)

Phng trnh ca Fixed time (Thi gian c nh) gn ging vi phng trnh End Point (o im cui). S khc nhau gia mu ABS v mu ha cht trng ABS l hiu chun ABS s thay i theo s bin i ca thi gian o.

- Cch tnh Phng php Kinetic da trn t l thay i ABS ( A/min)

- C= A/min x H s

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 9

TV x 1000

- H s = SV x d x

TV: Tng th tch phn ng SV: Th tch mu D: di ng quang hc : H s cng nng

5.2 Ci t:

Ci t Date and time (Ngy v gi) Printer (My in)

Program (Chng trnh)

Exit (Thot)

5.2.1 Ngy gi v thi gian La chn Date & Time ci t ngy gi trn mn hnh:

- Ngy thng c mc nh theo: Nm- Ngy- Thng - Thi gian c mc nh theo: Gi - Pht Giy - V d: Thi gian l 18:35 ngy 23/12/2007. Cch thc hin: Nhn nt Date &

Time. Nhn tip 2, 0, 0, 7, Yes; Nhn tip 1, 2, Yes; Nhn tip 2, 3, Yes. Nhn tip 1, 8, Yes; Nhn tip 3, 5, Yes.

5.2.2 My In - La chn Printer (in) m hoc tt my in.

5.2.3 La chn Program - ci t cc iu kin phn tch khc nhau ca my

5.2.3.1 Xt nghim mi: C 26 xt nghim c ci chng trnh trc trong my. Cc thng s ca xt nghim c th c thay i bi ngi s dng. Trong khi , s xt nghim v s tn c nh v khng th thay i hoc xa i. Ngoi cc xt nghim c ci t trc, ngi xt nghim c th mc nh xt nghim mi nu cn. C 6 cch nhp tn xt nghim. Cch thc hin: Nhn nt Program v thc hin theo bng hin th di y:

Program (Chng trnh)

Edit Test (Sa xt nghim)

New Test (Xt nghim mi)

Delete Test (Xa xt nghim)

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 10

Nhn nt New Test, hin th bng nh sau:

New Test

15 LDH 16 HBDH

17 CK 18 CK-MB

19 CO2 20 BUN

21 Cr 22 Ca

23 P 24 Mg

25 UA 26 AMS

27 28

La chn mt s mi, sau bng hin th di y s hin ra:

Test Name..

1 ABC .1 2DEF

3 GHI 4 JKL

5 MNO .2 6 PQR

7 STU 8VWX

9 YZ 0

. NEXT

YES CLR

Ly v d: Gi s chng ta nhp ABS. Cch thc hin: Nhn 1ABC hai ln, hin th ch A, Nhn nt NEXT v k tip nhn nt 1ABC ba ln, trn mn hnh hin th AB, nhn nt NEXT, nhn nt 7STU hai ln, sau ABS s hin ra trn mn hnh. Nhn nt YES v quay tr v bng iu khin.

* Ch : Khng c thay i tn xt nghim nu vn cn kt qu ca xt nghim ny trong my.

5.2.3.2 Sa xt nghim Cc xt nghim khc nhau yu cu thc hin vi cc thng s khc nhau. Cc thng s xt nghim bao gm: Phng php, di bc sng, nhit , th tch ht, ha cht trng, thi gian , thi gian o, loi phn ng, gii hn ABS, s thp phn, tiu chun, h s, kim tra linear, n v o, phm vi o v gii hn thng thng.

V d di y m t v Glucose:

5.2.3.2.1 Phng php Cc phng php c th la chn: Absorbance, End Point, Fixed time v Kinetic. La chn End Point vi Glucose. Cch thc hin: Nhn nt 09GLU, Method v la chn End Point.

BSA 3000 Semi-automatic Biochemistry Analyzer

SFRI MADE IN FRANCE Page 11

Edit Parameters

No.: 001 Test ALT

Method (Phng php) Absorbance

Wavelength (Bc sng) End Point

Temperature (Nhit ) Fixed Time