HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ XUẤT KHẨU CỦA TẬP ĐOÀN TOSHIBA

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    223

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Copyright 2012, Toshiba Corporation. </p><p>Ngy 28 Thng 9 Nm 2012 </p><p>Cng Ty C Phn (Tp on) TOSHIBA </p><p>Ban Qun L Xut Khu </p><p>Hi Tho i Ngoi Ngnh Sn Xut (Vit Nam) </p><p>HOT NG </p><p>QUN L XUT KHU </p><p>CA TP ON TOSHIBA Export Control Practices in the Toshiba Group </p></li><li><p>2 </p><p>MC LC </p><p> 1. Khi Qut v Tp on Toshiba </p><p> 2. Phng Chm C Bn v Qun L Xut Khu ca Tp on Toshiba </p><p> 3. C Ch Qun L Xut Khu </p><p> 4. Th Tc Qun L Xut Khu ca Cc Cng Ty trong Tp on </p><p> 5. Gio Dc v Gim St </p><p> 6. Li Kt </p></li><li><p>3 </p><p>1. KHI QUT V TP ON TOSHIBA1/3 </p><p>LNH VC KINH DOANH </p><p>1. Sn phm k thut s (Digital Products) </p><p>2. Thit b in t (Electronic Components) </p><p>3. H thng c s h tng x hi (Social Infrastructure </p><p>Systems </p><p>4. Hng in gia dng(Consumer Products) </p><p>Sng Lp: Thng 7 nm 1875 Thi im ngy 31/3/2012 </p><p>Vn Ch S Hu: 439,9 t Yn </p><p>Doanh Thu Hp Nht: 6.100,3 t Yn </p><p>S Nhn Vin (hp nht): 209,800 </p><p>S Cng Ty Lin Quan (theo Lut cng ty con v cty lin kt): 750 (trong nc 260, ngoi </p><p>nc 490) </p></li><li><p>4 </p><p>PC xch tay TV tinh th, u ghi </p><p> Mt S Sn Phm Tiu Biu </p><p>1. SP K THUT S </p><p>H thng chn on hnh nh </p><p>trong y t T lnh, my git v.v. </p><p>4. HNG IN GIA DNG </p><p>1. KHI QUT V TP ON TOSHIBA2/3 </p><p> Thit b pht in: </p><p>nhit in, in nguyn t </p><p>3. H THNG CSHT X HI </p><p>2. LINH KIN IN T </p><p>Th nh NAND SSD </p></li><li><p>5 </p><p>1. KHI QUT V TP ON TOSHIBA3/3 CC CNG TY CA TP ON TOSHIBA TI VIT NAM </p><p>Tn Cng Ty Sn Phm Chnh Ngnh Ngh </p><p>Cng ty TNHH Sn phm Tiu dng Toshiba Vit Nam (Toshiba </p><p>Vietnam Consumer Products Co., Ltd.) TV, DVD Sn xut, kinh </p><p>doanh </p><p>Cng ty TNHH Sn phm Cng nghip Toshiba Chu (Toshiba </p><p>Industrial Products Asia Co., Ltd.) </p><p>M-t hiu sut cao Sn xut, kinh </p><p>doanh </p><p>Cng ty TNHH My C Kh Toshiba Vit Nam </p><p>[Toshiba Machine (Vietnam) Co., Ltd.] </p><p>my c phun, c p lc, </p><p>my c kh chnh xc </p><p>Kinh doanh, dch </p><p>v </p><p>Cng ty TNHH Pht trin Phn mm Toshiba Vit Nam [Toshiba </p><p>Software Development (Vietnam) Co., Ltd.] Phn mm Pht trin </p><p>Cng ty TNHH H thng Truyn ti v Phn phi Toshiba Vit Nam </p><p>[Toshiba Transmission &amp; Distribution Systems Vietnam) Ltd.] H thng phn phi in - </p><p>Trm bin p v.v. </p><p>Thit k, sn xut, </p><p>kinh doanh </p><p>Cng ty TNHH Hng Gia dng Toshiba Vit Nam (Toshiba Vietnam </p><p>Home Appliances Co., Ltd.) </p><p>T lnh, my git Sn xut, kinh </p><p>doanh </p><p>Cng ty TNHH Dch v Pht trin sch Toshiba Vit Nam [Toshiba </p><p>Clean Development Service Vietnam Co., Ltd.] Thit b x l nc sch Thit k, kinh </p><p>doanh </p><p>Cng ty TNHH Nishisiba Vit Nam </p><p>(Nishisiba Vietnam Co., Ltd.) </p><p>My pht in Dch v </p></li><li><p>6 </p><p> 2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (1/5) </p><p>Qui Chun Hnh ng ca </p><p>Tp on Toshiba Toshiba Standards </p><p>of Conduct (SOC) </p><p>Trit L Kinh Doanh </p><p>ca Tp on Toshiba </p><p>v Ngy Mai cho Con Ngi v Tri t </p><p>S mnh nhm ti ca Tp </p><p>on Toshiba </p><p>Qui phm hnh ng c th m </p><p>Tp on Toshiba cn tun th </p><p>Chng Trnh Qun L </p><p>Xut Khu ca Toshiba Toshiba Export Control Compliance </p><p>Program (ECCP) </p><p> 2. 1 NH V CHNG TRNH QLXK </p><p>Phng chm v Qui trnh C bn </p><p>v QLXK ca Tp on Toshiba </p></li><li><p>7 </p><p> Khng can d vo nhng giao dch c nguy c gy tn hi n vic gn gi </p><p>Ha Bnh v An Ninh quc t </p><p> Tun th Php Lut, iu Lnh v QLXK ca Quc Gia, Khu Vc m </p><p>tin hnh hot ng sn xut kinh doanh, v tun th Php Lut, iu Lnh </p><p>v QLXK ca Hoa K trong trng hp tin hnh giao dch hng ha, cng </p><p>ngh c xut x t Hoa K </p><p> Hoch nh v Thc thi Chng Trnh QLXK nhm tun th cc Php lut, </p><p>iu lnh ni trn </p><p> 2. 2 Qui Chun Hnh ng ca Tp on Toshiba (SOC) </p><p> Chng 6: Qun L Xut Khu (QLXK) </p><p> 2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (2/5) </p></li><li><p>8 </p><p> 2. 3 Chng Trnh QLXK ca Toshiba (ECCP) </p><p>Chng 1: Phng Chm C Bn </p><p>Chng 2: nh Ngha Thut Ng </p><p>Chng 3: C Ch Qun L Xut Khu </p><p> Ngi ph trch. </p><p> T chc thc hin vic QLXK. </p><p> Cc vn khc </p><p>Chng 4: Th Tc Qun L </p><p> nh gi nhn nh i tng hng ha, cng ngh. </p><p> Thm tra giao dch; Qun l xut xng. </p><p> Qun l vn bn; Cc vn khc </p><p>Chng 5: Gio Dc o To </p><p>Chng 6: Thanh Tra Gim St </p><p>Chng 7: Thng Co Vi Phm, Ch Ti </p><p>Chng 8: Cng Ty Thnh Vin Tp on </p><p> 2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (3/5) </p></li><li><p>9 </p><p>TP ON TOSHIBA </p><p>Tp on </p><p>Cng ty ni b </p><p>Cng ty ni b </p><p>Cng ty con </p><p>Cng ty con Cng ty con </p><p>Chi nhnh </p><p>Chi nhnh </p><p>Chi nhnh </p><p>KHCH HNG </p><p>CC QLXK </p><p>HI QUAN </p><p>D L HNH VI VI PHM CA MT B PHN TRONG TP ON </p><p>TOSHIBA CNG S B COI L HNH VI VI PHM CA TON TH TP </p><p>ON TOSHIBA </p><p> 2. 4 Khi Nim C Bn </p><p> 2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (4/5) </p></li><li><p>10 </p><p>CHT LNG QLXK NG NHT </p><p>TRN TON B TP ON TOSHIBA </p><p>QUN L XUT KHU CA TP ON TOSHIBA </p><p>TUN TH LUT L </p><p>QUCT </p><p>* </p><p>TUN TH LUT L </p><p>NC S TI </p><p>TUN TH LUT L </p><p>CA HOA K ** </p><p>GN GI HA BNH V AN NINH TH GII </p><p>*: Hip c Wassenaar (WA), Nhm cc nc cung cp ht nhn (NSG), </p><p> Nhm xtrylia (AG), Qui ch kim sot cng ngh tn la (MTCR) </p><p>**: Ch p dng cho hng ha xut x Hoa K </p><p> 2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (5/5) </p></li><li><p>11 </p><p> 3. C CH QUN L XUT KHU (1/4) </p><p>(Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK) </p><p>Gim c </p><p>Ph Gim c iu hnh </p><p>Phng QLXK </p><p>T chc QLXK Cc cng ty ni b </p><p>Nhn vin Tr s chnh </p><p>Cc cng ty con T chc QLXK </p></li><li><p>12 </p><p> 3. C CH QUN L XUT KHU (2/4) </p><p>(Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK) </p><p>Gim c </p><p>Ph Gim c iu hnh </p><p>Phng QLXK </p><p>T chc QLXK Cc cng ty ni b </p><p>Nhn vin Tr s chnh </p><p>Cc cng ty con T chc QLXK </p><p>Nm bt vic ban hnh, sa i, hy b cc qui nh php lut lin quan. Hoch nh, sa i Chng trnh QLXK (ECCP) Thm tra v ph duyt cc hng mc my mc, d n trong giao dch xut khu </p><p>Cung cp thng tin i tng khch hng hn ch Hng dn, h tr cc cng ty con trong tp on Lp k hoch, phng n, thc thi vic gio dc o to QLXK Thc thi vic gim st ni b v thanh tra cc cng ty con </p></li><li><p>13 </p><p> 3. C CH QUN L XUT KHU (3/4) </p><p>(Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK) </p><p>Gim c </p><p>Ph Gim c iu hnh </p><p>Phng QLXK </p><p>T chc QLXK Cc cng ty ni b </p><p>Nhn vin Tr s chnh </p><p>Cc cng ty con T chc QLXK </p><p>Hoch nh, sa i Qui trnh v cm nang hng dn QLXK cho cc cng ty ni b </p><p>Xc nhn phn loi nh gi v r sot hng ha, cng ngh ch qun </p><p>Thm tra giao dch v ph duyt giao dch </p><p>Gim st, hng dn, h tr cc cng ty con ch qun </p><p>Cung cp thng tin khch hng hn ch cho cc cng ty con ch qun </p><p>Cung cp thng tin phn loi nh gi cho cc cng ty con ch qun </p></li><li><p>14 </p><p> 3. C CH QUN L XUT KHU (4/4) </p><p>(Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK) </p><p>Gim c </p><p>Ph Gim c iu hnh </p><p>Phng QLXK </p><p>T chc QLXK Cc cng ty ni b </p><p>Nhn vin Tr s chnh </p><p>Cc cng ty con T chc QLXK </p><p>Hoch nh, sa i Qui trnh, cm nang hng dn QLXK cho cc cng ty tp on </p><p>Xc nhn phn loi nh gi hng ha, cng ngh giao dch </p><p>Thm tra giao dch v ph duyt giao dch </p><p>Thc thi gio dc o to QLXK </p><p>Nghim thu thanh tra v kim nh ni b cc b phn ch qun </p></li><li><p>15 </p><p>4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (1/4) </p><p> Tun th Lut QLXK ca nc s ti. </p><p> m bo tun th cc qui ch quc t ch yu, b sung bng cc </p><p>qui nh QLXK ca Nht Bn i vi nhng phn cn cha c ca </p><p>Lut php nc s ti. </p><p> p ng Lut QLXK ca Hoa K (cc giao dch hng ha xut x </p><p>Hoa K). </p><p>ng X vi Phng Chm C Bn (Ba Ch Tiu) </p></li><li><p>16 </p><p>4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (2/4) </p><p>Phn Loi nh Gi Hng Ha, </p><p>Cng Ngh </p><p> Hng ha thuc danh mc hn ch </p><p> hoc qui ch CA </p><p> Hng ha c xut x Hoa K </p><p>Xc Nhn Phn Vng Giao Dch </p><p> Giao dch trong nc </p><p> Giao dch xut khu hng </p><p> ha thuc danh mc hn ch </p><p> Giao dch xut khu hng </p><p> ha thuc qui ch CA </p><p>Thm Tra Giao Dch </p><p> Xc nhn mc ch s dng </p><p> Thm tra khch hng </p><p> Khch hng hn ch </p><p> HRP(Kim tra h s ri ro cao) </p><p> Khu vc qun l c bit </p><p> Xc nhn nc c th ti xut </p><p> (Hng ha xut x Hoa K) </p><p>HRP: High Risk Profile Check </p></li><li><p>17 </p><p>Kim tra bng </p><p>Phiu qun l ST, HRP </p><p>Kt thc ql, xut hng </p><p>sau khi c php ca </p><p>ngi ph trch b </p><p>phn </p><p>Nhn vn tin </p><p>hng ha </p><p>Giao dch XK? </p><p>NO </p><p>Kim tra bng </p><p>phiu xc nhn </p><p>giao dch </p><p>C hng mc </p><p>trong qui ch? </p><p>Hng ha danh </p><p>mc han ch? </p><p>Quyt nh ca Ngi </p><p>chu trch nhim QLXK </p><p>YES </p><p>YES </p><p>NO </p><p>YES </p><p>NO </p><p>Kim tra HRP </p><p>4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (2/4) </p></li><li><p>18 </p><p>Phiu Qun L ST Phiu Xc Nhn Giao Dch </p><p>4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (3/4) </p></li><li><p>19 </p><p>5. GIO DC V GIM ST (1/2) </p><p>Gio Dc </p><p> Ph bin kin thc mt cch trit v tm quan trng v cc th tc ca qun l xut khu </p><p>Gim St </p><p> nh gi th ch, c ch, thm tra giao dch ca qun l xut khu </p><p> Ch ra cc mc cn ci thin, hoch nh bin php ci thin </p></li><li><p>20 </p><p>T CHC HI THO V QUN L XUT KHU </p><p> Hi tho v QLXK Chu </p><p> (D kin ti Singapore thng 10/2012) </p><p> Hi tho v QLXK Trung Quc </p><p> (Ti Hng Chu TQ thng 10/2010) </p><p> Hi tho v QLXK Chu </p><p> (Ti Singapore thng 11/2009) </p><p> Hi tho v QLXK Chu u </p><p> (Ti Dusseldorf thng 10/2008) </p><p> Hi tho v QLXK Trung Quc </p><p> (Ti i Lin, Thng Hi.., 6/2007) </p><p> Hi tho v QLXK Hng Kng </p><p> (Ti Hng Kng thng 12/2006) </p><p> Hi tho v QLXK Chu </p><p> (Ti Singapore thng 6/2006) </p><p>Cc thnh vin tham gia Workshop </p><p>5. GIO DC V GIM ST (1/2) </p></li><li><p>21 </p><p> T nm 2006, ti H Bch khoa H Ni (Hanoi University of Science &amp; Technology), m kha hc Cng ngh nh my in nguyn t (Nuclear Power Plant Technology Course) </p><p> T nm 1999, thc thi cc hot ng t chc hi tho, hi ngh, mi sinh vin thm Nht Bn, nhm tng cng hiu bit v Nht Bn. i hc Quc gia H Ni, Trng H Khoa hc X hi v Nhn vn (Vietnam National University University of Sciences and Humanities) Sinh vin c theo kha hc ngn hn ti Nht Bn </p><p> 6. LI KT </p><p>L Mt Doanh Nghip Trn Tri t Ny, </p><p>Tip Tc ng Gp Tch Cc Cho S Pht Trin Ca X Hi </p></li><li><p>22 </p><p>XY DNG V KIN TON C CH QUN L XUT KHU M </p><p>BO AN NINH TI VIT NAM </p><p>C TH YN TM XUT KHU T VIT NAM </p><p>PHT TRIN NGNH CNG NGHIP TRONG LNH VC TIN </p><p>TIN HN NA TI VIT NAM </p><p> 6. LI KT </p></li><li><p>23 </p><p>XIN CM N </p><p>S CH LNG NGHE CA QU V </p></li></ul>