Hemija Jonski Proizvod Vode

  • Published on
    31-Oct-2015

  • View
    343

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hemija, nauka, cudesna svojstva vode

Transcript

<ul><li><p>JONSKI PROIZVOD </p><p>VODE Pripremila:DRAGANA JOVI </p></li><li><p>Kakva je voda kao elektrolit? </p><p> Voda je slab elektrolit. To znai da vrlo mali broj molekula disosuje, tj. vrlo je mali broj hidronijum i hidroksilnih iona. </p><p>H2O + HOH = OH + H3O* </p></li><li><p>Primenom protolitike teorije: </p></li><li><p>VODA JE AMFOLIT HOH + NH3 OH + NH4+ </p><p>k H2O + HA H3O+ + A </p><p>b </p><p>H2O + H2O OH + H3O+ </p></li><li><p>Za neku hemijsku reakciju: </p><p>aA + bB cC + dD vai da je konstanta ravnotee: </p><p> Za vodu onda vai: H2O +H2OH3O+ +OH- </p><p> pa e konstanta ravnotee biti: </p></li><li><p>Daljim sreivanjem izraza: </p><p> Dobija se konstanta ravnotee, tj. jonski proizvod vode, Kw. </p><p>Kw = [H3O*][OH] </p></li><li><p>Za destilovanu vodu na 25C </p><p>koncentracija oba jona je jednaka i iznosi svega 110-7 mol/dm3 </p><p>Jonski proizvod Kw iznosi: Kw = c(H3O+) c(OH-) = 110-7mol/dm3 110-7 mol/</p><p>dm3 </p><p> Kw = 110-14 mol2/dm6 </p></li><li><p>[H*] = [OH] = 107 Ako je poznata </p><p>koncentracija jednih jona, mogue je izraunati koncentraciju drugih jona. </p><p> [OH] = 10[H*] = ? [H*] = 10 [OH] = ? </p><p> Proizvod koncentracije hidroksilnih i hidronijum jona u svim vodenim rastvorima pri odreenoj temperaturi konstantan. </p></li><li><p>pH vrednost je mera kiselosti </p><p>rastvora. Umesto </p><p>komplikovanog izraavanja koncentracije jona pomou </p><p> eksponenata (10-7) ili decimalnih brojeva (0,0000007) </p><p> Uveden je negativni logaritam koncentracije vodoninih (hidronijum) jona. </p></li><li><p>KISELO </p><p>NEUTRALNO </p><p>BAZNO </p></li><li><p>U istoj vodi pri sobnoj temperaturi </p><p> koncentracija oba jona je jednaka [H*] = [OH] i iznosi 110-7 mol/dm3. Rastvor je neutralan i pH je 7. U kiselim rastvorima su koncentracije vodonikovih jona vee od 110-7 mol/dm3 i pH je manja od 7. </p><p> U baznim rastvorima koncentracija vodoninih jona manja je od od 110-7 mol/dm3 pa je pH vea od 7. </p></li><li><p> 25C: kiseli rastvori </p><p> [H3O+] &gt; [OH] [H3O+] &gt;10-7 mol/dm3 &gt; [OH] </p><p> pH &lt; pOH pH &lt; 7 &lt; pOH --------------------------------------------------------------------------------- neutralni rastvori </p><p> [H3O+] = [OH] [H3O+] = 10-7 mol/dm3 = [OH] </p><p> pH = pOH pH = 7 = pOH ----- ---------------------------------------------------------------------------- bazni rastvori </p><p> [H3O+] &lt; [OH] [H3O+] &lt; 10-7 mol/dm3 &lt; [OH] </p><p> pH &gt; pOH pH &gt; 7 &gt; pOH </p></li><li><p>KISEO RASTVOR pH &lt; 7 </p><p>NEUTRALNI RASTVOR pH = 7 </p><p>BAZNI RASTVOR pH &gt; 7 </p></li><li><p>NEUTRALNO </p><p>BAZNO </p><p>KISELO </p><p>1M NaOH Sredstvo za izbeljivanje </p><p>Sapun </p><p>Morska voda u, pankreas </p><p>Krv, suze Urin </p><p>Kafa Sok od pradajza </p><p>Sok od limuna </p><p>Sire </p><p>eludana kiselina 1M HCl </p></li><li><p>pH vrednost poznatih rastvora </p><p>rastvor pH </p><p>eludana kiselina Limunov sok </p><p>Sire Sok od pomorande </p><p>Urin Voda na vazduhu </p><p>Mleko Destilovana voda </p><p>Suze Pljuvaka </p><p>Amonijak za domainstvo </p><p>1.5 do 4.5 2.4 3.0 3.5 </p><p>4.8 do 7.5 5.5 6.5 7.0 </p><p>7.35 do 7.45 7.4 </p><p>7.8 do 11.5 </p></li><li><p>pH METAR </p><p>Veoma precizno meri koncentraciju H3O* jona, tj. pH vrednost </p></li><li><p>Indikatori su supstance (najee slabe organske kiseline ili baze), iji je molekulski oblik u rastvoru drugaije obojen od jonskog oblika </p><p> Ukazuju na kiselost ili baznost rastvora </p><p>CRVEN PLAV </p></li><li><p>U kiselom rastvoru: </p><p> metiloran bromtimolplavo fenolftalein </p></li><li><p>U baznom rastvoru: </p><p> metiloran bromtimolplavo fenolftalein </p></li><li><p>METIL-CRVENO </p><p>BROMTIMOL- PLAVO </p><p>FENOLFTALEIN </p></li><li><p>pH INDIKATORI </p><p>Gde bi se koristili? U medicini, ivotnoj sredini? </p><p>pH boja ime </p></li><li><p>VEBANJE! </p></li><li><p>DOPUNITI U TABELI ONO TO NEDOSTAJE: </p><p>[H3O*] [OH] pH pOH </p><p>0.001 </p><p>10 </p><p>6 </p><p>14 </p></li><li><p>ZADATAK 1: </p><p> Izraunati pH vrednost rastvora u kome je 2.6 g LiOH rastvoreno u 500 cm vode. </p></li><li><p>Zadatak 2: </p><p> Izraunati pH rastvora ako je molarna koncentracija vodoninih jona 5,4 10-9 mol dm-3. </p><p> Je li taj rastvor kiseo, neutralan ili bazan? </p></li><li><p>Zadatak 3: </p><p> pH nekog rastvora iznosi 5,8. Izraunati koncentraciju vodoninih i hidroksilnih iona. </p><p> c(H+) = 10-pH </p></li><li><p>KRAJ </p></li></ul>