Health Matters : Ezempilo March 2011 : isiZulu version

 • View
  433

 • Download
  21

Embed Size (px)

Transcript

 • ISIQEPHU 3FUNDISA || NIKEZA ULWAZI || NIKEZA AMANDLA

  MAHALA

  AbeLaphi beNdabuko: Ukuqonda indima yabo

 • Inombolo yamahhala:

  0800 005 133UMnyango Wezempilo:

  033 395 2111www.kznhealth.gov.za

  IZIFO EZINGOSOMATHUBA- Isifo Sofuba -

  Ukukhwehlela okuqhubekayo okuthatha isikhathi esingaphezi

  kwamaviki ama-3

  Ukuba nenhliziyo emnyama Ukwehla emzimbeni Ukukhwehlela igazi

  Ukuzizwa uphelelwa amandla futhi ukhathele

  Ukujuluka ebusuku

  Amajuba 034 328 7000

  eThekwini 031 240 5300

  Ilembe 032 437 3500

  Sisonke 039 834 8307

  Ugu 039 688 3000

  Umgungundlovu 033 897 1000

  Uthukela 036 631 2202

  Umzinyathi 034 299 9100

  Uthungulu 035 787 0631

  Umkhanyakude 035 572 1327

  Zululand 035 874 2302

  Uma usukhwehlele isikhathi esingaphezu kwamaviki ama-3, ujuluka ebusuku futhi unenhliziyo emnyama,

  kungenzeka unesifo sofuba.

  AMAHHOVISI EZEMPILO ESIFUNDA:

  Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba

  Sicela uye emtholampilo oseduze nawe ukuze uhlolwe MAHHALA futhi welashelwe isifo sofuba MAHHALA.Siza uvimbele ukusakazeka kwesifo sofuba. Khumbula ukuvala umlomo wakho njalo lapho ukhwehlela. I-TB ingelapheka uma uqeda izinyanga zakho eziyisi-6 zokwelashwa, ngisho noma unegciwane lesandulela ngculaza.Ukuze uthole olunye ulwazi, thinta umtholampilo oseduze nawe.

 • Ezempilo | Health Matters - Edition 3 1

  KuSibongile Shezi, iMenenja Yezempilo Esifundeni SaseThekwini eKZN

  NjengeThimba Lezempilo Lesifunda SaseThekwini (UMasipala neHhovisi Lesifundazwe)

  silwela ukuphuma phambili ekunikezeni izinsizakalo nokuthuthukisa umphakathi.

  Ngenxa yalokho sakha ubudlelwano obuqinile nabathile abasisizayo ekufuneni kwethu

  ukunakekelwa kwempilo yabantu kuwo wonke amazinga kulesi Sifunda. UHlelo

  Olubaluleke Kakhulu LukaNdunankulu Lokulwa Nobubha Ezimbonini Ezihlukene

  luyinkundla enhle kithi yokuba sihlele, siqaphe futhi sihlole indlela esinikeza ngayo izinsizakalo kanye nozakwethu

  abakweminye iminyango. Lokhu kwenza ukuba sikwazi ukunikeza ukunakekela okuphelele. Kakade ikhona imizi esiye

  yazuza kulolu hlelo - ngokugoma, ukuthola omazisi, izingadi zokudla, njll. ngoba lubhekelela izinselele eziyisisekelo

  ezibangela indlala kanye nempilo engeyinhle. Yilokhu esikholelwa ukuthi kushiwo Ukunakekelwa Kwempilo Okuyisisekeko

  ukuba imiphakathi nabantu bazimele.

  Njengoba sazi ukuthi sinenkinga yesifo sofuba (TB) kulesi Sifunda, siye saqala umkhankaso omkhulu wokuthola

  imininingwane yokuxhumana nalabo abane-TB kumawodi. Lolu hlelo lokufinyelela kwabanye luhlanganisa ukwabelana

  ngolwazi olumayelana nokusheshe ubhukhe uma ukhulelwe, isifo sofuba, ingculaza negciwane layo, umfutho wegazi

  ophezulu nesifo sikashukela kanye nokuhlolelwa izifo. Sibambisene nabantu ngabanye, imindeni, abaholi namalungu

  emiphakathi, sesiyaqala ukubona imiphumela emihle abantu abaningi sebefuna ukwazi isimo sabo se-TB nese-HIV, njll.

  Okuhle ukuthi sesakhe ubumbano oluqinile nabantu, imindeni nomphakathi. Sisonke senza lukhulu ekuthuthukiseni isimo

  sempilo nezinga lokuphila lomphakathi wethu.

  INhloko Yezempilo, kuMasipala WaseThekwini, uDkt. Nomakhosi Gxagxisa

  UMasipala waseThekwini ugxile ekuqinisekiseni ukuthuthukiswa kwemiphakathi yawo.

  Ezempilo nentuthuko kuxhumene ngoba intuthuko kwezomnotho yanoma iyiphi indawo

  ingatholakala kuphela ngemisebenzi yabantu abanempilo.

  Isiqubulo sethu njengoPhiko Lwezempilo sithi UKUVIMBELA KUNGUKUPHILA

  ngoba sikholelwa ukuthi abantu ngeke bakwazi ukuqhubeka bekhokhela ukwenyuka

  okungenangqondo kwezinsizakalo zokwelapha. Ngokuvumelana nalesi siqubulo, indlela yethu

  yokuthuthukisa ezenhlalo ukugqugquzela ukuphila ngendlela enempilo ukuze uvimbele ukugula kanye nokukhuthaza

  inhlanzeko, lokhu kuhlanganisa ukufundisa imiphakathi yethu ngemikhuba yokufuna impilo ukuze ivimbele izifo.

  Kulabo abagulayo kakade, senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi iziguli zithola ukunakekelwa okungcono.

  Kusele kuzo lezi ziguli ezithola lezi zinsizakalo zokwelapha ukuba zinamathele ekwelashweni ukuze zinciphise ukumelana

  nemithi enjengama-ARV nemithi elwa nesifo sofuba.

  Siyakhathazeka nangezinga eliphezulu lokufa nokugula okubangelwa ubunzima bezifo ezingamahlalakhona njengomfutho

  wegazi ophezulu nesifo sikashukela. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukunamathela ekwelashweni ngayo yonke imithi

  enikezwa iziguli.

  Umlayezo ovela...

 • Ezempilo | Health Matters - Edition 32 Ezempilo | Health Matters - Edition 3 3

  Okuphakathi USUKU LWABESIFAZANE EMHLABENI

  USUKU LWESIFO SOFUBA EMHLABENI

  UKUSOKA...

  AKE SITHI NHLA

  UKUSHA ISIQONDISO SOKUKWELAPHA

  I-PRADER-WILLI SYNDROME

  ABELAPHI BESIZWE

  NGEMVA KOKUBA INGANE ISIFIKILE EKHAYA

  IZINSUKU ZOKUQWASHISA NGENYANGA KAMASHI

  UKUBAMBA IQHAZA EMPHAKATHINI

  Siyababonga laba abalandelayo ababe neqhaza:

  EZempilo E-KZNUphiko LweZempilo KuMasipala WaseThekwini

  uZohra Mohamed Teke (Umhleli)u-Liz Clarke (Umsizi Womhleli)

  AbabhaliuColiwe ZuluuDerick MatsengarwodziuSiphilile Shelembeu-Elmarie KrugeruDudley Viall (umdwebi wekhathuni)

  ILUNGELO LOBUNIKAZI & NOKUKHANGISAKonke okushicilelwe kulo magazini kuyilungelo le-Ezempilo, Health Matters futhi kungase kuphinde kukhiqizwe mahhala ngezinjongo zokufundisa kuphela, uma kutholakale imvume. EZempilo E-KZN, uMasipala WaseThekwini nEzempilo Health Matters abahlangene nganoma iyiphi indlela nabakhangisi abakulo magazini.

  Sinike uvo lwakho, noma usitshele ukuthi ucabangani ngalo magazini!

  P O Box 25439 Gateway4321

  I-EMAIL editor@ezempilohealthmatters.co.za

  Nakuba abesifazane emhlabeni wonke begubha usuku lwabesifazane emhlabeni wonke kule nyanga, indima edlalwa ngabesifazane basezindaweni zasemakhaya nokuzabalaza kwabo ayikaqashelwa ngokwanele lapha eNingizimu Afrika. Abesifazane basezindaweni zasemakhaya bayaqhubeka besebenza amahora amade ukuze babhekelele izidingo zemikhaya yabo kanye nomphakathi. Ngokuvamile owesifazane akacabangi ngempilo yakhe, ngisho noma angagula, akavamisile ukuthi aye emtholampilo. Ngokuvamile isizathu siba ukuthi, Akekho umuntu ozopheka noma anakekele umkhaya wami uma ngiya emtholampilo. Ngokwesibonelo, isifo sofuba (TB) sisakazeke kwabesilisa nabesifazane, noma kunjalo bambalwa abesifazane abathola ukwelashwa baningi abesifazane ababulawa yisifo sofuba ukudlula abesilisa ngenxa yokungatholi ukwelashwa njalo.

  EZempilo e-KZN naseThekwini zenze

  indaba yokubhekelelwa kokufa koMama

  kwaba yinto ephambili ukuqinisekisa

  ukuthi baningi abesifazane abakwazi

  ukuthola usizo lwezempilo kodwa

  abesifazane kudingeka bazinikeze

  amandla ukuze basebenzise lolu sizo.

  Kungani kubalulekile kangaka ukuba abesifazane banikwe amandlaUkuzinikeza amandla njengomuntu

  wesifazane kusho ukuthi wonke umuntu

  uyazuza wena, umkhaya wakho,

  nomphakathi wangakini! Ingculaza

  negciwane layo kwaba nomthelela

  ohlukile kwabesifazane, futhi isimo

  saba sibi nakakhulu ngenxa yendima

  yabo emphakathini kanye nokuthi

  indlela abadalwe ngayo ibenza babe

  sengcupheni yokutheleleka ngegciwane

  lesandulela ngculaza.

  Ukukhetha Ucansi OlunempiloUkwethembeka kuphathina wakho

  akusona isivikelo kwisandulela

  ngculaza uma uphathina wakho

  yena engathembekile kuwe. Uma

  ukhathazekile, ungathuli. Ungakhuluma

  nabasebenzi bezempilo abazokutshela

  kabanzi ngendlela ongazivikela ngayo!

  Ukulahla imibono emidalaAbesifazane asebekhulile kaningi benza

  iphutha bacange ukuthi amagciwane

  athathelwana ngocansi, ama-STI

  ahlasela abantu abasebasha kuphela,

  kanti empeleni bonke abantu abaya

  ocansini noma ngabe baneminyaka

  emingaki ubudala kudingeka baqaphe

  futhi benze ucansi oluphephile.

  Yiziphi izingcuphe kwabesifazane uma benganikezwa ithuba lokukhethaLezi zihlanganisa ukukhulelwa,

  iNgculaza Negciwane layo, aMagciwane

  Athathelwana Ngocansi (ama-STI) kanye

  neZifo Ezithathelwana Ngocansi (ama-

  STD)

  Uma kwenzeka ingoziUma ube nocansi olungaphephile noma

  ikhondomu yaqhuma noma yaphuma

  ngesikhathi nenza ucansi, ungase

  uthathe iphilisi lezimo eziphuthumayo

  ukuze unciphise ingcuphe yokukhulelwa.

  Uma uya ocansini olungaphephile

  kufanele uyohlolwa emtholampilo.

  INDLELA AMADODA ABANGASIZA NGAYONoma iyiphi indoda ingasiza ekuthuthukiseni impilo yabesifazane ngaloku:

  Ngokukhulisa izingane zayo izifundise ukuba zihloniphe abesifazane futhi iphathe abafana namantombazane ngokulinganayo

  Ngokulalela lokho okukhathaza uphathina wayo kanye namadodakazi ayo futhi ibone ukuthi singatholakala yini isixazululo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabo bonke ekhaya

  Ngokuthatha umthwalo wokuhlela umndeni

  Ngokukhuthaza uphathina wayo ukuba ayohlolwa njalo futhi imsize nangemali ayidingayo.

  Ngokushintshana ngokunakekela izingane nokusiza ngemisebenzi yasendlini

  Ngokuthembeka kuphathina wayo uma ingakwazi ukwenza lokho, benze ucansi oluphephile

  Ngokungabekezeleli noma YILUPHI uhlobo lodlame olubhekiswe kwabesifazane

  Ngokukhuthaza izingane zayo ukuba zinakekele impilo yazo

  Ngokusebenzela ukushintsha isithombe sokuthi indoda ngempela yileyo elala nabesifazane abaningi. Indoda ngempela yindoda enguphathina othembekile!

  Usuku Lwabesifazane Emhlabeni Wonke: 8 MashiStop

  TB

 • Ezempilo | Health Matters - Edition 34 Ezempilo | Health Matters - Edition 3 5

  SONKE KUDINGEKA SIBE MUNYE UKUZE SILWE NE-TB UKUZE SIGWEME UKUSABALALA KWAYO. SINGENZA LOKH