Hiển thị câu hỏi

  • Published on
    28-Jun-2015

  • View
    364

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

Hin th cu hi Ngu nhin

Th t - S lng cu hi

Xem

Cu ng Cu sai Bn tr li ng 70/80 cu

1Cho ln men 1 m3 nc r ng glucoz thu c 60 lt cn 96o. Tnh khi lng glucoz c trong thng nc r ng glucoz trn, bit khi lng ring ca ancol etylic bng 0,789g/ml 20oC v hiu sut qu trnh ln men t 80%.

a. 74 kg b. 89 kg c. 71 kg d. 111 kg 2C 4 l mt nhn, mi l ng 1 trong cc cht lng: dung dch glucoz, benzen, ru etylic, glixerol. C th dng nhm cc ho cht no sau y nhn bit cht cha trong tng l mt cch nhanh nht?

a. c. d. 3

AgNO3/NH3, Cu(OH)2/OH-, Na.

b. AgNO3/NH3, Na.Cu(OH)2/OH-, AgNO3/NH3. Cu(OH)2/OH-, Na.

Pht biu no sau y l ng khi nhn nh v glucoz?

a. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt ru a chc.

b. Glucoz l hp cht tp chc. c. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt anehit. d. Glucoz l hp cht ch c tnh kh. 4 xc nh glucoz trong nc tiu ca ngi b bnh i tho ng ngi ta dng

a. ng (II) oxit b. axit axetic. c. natri hiroxit d. ng (II) hiroxit 5 Bng thc nghim no chng minh cu to ca glucoz c nhm chc -CH=O?

a. C phn ng trng bc. (1) b. Phn ng vi H2/Ni, nhit . (3) c. Tc dng vi Cu(OH)2/ NaOH khi un nng cho kt ta gch. (2) d. (1) v (2) u ng. 6 ng dng no di y khng phi l ng dng ca glucoz?

a. Nguyn liu sn xut PVC b. Lm thc phm dinh dng v thuc tng lc c. Nguyn liu sn xut ancol etylic d. Trng gng, trng phch 7

Tnh lng kt ta Ag hnh thnh khi tin hnh trng gng hon ton dung dch cha 18 gam glucoz.

a. 5,40 gam b. 10,80 gam c. 21,60 gam d. 2,16 gam 8 un nng dung dch cha 18 g glucoz vi AgNO3 phn ng trong dung dch NH3 thy Ag tch ra. Bit rng cc phn ng xy ra hon ton. Lng Ag thu c v khi lng AgNO3 cn dng ln lt l

a. 21,6 g v 17 g b. 21,6 g v 34 g c. 10,8 g v 34 g d. 10,8 g v 17 g 9 chng minh glucoz c nhm chc andehit, c th dng mt trong ba phn ng ho hc. Trong cc phn ng sau, phn ng no khng chng minh c nhm chc andehit ca glucoz?

a. Kh glucoz bng H2/Ni, to. b. Ln men glucoz bng xc tc enzim. c. Oxi ho glucoz bng Cu(OH)2 un nng. d. Oxi ho glucoz bng AgNO3/NH3. 10 Phn ng tng hp glucoz trong cy xanh cn c cung cp nng lng l 2813 kJ cho mi mol glucoz to thnh. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Nu trong mt pht, mi cm2 l xanh nhn c khong 2,09 J nng lng mt tri, nhng

ch 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz. Vi 1 ngy nng (t 6h n 17h) din tch l xanh l 1m2, lng glucoz tng hp c bao nhiu?

a. 13,79 g b. 88,27 g c. 882,7 g d. 1,471 g 11Thc nghim no sau y khng tng ng vi cu trc ca glucoz?

a. Tc dng vi Cu(OH)2 to dung dch mu xanh lam; tc dng (CH3CO)2O to este tetraaxetat. b. c.Kh hon hon to hexan. C hai nhit nng chy khc nhau

d. Tc dng vi: AgNO3/NH3 to kt ta Ag; vi Cu(OH)2/OH- to kt ta gch v lm nht mu nc brom. 12Cho cc cht: fructoz, fomanehit v etanol. Thuc th no sau y c th phn bit cc dung dch trn?

a. b. c.

Na kim loi Nc brom AgNO3/NH3

d. Cu(OH)2/NaOH 13 xc nh cc nhm chc ca glucoz, ta c th dng:

a. c. d. 14

Cu(OH)2 /OH-

b. Ag2O/dd NH3Natri kim loi. Qu tm.

Ln men a gam glucoz vi hiu sut 90%, lng CO2 sinh ra hp th ht vo dung dch nc vi trong thu c 10 gam kt ta v khi lng dung dch gim 3,4 gam. Tnh a.

a. 20,0 gam b. 15,0 gam c. 30,0 gam d. 13,5 gam 15un nng dung dch cha 18 g glucoz vi AgNO3 phn ng trong dung dch NH3 thy Ag tch ra. Bit rng cc phn ng xy ra hon ton. Lng Ag thu c v khi lng AgNO3 cn dng ln lt l

a. 21,6 g v 17 g b. 21,6 g v 34 g c. 10,8 g v 34 g d. 10,8 g v 17 g 16Glucoz ln men thnh ru etylic, ton b kh sinh ra c hp th ht vo dung dch Ca(OH)2 d tch ra 40 gam kt ta, bit hiu sut ln men t 75%. Lng glucoz cn dng bng

a. 40 gam. b. 48 gam c. 50 gam.

d. 24 gam 17Cho 2,5 kg glucoz cha 20% tp cht ln men thnh ru. Tnh th tch ru 400 thu c, bit ru nguyn cht c khi lng ring 0,8 g/ml v trong qu trnh ch bin, ru b hao ht mt 10%.

a. 3194,4 ml b. 2300,0 ml c. 2875,0 ml d. 2785,0 ml 18 Pht biu no sau y l ng khi nhn nh v glucoz?

a. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt ru a chc. b. Glucoz l hp cht ch c tnh kh. c. Glucoz l hp cht tp chc. d. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt anehit. 19Phn ng tng hp glucoz trong cy xanh cn c cung cp nng lng l 2813 kJ cho mi mol glucoz to thnh. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Nu trong mt pht, mi cm2 l xanh nhn c khong 2,09 J nng lng mt tri, nhng ch 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz. Vi 1 ngy nng (t 6h n 17h) din tch l xanh l 1m2, lng glucoz tng hp c bao nhiu?

a. 13,79 g b. 882,7 g c. 1,471 g d. 88,27 g

20Th nghim no sau y khng chng minh cu to dng mch h ca glucoz?

a. b. c.

Phn ng vi CH3OH/HCl. Thc hin phn ng trng gng thy xut hin kt ta Ag. To este chc 5 nhm -COO-.

d. Tc dng vi Cu(OH)2 cho dung dch mu xanh lam. 21 Nhn xt no sau y khng ng?

a. Rut bnh m ngt hn v bnh. b. Khi n cm, nu nhai k s thy v ngt. c. Nh dung dch iot ln ming chui xanh xut hin mu xanh. d. Nc p chui chn cho phn ng trng bc. 22 Tinh bt khng th ko thnh si v. L do no sau y khng ng?

a. Tinh bt d dng b thy phn bi enzym amilaza. b. Amilopectin (chim trn 80% thnh phn tinh bt) c cu to dng mch phn nhnh. c. Mch phn t amilopectin xon li thnh cc vng xon l xo, cc vng xon li cun li, lm cho tinh bt dng ht. d. Mch phn t amiloz xon li thnh cc vng xon l xo, cc vng xon li cun li, lm cho tinh bt dng ht. 23 Pht biu no di y v ng dng ca xenluloz l khng ng?

a. Xenluloz di dng tre, g, na, ... lm vt liu xy, dng gia nh, sn xut giy, ... b. Thc phm cho con ngi. c. Xenluloz c dng lm mt s t t nhin v nhn to. d. Nguyn liu sn xut ancol etylic 24Phn t khi trung bnh ca xenluloz to thnh si ay l 5 900 000 vC, si bng l 1 750 000 vC. Tnh s mt xch (C6H10O5) trung bnh c trong mt phn t ca mi loi xenluloz ay v bng?

a. 36401 v 10803 b. 36420 v 10802 c. 36410 v 10803 d. 36402 v 10802 25Tnh th tnh dung dch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cn dng tc dng vi lng d xenluloz to 29,7 gam xenluloz trinitrat.

a. 12,95 ml b. 1,439 ml c. 24,39 lt d. 15,00 ml 26Ti sao xenluloz c th ko di thnh si?

a. Phn t xenluloz khng phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. b. Phn t xenluloz do cc phn t glucoz lin kt thnh mch di, sp xp song song vi nhau.

c. Phn t xenluloz phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. d. Phn t xenluloz c nhiu mt xch lin kt vi nhau. 27Xenluloz trinitrat l cht d chy, n mnh. Mun iu ch 29,7 kg Xenluloz trinitrat t xenluloz v axit nitric vi hiu sut 90% th th tch HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cn dng l

a. 15,000 lt b. 14,390 lt. c. 1,439 lt d. 24,390 lt 28B thuc th no c th phn bit c 4 gi bt trng: tinh bt, xenluloz, glucoz, ct (SiO2)

a. b. d. 29

Ag2O(NH3), I2, HCl I2, H2SO4, HCl

c. I2, HF, O2 ( t chy)I2, O2 (t chy)

Khi lng saccaroz cn pha 500 ml dung dch 1M l:

a. b. c. d. 30

171 gam 342 gam 85,5 gam 684 gam

Khi un nng dung dch saccaroz vi dung dch axit, thu c dung dch c phn ng trng gng, do

a. saccaroz b thy phn thnh glucoz v fructoz. b. saccaroz b ng phn ha thnh mantoz. c. trong phn t saccaroz c nhm chc anehit. d. saccaroz b thy phn thnh cc anehit n gin. 31 Ln men 1 tn tinh bt cha 5% tp cht tr thnh ru etylic, hiu sut mi qu trnh ln men l 85%. Khi lng ru thu c l:

a. 389,8 kg b. 390 kg c. 398,8 kg d. 400 kg 32 Khi lng saccaroz cn pha 500 ml dung dch 1M l:

a. 85,5 gam b. 342 gam c. 684 gam d. 171 gam 33 Khi thu phn tinh bt ta thu c sn phm cui cng l

a. glucoz.

b. mantoz. c. saccaroz. d. fructoz. 34 Phn t khi trung bnh ca xenluloz to thnh si ay l 5 900 000 vC, si bng l 1 750 000 vC. Tnh s mt xch (C6H10O5) trung bnh c trong mt phn t ca mi loi xenluloz ay v bng?

a. 36420 v 10802 b. 36402 v 10802 c. 36410 v 10803 d. 36401 v 10803 35Kh cacbonic chim 0,03% th tch khng kh. Tnh th tch khng kh (o ktc) cung cp CO2 cho phn ng quang hp to ra 200 g bng 95% xenluloz.

a. 141,866 lit b. 525,432 lit c. 78,814 lit d. 408,88 lit 36B thuc th no c th phn bit c 4 gi bt trng: tinh bt, xenluloz, glucoz, ct (SiO2)

a. b. c. d.

I2, H2SO4, HCl I2, HF, O2 ( t chy) I2, O2 (t chy) Ag2O(NH3), I2, HCl

37 Ti sao xenluloz c th ko di thnh si?

a. Phn t xenluloz c nhiu mt xch lin kt vi nhau. b. Phn t xenluloz phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. c. Phn t xenluloz khng phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. d. Phn t xenluloz do cc phn t glucoz lin kt thnh mch di, sp xp song song vi nhau. 38Kh CO2 chim 0,03% th tch khng kh. Mun c lng CO2 cho phn ng quang hp to ra 500 gam tinh bt th cn mt th tch khng kh (ktc) l

a. 1402666,7 lt b. 1382666,7 lt c. 1492600,0 lt d. 1382600,0 lt 39Tnh th tnh dung dch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cn dng tc dng vi lng d xenluloz to 29,7 gam xenluloz trinitrat.

a. 24,39 lt b. 24,39 ml c. 1,439 ml d. 12,95 ml e. 15,00 ml 40

Thu phn hon ton 62,5 g dung dch saccaroz 17,1% trong mi trng axit (va ) ta thu c dung dch A. Cho dung dch AgNO3 trong NH3 vo dung dch A v un nh thu c bao nhiu gam bc kt ta.

a. 6,75 gam b. 26 g c. 15 g d. 13,5 gam 41Chn 1 cu ng nht:

a. Cacbohirat l nhng hp cht hu c tp chc m a s chng c cng thc phn t chung l Cn(H2O)n b. Cacbohirat l nhng hp cht hu c cha nhm OH v C=O m a s chng c cng thc phn t chung l Cn(H2O)n c. Cacbohirat l nhng hp cht hu c cha nhm OH v CH=O m a s chng c cng thc phn t chung l Cn(H2O)n d. Cacbohirat l nhng hp cht hu c tp chc m khi thu phn n cng sinh ra nhiu phn t monosaccarit. 42Da vo tnh cht no sau y, ta c th kt lun tinh bt v xenluloz l nhng polime thin nhin c cng thc (C6H10O5)n?

a. Thu phn tinh bt v xen luloz n tn cng trong mi trng axit u thu c glucoz C6H12O6. b. c. d. 43Chn cu ng nht: Tinh bt v xenluloz khi b t chy u cho t l mol CO2 : H2O bng 6 : 5. Tinh bt v xenluloz u c th lm thc n cho ngi v gia sc. Tinh bt v xenluloz u khng tan trong nc.

a. b. c.

Polisaccarit l nhm cacbohirat m khi thu phn ch sinh ra C6H12O6 Polisaccarit l nhm cacbohirat m khi thu phn sinh ra C6H10O5. Monosaccarit l nhm cacbohirat n gin nht khng th thu phn c.

d. isaccarit l nhm cacbohirat m khi thu phn sinh ra 2 phn t monosaccarit ging nhau. 44Cho 4 cht hu c X, Y, Z, T, oxi ho hon ton tng cht u cho cng kt qu: c to ra 4,4 g CO2 th km theo 1,8 g H2O v cn mt th tch oxi va ng bng th tch CO2 thu c. T l phn t khi ca X, Y, Z, T bng 6 : 1 : 3 : 2 v s nguyn t cacbon trong mi cht khng nhiu hn 6. Cng thc phn t ca X, Y, Z, T ln lt l:

a. b. c. d. 45

C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 C6H10O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 C6H12O6, CH2O, C3H6O2, C2H4O2

Cho 8,55 gam cacbohirat A tc dng vi dung dch HCl, ri cho sn phm thu c tc dng vi lng d AgNO3/NH3 hnh thnh 10,8 gam Ag kt ta. A c th l cht no trong cc cht sau?

a. Glucoz b. Fructoz c. Xenluloz d. Saccaroz 46Tnh khi lng ancol etylic thu c t mt tn ng cha 65% tinh bt, hiu sut phn ng ln men t 80%.

a. 295,3g b. 332,22 g c. 256,77 g d. 408,88 g 47Hn hp A gm glucoz v tinh bt c chia i. - Phn th nht c khuy trong nc, lc v cho nc lc phn ng vi dung dch AgNO3 (d)/NH3 thy tch ra 2,16 gam Ag. - Phn th hai c un nng vi dung dch H2SO4 long, trung ho hn hp thu c bng dung dch NaOH ri cho sn phm tc dng vi dung dch AgNO3 (d)/NH3 thy tch ra 6,48 gam Ag. Gi s cc phn ng hon ton. Hn hp ban u c cha:

a. 64,71% glucoz v 35,29% tinh bt v khi lng b. 64,29% glucoz v 35,71% tinh bt v khi lng c. 35,71% glucoz v 64,29% tinh bt v khi lng d. 35,29% glucoz v 64,71% tinh bt v khi lng 48 Khi thy phn n cng xenluloz v tinh bt, ta u thu c cc phn t glucoz. iu chng t

a. xenluloz v tinh bt u phm ng c vi Cu(OH)2. b. xenluloz v tinh bt u l cc polime c nhnh. c. xenluloz v tinh bt u bao gm cc gc glucoz lin kt vi nhau. d. xenluloz v tinh bt u tham gia phn ng trng gng. 49 Gluxit l nhng hp cht tp chc, trong phn t ca chng c cha

a. nhiu nhm hiroxyl (-OH) v nhm anehit -CHO

b. mt nhm hiroxyl (-OH) v c nhm cacbonyl -CHO c. mt nhm hiroxyl (-OH) v nhiu nhm cacbonyl -C=O d. nhiu nhm hiroxyl (-OH) v c nhm cacbonyl -C=O 50 Cho xenluloz, toluen, phenol, glixerin tc dng vi HNO3/H2SO4 c. Pht biu no sau y sai v cc phn ng ny?

a. Sn phm ca cc phn ng u thuc loi hp cht nitro, d chy, n b. Cc phn ng u thuc cng mt loi phn ng c. Sn phm ca cc phn ng u c nc to thnh d. Sn phm ca cc phn ng u cha nit 51Chn cu sai:

a. T xenluloz c th ch bin thnh si thin nhin v si nhn to, cn tinh bt th khng th thc hin c. b. Khi rt H2SO4 m c vo qun o bng vi si bng, ch vi b en li v thng ngay, cn khi rt HCl v th vi mn dn ri mi bc ra. c. d. 52 Cht no sau y c phn ng trng gng?Xenluloz v tinh bt u cu to bi mt xch l -glucoz

Xenluloz v amiloz u c mch cacbon khng phn nhnh.

a. Xenluloz. b. Saccaroz. c. Glucoz. d. Tinh bt .

53 ng phn ca glucoz l

a. xenluloz. b. fructoz c. mantoz. d. saccaroz. 54 phn bit saccaroz, tinh bt v xenluloz dng bt nn dng cch no sau y?

a. b. c. d. 55

Cho tng cht tc dng vi dung dch iot Ho tan tng cht vo nc, un nng nh v th vi dung dch iot Cho tng cht tc dng vi HNO3/H2SO4 Cho tng cht tc dng vi vi sa Ca(OH)2.

Tnh khi lng ancol etylic thu c t mt tn ng cha 65% tinh bt, hiu sut phn ng ln men t 80%.

a. 295,3g b. 256,77 g c. 408,88 g d. 332,22 g 56 Ru etylic c to ra khi

a. thy phn saccaroz. b. thy phn mantoz. c. ln men glucoz. d. ln men tinh bt. 57Chn 1 cu khng ng.

a. b. c. d. 58

Amiloz v amilopectin u cu to bi mt xch

- glucoz.

Amiloz v amilopectin u c dng mch xon l xo, phn nhnh. Amiloz v amilopectin u l cc polisaccarit Amiloz v amilopectin u c dng mch xon l xo.

Cht no sau y l ng phn ca glucoz?

a. Mantoz b. Saccaroz c. Amiloz d. Fructoz 59 nhn bit cc cht rn mu trng sau: tinh bt, xenluloz v saccaroz ta cn dng cc cht sau:

a. b. c. d.

I2 Dung dch nc brom H2O H2O, I2

60Cho s

G

C6H12O6

C2H5OH

C4H

6

Cao su Buna.

Lng g cn sn xut 1 tn cao su l:

a. b. c. d. 61

24,797 tn 22,32 tn 12,4 tn 1 tn

Da vo tnh cht no sau y, ta c th kt lun tinh bt v xenluloz l nhng polime thin nhin c cng thc (C6H10O5)n?

a.

Tinh bt v xenluloz u c th lm thc n cho ngi v gia sc.

b. Tinh bt v xenluloz khi b t chy u cho t l mol CO2 : H2O bng 6 : 5. c. Thu phn tinh bt v xen luloz n tn cng trong mi trng axit u thu c glucoz C6H12O6. d. Tinh bt v xenluloz u khng tan trong nc. 62 Pht biu no di y cha chnh xc:

a. Monosaccarit l cacbohidrat khng th thy phn c. b. Polisaccarit l cacbohirat thy phn sinh ra nhiu phn t monosaccarit.

c. isaccarit l cacbohirat thy phn sinh ra hai phn t monosaccarit. d. Tinh bt, mantoz v glucoz ln lt l poli-, i- v monosaccarit. 63 Chn mt cu ng:

a. Tinh bt v xenluloz c phn ng trng bc. b. Dung dch mantoz c tnh kh v b thu phn thnh glucoz. c. Tinh bt c phn ng mu vi iot v c cu trc vng xon. d. C th phn bit glucoz v fructoz bng v gic. 64 Tnh khi lng ancol etylic thu c t mt tn ng cha 65% tinh bt, hiu sut phn ng ln men t 80%.

a. 408,88 g b. 295,3g c. 256,77 g d. 332,22 g 65T 10 kg go np (c 80% tinh bt), khi ln men s thu c bao nhiu lt cn 96o? Bit hiu sut qu trnh ln men t 80% v khi lng ring ca cn nguyn cht l 0,807g/ml.

a. 4,3 lt b. 4,1 lt c. 4,5 lt d. 4,7 lt 66

Cho cc cht: (X).glucoz, (Y).fructoz, (Z).saccaroz, (T).xenluloz. Cc cht c phn ng trng bc l

a. X, Z. b. Z, T. c. X, Y. d. Y, Z. 67 Chn mt cu ng:

a. Dung dch mantoz c tnh kh v b thu phn thnh glucoz. b. C th phn bit glucoz v fructoz bng v gic. c. Tinh bt c phn ng mu vi iot v c cu trc vng xon. d. Tinh bt v xenluloz c phn ng trng bc. 68Cacbohidrat (gluxit, saccarit) l:

a. b. c. d. 69

Hp cht cha nhiu nhm hidroxyl v nhm cacboxyl. Hp cht a...