Hiển thị câu hỏi

  • Published on
    28-Jun-2015

  • View
    364

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<p>Hin th cu hi Ngu nhin</p> <p>Th t - S lng cu hi</p> <p>Xem</p> <p>Cu ng Cu sai Bn tr li ng 70/80 cu</p> <p>1Cho ln men 1 m3 nc r ng glucoz thu c 60 lt cn 96o. Tnh khi lng glucoz c trong thng nc r ng glucoz trn, bit khi lng ring ca ancol etylic bng 0,789g/ml 20oC v hiu sut qu trnh ln men t 80%.</p> <p>a. 74 kg b. 89 kg c. 71 kg d. 111 kg 2C 4 l mt nhn, mi l ng 1 trong cc cht lng: dung dch glucoz, benzen, ru etylic, glixerol. C th dng nhm cc ho cht no sau y nhn bit cht cha trong tng l mt cch nhanh nht?</p> <p>a. c. d. 3</p> <p>AgNO3/NH3, Cu(OH)2/OH-, Na.</p> <p>b. AgNO3/NH3, Na.Cu(OH)2/OH-, AgNO3/NH3. Cu(OH)2/OH-, Na.</p> <p>Pht biu no sau y l ng khi nhn nh v glucoz?</p> <p>a. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt ru a chc.</p> <p>b. Glucoz l hp cht tp chc. c. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt anehit. d. Glucoz l hp cht ch c tnh kh. 4 xc nh glucoz trong nc tiu ca ngi b bnh i tho ng ngi ta dng</p> <p>a. ng (II) oxit b. axit axetic. c. natri hiroxit d. ng (II) hiroxit 5 Bng thc nghim no chng minh cu to ca glucoz c nhm chc -CH=O?</p> <p>a. C phn ng trng bc. (1) b. Phn ng vi H2/Ni, nhit . (3) c. Tc dng vi Cu(OH)2/ NaOH khi un nng cho kt ta gch. (2) d. (1) v (2) u ng. 6 ng dng no di y khng phi l ng dng ca glucoz?</p> <p>a. Nguyn liu sn xut PVC b. Lm thc phm dinh dng v thuc tng lc c. Nguyn liu sn xut ancol etylic d. Trng gng, trng phch 7</p> <p>Tnh lng kt ta Ag hnh thnh khi tin hnh trng gng hon ton dung dch cha 18 gam glucoz.</p> <p>a. 5,40 gam b. 10,80 gam c. 21,60 gam d. 2,16 gam 8 un nng dung dch cha 18 g glucoz vi AgNO3 phn ng trong dung dch NH3 thy Ag tch ra. Bit rng cc phn ng xy ra hon ton. Lng Ag thu c v khi lng AgNO3 cn dng ln lt l</p> <p>a. 21,6 g v 17 g b. 21,6 g v 34 g c. 10,8 g v 34 g d. 10,8 g v 17 g 9 chng minh glucoz c nhm chc andehit, c th dng mt trong ba phn ng ho hc. Trong cc phn ng sau, phn ng no khng chng minh c nhm chc andehit ca glucoz?</p> <p>a. Kh glucoz bng H2/Ni, to. b. Ln men glucoz bng xc tc enzim. c. Oxi ho glucoz bng Cu(OH)2 un nng. d. Oxi ho glucoz bng AgNO3/NH3. 10 Phn ng tng hp glucoz trong cy xanh cn c cung cp nng lng l 2813 kJ cho mi mol glucoz to thnh. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Nu trong mt pht, mi cm2 l xanh nhn c khong 2,09 J nng lng mt tri, nhng</p> <p>ch 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz. Vi 1 ngy nng (t 6h n 17h) din tch l xanh l 1m2, lng glucoz tng hp c bao nhiu?</p> <p>a. 13,79 g b. 88,27 g c. 882,7 g d. 1,471 g 11Thc nghim no sau y khng tng ng vi cu trc ca glucoz?</p> <p>a. Tc dng vi Cu(OH)2 to dung dch mu xanh lam; tc dng (CH3CO)2O to este tetraaxetat. b. c.Kh hon hon to hexan. C hai nhit nng chy khc nhau</p> <p>d. Tc dng vi: AgNO3/NH3 to kt ta Ag; vi Cu(OH)2/OH- to kt ta gch v lm nht mu nc brom. 12Cho cc cht: fructoz, fomanehit v etanol. Thuc th no sau y c th phn bit cc dung dch trn?</p> <p>a. b. c.</p> <p>Na kim loi Nc brom AgNO3/NH3</p> <p>d. Cu(OH)2/NaOH 13 xc nh cc nhm chc ca glucoz, ta c th dng:</p> <p>a. c. d. 14</p> <p>Cu(OH)2 /OH-</p> <p>b. Ag2O/dd NH3Natri kim loi. Qu tm.</p> <p>Ln men a gam glucoz vi hiu sut 90%, lng CO2 sinh ra hp th ht vo dung dch nc vi trong thu c 10 gam kt ta v khi lng dung dch gim 3,4 gam. Tnh a.</p> <p>a. 20,0 gam b. 15,0 gam c. 30,0 gam d. 13,5 gam 15un nng dung dch cha 18 g glucoz vi AgNO3 phn ng trong dung dch NH3 thy Ag tch ra. Bit rng cc phn ng xy ra hon ton. Lng Ag thu c v khi lng AgNO3 cn dng ln lt l</p> <p>a. 21,6 g v 17 g b. 21,6 g v 34 g c. 10,8 g v 34 g d. 10,8 g v 17 g 16Glucoz ln men thnh ru etylic, ton b kh sinh ra c hp th ht vo dung dch Ca(OH)2 d tch ra 40 gam kt ta, bit hiu sut ln men t 75%. Lng glucoz cn dng bng</p> <p>a. 40 gam. b. 48 gam c. 50 gam.</p> <p>d. 24 gam 17Cho 2,5 kg glucoz cha 20% tp cht ln men thnh ru. Tnh th tch ru 400 thu c, bit ru nguyn cht c khi lng ring 0,8 g/ml v trong qu trnh ch bin, ru b hao ht mt 10%.</p> <p>a. 3194,4 ml b. 2300,0 ml c. 2875,0 ml d. 2785,0 ml 18 Pht biu no sau y l ng khi nhn nh v glucoz?</p> <p>a. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt ru a chc. b. Glucoz l hp cht ch c tnh kh. c. Glucoz l hp cht tp chc. d. Glucoz l hp cht ch c tnh cht ca mt anehit. 19Phn ng tng hp glucoz trong cy xanh cn c cung cp nng lng l 2813 kJ cho mi mol glucoz to thnh. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Nu trong mt pht, mi cm2 l xanh nhn c khong 2,09 J nng lng mt tri, nhng ch 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz. Vi 1 ngy nng (t 6h n 17h) din tch l xanh l 1m2, lng glucoz tng hp c bao nhiu?</p> <p>a. 13,79 g b. 882,7 g c. 1,471 g d. 88,27 g</p> <p>20Th nghim no sau y khng chng minh cu to dng mch h ca glucoz?</p> <p>a. b. c.</p> <p>Phn ng vi CH3OH/HCl. Thc hin phn ng trng gng thy xut hin kt ta Ag. To este chc 5 nhm -COO-.</p> <p>d. Tc dng vi Cu(OH)2 cho dung dch mu xanh lam. 21 Nhn xt no sau y khng ng?</p> <p>a. Rut bnh m ngt hn v bnh. b. Khi n cm, nu nhai k s thy v ngt. c. Nh dung dch iot ln ming chui xanh xut hin mu xanh. d. Nc p chui chn cho phn ng trng bc. 22 Tinh bt khng th ko thnh si v. L do no sau y khng ng?</p> <p>a. Tinh bt d dng b thy phn bi enzym amilaza. b. Amilopectin (chim trn 80% thnh phn tinh bt) c cu to dng mch phn nhnh. c. Mch phn t amilopectin xon li thnh cc vng xon l xo, cc vng xon li cun li, lm cho tinh bt dng ht. d. Mch phn t amiloz xon li thnh cc vng xon l xo, cc vng xon li cun li, lm cho tinh bt dng ht. 23 Pht biu no di y v ng dng ca xenluloz l khng ng?</p> <p>a. Xenluloz di dng tre, g, na, ... lm vt liu xy, dng gia nh, sn xut giy, ... b. Thc phm cho con ngi. c. Xenluloz c dng lm mt s t t nhin v nhn to. d. Nguyn liu sn xut ancol etylic 24Phn t khi trung bnh ca xenluloz to thnh si ay l 5 900 000 vC, si bng l 1 750 000 vC. Tnh s mt xch (C6H10O5) trung bnh c trong mt phn t ca mi loi xenluloz ay v bng?</p> <p>a. 36401 v 10803 b. 36420 v 10802 c. 36410 v 10803 d. 36402 v 10802 25Tnh th tnh dung dch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cn dng tc dng vi lng d xenluloz to 29,7 gam xenluloz trinitrat.</p> <p>a. 12,95 ml b. 1,439 ml c. 24,39 lt d. 15,00 ml 26Ti sao xenluloz c th ko di thnh si?</p> <p>a. Phn t xenluloz khng phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. b. Phn t xenluloz do cc phn t glucoz lin kt thnh mch di, sp xp song song vi nhau.</p> <p>c. Phn t xenluloz phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. d. Phn t xenluloz c nhiu mt xch lin kt vi nhau. 27Xenluloz trinitrat l cht d chy, n mnh. Mun iu ch 29,7 kg Xenluloz trinitrat t xenluloz v axit nitric vi hiu sut 90% th th tch HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cn dng l</p> <p>a. 15,000 lt b. 14,390 lt. c. 1,439 lt d. 24,390 lt 28B thuc th no c th phn bit c 4 gi bt trng: tinh bt, xenluloz, glucoz, ct (SiO2)</p> <p>a. b. d. 29</p> <p>Ag2O(NH3), I2, HCl I2, H2SO4, HCl</p> <p>c. I2, HF, O2 ( t chy)I2, O2 (t chy)</p> <p>Khi lng saccaroz cn pha 500 ml dung dch 1M l:</p> <p>a. b. c. d. 30</p> <p>171 gam 342 gam 85,5 gam 684 gam</p> <p>Khi un nng dung dch saccaroz vi dung dch axit, thu c dung dch c phn ng trng gng, do</p> <p>a. saccaroz b thy phn thnh glucoz v fructoz. b. saccaroz b ng phn ha thnh mantoz. c. trong phn t saccaroz c nhm chc anehit. d. saccaroz b thy phn thnh cc anehit n gin. 31 Ln men 1 tn tinh bt cha 5% tp cht tr thnh ru etylic, hiu sut mi qu trnh ln men l 85%. Khi lng ru thu c l:</p> <p>a. 389,8 kg b. 390 kg c. 398,8 kg d. 400 kg 32 Khi lng saccaroz cn pha 500 ml dung dch 1M l:</p> <p>a. 85,5 gam b. 342 gam c. 684 gam d. 171 gam 33 Khi thu phn tinh bt ta thu c sn phm cui cng l</p> <p>a. glucoz.</p> <p>b. mantoz. c. saccaroz. d. fructoz. 34 Phn t khi trung bnh ca xenluloz to thnh si ay l 5 900 000 vC, si bng l 1 750 000 vC. Tnh s mt xch (C6H10O5) trung bnh c trong mt phn t ca mi loi xenluloz ay v bng?</p> <p>a. 36420 v 10802 b. 36402 v 10802 c. 36410 v 10803 d. 36401 v 10803 35Kh cacbonic chim 0,03% th tch khng kh. Tnh th tch khng kh (o ktc) cung cp CO2 cho phn ng quang hp to ra 200 g bng 95% xenluloz.</p> <p>a. 141,866 lit b. 525,432 lit c. 78,814 lit d. 408,88 lit 36B thuc th no c th phn bit c 4 gi bt trng: tinh bt, xenluloz, glucoz, ct (SiO2)</p> <p>a. b. c. d.</p> <p>I2, H2SO4, HCl I2, HF, O2 ( t chy) I2, O2 (t chy) Ag2O(NH3), I2, HCl</p> <p>37 Ti sao xenluloz c th ko di thnh si?</p> <p>a. Phn t xenluloz c nhiu mt xch lin kt vi nhau. b. Phn t xenluloz phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. c. Phn t xenluloz khng phn nhnh, cc phn t rt di, sp xp song song vi nhau. d. Phn t xenluloz do cc phn t glucoz lin kt thnh mch di, sp xp song song vi nhau. 38Kh CO2 chim 0,03% th tch khng kh. Mun c lng CO2 cho phn ng quang hp to ra 500 gam tinh bt th cn mt th tch khng kh (ktc) l</p> <p>a. 1402666,7 lt b. 1382666,7 lt c. 1492600,0 lt d. 1382600,0 lt 39Tnh th tnh dung dch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cn dng tc dng vi lng d xenluloz to 29,7 gam xenluloz trinitrat.</p> <p>a. 24,39 lt b. 24,39 ml c. 1,439 ml d. 12,95 ml e. 15,00 ml 40</p> <p>Thu phn hon ton 62,5 g dung dch saccaroz 17,1% trong mi trng axit (va ) ta thu c dung dch A. Cho dung dch AgNO3 trong NH3 vo dung dch A v un nh thu c bao nhiu gam bc kt ta.</p> <p>a. 6,75 gam b. 26 g c. 15 g d. 13,5 gam 41Chn 1 cu ng nht:</p> <p>a. Cacbohirat l nhng hp cht hu c tp chc m a s chng c cng thc phn t chung l Cn(H2O)n b. Cacbohirat l nhng hp cht hu c cha nhm OH v C=O m a s chng c cng thc phn t chung l Cn(H2O)n c. Cacbohirat l nhng hp cht hu c cha nhm OH v CH=O m a s chng c cng thc phn t chung l Cn(H2O)n d. Cacbohirat l nhng hp cht hu c tp chc m khi thu phn n cng sinh ra nhiu phn t monosaccarit. 42Da vo tnh cht no sau y, ta c th kt lun tinh bt v xenluloz l nhng polime thin nhin c cng thc (C6H10O5)n?</p> <p>a. Thu phn tinh bt v xen luloz n tn cng trong mi trng axit u thu c glucoz C6H12O6. b. c. d. 43Chn cu ng nht: Tinh bt v xenluloz khi b t chy u cho t l mol CO2 : H2O bng 6 : 5. Tinh bt v xenluloz u c th lm thc n cho ngi v gia sc. Tinh bt v xenluloz u khng tan trong nc.</p> <p>a. b. c.</p> <p>Polisaccarit l nhm cacbohirat m khi thu phn ch sinh ra C6H12O6 Polisaccarit l nhm cacbohirat m khi thu phn sinh ra C6H10O5. Monosaccarit l nhm cacbohirat n gin nht khng th thu phn c.</p> <p>d. isaccarit l nhm cacbohirat m khi thu phn sinh ra 2 phn t monosaccarit ging nhau. 44Cho 4 cht hu c X, Y, Z, T, oxi ho hon ton tng cht u cho cng kt qu: c to ra 4,4 g CO2 th km theo 1,8 g H2O v cn mt th tch oxi va ng bng th tch CO2 thu c. T l phn t khi ca X, Y, Z, T bng 6 : 1 : 3 : 2 v s nguyn t cacbon trong mi cht khng nhiu hn 6. Cng thc phn t ca X, Y, Z, T ln lt l:</p> <p>a. b. c. d. 45</p> <p>C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 C6H10O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 C6H12O6, CH2O, C3H6O2, C2H4O2</p> <p>Cho 8,55 gam cacbohirat A tc dng vi dung dch HCl, ri cho sn phm thu c tc dng vi lng d AgNO3/NH3 hnh thnh 10,8 gam Ag kt ta. A c th l cht no trong cc cht sau?</p> <p>a. Glucoz b. Fructoz c. Xenluloz d. Saccaroz 46Tnh khi lng ancol etylic thu c t mt tn ng cha 65% tinh bt, hiu sut phn ng ln men t 80%.</p> <p>a. 295,3g b. 332,22 g c. 256,77 g d. 408,88 g 47Hn hp A gm glucoz v tinh bt c chia i. - Phn th nht c khuy trong nc, lc v cho nc lc phn ng vi dung dch AgNO3 (d)/NH3 thy tch ra 2,16 gam Ag. - Phn th hai c un nng vi dung dch H2SO4 long, trung ho hn hp thu c bng dung dch NaOH ri cho sn phm tc dng vi dung dch AgNO3 (d)/NH3 thy tch ra 6,48 gam Ag. Gi s cc phn ng hon ton. Hn hp ban u c cha:</p> <p>a. 64,71% glucoz v 35,29% tinh bt v khi lng b. 64,29% glucoz v 35,71% tinh bt v khi lng c. 35,71% glucoz v 64,29% tinh bt v khi lng d. 35,29% glucoz v 64,71% tinh bt v khi lng 48 Khi thy phn n cng xenluloz v tinh bt, ta u thu c cc phn t glucoz. iu chng t</p> <p>a. xenluloz v tinh bt u phm ng c vi Cu(OH)2. b. xenluloz v tinh bt u l cc polime c nhnh. c. xenluloz v tinh bt u bao gm cc gc glucoz lin kt vi nhau. d. xenluloz v tinh bt u tham gia phn ng trng gng. 49 Gluxit l nhng hp cht tp chc, trong phn t ca chng c cha</p> <p>a. nhiu nhm hiroxyl (-OH) v nhm anehit -CHO</p> <p>b. mt nhm hiroxyl (-OH) v c nhm cacbonyl -CHO c. mt nhm hiroxyl (-OH) v nhiu nhm cacbonyl -C=O d. nhiu nhm hiroxyl (-OH) v c nhm cacbonyl -C=O 50 Cho xenluloz, toluen, phenol, glixerin tc dng vi HNO3/H2SO4 c. Pht biu no sau y sai v cc phn ng ny?</p> <p>a. Sn phm ca cc phn ng u thuc loi hp cht nitro, d chy, n b. Cc phn ng u thuc cng mt loi phn ng c. Sn phm ca cc phn ng u c nc to thnh d. Sn phm ca cc phn ng u cha nit 51Chn cu sai:</p> <p>a. T xenluloz c th ch bin thnh si thin nhin v si nhn to, cn tinh bt th khng th thc hin c. b. Khi rt H2SO4 m c vo qun o bng vi si bng, ch vi b en li v thng ngay, cn khi rt HCl v th vi mn dn ri mi bc ra. c. d. 52 Cht no sau y c phn ng trng gng?Xenluloz v tinh bt u cu to bi mt xch l -glucoz</p> <p>Xenluloz v amiloz u c mch cacbon khng phn nhnh.</p> <p>a. Xenluloz. b. Saccaroz. c. Glucoz. d. Tinh bt .</p> <p>53 ng phn ca glucoz l</p> <p>a. xenluloz. b. fructoz c. mantoz. d. saccaroz. 54 phn bit saccaroz, tinh bt v xenluloz dng bt nn dng cch no sau y?</p> <p>a. b. c. d. 55</p> <p>Cho tng cht tc dng vi dung dch iot Ho tan tng cht vo nc, un nng nh v th vi dung dch iot Cho tng cht tc dng vi HNO3/H2SO4 Cho tng cht tc dng vi vi sa Ca(OH)2.</p> <p>Tnh khi lng ancol etylic thu c t mt tn ng cha 65% tinh bt, hiu sut phn ng ln men t 80%.</p> <p>a. 295,3g b. 256,77 g c. 408,88 g d. 332,22 g 56 Ru etylic c to ra khi</p> <p>a. thy phn saccaroz. b. thy phn mantoz. c. ln men glucoz. d. ln men tinh bt. 57Chn 1 cu khng ng.</p> <p>a. b. c. d. 58</p> <p>Amiloz v amilopectin u cu to bi mt xch</p> <p>- glucoz.</p> <p>Amiloz v amilopectin u c dng mch xon l xo, phn nhnh. Amiloz v amilopectin u l cc polisaccarit Amiloz v amilopectin u c dng mch xon l xo.</p> <p>Cht no sau y l ng phn ca glucoz?</p> <p>a. Mantoz b. Saccaroz c. Amiloz d. Fructoz 59 nhn bit cc cht rn mu trng sau: tinh bt, xenluloz v saccaroz ta cn dng cc cht sau:</p> <p>a. b. c. d.</p> <p>I2 Dung dch nc brom H2O H2O, I2</p> <p>60Cho s </p> <p>G</p> <p>C6H12O6</p> <p>C2H5OH</p> <p>C4H</p> <p>6</p> <p>Cao su Buna.</p> <p>Lng g cn sn xut 1 tn cao su l:</p> <p>a. b. c. d. 61</p> <p>24,797 tn 22,32 tn 12,4 tn 1 tn</p> <p>Da vo tnh cht no sau y, ta c th kt lun tinh bt v xenluloz l nhng polime thin nhin c cng thc (C6H10O5)n?</p> <p>a.</p> <p>Tinh bt v xenluloz u c th lm thc n cho ngi v gia sc.</p> <p>b. Tinh bt v xenluloz khi b t chy u cho t l mol CO2 : H2O bng 6 : 5. c. Thu phn tinh bt v xen luloz n tn cng trong mi trng axit u thu c glucoz C6H12O6. d. Tinh bt v xenluloz u khng tan trong nc. 62 Pht biu no di y cha chnh xc:</p> <p>a. Monosaccarit l cacbohidrat khng th thy phn c. b. Polisaccarit l cacbohirat thy phn sinh ra nhiu phn t monosaccarit.</p> <p>c. isaccarit l cacbohirat thy phn sinh ra hai phn t monosaccarit. d. Tinh bt, mantoz v glucoz ln lt l poli-, i- v monosaccarit. 63 Chn mt cu ng:</p> <p>a. Tinh bt v xenluloz c phn ng trng bc. b. Dung dch mantoz c tnh kh v b thu phn thnh glucoz. c. Tinh bt c phn ng mu vi iot v c cu trc vng xon. d. C th phn bit glucoz v fructoz bng v gic. 64 Tnh khi lng ancol etylic thu c t mt tn ng cha 65% tinh bt, hiu sut phn ng ln men t 80%.</p> <p>a. 408,88 g b. 295,3g c. 256,77 g d. 332,22 g 65T 10 kg go np (c 80% tinh bt), khi ln men s thu c bao nhiu lt cn 96o? Bit hiu sut qu trnh ln men t 80% v khi lng ring ca cn nguyn cht l 0,807g/ml.</p> <p>a. 4,3 lt b. 4,1 lt c. 4,5 lt d. 4,7 lt 66</p> <p>Cho cc cht: (X).glucoz, (Y).fructoz, (Z).saccaroz, (T).xenluloz. Cc cht c phn ng trng bc l</p> <p>a. X, Z. b. Z, T. c. X, Y. d. Y, Z. 67 Chn mt cu ng:</p> <p>a. Dung dch mantoz c tnh kh v b thu phn thnh glucoz. b. C th phn bit glucoz v fructoz bng v gic. c. Tinh bt c phn ng mu vi iot v c cu trc vng xon. d. Tinh bt v xenluloz c phn ng trng bc. 68Cacbohidrat (gluxit, saccarit) l:</p> <p>a. b. c. d. 69</p> <p>Hp cht cha nhiu nhm hidroxyl v nhm cacboxyl. Hp cht a...</p>