Hevesi Mihaly - Autoritmia

 • Published on
  22-Jan-2016

 • View
  547

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • --- -~

  ~ t- ~ i.'";~,\. ~'f."

  " ::;,

  ': . u~\ I

  - - T

  .,,(

  ...

  ,.

  MOGYORSSYK6N~R

  ~'f-1HG~

  GYULA

  ...

  - ~ t 1Hevesi Mihly

  utorimia----.

  Hogyan tanuljank nyelvet,k.edvenc film, regny, zene s rdeklodsi krnk alapjn?

  .' .

 • Hevesi Mihly Autoritmia

  Ajnlomeknyvet Marcellnak, vnak, Bernard-nak sminden lelkesnyelvtanulnak.

  ~~..;;,,#J.2Jb1-:+o .0.., -'~-tJ GYU L " ~~ 1;>6.0'

 • HevesiMihly Autoritmia

  Ksznetnyilvnts

  " Virgonc-birgonczldfuszl,kamerana,kameranacsbg."

  Hevesi Marcell Mihly verse

  A kisfiam2,5vesen"lert"egyverset.Ezenmostbizonyracsodlkoznak,pediggytrtnt.A legalbbhromsorosversiktelozolegomagatalltaki,mondogattana-pokonkeresztl,segyszercsakegypaprdarabknelmtette.Nos,felnottknteloszregyltalnnemgondoltam,hogyazona paprdarabknegyversll, de ktsgeimnyombaneltuntek,aminttbbszrfl is olvastanekem. alkottaamagaszmra,nem-csakahangsorokat,demagta rajzot,akarommondanirstis,amivellejegyezte.En-nekazesemnynekjelentosszerepevaneknyvmegszletsben.Ksznetetszeret-nkmondaniezrtfiamnak,Marcellnak,akifolyamatosandbbentranyelveisajttssazutnzsletszerufolyamataira.Ksznmtovbbmindazoknak,akikelkldtkvisszajelzseiketA nyelvtanulsmuvszetrolCmuknyvrol,kztklelkesnyelvtanulbartomnak,BksZoltnnak,akinekanagyvonalsganlklejelenlegiknyvmegje-lensehosszabbideigvratottvolnamagra.UgyancsakksznetilletiKovcsMiklst,akiazelsokkzttprbltaki azittlertakat;MarioRinvolucrit,akibemutattaBernardDufeuzsenilisknyvtanyelvtantsrlvallottmegdbbentosforradalminzeteive!.Bernardknyvemaradandlmnytnyjtottszmomra,sjelentosenhozzjrultaszemlyreszabhatnyelvelsajttsimdszer,az autoritmialtrejtthez.s utoljrabr,denemutolssorbanksznmnnekabizalmat,mlyentiszteltOlvas,akiha-marosanelkezdiatanulst.

  www.szepnapI

 • HevesiMihly utoritmia

  I.RszNYELVRITMUS

  1.Pr szaknyvrol

  Ebbena knyvbenszeretnmbemutatnia szemlyreszabhatnyelvelsajtts,azautoritmiakrvonalait,sazt,hogymikntrdemeskedvencregnynk,zennk,fil-mnk,mesnk,versnk,rdeklodsikrnkalapjnidegennyelvetelsajttani.

  Az itt ismertetettgyakorlatot,azautoritmitlelkesnyelvtanulkntsnyelvtanr-kntdolgoztamki,eleinteamagamszmra.Demegosztottamismeroseimmel,barta-immalstantvnyaimmalis,akikazrtkerestekmeg,merthosszvekutnsemrtet-tkatanultidegennyelvet,aspontnmegszlalspedignehezenmentnekik.l szvvelajnlottamszmukraegyakorlatokat.

  Tantvnyaimkzttakadtakolyanokis,akiknekvalamilyenrendhagykvnsgukvolt;szmukraklnsenjl jttnhnytancs.Voltpldulegykzpkorfrfi,akikthtenbellszeretettvolnanyelvvizsgttennispanyolblgy,hogymielottmegke-resett,"mr"egyhetetanultaeztanyelvet.Termszetesennemakartamelvllalni,mmivelavelefolytatottbeszlgetssornrdekesszemlyisgnekbizonyult,aclpedigmgiscsakklnlegeskihvsnakgrkezett,elkezdtkatanulst.Mondanomsemkell,hogykthtmlvanemsikerltanyelvvizsgja.Detallkoztunkmgnhnyszor,smivelamegadottgyakorlatoklnyegtmegrtette,tovbbazokatel is vgezte,hromhnapmlvabszknszmoltbesikeresalapfokszbelinyelvvizsgjrl.Sikertacg,amelyiknldolgozott,fizetsemelsseIhonorlta.E trtnettelnemszeretnmaztaz illzitkelteniaz Olvasban,hogya nyelvtanulsezzela mdszerrelgyorsansknnyednmegy,csupnaztszeretnmjelezni,hogybizonyosszablyokbetartsvalhatkonyanis lehetnyelvettanulni.

  E mdszerlehetosgetknlanyelvtanulkegyikleggetobbproblmjnakameg-oldsra.Nagyonsoktanulegyvalshelyzetbenabeszltnyelvetnehezenvagyaligrti,aspontnbeszdpedignemmegyneki.Az autoritmiagyakorlataivalatanulkbe-szdrtsejelentosenjavul,sbizonyosgtakfelszabadtsvaljobbanmegtudjkma-gukatrtetni.Deazrs-solvasskszsgfejlesztseisfontoselemegyakorlatainknak.

  E knyvelsorszbenbemutatomamdszercljait,httert,azt,hogymirtsho-gyaninduljunkki eloszrahallgatsbl,belsokpeinkbol,tovbbahangzszvegekritmusbl,dallambl,hogyerreptskfelnemcsaknyelvikszsgeinket(rts,be-szd,rs,olvass),deprhuzamosana nyelvtanulshozszksgeskpessgeinketis(tbbrtelmusgelviselse,kezdemnyezokszsg,emptia,jelenltapillanatban,audi-tvmemria,globlisrtsstb.).Ebbenarszbenmutatombeanyelvtanulsltalnosszablyaitis.

  A msodikrszbenazautoritmiatovbbialapfogalmairlolvashatsegytblzatsegtsgvelsszellthatjaszemlyestananyagtrdeklodsikrnek,kedvencfilmjei-nek,regnyeinek,verseink,zeneszvegeinekazalapjn.A harmadikrszbenazalapve-togyakorlatoktallhatk,valamintatbbnaposgyakorlatsorok,melyekalapjnagya-korlatokvgezhetok.

  A negyedikrszbenanyelvtanuls"beavatottjaival"sfontoshipotziseikkelilletvetancsaikkalszeretnmntmegismertetni.

  www.szepnapkonvvek.hu4

 • HevesiMihly utoritmia

  Ebbenaknyvbentehtrszletesenleromazautoritmiagyakorlatait,segszbiz-tosansokanezalapjnis el tudjksajttaniamdszert,mfontosnaktartommegje-gyezni,hogykidolgoztunkegytananyagotis,melybolazautoritmiakszsgszintensa-jtthatel.A tananyagbankonkrtszvegeketistallemdszerbegyakorlsra.

  Szeretnmmgmegemlteni,hogykzbenelindtottamegytanfolyamoterrolamdszerrol,melysorngyakorlatbansajttjukelmindazt,amitittlerok.A tanfolyamutnahaladkkzlsokanjeleznekvissza,hogymregszenmagasszintuszvegeketis kpesekmegrtenia rdibl,tvbol,sa klnbzoangolakcentusokmegrtsesemokozgondotszmukra.Nhnyanjabbgyakorlatokkalismeglepnek,melyeketokmaguktalltakki.

  A tanfolyamrla kiadhonlapjntjkozdhat(www.szepnapkonvvek.hu) Ajn-lommgfigyelmbenyelvtanuls-blogunkatis, ahovszintnerrolazoldalrltudel-jutni.

  Bzombenne,hogyeknyvbensikerlolvasmnyosankzztennemeztamdszert,gy,hogynecsakegyszakmailersttartsonakezbenazolvas,hanemegyrdekesolvasmnytshasznostmutattis.Abbanisbzom,hogyeknyvistovbbikedvetadmajdanyelvtanulshozs-tantshoz.

  Az olvasshozjavaslomaklasszikusmdszert:ceruzvalvagytollalhzzkalaznkszmrafontosrszeket,vagyazokat,melyekmgnemegyrtelmuek,sjegyze-teijenekamargra!Egyj szemlletmegrtseesetnezfontoslehet.

  Szintebiztosraveszem,hogya bemutatottgyakorlatokkzlegyik-msikismeroslesznnek,talnmralkalmaztais azokat.De ezzelegyttabbanis biztosvagyok,hogyszmtalanmeglepetstistartogatmajdezaszemlletsgyakorlataznszmra.

  sszefoglalva,emdszerazrtrendhagy,mert:

  - szemlyesrdeklodsikrnkbol,tovbbkedveltfilmekbol,zeneszvegek-bol,regnyekbol,meskbolstb.indulhatunkki anyelvelsajttsban;

  - anyelvhezabennnkkeletkezoszemlyeskpek(illetverzetek,rzsek),tovbba nyelvritmusa,dallama,hangzsafelolkzeltnk,aminekered-mnyeazelhangzszvegekrtsnekugrsszerufejlodse;

  - prunkkal,kedvesnkkel,bartunkkalistudunkegyttgyakorolni;- tapasztalatotszerezhetnkanyelvelsajttsletszerufolyamatairl.

  Remlem,hogyppgy,mintsokanmsok,nis haszntltjamajdgyakorlatainknak,melyekeredmnye:

  - azidegennyelvjobbrtse;- agtIsaitlmegszabadultspontnkommunikci;- kiejtsnkfejlodse;- szkincsnkbovlse;- olvass-srskszsgnkhatkonyfejlodse;- "nyelvtanulitulajdonsgaink"fejlodse.

  www.szepnapkonvvek.hu5

 • Hevesi.Mihly utoritmia

  Mirt szletetteknyv?

  A nyelvtanulsmuvszetrolCmuknyvreszmosvisszajelzsrkezett.Tbbenel-mondtk,hogymiutnelolvastk,erosksztetstrezteka nyelvtanulsra,vagyanyelvtantsra.Enneknnagyonrltem,hiszene ngyvekiadottknyvnekppezvoltaclja.Volt azonbanegybeszlgetsis egylelkesolvasval,akitbbgyakorlatotkrt.Ekkorgondoltameloszrarra,hogyszksglenneegymgrszletesebbtmutat-raIS.

  Az autoritmiakialaktshozvezetot lnyegesmomentuma,hogynhnyveaszanszkritsaknaiirntkezdtemrdeklodni.A knaibannagyonfontosszerepevanahanglejtsnek,hiszenegyszattlfggoen,hogymilyendallammalejtikki, jelenthetngydolgotis.Egyrtelmuvvlt,hogyhagyomnyosmdonnemkezdhetemeltanulnieztanyelvet.Radsulolvasniegyltalnnemtudok,gyazeddigbevettgyakorlato-mat,knyvek,regnyekolvasst,vagyisLombKatmdszert(lsdalbb)nemllmdombanalkalmazni.Ezrtkezdetilpsbenanyelvritmusnak,dallamnak,hangz-inakgyakorlshozfogtam.(Megjegyzem,hogyvodkbansa Waldorf-iskolaelemiosztlyaibanszokshasonlangyakorolni.)

  Aztna ritmusra,a dallamra,a hangzkra,ksobba belsokpekrevalfigyelstkiprbltamtantvnyaimmal.Az eredmnymeglepovoltaz angolsa nmetnyelvesetbenis:anyelvjobbspontosabbrtse,akiejtsjelentosfejlodse.

  E knyvneksmdszernekakzztteltazrtis fontosnaktartom,mertanyelvta-ntsbanmgmindigszmtalanflrertsuralkodik,sa tanulkhossziskolainyelv-tanulsutnsemkpesekbeszlnivagyrteniegyidegennyelvet.Vlemnyemszerintezrtnemokahibsak,demgatanraiksem,hanemanyelvtanulskrlkialakulthi-edelemrendszer,amelyetmegkellvltoztatnunk.Vajonelgnyitottakvagyunkerre?

  Kiknekszlamdszer?

  Egynitanulknak,akikgydntenek,hogytanrisegtsgnlklvagyamellettta-nulnaknyelvet.K1nsenhasznoslehetazokszmra,akikmrnhnyvetanulnakegyidegennyelvet,mmgsemrtikazelhangzszveget,tovbbegybnyelviksz-sgeiketis- rs,olvass,beszd- hatkonyanfejleszteniszeretnk.

  E mdszernekazegynitanulkonkvlakzoktatsbanvagya magniskolkbantantnyelvtanrokishaszntlthatjk,akrgy,hogyegyakorlatokatrszbenbeiktat-jk rikba,amrmeglvotananyagukfeldolgozsra,akrolymdon,hogydikjaikszmra(11-12veskortl)lehetovteszikegyszemlyestananyagsszelltstsfeldolgozst,melynekmdjtrszletesenis leromebbenaknyvben.

  Mihelytanyelvtanrokfigyelembeveszika tanulkrdeklodsikrt,kedvencze-njt,regnyt,filmjtstb.,vagyisegynisgt,megnoadikokrdeklodseanyelvta-nulsirnt.A mdszeriskolkbanvalalkalmazsrlj visszajelzsekrkeznek.

  Hasznoslehetatananyagunkatisvgigvenni,melybenmintegyazemdszerrevalrhangoldskntkonkrtletlthetoszvegekis rendelkezsrellnak.Han tanr,sszeretnosztlyvalvagynyelvicsoportjvaleztamdszertteljesegszbenvagyrsz-benalkalmazni,krem,keressenmegminket

  Tanrokszmraazrtis fontoslehetemdszer,mertlehetosgetbiztostsajtkiej-tskfejlesztsreis.Semmiszgyellnivalnincsabban,haegynyelvtanrnaknemvolt

  www.szepnapkonvvek.hu6

 • HevesiMihly Autoritmia

  mdjavekigvagyvtizedekigklfldntartzkodni,hogyaz idegennyelvkiejtsttkletesenmagbaszvja,errenemcsakMagyarorszgonlehetszmtalanpldttallni.A nyelvmikroklmjrlsakiejtsrolszlrszmagyarzatotadarra,hogyezaprob-lmaazautoritmiagyakorlataivalhogyanoldhatmeg.Vgsosoronadikokkiejtsrehatssalvanatanrkiejtse,ezrteztsemszabadelhanyagoini.

  Fontoslehetemdszeralternatviskolkban(Waldorf-,Montessori-iskolastb.)tan-tnyelvtanrokszmrais, akiktleteketgyujtenek,stjukatkeresik.Az itt lertakmeggyozodsemszerintkoherensegszetalkothatnakpldulaWaldorf-iskolaelkpze-lseivel,sa gyakorlatokezeniskolatpuskituzttcljt,a szabadsgranevelsthat-konyansegtik.

  Klnlegessgemgeknyvneksamdszernek,hogykzsgyakorlsrasztnziaprokat.A prostanulstlettazatapasztalatadta,hogykedvesnkkel,bartunkkal,talnvalamilyencsaldtagunkkalnagyonj idotltsnyelvijtkokatjtszani.Nemha-szontalanezrtkzsennyelvettanulni,akranlklis,hogyaprvalamelyiktagjata-nrlenne.Ehheztletekettallebbenaknyvben,tovbbatananyagunkban.

  Az autoritmiagyakorlataialkalmasaktovbbanyanyelvitudsunkelmlytsreis,ezrtajnlomolyanmagyartanrokfigyelmbe,akikadikoknaknemcsakanyanyelviismeretanyagotszeretnnekkzvetteni,deanyelvlnygrevalrrzstis.(A ritmus,a dallamgyakorlatok,dea sznyomozsis egszenbiztosanalkalmazhatmagyarrnis!)

  Bzombenne,hogyszmosmagntanulsnyelvtanrfelismeriaznllnyelvta-nulvvlssnevels,tovbbaritmus,adallam,abelsokpekjelentosgtanyelv-elsajttsban.Kvnom,legyensegtsgkreeknyv,atananyag,tovbbatanfolyam,hogyletszeruvshatkonnytegykanyelvtanulst,samialegfontosabb,hogyfel-keltskatanulkrdeklodstanyelvtanulsirnt.

  2.A kezdetek:egypoligiotteszkzei-LombKatmdszerrol

  A nmetfelvtelirevalkszlodssorn,gyhszvvelezelottbukkantamrLombKatnagyszerugyakorlatra.Ezrszbenegyeskorbbipoliglottok- tbbnyel-venbeszlok-, GiuseppeMezzofanti,HeinrichSchliemann,illetveKosztolnyiDezsomdszereinalapszik,smintmindennagyszerudolog,viszonylag"egyszeru":vegynkegyknyvet(regnyt),amivalamirtrdekela tanulnikvntnyelven,solvassukelsztrnlkl!Akkorsehasznljunksztrt,hanyelvelsajttsunknaka kezdetnva-gyunk!

  LombKatrlrdemestudni,hogyfordtknt-tolmcsknt16nyelvveldolgozott,melyekkzlttszinkrontolmcsiszintenismert.Detovbbitizenegynyelvrolis tu-dunk,melyetelkezdetttanulni,ugyancsakezzelamdszerrel.

  Elsorenagyonfurcsasltszlagnehzdologegyregnytelolvasninyelvtanul-sunkkezdetnsztrnlkl,mhatrelmesekvagyunk,a tapasztalatsazeredmnymegdbbentolehet!Tulajdonkppenenneka gyakorlatnakksznheto,hogylelkesnyelvtanulvvltam.

  Emlkszem,amikorfoiskolskorombanakollgiumiszobatrsamnak,akitmrn-hnyhnapjanmetretantottam,akezbenyomtamJeromeK. Jerome:HromemberegycsnakbanCmuknyvtnmetl,saztmondtamneki,hogyolvasgassasztrazs

  www.szepnapkonyvek.hu7

 • HevesiMihly Autoritmia

  nlkl.Ez aknyvidotllhumoramiattakedvenceimkzetartozottstartozik.Fon-toskihangslyozni,hogyaszobatrsamnmetbolkezdovolt.Nhnypercmlvasz-szecsaptaaknyvet,saztmondta,hogyo csaknhnysztrtbelole,deazsszefg-gseketnem.Aztjavasoltamneki,hogygondolkodjk,seleinteprbljamegkitallniaszavak,kifejezsekjelentstaszvegkrnyezetbol,esetlegegybjelekbol,deneve-gyealelkre,hanemfogmindentpontosanrteni.Csodlkozzkregy-egyszraattlfggetlenl,hogyrti-evagysem;gondolkodjk,hogytallkozott-emrezzelaszvalvagyhasonlvalvalahol,shaigen,milyenszvegkrnyezetben.Tekintseeleinterejt-vnyfejtsnekaknyvolvasst,sneakarjamindenronmegrteni.Aztnmagrahagy-tam,sgy15-20percmlvahahotznikezdett,mertazegyikhumorosjelenetvalami-kpptszremlettaszvegen.

  Termszetesenkorntsemrtettmindenrszletet,deazthiszem,eznemis voltfon-tos.Igazblvalamijelentosdolgottapasztalt:agloblisrtst,vagyisalnyegrtst.Errolmgleszsz.Ez atapasztalatnbizalmatad,feloldhatjagtlsainkat,flelmein-ket,ssegtegyfontos"nyelvtanulitulajdonsg"gyakorlsban,nevezetesena tbb-rtelmusgelviselse'ben,melyetaz egyiknyelvtanuls-kutat(Wil Knibbeller,1989)nagyonlnyegesnektartanyelvelsajttssikereszempontjbl.

  A fentitapasztalataztisjelenti,hogygondolkodsom,rzseimalapjnmegrthetekvalamit,amikorbbanidegenvoltszmomra.Ez nyitottsgranevel,segyikalapvetoemberitapasztalatunklehet.Az iskolainevelsbensemszabadlemondanierrolaleheto-sgrol.

  Egykisknnyts

  Nyelvtanulsaimsornazonbannegy"knnyebb"utatvlasztottam:nemjkny-veketolvastamatanulniszndkozottidegennyelveken,hanemazokat,melyekkorb-banakedvenceimkztartoztak,smrolvastamoketmagyarul(TomSawyerkaland-jait, amremltettJeromeK. Jeromeknyveitstb.).Sokjelenetreemlkeznifogok,saszvegbolsokmindentmegrtek.Megis llhatokbizonyosszavaknlvagymondatok-nl,slevonhatomajelentskrevonatkozkvetkeztetseimet.Degytapasztaltam,sokszorannyiramagvalragadegy-egyjelenet,hogynemtudokmegllni,mertkvn-csisgomtovbblendt.LombKataztmondjaazilyenesetekre,hogyhaegyszfon-tos,akkorazmgegszbiztosanelofordulaszvegben,sazismtlodsekmiattkny-nyednmegisjegyezzk.

  Tehtidegennyelvuknyveketolvasnirmsizgalmasintellektuliskihvsle-het,mi tbb:abosges,valaminthasznosszkincssszegyujtsnekegyikfontosesz-kze.Hozzkellmgtennem,hogyazautoritmiban- ahogyakzbenkrvonalazdottmdszertelneveztem- nemmellozzkteljesena sztrt,csakppenksleltetjkahasznlatt,vagykreatvmdonalkalmazzuk.

  Talnmeggyozo,amitnhnytantvnyomsfrumhozzszlr errol:"Nagyonjl haladokazolvasssal,mrtlvagyoka feln,simdom.Nemisgon-

  doltam,hogyangolulennyimindentmegrtekmajd.Ez mostnbizalmatisadott.Eddigmindig-csakbelekezdtemaz angolba,tanulgattam,de igaznsohanemrdekelt.Ezmostbiztosanvltoznifog."

  Englischmuffel(egyblog-hozzszl,akia HarryPottertolvastajraan-golul)

  www.szepnapkonyvek.hu8

 • HevesiMihly Autoritmia

  "Nagylmnyvoltazegyikkedvencknyvemet,amitmagyarulmrtbbszrisolvastam,elovenniangolul:brsoksztsnyelvtanifordulatotnemrtek,mgisl-mnyolvasni(brtermszetesensokkallassabbanmegy,mintmagyarul),mertazangolmondatokelohvjkbennemakorbbanmrmagyarultlttrtnetet."

  FabulyaEdit

  A hangzszveg

  A tapasztalataztmutatja,sLombKatis megemltimdszerrol,hogyazolvassnemksztfel arra,hogyaz elhangzszvegeketrtskis az adottnyelven.De azanyanyelvibeszloknekisnehzsgeikaddhatnak,hogymegrtsenekolyasvalakit,akikizrlagolvassalapjnvagytanknyvboltanultamegnyelvket.Egy idegennyelvuszvegolvassakorsajtanyanyelvnkartikulcisbzisval(kiejtsvei)reaglunk,vagylegalbbisegyolyanartikulcisbzissal,amielkezdettkzeledniazidegennyel-vhez,mvaljbankztesllapotbanvansajtnyelvnksaz idegennyelvkztt(interlingua).Lomb...