Heron szivattyú használati utasítás

  • Published on
    01-Dec-2015

  • View
    18

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Heron szivattyk tbbnyelv hasznlati s bezemelsi utastsa.

Transcript

<ul><li><p>Nvod k pouitNvod na pouitieHasznlati utasts</p><p>EMPH 1510 8895108</p><p>Motorov tlakov erpadlo / CZMotorov tlakov erpadlo / SK</p><p>Motoros nyomszivatty / HU</p></li><li><p>3II. ZrukaNa tento vrobek poskytujeme standardn zruku v dlce 24 msc od data zakoupen a prodlouenou zruku v trvn 36 msc po splnn specifi kovanch podmnek. Veker zrun podmnky najdete v pruce Zruka a servis.Prosme, ped pouvnm stroje si pette celou tuto pruku tak, abyste porozumli jejmu obsahu.</p><p>III. Bezpenostn pokynyerpadlo je konstruovno k bezpenmu a bezprobl-movmu provozu za pedpokladu, e bude provozovno v souladu s nvodem na obsluhu. </p><p>Ped prvnm pouitm erpadla si pozorn prostudujte tento nvod k obsluze. Zabrnte tak vnmu pokozen zazen nebo dokonce zrann.</p><p> Nikdy nepouvejte erpadlo v prosted s nebezpem vbuchu. erpadlo pouvejte pouze venku na dobe vtranm mst.</p><p> Vdy ped zahjenm prce provete pedbnou provozn zkouku. Mete tak pedejt razu nebo pokozen zazen.</p><p> Z dvodu bezpenosti erpadlem nikdy neerpejte holav a agresivn kapaliny jako jsou benzn nebo kyselina. Z dvodu zabrnn koroze erpadla nikdy neerpejte moskou vodu, chemiklie a raviny jako nap. pouit olej, vno nebo mlko.</p><p> erpadlo umstte na pevn rovn povrch, aby nedolo k jeho pevrcen.</p><p> Abyste pedeli nebezpe poru a zabezpeili dosta-tenou ventilaci umstte provozovan erpadlo mini-mln 1 m od budovy nebo jinch zazen. Nedvejte do blzkosti motoru dn holav nebo vbun ltky.</p><p> Dti a domc zvata se mus zdrovat v bezpen vzdlenosti, protoe vznik monost poplenin od hor-kch st motoru.</p><p> Mli byste vdt, jakm zpsobem je mon motor co nejrychleji vypnout. Krom toho byste se mli dkladn seznmit s obsluhou ovldacch prvk. Nenechvejte obsluhovat erpadlo nikoho bez pedchozho pouen.</p><p> Doplovn pohonnch ltek se mus provdt v dobe vtranm prostoru a pi vypnutm motoru. Benzn </p><p> je mimodn zpaln ltka a za uritch podmnek vbun.</p><p> Ndr nepeplujte. Zajistte, aby uzvr palivov ndre byl dobe uzaven. Jestlie pi doplovn paliva vytekl benzin mimo </p><p>ndr, bezpodmnen zajistte, aby toto msto bylo ped nastartovnm motoru dostaten such a aby se benzinov vpary rozptlili. </p><p> Bhem tankovn a v okol uloench pohonnch hmot nekute a nepouvejte oteven ohe.</p><p> Zplodiny obsahuj jedovat kyslink uhelnat. Nadchn me vst ke ztrt vdom nebo dokonce k mrt. Motor nenechvejte nikdy bet v uzavenm nebo stsnnm prostoru.</p><p> erpadlo umstte na pevnm podkladu. Nenaklnjte motor o vce ne 20 od horizontln polohy. V ppad vtho nklonu vznik nebezpe rozlit paliva nebo nedostatenho mazn a pokozen motoru. </p><p> Nepokldejte dn pedmty na erpadlo, abyste pe-deli nebezpe vzniku poru.</p><p> Vfuk je bhem provozu velice hork a zstv hork tak dlouho po vypnut motoru, proto se ho nedotkej-te. Abyste pedeli tkm popleninm nebo nebezpe- poru, nechte motor vychladnout dve, ne m bt pepravovn nebo uskladnn v uzavench prostorch. </p><p> Pi pouvn erpadla pouvejte vhodnou ochranu sluchu.</p><p> Palivo a olej pouvan v erpadle jsou jedovat ltky. Pi manipulaci postupujte dle pokyn vrobce paliva nebo oleje.</p><p> Zazen me bt zateno pouze do svho jmenovi-tho vkonu za jmenovitch podmnek okol. Pokud je zazen v provozu pi teplotch kter nejsou v rozsahu 0C - 35C, ve vych nadmoskch vkch ne 1830 m n. m. , pi vy vlhkosti ne je bn atmosfe-rick vlhkost stedoevropskho klimatu a nebo jestlie je chlazen motoru je zhoreno je nutn redukce vkonu pop. nastaven motoru erpadla na tyto podmnky v autorizovanm servisu . </p><p>CZ2</p><p>vodVen zkaznku,dkujeme za dvru, kterou jste projevil znace Heron zakoupenm tohoto nad.</p><p>Tento vrobek absolvoval zevrubn testy spolehlivosti a kvality, kterm sv vrobky podrobuje. Uinili jsme veker opaten, aby se k Vm vrobek dostal v dokonalm stavu. Pokud by se i pesto objevila jakkoli zvada nebo jste pi jeho pouvn narazil na pote, nevhejte se prosm obrtit na nae zkaznick centrum:</p><p>Tel.: +420 286 840 052, fax: +420 286 840 173www.heron-motor.cz</p><p>Vrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zln-Pluky, esk republikaDatum vydn: 26. 2. 2007</p><p>I. Technick daje</p><p>Typov oznaen: Heron EMPH 15-10Motor: zehov (benznov), tytaktn, jednovlec s OHV rozvodem, typ ST 168FBZapalovn: T.C.I. (tranzistorov, bezkontaktn)Chlazen: nucen, vzduchemObsah vlce: 208 ccmKompresn pomr: 8,5 : 1Max. vkon motoru: 6,5 HP (4800W) / 4000 min-1</p><p>Typ paliva: bezolovnat benzn min. 95 oct.Spoteba: cca 0,5 l/kWh pi 75% zatenSpoutn: manulnObjem ndre: 3,6 lObjem oleje v motoru: 0,6lZapalovac svka: Brisk - JR19, Champion - RJ19LM nebo jejich ekvivalentRozmry (vka x ka x dlka): 40x39x47 cmHmotnost (bez npln): 22 kgMax. vka sn: 8 mMax. vtlan vka: 60mMax. pepravn objem: 300 l / minPrmr pvodnho hrdla: 1,5 (38 mm)Prmr vtlanho hrdla: 1 x 1,5; 2 x 1Namen akustick vkon: 92 dB(A)Garantovan akustick vkon: 93 dB(A)</p><p>Nadstandardn vbava:Olejov idlo: ano</p><p>CZ</p></li><li><p>4IV. Popis erpadla1) Palivov ndr2) Spna motoru3) Vypoutc roub oleje 4) Vrobn slo 5) Ztka plnn oleje6) Vypoutc hrdlo7) Sac hrdlo8) Pka plynu9) Pka sytie10) Pka palivovho kohoutu11) Vpustn roub karburtoru12) Odkalovac kalek</p><p>13) Thlo startru14) Ztka palivov ndre15) Zalvac hrdlo16) Hrdlo vtlaku 1,517) Hrdlo vtlaku 118) Svka zapalovn 19) Vzduchov filtr20) Vfuk</p><p>Vrobce si vyhrazuje monost proveden zmn na vrobku oproti vyobrazenmu typu. Zmny nemaj vliv na funk-nost vrobku.</p><p>CZ 5 CZ</p><p>Obr. 2</p><p>16</p><p>20</p><p>18</p><p>19</p><p>Obr. 3</p><p>17</p><p>Obr. 1</p><p>17</p></li><li><p>6V. Pouit piktogramy a dleit upozornn</p><p>VI. Funkce erpadlaerpadlo je ureno pouze pro erpn ist nebo mrn zneitn vody nap. ze studn, potok, ek apod. erpadlo nen ureno na erpn extrmn kaln vody, pouitho oleje, vzntlivch a vbunch ltek nebo chemikli, fekli, septik, potravinskch kapalin jako nap. vno, mlko, atd. erpadlo tak nen vhodn na erpn pitn vody. erpadlo mus bt pi prci umstnno venku, na dobe vetranm mst. Maximln prmr pevnch stic v nasvan vod je 2,5 mm.</p><p>VII. Ped uvedenm stroje do provozu </p><p>VSTRAHA! K proveden nsledujcch kontrolnch kon umstte erpadlo na pevnou a vodorovnou plochu s vypnutm motorem a pvodem paliva a odpojenm kabelem zapalovac svky. Nedotkejte se horkch st motoru.</p><p>Uveden do provozu provede prodejce podle pejmacho protokolu viz seit Zruka a servis str. 4 nebo majitel sm po dohod a instrukti prodejcem.</p><p>V ppad, e stroj nebyl uveden do provozu a sputn prodejcem, postupujte podle nsledujcch krok:</p><p>1. Vizuln kontrolaPo vybalen stroje provete vizuln kontrolu stavu povrchu a zkladnch funkc stroje. Pesvdte se, zda nikde nevis nezapojen i uvolnn kabely. V ppad, e tomu tak je, nechte si zvadu odstranit ve smluvnm servisu. Zkontrolujte palivov systm, zejmna pipojen palivovch hadiek, jet ne poprv nalijete palivo do palivov ndre.</p><p>2. Plnn olejov npln UPOZORNN!</p><p> Provozovn motoru s nedostatenm nebo naopak nadmrnm mnostvm oleje me zpsobit vn pokozen motoru bez nroku na zruku.</p><p> Kontrolu rovn oleje provdjte na rovin a pi vypnu-tm motoru ped kadm spoutnm.</p><p> Olejov idlo slou pouze k zastaven motoru pi nh-lm niku a poklesu hladiny motorovho oleje.</p><p>CZ 7</p><p> Olejov idlo neopravuje obsluhu opomjet kontrolu hladiny oleje ped kadm pouitm.</p><p> Olejov idlo nesm bt odpojeno nebo demontovno. Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje ped </p><p>kadm sputnm motoru v souladu s tabulkou pede-psan drby.</p><p>DOPORUEN OLEJEDoporuujeme pouvat jen vysoce kvalitn oleje zave-dench znaek v originlnch balench (nap. Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 nebo jin vceob-lastn ekvivalent), kter vyhovuj poadavkm jakostn tdy API min. SH- SG/CD pop. je pevyuj. Jakostn tdy olej jsou znaeny na obalu. Nap. oleje s viskzn tdou SAE 15W40 vm v mrnch klimatickch podmnkch na zem zaru vynikajc viskzn teplotn zvislost. Proto doporuujeme pouvat oleje s touto nebo j pesahujc viskzn tdou (nap. 15W50 pi pouit v extrmn vysokch teplotch, 10W40 nebo 5W40 pi pouit v mrazech kolem -20C).PLNN A DOPLNN OLEJE1. Ujistte se, e erpadlo stoj na pevn a vodorovn </p><p>ploe s vypnutm motorem a pvodem paliva a odpojenm kabelem zapalovac svky.</p><p>2. Odroubujte plnc olejovou ztku (obr. 1 poz. 5).3. Za pouit trychte nalijte plncm otvorem cca 0,6l </p><p>oleje (pedepsan objem pro przdnou olejovou ndr). Pi plnn dbejte na to, aby olej nevytkal mimo plnc otvor; pokud se tak stane, rozlit olej setete a motor od oleje oistte do sucha.</p><p>4. Vizuln kontrolujte mnostv oleje, rove by mla dosahovat okraje plncho hrdla. Pi nzk hladin oleje vm mrka na ztce napov, v jak vce se hladina nachz. Pokud hladina oleje nen vidt v nalvacm otvoru tak oistte mrku na vnitn stra-n olejov ztky istm hadrem a mrku zaroubujte zpt do nalvacho otvoru. Ihned ji opt vyroubujte a na mrce odette rove hladiny. Pokud nebude na mrce viditeln hladina, nen v motoru tm dn olej. </p><p>5. Pi nzkm stavu oleje doplte doporuenm olejem (stejnm typem oleje, kter v erpadle pouvte) na poadovanou rove. Nemchejte oleje s rozdlnm SAE a jakostn tdou.</p><p>UPOZORNN! Je zakzno pouvat oleje bez detergentnch psad a oleje uren pro dvoutaktn motory. Olej je nebez-pen ivotnmu prosted zabrate jeho niku!</p><p>3. PalivoVSTRAHA!</p><p> Benzn je velice snadno vzntliv a vbun. Tankujte v dobe vtranm prostoru pi vypnutm </p><p>motoru. Bhem tankovn a v mstech, kde jsou umst-ny pohonn hmoty, nikdy nekute a zabrate pstupu s otevenm ohnm.</p><p> Ndr nepeplujte (nedolvat a po okraj ndre) a po tankovn zajistte, aby byl uzvr ndre dobe uzaven.</p><p> Dbejte na to, aby nedolo k rozlit benznu. Benznov vpary nebo rozlit benzn se mohou vzntit. Jestlie benzn vystkne, je bezpodmnen nutn okol vysuit a nechat rozptlit benznov vpary.</p><p> Zabrate opakovanmu nebo delmu styku s pokokou, jako vdechovn vpar. Uchovvejte benzn mimo dosah dt.</p><p> Pouvejte benzn bn uvan pro motorov vozidla s min. oktanovm slem 95. Doporuujeme pouvat bezolovnat benzn Natural 95, kter omezuje tvoen usazenin ve spalovac komoe. Druh benznu bhem provozu nemte (bezolovnat za olovnat a naopak). </p><p> Pouvejte jen ist benzn. Nepouvejte sms benznu a oleje, benzn kontaminovan, s pms neistot nebo benzn pochybn kvality a pvodu. Zabrate vnikn prachu, neistot i vody do palivov ndre.</p><p> Ped uskladnnm delm ne 1 msc zbyl palivo z ndre vypuste a odkalte benzn z karburtoru.</p><p> Zvady vznikl z dvodu pouit nesprvnho typu benznu, zneitnho, kontaminovanho i zvtralho nebudou posuzovny jako zrun.</p><p> V ppad vzniku poru na jeho uhaen pouijte hasic pstroj prkovho, pnovho anebo snhovho typu.</p><p>PLNN PALIVA 1. Odroubujte kryt palivov ndre a pohledem zkont-</p><p>rolujte hladinu paliva v ndri.2. Pokud je mnostv paliva nedostaten, palivo pomo-</p><p>c nlevky doplte. Objem ndre je 3,6 litr. Ndr nepelvejte nad mru max. objemu. Plnn nad mru maximlnho objemu bude mt za nsledek vytkn paliva i pes zavenou ztku.</p><p>3. Po doplnn paliva ztku palivov ndre nasate zpt a dn dothnte. </p><p>POUIT BENZNU S OBSAHEM ALKOHOLUPokud se rozhodnete pout benzn s obsahem alkoholu, ujistte se, e jeho oktanov slo je vy ne 95 pi-mchnm alkoholu se toti toto slo sniuje. Pouvejte </p><p>CZ</p><p>Tento stroj je dodvn bez oleje. Ped prvnm sputnm jej doplte </p><p>doporuenm typem oleje na pedepsanou rove (viz </p><p>Doplnn olejov npln).</p><p> Nedotkejte se horkch st motoru.</p><p>Syti </p><p>Palivov kohout</p><p>Hlavn spna </p><p>Knka - tte nvod</p><p>UPOZORNN. Pravideln kontrolujte, </p><p>zda nedochz k nikm holavin. Ped doplnnm </p><p>paliva vypnte motor.</p><p>Nepouvejte v uzavench prostorch. Oxid uhelnat je </p><p>pi vdechnut jedovat.</p><p>Vyperte a vymakejte vloku v roztoku sapontu nepouvejte rozpoutdla. </p><p>Nechte vyschnout. Ponote vloku do istho motorovho oleje a vymakejte pebyten olej.</p><p>DRBA VZDUCHOVHO FILTRU. Filtran prvky istte kadch 50 h (nebo v ppad </p><p>provozu v extrmnch podmnkch po kadch 10 h). </p><p>1 (ON)</p><p>0 (OFF)</p></li><li><p>8pouze benzny s obsahem ethanolu, a to s max. obsahem ethanolu do 10%. Nikdy nepouvejte benzn s pms methanolu (methylalkoholu), s podlem prostedku na ochranu proti korozi ani rozpoutdlo methanolu nebo benzn s obsahem ethanolu vtm ne 10%. Zvady vznikl pouitm takovchto pohonnch ltek nebudou posuzovny jako zrun. O obsahu tchto ltek v benznu se informujte na erpac stanici.</p><p>4. Dotaen roub a matekZkontrolujte dotaen vech roub. V ppad nutnosti dothnte a zajistte.</p><p>5. Pipojen sac hadiceMono pout bn dostupn hadice, ppojky a tsnn.Sac hadice mus bt zeslen konstrukce, takov, by nedo-chzelo bhem provozu k jej deformaci. Doporuujeme dlku sac hadice upravit tak, aby nebyla pli dlouh z toho dvodu, e pro vkon erpadla je jeho nejlep umstn co nejble k vodn hladin. Tak doba zavodnn je zvisl na dlce sac hadice. Sac ko namontujte na konec sac hadice pomoc svorky.</p><p>UPOZORNN!Sac ko montujte na sac hadic vdy ped tm, neli erpadlo spustte. Sac ko zabrauje nast cizch pedmt, kter by mohly zpsobit ucpn hadice nebo zaden erpadla.</p><p>6. Pipojen vtlan hadiceMono pout bn dostupn hadice, ppojky a tsnn. Doporuujeme krat hadice z dvodu ztrt vznikajcch tenm kapaliny o stnu hadice. Pozn. rouben dn dothnte, aby nedolo v prbhu provozu k samovolnmu rozpojen.</p><p>7. Zalit erpadla vodouPed kadm pouitm je nezbytn erpadlo naplnit vodou (zalt).1. Odroubujte roub zalvacho hrdla (obr. 1 poz. 15) </p><p>a do zalvacho otvoru lijte istou vodu, dokud neza-ne hrdlem vytkat ven.</p><p>2. roub zalvacho hrdla naroubujte zpt a uthnte. </p><p>UPOZORNN!V dnm ppad erpadlo nesm bt provozovno bez pedchozho naplnn (zalit) vodou z dvodu jeho extrmnho peht. Prce erpadla nasucho zpsob </p><p>pokozen tsnn. V ppad chodu erpadla naprzd-no okamit motor vypnte a dve ne zanete erpadlo zalvat, nechte ho dn vychladnout.</p><p>erpadlo je ureno pouze pro erpn ist nebo mrn zneitn vody nap. ze studn, potok, ek apod. erpadlo nikdy nepouvejte na erpn extrmn kaln vody, pouitho oleje, vzntlivch a vbunch ltek, fekli, sep-tik, potravinskch kapalin jako nap. vno, mlko, atd.</p><p>Maximln prmr stic v nasvan vod je 2,5 mm a je vymezen otvory v nasvacm koi. Doporuuje se ale neer-pat vodu s vysokm obsahem pevnch a ostrch stic, protoe zpsobuj zven opoteben erpadla (statick i pohybliv sti, zptn ventily). Na zvady vznikl tako-vmto opotebenm se zruka nevztahuje. Doporuujeme pout nasvac ko s co nejjemnjm stkem.</p><p>UPOZORNN!Nikdy nepouvejte erpadlo bez sacho koe nebo se sacm koem, kter m otvory vt ne 2,5 mm. Hroz vn pokozen erpadla a ztrta zruky!</p><p>VIII. Zahjen provozu a provoz1. Vizuln zkontrolujte stav erpadla zda nevykazuje </p><p>znmky pokozen nebo nadmrnho opoteben. 2. Zkontrolujte hladinu oleje a paliva v motoru. 3. Pipravte si sac a vtlanou hadici vhodn dlky. </p><p>Zkontrolujte, zda je na konci sac hadice dn upev-nn sac ko s max. otvory 2,5 mm. Zkontrolujte pi-pojen pop nainstalujte rouben na hadice. Pipojte hadice k erpadlu pomoc vhodnho rouben (viz Technick parametry).</p><p>4. Zalijte erpadlo(viz kapitola Zalit erpadla vodou).5. Nastartujte motor (viz kapitola Startovn motoru).</p><p>POZOR!Kontrolujte, zda je pi prci sac ko neustle ponoen pod hladinou a erpadlo saje vodu. Nikdy nesm erpa-dlo bet naprzdno bez vody hroz jeho pokozen! </p><p>IX. Startovn motoru 1. Otevete pvod paliva pesunutm pky palivovho </p><p>kohoutu doprava (Obr. 4). </p><p>CZ 9</p><p>2. Pepnte spna motoru do polohy ZAPNUTO (ON, 1) (Obr. 5).</p><p>3. Pesute pku sytie doleva do polohy ZAPNUTO (Obr. 6). Zapnut sytie nen zapoteb pro sputn zahtho motoru nebo pi vysok okoln teplot. </p><p>4. Pomalu thnte za samonavjec thlo startru (obr. 2 poz. 13) tak dlouho, dokud nedojde k zbru, potom za nj zathnte prudce. Zopakujte podle poteby, dokud motor nenasko. Ihned po startu motoru startr pomalu puste.</p><p>5. Vykejte zaht motoru. Pesouvejte pku sytie o krtkou vzdlenost smrem doprava, v horkm poas toto provdjte bhem nkolika sekund, zatmco ve studenm poas bhem nkolika minut. Ped kadou...</p></li></ul>