Hobulet - únor 2010

  • Published on
    07-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    2

DESCRIPTION

Hobulet - nor 2010

Transcript

01/2010Zdarma, vydv m Praha 7asopis o ivot na SedmicetiPy, kam vyraZit na lyetma: beZPen SedmikaPehled mateSkch kolekProfil: dana Steinov02/2010Dovolte mi, abychom touto cestou podkovali redakci Hobuletu za pehled zkladnch kol v lednovm sle. Pisthovali jsme se do Prahy 7 zatkem srpna 2009, a vzhledem k tomu, e n syn jde v z letonho roku do prvn tdy, nemli jsme tuen, kam jt. Dky vmi zveejnnmu pehledu jsme se velice snadno zorientovali a jsme pipraveni k zpisu. Mon e ti, kte bydl v Praze od narozen, berou takov pehled kol jako naprostou samozejmost a asto i zbytenost. Ale pokud pijdete z venkova, kde dn takov sluby nefunguj, a navc je lovk rd, e dti maj kolu jen 12 km od domu, pak takov sluby dokete oce-nit. Peji vem, kte se na vydn podlej, aby mli stle takov dobr npady. Vem mnoho krsnho pej Vladimra a Miroslav Scherkoviovi, Praha 7, Osadn ul.Ven redakce,rda bych prostednictvm Hobuletu apelovala na vechny majitele ps, kte se stle nenauili po svch tynohch kamardech uklzet. Situace psch exkrement je skuten zoufal a bohuel ani nedvno probhnuv kampa, kterou jsem zaregistrovala v ulicch Holeovic, nemla trvale pozitivn dopad. Zejm by pomohla nejen osvta dlouhodobjho charakteru, ale i psnj pokuty, vybran pmo na chodncch. O Vnocch, kdy m pijel navtvit kamard ze vcarska, mi bylo mi skuten stydno, kdy mi druh den pobytu sdlil, e Praha je ndhern msto, ale co ji naprosto odliuje od jeho rodnho Curychu, je neuviteln mnostv psch exkrement na ulici. Sama, jakoto majitelka vtho psa, nemohu pochopit chovn ostatnch pejska. Dren psa ve Listrna obsah 3redaktoi: Elika Mkovcov,Jana Tomanov, Magdalena Krajmerov, Tereza Gutmannovredakce@hobulet.czFotograf: Marek BeneGrafika, DtP: Petr Hrabnekredakn rada: Marek JemnekMUDr. Tom KatovskKvta KrajkovPhDr. Ivo eleznMgr. Daniel SoukupIng. Libor PolekJan ErnstDistribuce: esk pota, s. p.Nklad 30 000 vtisk. nevydan rukopisy se nevracej.Vydavatel:B.H.S. Bohemia, a.s., Valkova 13, Praha 8 inzerci a obsah zajiuje:MAURI s.r.o., aldova 26, Praha 8 inzerce@hobulet.cztel.: 731 377 355HOBULEt ASOPIS MSTSK STI PRAHA 7hobulet 02/2010obSah:tma 4-5rodina 6-8Praha 7 9-10Senioi 11kultura 12-14Profil 16-17PedStavujeme 18-19beZPenoSt 20-21ServiS 22velkomst s sebou nese adu povinnost a velkou zodpovdnost, a pokud nkdo chce tento fakt ignorovat, neml by si psa vbec poizovat. Kultura ulic a prosted, ve kterm ijeme, je na vizitkou a vypovd o na kulturn vysplosti. Majitel pejsk, snate se nad tm zamyslet a uklzejte po svch milcch. K. RozednalovDobr den,nevm, zda-li to Vae redakce zazname-nala, ale leton novoron ohostroj se vskutku vydail. Jakoto obyvatel Letn mm velkou vhodu v tom, e mm vechna pyrotechnick pedstaven zprostedkovna takkajc z prvn ruky a mohu ve sledovat pohodln z okna pokoje. Protoe se ale leton ohostroj ml odehrvat pmo na Vltav, na lodi kotvc mezi tefnikovm a echovm mostem, rozhodl jsem se vychutnat si podvanou na ivo. A jednm slovem bylo to asn!!! Z Letenskch sad byla podvan famzn. Oceuji skvl npad zprostedkovatel ohostroje dky tomu, e byl ohostroj na ece, jej mohlo zhldnout z perfektn vzdlenosti mnohem vce lid, a cel efekt byl navc umocnn zrcadlenm na hladin. Musm ci, e svm provedenm a choreografi pekonal i ohostroj, kter jsem mohl sledovat pi inauguran veei Baracka Obamy ve Washingtonu. Bohuel je zde tak jedna vc, kter celkov dojem kaz neuviteln nepodek, kter na Letn zstal po ukonen ohostroje, a siln netolerance idi, kte zastavili sv vozy, kdekoli je napadlo. Po ukonen podvan byly ulice na Letn dv hodiny neprjezdn. koda.S velm pozdravemJan Giordani, LetnFoTo: aRChIVInzeRCeneZaPomete objednat beZnovou inZerciceny inzerce (bez dPh) 1/12 strany 4 000 K 1/8 strany 6 900 K 1/4 strany 13 800 K 1/3 strany 18 400 K 1/2 strany 27 600 Kdkov inzerce 500 Kkontakt:e-mail: inzerce@hobulet.czmobil: 731 377 355TeXT: TeReza guTTmannoV, FoTo: aRChIVbezpenosT V pRaze 7 5jak opaten podle vs pispvaj ke zven bezpenosti v ulicch?Zkladem je kvalitn poulin osvtlen a dobrou prci odvd i kamerov systm. Na Prahu 7 dohlej kamery zzen hlavnm mstem Praha, kter sleduj dopravn situaci a pomhaj napklad pi odhalovn kaps, sprejer nebo v nonch hodinch monitoruj zaparkovan automobily. Aktuln spoutme nov ka- merov systm Prahy 7, kter bude zaji-ovat vt bezpenost rizikovch oblast, jako je okol metra Vltavsk, ndra Hole- ovice, dtsk hit, parky a trit. Neobeli bychom se samozejm bez str-nk, v mstsk sti slou v souasnosti devadest mstskch policist. Od novho roku navc brzd Prahu 7 tak jzdn hldka. Praha 7 je asto djitm masovch akc, jak se zamujete na komplikace, Bezpenost pat mezi zkladn priority radnice Prahy 7. Na konkrtn opaten v oblasti zajitn bezpenosti na Sedmice jsme se zeptali pana starosty Marka Jemnka. jak si z hlediska bezpenosti stoj Praha 7 ve srovnn s ostatnmi mstskmi stmi?Podle daj, kter mme k dispozici, je Praha 7 jednm z nejbezpenjch obvod. Je to dno jej polohou i hustou st policej-nch slueben. V souasn dob pracujeme na podrobn analze, kter by nm mla poskytnout detailn informace. Sname se dlat maximum pro to, aby oban mohli t bez obav a nebyli vystavovni zbytenm rizikm. Podstatnou roli v otzce ochrany osobnho bezpe, zdrav i majetku ale sehrv tak kad sm, proto klademe velk draz na prevenci a osvtu v oblasti bezpenosti. V minulm roce jsme vydali brouru Bezpen domov, kter by mla poradit vem obanm, jak lpe ochrnit sebe, sv blzk i majetek. Ve spoluprci s mstskou polici jsme tak spustili pilotn projekt poradenstv po telefonu na lince 272 072 526.kter je mohou doprovzet?Ve spoluprci s Polici esk republiky a mstskou polici se sname minimalizo-vat negativa, kter mohou bt s podnm velkch kulturnch, spoleenskch a spor- tovnch akc mt spojena. Chceme, aby dopad akc nai obyvatel pociovali minimln. Ve pedchz peliv bezpe-nostn pprava. Chceme podchytit problmy, kter by mohly vzniknout ve veejnm podku, ale i v doprav. Jsme si vdomi toho, e prv dopravu se neda vdy eit zcela uspokojiv, proto intenzivn pracujeme na opatench, kter by mla pispt ke zlepen tto situace.co dlte pro podporu bezpenosti dt?To je jednou z priorit mstsk sti. Praha 7 m jeden z nejrozvinutjch pre-ventivnch program zamench na dv nejohroenj skupiny obyvatel na dti a seniory. Prevence zan u spoluprce s mstskou polici a vedenm kol. V rannch hodinch strnci dohlej na pechody u mateskch, zkladnch a stednch kol. V jejich blzkosti jsou ale i v odpolednch hodinch. Nezapomnme ani na vzdlvac, volnoasov a poraden-sk aktivity. Organizujeme pednky a besedy na kolch. V rmci dn vnova-nch dtem se sname o podvn zklad-nch bezpenostnch pravidel zbavnou formou. Jako pklad mohu jmenovat akci Bezpen przdniny, jej tet ronk se loni uskutenil ve Stromovce. Pilo pes ti tisce dt z cel Prahy. Na rznch stanovitch si formou sout pipomnaly a procviily rzn druhy nebezpench situac, se ktermi se mohou bhem przdnin potkat. Uily se, jak se v nich maj zachovat nebo nejlpe, jak jim pedchzet. spn je i Dtsk integran tbor, kter jsme loni ji posedm uspodali pro dti ze sociln i jinak znevhodnnch rodin. a co napklad mladistv a drogy? Samozejm, v tto oblasti je pro ns nejdleitj prevence. Pedchzen tomu, aby se mladistv vbec k drogm dostali, a pokud se dostanou, aby jim dokzali ct ne. V tom nm pomhaj preventivn programy a aktivity podporujc zdrav ivotn styl a smyslupln trven volnho asu mladch lid. Od roku 1999 pod Praha 7 se zkladnmi kolami projekt 10x Sedmika. V jeho rmci se bhem kolnho roku uskuten vdy deset akc, kadou m na starosti jedna ze kol, kter si mohou vybrat tma mdn pehldka, divadeln festival nebo sportovn kln. Chceme tak na Sedmice omezit herny, kter maj negativn dopad na dti. Budeme jako mstsk st pln podporovat aktivitu praskho magistrtu a nmstka prim-tora Rudolfa Blaka, kter se sna o zmnu legislativy. co bylo hlavnm clem projektu m Praha 7 totalita do 21. stolet nepat, kter se uskutenil v loskm roce?Projekt jsme zamili primrn na ky zkladnch kol a gymnzi. Clem bylo pedat mlad generaci co nejvce infor-mac o aktulnch celospoleenskch problmech, jako jsou extremismus, xenofobie nebo rasismus. Soust projektu byly krom besed a pednek i mdn pehldka, vstava vnovan obdob totality a zvren koncert.Podte tak akce, kter se speciln zamuj na bezpenost senior? V Praze 7 ije na sedm tisc senior, kte si zaslou nai pozornost a pi. Po dtech jsou druhou nejzranitelnj a nejohroenj skupinou obyvatel a my tma4BEzPEnOst pRahy 7 je pRo ns pRIoRITousLUEBny POLiciE r: mo letn Praha 7, fr. kka 24tel.: 974 857 700fax: 974 857 728 mo holeovice Praha 7, holeovick pstav (kontejnerov terminl)tel.: 974 857 710fax: 974 857 718 mo vstavit Praha 7, arel vstavit, pavilon jtel.: 974 857 720fax: 974 857 728 oP holeovice Praha 7, Partyznsk 36/1tel.: 974 857 730fax: 974 857 738 obvodn editelstv Policie r Praha i (obvody Praha 1, 6, 7)bartolomjsk 14Praha 1tel.: 974 851 229fax: 974 851 228 dopravn inspektort, Praha 1, krakovsk 16tel.: 974 851 483sLUEBny mstsk POLiciE HL.m. PraHa: obvodn editelstv, Praha 7, argentinsk 17 tel.: 283 871 592provozn doba: nepetrit okrskov sluebna holeovice, Praha 7, bubensk 1 tel.: 266 316 872provozn doba: po, st 16.0018.00 detaovan pracovit letn, Praha 7, havansk 15 tel.: 220 912 058Pokud se nedovolte na detaovan pracovit, volejte pmo na obvodn editelstv272 072 526 bezpenostn poradnaProvozuje m Praha 7 ve spoluprci s mstskou polici hl. m. Prahy. Provozn doba: t 9.00-11.00, 13.00-15.00. Jedn se o poradenskou innost po telefonu. Poradenstv se tk zabezpeen a ochrany byt, bytovch a rodinnch dom a bezpenostnch otzek s tm souvisejcch.bezpenost pat mezi zkladn priority radnice Prahy 7. Sname se dlat maximum pro to, aby mohli t oban bez obav a nebyli vystavovni zbytenm rizikm. se sname, aby se v ulicch a mezi dalmi lidmi ctili bezpen a sebevdom. Ve spo-luprci s Mstskou polici hlavnho msta Prahy, Polici R a Ministerstvem vnitra R podme pravideln pednky, jak se vyhnout nebezpenm situacm. Konkrtn pomoc mstsk sti je monost napojen na systm tsovho voln, kter seniorm umon pivolat rychle pomoc v neekan krizov situaci. Pracovnci centrlnho dis-peinku jsou pipraveni pomoci dvacet tyi hodin denn, sedm dn v tdnu. Instalaci zazen hrad seniorm mstsk st. v ptm roce se plnuje pravu okol stanice metra vltavsk. na co se mohou obyvatel Sedmiky tit?V tomto roce plnujeme adu zmn v okol metra Vltavsk. I pesto, e ne vechny pozemky pat mstsk sti, pokusme se zajistit novou vsadbu zelen a po konzul-taci s odbornky zrume zkout, kam se stahuj bezdomovci, a budeme dsledn kontrolovat prodej alkoholu. V souasn dob ekme na schvlen rozpotu zastu-pitelstvem. Pokud bude projekt schvlen, okamit zaneme s jeho realizac. 158 - Policie r V ppad svdectv trestnho inu, ohroen bezpenosti osob, majetku a veejnho podku nebo v ppad podezen na jakoukoliv formu terorismu. 155 Zchrann sluba V ppad selhn zkladnch ivotnch funkc, vdom, dchn, jinho zvanmu onemocnn nebo razu.150 hasisk zchrann sbor Pi porech, pohromch, havrich a nehodch.156 mstsk policie Nahlen pestupk proti veejnmu podku a trestnch in. 112 evropsk tsov linka Propojuje vechny sloky zchrannho a bezpenost- nho systmu. Je platn ve vech sttech EU. Telefonn linky Kdy volat724 003 333 linka pro neslyc Speciln linka pro neslyc obanyStarosta Prahy 7 marek jemnek (odS)LINKy, NA KTER SE MOHOU LID OBRTIT V PPAD NOUZE:Jako kad rok se po zpisech do kol bl zpisy do mateskch kol. Mnoho rodi e problm, do kter kolky sv dt dt. Abychom vm usnadnili vbr, na nsledujcch strnkch naleznete pehled pedkolnch zazen v Praze 7. Pesn termny zpis zskte na www.praha7.cz bhem bezna a dubna nebo v jednotlivch kolkch.kam DO kOLky na sedmICeRodIna 7TeXT: elIka mkoVCoV, FoTo: aRChIV m naD tOLOUTrojtdn Matesk kola Nad tolou se nachz pmo u Letensk pln. Je umstna v klidnm prosted budovy inovnho domu. Interir i rozmstn td pipomnaj rodinn prosted. V matesk kole je k dispozici pln funkn dtsk i uitelsk knihovna.cena: cca 500 K za mscOtevrac doba: 6.3017.00kapacita: 80 dtDen otevench dve: bude upesnnPoet dt ve td: 2628 dtaktivity: taneky, anglitina, dramatick krouek, keramika, tematick vlety a vychzky, nvtvy planetria, divadel, galeri a muzeJdelna v objektu: ano, stravn 28 K kontakt: M Nad tolou, Nad tolou 1277/6, Praha 7, tel.: 233 371 448 m JanOVskHOM Janovskho je soust M Nad tolou a ob koly proto maj stejn rmcov vzdlvac program. Tato dvoutdn matesk kola rodinnho typu klade velk draz na spokojenost nejen dt, ale i rodi. kola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a logopedkou. cena: cca 500 K za mscOtevrac doba: 6.3017.00kapacita: 52 dtPoet dt ve td: 2428aktivity: plavn, keramika, kola v prod, tematick vlety a vychzky, nvtvy planetria, divadel, galeri a muzeJdelna v objektu: ano, stravn 28 Kkontakt: M Janovskho, Janovskho 52, Praha 7, tel.: 220 870 517 m LEtOHraDsk + U PrHOnUM Letohradsk sdruuje dv koly. Ta prvn z nich, M Letohradsk, sdl v cihlov budov z roku 1894 uren od doby vzniku pro pedkoln vchovu. koln zahrada se nachz v klidnm prosted ve vnitrobloku. M U Prhonu je nyn umstna v pronajatch uebnch M U Uranie. Ob koly funguj podle osnov vzdlvacho programu pro pedkoln vzdlvn kolka pln zbavy. Den otevench dve: individuln po dohodcena: 500 K za mscOtevrac doba: 6.3017.00kapacita: v budov Letohradsk 130 dt (5 td), v budov U Prhonu (nyn v pronajatch prosto-rch M U Uranie) 50 dt (2 tdy)Poet dt ve td: 25aktivity: vtvarn vchova (pro nejstar dti), hudebn-pohybov krouek Kutka vyuuje uitelka ZU, anglitina s rodilm mluvm, kurz plavn vdy v 2. pololetJdelna v objektu: ano, stravn 31 K kontakt: M Letohradsk + M U Prhonu, Letohradsk 1, Praha 7, tel.: 233 370 792 m U UraniEMatesk kola U Uranie se nachz pobl Ortenova nmst a jej motto zn: Doma je doma. A ve kolce? Tam je JAKO doma! Velkou vhodou je rozlehl zahrada s dtskm hitm. V arelu koly sdl tak jesle, dtsk lkaka a crkevn Katolick matesk kola svatho Klimenta.Den otevench dve: bude upesnncena: 580 K za mscOtevrac doba: 7.0017.00kapacita: 112 dtPoet dt ve td: 28aktivity: hra na zobcovou fltnu, anglitina, keramika, dramatick krouek, plavn, Klub Pramnek, nvtvy soln jeskynJdelna v objektu: ano, stravn 31 Kkontakt: M U Uranie, Na Maninch 1080/29a, Praha 7, www.msuranie.net, tel.: 220 802 327 matEsk kOLa kOstELnM Kosteln pracuje podle vlastnho vzdlvacho programu s nzvem Pijte se k nm schovat. Je to kola finskho typu nachzejc se v Letenskch sadech. V objektu se nalz tak koln zahrada s houpakami a prolzakami pro sportovn hry a dal aktivity dt.Den otevench dve: 16. a 17. 3. 2010cena: 550 K za mscOtevrac doba: 7.0017.00kapacita: 112 dtPoet dt ve td: 28 dtaktivity: fltna, keramika, vtvarn krouek, potaov krouek, hudebn-pohybov krouek Kutka, anglitina, plavn, saunovn, zimn a jarn ozdravn pobytJdelna v objektu: ano, stravn 30 K za den zahrnuje obd a 2x svainukontakt: M Kosteln, Kosteln 37/7, Praha 7, www.mskostelni.cz, tel.: 233 374 436 m tUsarOVaVzdlvac program M Tusarova vychz z mylenky, e hra je v pedkolnm vku nejdleitj, proto nsleduje motto Hrajeme si cel den. Doke dti oslovit a rozvjet jejich tvoivost, fantazii, e a mylen. Matesk kola sdl v samostatn budov nedaleko Zkladn koly Tusarova.Den otevench dve: v rmci zpisucena: 480 K za mscOtevrac doba: 7.3017.00kapacita: 125Poet dt ve td: 25 dtaktivity: anglitina, keramika, plavn, hudebn-pohybov vchova, Ume se hezky esky pro dti cizincJdelna v objektu: ano, stravn 31 Kkontakt: M Tusarova, Tusarova 21, Praha 7, www.skolatusarova.cz, tel.: 220 805 525 rODina6rODina8 PraHa 7 9TeXT: elIka mkoVCoV, FoTo: aRChIVInzeRCeV ter 5. ledna ekala na vtinu dt obyejn vuka. Vjimkou byli ci zkladn koly na Strossmayerov nmst, kde jet chodil Jeek. Nadlil jim dv nov zrekonstruovan tlocviny. O necel tden pozdji dostaly nadlku i dal dti skonila oprava kolky a koly v Tusarov ulici. S opravami tlocvien v zkladn kole na Strossmayerovo nmst se zaalo u loni v listopadu a rekonstrukce postupovala tak, aby dti vdy mohly aspo jednu z nich vyuvat. Provdly se hlavn opravy podlah a stn. Celkov nklady se vyplhaly na 1,8 milionu korun, z nich milion zaplatilo hlavn msto Praha. V pondl 11. ledna probhla dal vznamn akce zakonen rozshl rekonstrukce budov matesk a sti zkladn koly Tusarova. S jejich opravami se zaalo v srpnu 2009 a opravy byly mnohem rozshlej. Tomu odpovd i cena tm 23,5 milionu korun, z nich devt poskytl formou dotace stt. O nutnosti rozshlch prav matesk koly svd to, e his-torick budova z roku 1889 v podstat nebyla od svho vzniku rekonstruovna, ale byly zde provedeny pouze dl pravy v rmci drby, kter ovem nebyly vdy k historickmu objektu zcela etrn. Radnice Prahy 7 zde v uplynulch letech realizovala vmnu stechy a rekonstrukci stravovacho provozu, popisuje zstupce starosty M Praha 7 MUDr. Tom Katovsk. Dl pravy vak nestaily. Bylo nutn opravit fasdu, vymnit nevyhovujc dvee i zamovan okna, provst pravu izolace proti vlhkosti a opravit elektroinstalaci. To ve se bhem losk rekonstrukce podailo. Fasda byla uvedena do pvodnho stavu, kter je v souladu s historickm rzem budovy. V budov byla tak vybudovna nov plynov kotelna, probhla vmna osvtlen, obnova podlahovch krytin a oplocen arelu. Zlepil se i komfort k. Upravily se atny, tdy a sociln zazen.koly, kolky i tlocviny se budou opravovat tak letos. Investice do oblasti kolstv zstvaj i v roce 2010 vznamnou prioritou sedm mstsk sti. Nam clem je i nadle zlepovat stav budov naich kolnch zazen i jejich zzem, dodv Tom Katovsk.OPraVEn tLOcViny a kOLka pRo dTI na pRaze 7 m U stUDnkyM U Studnky je soust Zkladn koly Umleck, kter stoj ve velmi klidn lokalit s miniml-nm provozem v tsn blzkosti parku Stromovka. Naleznete zde celkem pt td. Motto koly zn: Jaro, lto, podzim zima, ve kolce je vdycky prima!Den otevench dve: 16. 3. od 9.00 do 11.30 cena: 400 K za mscOtevrac doba: 6.3017.00kapacita: 118 dtPoet dt ve td: 25aktivity: pedplaveck vcvik plaveck kola (Vstavit), hra na fltnu, seznamovn s anglitinou (2x tdn), anglitina s rodilm mluvm (5x tdn 3 hodiny denn), vtvarn krouek, tanen krouek Rytmik, dle hudebn--pohybov, pveck a sportovn krouekJdelna v objektu: ano, stravn 31 Kkontakt: M U Studnky, U Studnky 850/4, Praha 7, www.fzsumelecka.cz, tel.: 725 818 879 m trOJaFilozofi M Troja je pozitivn pstup k dtti a jeho prci, podpora vlastn innosti a svobody dtte. kola tak klade draz na pjemnou a laskavou atmosfru v cel matesk kole. Netradin budova M je obklopena krsnou zahradou se dvma hiti.Den otevench dve: po dohodcena: 700 K za mscOtevrac doba: 7.0017.00kapacita: 60 dt Poet dt ve td: 1423Jdelna je v objektu: ano, stravn 30 Kaktivity: Kutka, anglitina, keramika, plavn (Letany), cvien s trenrem kontakt: M Trojsk, Nad Kazankou 30/230, Praha 7, www.volny.cz/ms.troja/, tel.: 284 690 495 cEntrUm PEDkOLn VcHOVyDDM v Praze 7 si pipravil novinku a od ledna 2010 nabz pro pedkolky bohat dopoledn pro-gram. Hlavn vhodou projektu je, e jsou dti v malm kolektivu a rodie na matesk dovolen mohou umstit dt dle poteby a neztratit kontakt s pvodn prac (neztrcej rodiovsk pspvek).zpis: prbn cel rok cena: 850 K za msc i 100 K za denOtevrac doba: 8.0013.00kapacita: 12 (vk 3 a 6 let)Jdelna v objektu: neaktivity: rzn aktivity zamen pedevm na rozvoj pohybovch, hudebnch, vtvarnch i socilnch schopnostkontakt: Centrum pedkoln vchovy, imkova 16, Praha 7, www.ddmpraha7.cz, tel.: 220 800 571 sOUkrOm kOLika maataMaata se nachz v prostorch prvorepublikov vily se zahradou. Odpoledn kurzy vtvarnho, pohy-bovho, dramatickho a hudebnho zamen zajiuj lektoi, kte se konkrtnmu umn sami osobn vnuj a rozvjej ho.cena: 10 152 K (polodenn hldn)/18 360 K (celodenn hldan) za mscOtevrac doba: 7.0019.00kapacita: 12 dtPoet dt ve td: 12aktivity: Cvien s Mrinkou, Anglitina, Vtvarka, Hudebka, Dramak Jdelna v objektu: ano, stravn zahrnut ve kolnmkontakt: Maata, V Podho 285/2, Praha 7, www.maata.cz, tel.: 739 415 070 m na VincHProstorov monosti M Na Vinch poskytuj skvl zzem pro pedkoln vzdlvn i zjmov aktivity koly. Kad ze esti td tvo samostatnou jednotku se socilnm zzemm. Ve tdch je tak dtsk knihovna a potae s programy pro pedkoln vzdlvn.Den otevench dve: konec beznacena: 600 K za mscOtevrac doba: 7.0016.30kapacita: 168 dtPoet dt ve td: 28aktivity: anglitina, dramatick krouek, zobcov fltna, keramika a vtvarn krouek, krouek hudebn-pohybov, pedplaveck vcvik, nvtvy divadel, planetria a galeri, koncerty v matesk kole, tematick vychzky, tradin slavnosti koly, soute Jarn olympi-da, Vinsk fltnika, pobyt dt na horch a na kole v prodJdelna v objektu: ano, stravn 34 K kontakt: M Na Vinch, Na Vinch 1075/3, P7, www.msnavysinach.cz, tel.: 233 373 770Starosta Prahy 7 marek jemnek (odS)pi pedvn zrekonstruovan kolkyTeXT: magdalena kRajmeRoV, FoTo: aRChIVzkLaDn UmELEck skOLa PraHa 7 imkOVa 16 www.zuspraha7.cz zus.simackova@seznam.cz, tel.: 220875863kOncErty 2. pololet kolnho roku 2009/201060. let od zaloen samostatn hudebn koly v Praze7-holeovicch 7. 4. rEPrEzEntan kOncErt AMU, Sl Martin......18.30 VstaVa Respirium8. 4. sPOLEn sBOrOV kOncErt /raDOst PraHa, PUEri GaUDEntEs/ - klter sv. Aneky esk ......18.309. 4. imkOVa FEst /PEHLDka kaPEL/ - KD Vltavsk ............................................................. 18.303. 5. absolventsk pveck koncert Atrium.....................18.0010. 5. absolventsk koncert /zpv, housle, violoncello, fagot/ - Atrium ........................................................................18.0013. 5. absolventsk klavrn koncert - esk muzeum hudby ...............................................18.3018. 5. absolventsk koncert /klavr, zobcov fltna, harfa, trubka/ - esk muzeum hudby ..................................18.3020. 5. sborov koncert /Pueri gaudentes, Bonifantes/ - kostel sv. Antonna .....................................................19.00uijte Si jarn PrZdniny v krkonochZimn tbory pro dti od 6 do 16 let ve Velk pLyovn, bobovn, hokej na terase, vlet na bazn + kad veer program - mal celotborov hratermny:27. 2. 6. 3. 2010 - jarn przdniny Praha 1-56. 3. 13. 3. 2010 - jarn przdniny Praha 6-10cena: 2.820 k (pobyt, strava, pitn reim, dozor, program)kontakty:kOLt o.s. mnoho let praxe s letnmi i zimnmi tborylokace: Velk pa (Portky)www.kolt.cztel. 604 604 604PraHa 710Podpora ve form finannho pspvku se tk vybranch socilnch skupin njemnk obecnch i soukromch byt, mezi kter pat pjemci starobnho i plnho invalid-nho dchodu a osaml rodie, peujc o postien dt. Dle radn M Praha 7 Marcely Justov: Lze oekvat, e v letonm roce poctme dopady celosvtov hospodsk krize. Rada M Praha 7 proto rozhodla peruit deregulan proces a njemn pro rok 2010 nenavyovat. Pesto je zejm, e se ada oban, zejmna v bytech soukromch vlastnk, bude s rostouc finann zt v oblasti bydlen nadle potkat. Proto jsme pipravili systm adresn finan-n podpory.PODPOra nJEmnk zasaenCh deRegulaCMstsk st Praha 7 pokrauje s programem podpory njemnk, kte se stali obmi naven njemnho a kter probhajc deregulace dostala do tiv finann situace.Lze pedpokldat, e se opt bude mnoho dotaz tkat bydlen, njm a pevodu byt. Proto jsme se rozhodli uetit mnohm z vs as a JUDr. Janu Holubovi poloili otzky, kter zajmaj nejen seniory. bydlm v njemnm byt a majitel mi zvil njemn. co mm dlat, kdy jeho ve u skoro dosahuje mho dchodu a mn nezbvaj dal penze na obivu?Zkon o jednostrannm zvyovn njem-nho bohuel nepot s tm, e by nkdo neml penze na zaplacen njemnho. Od sttu lze ale zskat pspvek na bydlen, o kter se d podat na adu prce. Pronajmatel maj podle zkona prvo jednou za rok zvyovat njemn, vi uruje stt a li se podle toho, v jak lokalit se byt nachz a jak je to typ. Pronajmatel mus doruit njemcm rozhodnut o zven njemnho minimln ti msce dopedu. Tato lhta slou krom jinho k tomu, abyste mohli ppadn podat alobu k soudu o neplatnost zven njemnho. Pokud se vak obrtte na soud pouze proto, e njemn se vm zd vysok a nemte penze na jeho zaplacen, aloba nebude spn. spchu u soudu lze doshnout pouze tehdy, je-li zven njemnho v rozporu se zkonem. Doporuujeme, abyste se ve sporu o zven njemnho nechali zastoupit nebo se alespo pora-dili s prvnkem, nebo stran, kter spor prohraje, me soud uloit hradu nklad zen protistran.rd bych se odsthoval z bytu. m pronaj-matel povinnost poskytnout mi odstupn? Pronajmatel nem povinnost poskytnout vm odstupn, kdy se sami rozhodnete ukonit njemn smlouvu a odsthovat se z bytu.rda bych darovala svj byt vnuce. Souasn bych v nm ale chtla dot. jak je to mon zadit?V darovac smlouv na byt, kter vdy mus bt psemn a podpisy musej bt oven, lze sjednat prvo doivotnho bezplat-nho uvn ve prospch drce, tedy vs. Nejlep je, pokud prvo na uvn bude mt formu vcnho bemena, kter se zapisuje do katastru nemovitost. Pokud jste lenem bytovho drustva, pevedete na vnuku drustevn podl. Smlouva o pevodu drustevnho podlu se nevkld do katastru nemovitost a lze v n rovn sjednat prvo doivotnho uvn bytu. rd bych vymnil byt za men. mus s tm souhlasit ten, kdo mi ho pronajm?Ano, vymnit byt mete pouze se sou-hlasem pronajmatele, piem souhlas i dohoda musej bt psemn. Pokud pronajmatel nebude bez vnch dvod souhlasit, me soud souhlas pronaj-matele nahradit rozsudkem. bezplatn poradna pro seniory bude oteven v tchto dnech: 8. a 22. nora8. a 22. bezna12. a 26. dubna 10. a 24. kvtna 7. a 21. ervnaZatek je stanoven na 15 hodin a poradce najdete v mstnosti . 225 v budov radnice na nbe kpt. jaroe.sEniOi 11TeXT: danIela dukoV, magdalena kRajmeRoV FoTo: aRChIVTeXT: magdalena kRajmeRoV, FoTo: aRChIVStejn jako v loskm roce, tak letos budou moci senioi v Praze 7 vyut zdarma pomoci prvnka, kter jim porad s jejich problmy v oblasti zkon a vyhlek. Zemel Ivan medek, kritik hudby i reimu a vznamn oban Prahy 7Na potku ledna pinesla mdia smutnou zprvu zemel Ivan Medek. Do povdom vech se za-psal jako kancl prezidenta Vclava Havla, ti star si ho spojuj s rdiem Hlas Ameriky. V Ivanu Medkovi ale ztrc svho vznamnho obana i mstsk st Praha 7.Ivan Medek bydlel dlouh lta na Letn. V ervnu 2005 se stal estnm obanem Prahy 7. Ped dvma lety spolu se zstupci radnice Prahy 7 odhalil v ulici Nad tolou pamtn desku vnovanou jeho otci, brigdnmu generlovi Rudolfu Medkovi, a vlenm veternm.Ivan Medek byl za svoji prci nkolikrt ocenn, zskal d T. G. Masaryka III. tdy a medaili Za zsluhy. dosti o finann podporu pijm odbor socilnch vc, oddlen doplkov pe adu M Praha 7 (1. patro, dvee . 129134), piem ve pspvk zvis na velikosti bytov jednotky a pohybuje se v rozmez 300500 K. Hlavnm pedpokla-dem zskn podpory je pravideln msn hrada stanoven ve njemnho. Nezapomete, e dost je teba podat na pedepsanm formuli, kter zjemci obdr pmo na adu M P7 nebo jej naj-dou na webovch strnkch www.praha7.cz.Souasn s dost je teba doloit: kopii Oznmen o piznn pspvku na bydlen vydan pracovitm sttn sociln podpory Praha 7 kopii platn smlouvy o njmu bytu platn evidenn list, ne star 3 msc potvrzen sprvn firmy, e na pedmtnm byt nevzne pohledvka potvrzen z centrln evidence katastru nemovitost o tom, e adatel nen vlast-nkem nemovitosti uren k trvalmu bydlen potvrzen o pjmech vech len domc-nosti uvedench v evidennm listu; za osoby bez vlastnch pjm dokldaj pjem osoby, kter k nim maj vyivovac povinnost potvrzen o vi starobnho, resp. plnho invalidnho dchodu.radn Prahy 7 marcela justov (odS)PrVn POraDna pRo senIoRy se oTeVe I V RoCe 2010skibusem na hory Herlkovice, kamenec, achtyherlkovice odjezd denn Praha ern Most v 6.45 odjezd Herlkovice 16.15 skipas + skibus 650.-achty/kamenec odjezd sobota Praha ern Most v 6.45 odjezd achty/Kamenec 16.15 skipas + skibus 500.- pohodln doprava pmo pod sjezdovku informace/ rezervace 737 222 456 www.snowhill.czInzeRCesEtkn s OBany K VSTAVB DOMU PRO SENIORy V TUSAROV ULICIve stedu 17. nora 2010 se v kc vltavsk (Bubensk 1, Praha 7) uskuten setkn Rady M Praha 7 s obany. Veejnost bude v rmci prezentace a nsledn besedy seznmena s pipravovanm projektem zbudovn domu pro seniory v tusarov ulici. Setkn se uskuten od 17 hodin v sle Elektra. un, nosn, krn ordinacemudr. jaroslava Pnkov /ped svatbou opatov/Odbornost a individuln pe pro dti i dosplkde ns najdete:dukelskch hrdin 33170 00 Praha 7Volejte, prosm, v pracovn dob na telefon: 233 370 301kdy ns mete navtvit:pondl: 812, 1315 hod.ter: 812, 1315 hod.steda: 812, 1317 hod.tvrtek: 812 hod.ptek: 812 hod.kULtUra 13TeXT: elIka mkoVCoV, FoTo: maRIan kabele, aRChIVkULtUra12Skupinu zaloil Richard Krajo se tymi dalmi hudebnky v roce 1994. Z pvodnho seskupen v kapele zbyli u jen prv zpvk Richard Krajo a bas- kytarista Nikolaj Arichtev. Po ase se k nim pipojili kytarista Even Hofmann, saxofonista Nikos Petros Kuluris a bubenk Jakub Dominik. Jako posledn do souasn ostravsko-havovsk sestavy nastoupil trumpetista Nikos Grigoriadis a trombonista Ondra Kyjonka.Debutov album Magnetick pole vydala skupina Krytof v roce 2001 a u jnu toho roku pedskakovala populrnmu vdskmu duu Roxette. Rok po sv prvotin kapela vydala nahrvku V siloarch (2002) a odehrla na sto ticet vystoupen po cel republice. Pse Obchodnk s detm jim vynesla ocenn Pse roku. Jejich dal alba u se tila mnohem vt popularit a jejich nsledujc dv studiov nahrvky Mikrokosmos (2004) a Rubikon (2006) zskaly ocenn Album roku. Pedposledn album Poloas (2007) bylo hitovou kompi-lac jejich spnch psn.Na konci loskho roku oslavila kapela Krytof patnct let sv existence na esk scn. Po komornch vystoupench na scnch eskch divadel se lenov skupiny rozhodli uspodat ti velkolep koncerty v rmci turn k nov desce Jevit. S turn bychom chtli navzat na halovou ru Rubikon tour. Mlo by jt o velkou oslavu naich narozenin a zrove pedstaven naeho Jevit. Svou ji ptou adovou desku nazvanou Jevit pedstavila skupina Krytof minul msc a zrove zahjila koncertn turn. V ptek 19. nora vystoup spolen s Xindlem X v prask Tesla Aren.makamarDaPokud mte rdi divadeln improvizace, v noru a beznu se mete v divadle Alfred ve dvoe tit hned na nkolik pedstaven. V ptek 19. 2. od 20.00 hod. vystoup soubor D.I.S.HARMONIE, kter pobav a pekvap kadho, kdo je ochoten s nimi sdlet adrena-lin nenazkouenho divadla. alfred ve dvoe, frantika kka 36, www.alfredvedvore.cz PEt trOPicanaVtvarnice Veronika Richterov pedstav v prostorch Botanick za- hrady v Troji svou neobvyklou vstavu. Vododoln plastiky z PET lahv haj nejen na vodn hladin, ale i na dn jezrek. Plastov zvata a kvtiny jsou s ivou prodou v naprost symbize. Vstava probh od 2. nora a do 2. kvtna. botanick zahrada, ndvorn 134, www.botanicka.cz is tHis cinEma?Zajm vs, jak vypad kino pro nov desetilet? BIO OKO vm v rmci rmci veer nazvanch Is This Cinema? doke, e 3D filmy nejsou jedinou alternativou vvoje. Prvn dl tohoto cyklu pipad na 13. nora a od 20.30 pichyst divkm audiovizuln prostorovou kompozici pro dva 35mm projektory, tyi gramofony a vcekanlov zvuk. Vstupenky jsou k zakou-pen v pokladn kina za 80 K. bio oko, frantika kka 15, Praha 7, www.biooko.netProstor, ve kterm se na turn budeme pohybovat, se d nejlpe pirovnat k diva- deln ton, k Richard Krajo.Ve tech nejvtch eskch mstech, tedy v Brn, Ostrav a Praze, pedstav svou hudebn novinku, kter se stylov i zvukov znan li od minulch alb. Vstupenky jsou k dostn v pedprodeji st Ticketstream za jednotnou cenu 225 K.tesla arena, Za elektrrnou 1, www.tesla-arena.cz krytOF TouR 2010EUrOPE V PrazELegendrn vdsk skupina Europe m v rmci svtovho turn hned dv zastvky v esk republice. Jedna z nich se uskuten 7. nora ve velkm sle KC Vltavsk. Vstupenky jsou k dostn v pedprodeji Ticketportal za jednotnou cenu 590 K.kc vltavsk, bubensk 1, www.vltavska.czKlub aktivnho st nabz v noru vem divadelnm nadencm opravdu nevedn zitek. Spolek Promna z Remedia Praha uvede 8. nora v KC Vltavsk vlastn autorskou hru Divadlo bude. DiVaDLO BUDE!Deseti lenm souboru Promna je dohromady 736 let a vyzkoueli si hostovn v mnoha praskch divadlech. Na otzku, pro se tak intenzivn vnuj zrovna divadlu, odpovdaj herci bez vhn: Protoe divadlo dl zzraky! Pestaneme myslet na nae neduhy, nedostatky, bolesti, artrzy, sklerzy a mnoh jin zy a zzrakem jsou z ns vesel a kreativn osoby, ochotn se promnit v kohokoliv a v cokoliv. Za sv sedmilet psoben si zahrli napklad v ikovskm divadle Jry Cimrmana, v Divadle Na zbradl a v mnoha kulturnch domech a domovech dchodc. Premiru hry Divadlo bude spn odehrli v nedli 5. dubna 2009 v Divadle Na zbradl. Na potku vzniku tto inscenace stl npad reisrky Evy Stanislavov vytvoit psmo scnek ze starch film, kde by kad hrl, co by chtl. Pytlkova schovanka by se prolnala s Mravnost nade ve i s Roztomilm lovkem. Kdy dali dohromady asi tinct scnek, zaal se klubat stedn npad, kter je povil do pevnjho divadelnho tvaru. Pedstaven Divadlo bude zpracovv tma souboru velmi blzk, protoe jde o pbh strnoucch hereek, kter chtj mt vlastn divadlo. K uskutenn snu nen daleko, kdy se na scn objev echoamerian, kter v jedn z hereek poznv svou prvn lsku. Jak to vechno dopadne, zjistte v pondl 8. nora od 14.30 v KC Vltavsk. Vstupn 50 K se vybr ped akc.kc vltavsk, bubensk 1, www.vltavska.czEntrOPa POkraUJEVystaven dla Davida ernho, kter vzbudilo vlnu emoc a diskus, bylo pro velk zjem veejnosti prodloueno. Plastiku je mon vidt do 30. dubna v Centru souasnho umn DOX. Nvtvnci mohou na mst hla-sovat, zda se jim Entropa lb, nebo nelb. doX, osadn 34, Praha 7, www.doxprague.orgV esk republice se stle mnoho lid brn pijmout svtek svatho Valentna a povauje jej za cosi neeskho, co k nm bylo zavleeno. Ovem a u chcete, i nikoli, svat Valentn se u ns zabydluje stle vce. Pedevm mlad generace jej povauje ji za nco zcela samozejmho a Nkupn galerieMyslbek v ulici Na Pkop se rozhodla jim tento svtek jet zpjemnit. Nejen pro mladou generaci, ale pro vechny zamilovan pry pipravujeme k svtku zamilovanch velkolepou nkUPn GaLEriE mysLBEk MySL NA ZAMILOVANvalentnskou vzdobu. Jejm clem nen pouze navodit svten atmosfru, ale tak pipomenout zamilovanost i tm, kte si snad ji mysleli, e vznam tohoto slova dvno zapomnli, vysvtluje Delphine Prokeov, zstupkyn nkupn galerie, a dodv: Chceme, aby si u ns tento den vichni vychutnali naplno, a to nejen ti, jim se lsky dostv v hojn me, ale tak ti, kte nyn teba zrovna nejastnj chvilky neprovaj.Zpjemnit lidem tento svtek lsky se proto v Myslbeku rozhodli nejen vzdobou, ale tak malm drkem. Za jeden z nejvznamnjch symbol lsky bv povaovna kvtina. My jsme se rozhodli nejen zamilovan pry, ale i kadou enu obdarovat r, kter je v naich koninch ji odedv-na s lskou spojovna. Doufme, e zamilovanm pipomene jejich lsku, a ty, jim teba nco schz, alespo zaheje u srdce, uzavr Delphine Prokeov z Nkupn Galerie Myslbek.InzeRCe:Oslavte letos svatho Valentna spolenm nakupovnm. Nemus se jednat hned o vr v penence, ale i drobnost nebo malikost pot. Jednou za rok to peije i ten nejzarytj odprce nkup. A e je v partner pesn takov? Vylkejte jej do Nkupn galerie Myslbek, uvidte, e i on pookeje.myslbek je nkupn znou v historic-km a zrove nkupnm srdci Prahy - v prestin a slavnmi znakami vyhledvan ulici Na Pkop. Svtov znaky tu tradin pedstavuj kolekce, kter u ns nejsou jinde k dostn, a pro kadou znaku je obchod v tto ulici jis-tou zrukou slvy a spchu. A Nkupn galerie Myslbek je umstna v srdci tto Mekky mdy. Najdete tu obchody s obleenm mnoha styl pro kad vk i pleitost, ale i obchody s kosmetikou a parfmy. Krom notoricky znmch obchod, jako jsou h&m, next nebo intersport, tu najdete i exkluzivn kolekce znaek Guess, Gant nebo henry cotton's a mnoha dalch. V Nkupn galerii Myslbek je pak k dostn tak napklad prodn kosmetika korres a psac poteby bibelot. Soust nkup-n galerie je i zna s oberstvenm, ve kter se mete oberstvit mimo jin v Pizza coloseum, Sushi point a posedt v klidu kavrny au Gourmand.InzeRCe bylo vm 33 let, kdy jste zaloila klub aktivnho st. co vs k tomu pivedlo?Tehdy se mi nhodou dostala do ruky Lidov demokracie, kde jsem objevila lnek o Klubu aktivnho st v Bevnov. Zaloila ho v roce 1978 pan doktorka Vra Weberov, aby vytvoila prostor pro seniory, kte nechtj bt sami a rdi by trvili st aktivn. Pedbhla tm dobu, protoe v t dob se tady nic podob-nho nedlalo. Tato mylenka m nadchla natolik, e jsem se rozhodla podobn klub zaloit na Jinm Mst, kde jsem v t dob bydlela. Byla jsem v pozici matky pti dt a zorganizovat nco takovho pro m nebylo jednoduch. Samozejm jsem na to potebovala penze a prostory a tehdej vedouc politick strana nepovaovala seniory za produktivn skupinu, tud pro ni bylo zbyten do nich investovat.ale njak se vm to muselo podait, klub aktivnho st existuje ji sedmadva-ctm rokemNakonec jsem zskala monost vyuit prostor v kulturnm stedisku na Jinm Mst, ale mohla jsem zde uskutenit pouze jedinou akci. Sehnala jsem si volebn seznamy a osobn jsem rozdvala pozvnky seniorm do schrnek. Jako hosty jsem pozvala doktora Jana Pixu, Ljubu Hermanovou a Dr. Vladimra Truce, kte nanetst cestou zabloudili. Mobiln telefony nebyly a j si proila krun chvle, ne se nali. Ti, kte pili na inspekci, m opravdu neetili: Tak co, pan inenrko, njak se vm to nepovedlo, co kdybyste nm zazpvala, kdy u se tu seli lidi! No ale nakonec ve dopadlo dobe, akce mla obrovsk spch a j zskala povolen na podan dalch akc.v esk republice jste jako prvn ped-stavila kurzy trnovn pamti. jak jste se k tto innosti dostala? To byla vlastn tak nhoda. V roce 1993 mne mj kolega z EURAG pozval na Evropsk symposium o trnovn pamti do Curychu. S jednou astnic, belgickou psycholokou Arlettou Van Assel, jsme zjistily, e jsme se narodily ve stejn rok, msc i den! Dky tto dal nhod jsem mla monost Arlettu pozvat do Prahy a u v roce 1994 zorganizovat prvn semin pro trenry pamti. Probhl prv pod jejm vedenm. Od t doby jsme vykolili pes 1300 trenr pamti pro eskou republiku i pes 60 zahraninch. V roce 1998 byla zaloena esk spolenost pro trnovn pamti a mozkov jogging a v roce 2002 vzniklo v Praze EURAG Memory Training Center, kde se dlme o nae zkuenosti se zahraninmi zjemci a kolme pedevm v anglitin.Kurzy trnovn pamti pro veejnost ve-deme v KC Vltavsk. J osobn jich vedu pt tdn. Jarn bh kurz zahjme 18. nora, a proto zveme vechny zjemce, protoe je mon se pihlsit jet 2., 3., 16. a 17. nora. navtvuj kurzy a pednkov cykly spe eny, nebo mui?Je to patrn na prvn pohled, nejvt zjem maj eny v dchodovm vku. Je to samo-zejm dno tm, e se dovaj vyho vku, ale i v ppad, e maj manela, tak ten vtinou zstv doma. Mui jsou v tomto smru pohodlnj a mn flexibiln. Zajma- v tak je, e Univerzita tetho vku zname-n pro mnoho lid se stedokolskm vzd-lnm splnn pn dostat se konen na akademickou pdu, protoe se jim to v ml-d z rznch dvod nepovedlo. V Centru celoivotnho vzdlvn studuje vysok pro-cento vysokokolk, kte maj jako konka jin obory ne ty, kter vystudovali.jak hodnotte monosti mezigeneranho vzdlvn v Praze 7 v porovnn s ostat-nmi praskmi obvody?Co se tk neprofesnho vzdlvn, mme opravdu vznamn postaven. Centrum celoivotnho vzdlvn v KC Vltavsk m nejen silnou sociln orientaci, ale tak m skvlou reputaci a dky vysok kvalit pednejcch jej v souasn dob navtvuje pes 4000 student. Sjdj se nm sem zjemci nejen z cel Prahy, ale prakticky z cel republiky. Krom nabd-kovho kurzu obor Univerzity tetho vku (od z 1988) a Univerzity volnho asu (od ledna 1993) zde funguje i Centrum zdrav zvdavosti, Centrum zdravho strnut a experimentln Univerzita pro prarodie a vnouata. Kad obor obsahuje osm pednek konajcch se ve trnctidennm intervalu. Co se te rozmanitosti nabzench obor a monost asti v 35 doprovodnch aktivizanch pro-gramech zdarma, kter vyuuj pmo sami studenti, Centrum nem obdobu ani v evropskm mtku. Praha 7 se skuten m m chlubit.Ing. Dana Steinov se ji 27 let vnuje vytven program pro seniory, iniciovala vznik prask Univerzity tetho vku a zaloila i prvn mezigeneran Univerzitu volnho asu. V roce 2004 tak zaloila experimentln Univerzitu pro prarodie a vnouata a v roce 2005 Centrum celoivotnho vzdlvn. Osobn vede kurzy trnovn pamti, a jak sama k, pracuje na nkolik vazk.PrOFiL16TeXT: elIka mkoVCoV, FoTo: maRek benemoZkov joggIng podle dany steInovOblben msta v Praze 7:stromovkaLetensk sadytechnick muzeumzImn aRely 19PEDstaVUJEmE18Pokud v Praze napadne snh, stv se Stromovka doslova rjem pro bkae. Je tomu tak i letos. Pokud si chcete odpoinout od msta nebo dvte pednost sjezdovmu lyovn, vybrali jsme prv pro vs sedm lyaskch stedisek, kter jsou dobe dostupn z hlavnho msta a mete zde trvit odpoledne nebo vkend. TeXT: magdalena kRajmeRoV, FoTo: aRChIVibenin vrchV Mnichovicch, zhruba 30 kilometr od Prahy, se nachz sportovn arel ibenin vrch, jeho soust je tak lyask svah s vlekem. Jeho kapacita in 200 lid. Uml zasnovn je v tto oblasti samozejmost. Stejn tak si tady mete pjit lyask i snowboardov set za 200 korun na den. Nelyae by sem mohl pithnout zdej srub, kter m roz-lohu 1150 metr tverench a je nejvt v Evrop. otevrac doba: pot: zaveno, p: 1621 hodin,so: 1017, 1821 hod. ( veern lyovn), ne: 1017 hod.Bhem kolnch przdnin oteveno denn 1017 hod. kontakt: tel. 739 093 794, www.sibenicnivrch.czmonnecSportovn arel Monnec se nachz v blzkosti obce Sedlec Price a nabz podmnky jak pro sjezdov, tak beck lyovn. tysedakov lanovka m dlku 1200 metr a dopluje ji v horn sti arelu jet men dvoumstn lanovka. Dvanct set metr dlouh sjezdovka je klasifiko-van jako erven. Vlastn arel s devadestimetrovm pojzdnm kobercem a sjezdovkou zde maj i dti. Sjezdov trat jsou zasnovny a pravideln upravovny rolbou. Z arelu se dostanete i na edest kilometr upravench beckch trat v oblasti zvan esk Sibi i Mal umava.otevrac doba: 916 a 1821 hod.kontakt: tel. 739 118 651 (rezervace ubytovn a informace)www.moninec.czski arel padk pbramV roce 2006 byl opt zprovoznn lyask svah Padk v Pbrami. Dostanete se sem z Prahy autobusy, pokud pojedete autem, mte parkovn zdarma. Nvtvnkm je k dispozici vlek typu poma i dtsk vlek. Arel se nachz v nadmosk vce 580 metr a je umle zasnovn. Sjez-dovka m dlku 320 metr a peven 60 metr. Lze si tady objednat i lyovn mimo otevrac dobu pro koly a skupiny, kter maj maximln 60 osob, hodina lyovn pak pijde na 1500 korun, dtsk lanov vlek stoj 70 korun na hodinu.otevrac doba: pop 1621 hod., sone 920 hod. kontakt: tel. 777 755 458 (pokladna), 318 628 927 (kancel)www.skipribram.czski arel HerlkoviceArel Herlkovice se nachz ti kilometry od Vrchlab. K dis-pozici je zde jedenct sjezdovek vech typ nronosti. Dlka oblben rodinn sjezdovky je 1450 metr, ale mte zde k dis-pozici i krat. Lyae na vrchol dopravuj dv tysedakov lanovky plus pt dalch vlek typu poma a kotva. Od ter do nedle jezd do Herlkovic z autobusovho ndra Praha-ern Most skibusy. Zajet si sem mete i na veern lyovn, sta bt na ernm Most v 16 hodin.otevrac doba: 8.3016 a 1821 hod.kontakt: tel. 737 222 456, www.herlikovice.czski arel ChotuNov arel nedaleko Jlovho u Prahy je velmi dobe dostupn z hlavnho msta a nepotebujete ani auto. Dostanete se sem i regionlnm autobusem slo 444 nebo pmstskou linkou 332. Na lyae zde ekaj ti vleky. Dv soubn pomy maj dlku 280 a 300 metr, pro dti je uren mal vlek s nzko vedenm lanem, jeho dlka je 120 metr. Arel se nachz v nadmosk vce 350 a 400 metr a nelze se tady spolhat na prodn snh. Proto m vybudovan systm umlho zasnovn. Funguje zde i lyask kola. otevrac doba: denn 921 hod.kontakt: tel. 721 115 584, www.vlekychotoun.czIdeln snhov podmnky, kdy v Praze napadlo v polovin ledna vce snhu ne na horch, vyuila radnice Prahy 7 a nejen pro sv obany upravila v Krlovsk oboe zhruba dvacet kilometr bkaskch tras. Stromovka bvala vdy v zimnch mscch oblbenou a hojn vyhledvanou lokalitou pro bkae. Loni jsme zde vytvoili krat okruh z technickho snhu, kter nm poskytli poadatel na bky do stromovkyzvodu Prask lye 2008, letos jsme mohli vyut na prask pomry extrmn snhovou nadlku, k starosta Prahy 7 Marek Jemnek. Upravovan stopy vedou od Vstavit kolem planetria, pes louku ke lechtov restauraci a dle k ndra Bubene, k Mal ce a k lvce do Troji, kde je mon vyut kratho okruhu na pilehl louce nebo se vrtit Stromovkou zpt k Vstaviti.tiPy, kam Vyrazit na lyejak hodnotte bezpenost v Praze 7 ve srovnn s ostatnmi mstskmi stmi?I kdy jet v tto dob nemm konen pesn statistick sla tkajc se krimina-lity za rok 2009, lze konstatovat, e mstsk st Praha 7 pat dlouhodob k jedn z nejbezpenjch mstskch st. To je ovlivovno zejmna jej polohou nejedn se o okrajovou st a vtina zem je ze t stran obklopena Vltavou. Pomrn znan st poulin kriminality je toti pchna pachateli, kte pijdj z oblast mimo Prahu, a proto m Praha 7 velkou vhodu tak v tom, e vjezd i vjezd z tto oblasti je omezen na mosty a nkolik komunikac. V pomru k rozsahu zem je zde tak velk koncentrace policejnch slueben, a tm jsou dny i lep monosti policist k dohledu na bezpenost oban a ochran jejich majetku. Neznamen to vak, e zde nejsou dn problmy.co vnmte jako priority Prahy 7 v tto oblasti? Za hlavn prioritu na prce povauji boj s poulin kriminalitou, a to zejmna se zamenm na vloupn a krdee moto-rovch vozidel a kapesn krdee. Dle se tak samozejm zamujeme na dohled na veejn podek a bezpenost silninho JEDna z nEJBEzPEnJcH MSTSKCH STITeXT: elIka mkoVCoV, FoTo: aRChIVBEzPEnOst 21Neizolovat se v dom, nechlubit se majetkovmi pomry, nepe-chovvat v byt vt mnostv penz, vas vybrat potu, upozoruje JUDr. Pavel Kocbek z tvaru situan prevence Mstsk policie hlavnho msta Prahy. Byty vtinou nebvaj vykradeny nhodn a lid by rozhodn nemli dvat zlodjm pinu. Pokud lovk ije doma sm, ml by mt putn teba rdio. Velkou adu zlodj odrad napklad pes, kter je vrnm spolenkem osamlm lidem. Opatrnost je na mst i na ulici. Star lid by podle odbornk s sebou mli nosit silnou malou baterku, palku nebo osobn alarm a nedvat se do ei s kmkoliv. Senioi jsou pro podvodnky veho druhu snadn ob. Problm nastv ve chvli, kdy je pro ob osoby motivac zisk, podvodnk se sna na nco nalkat a ob si mysl, jak vhodn nco podila. Vydl ale pouze podvodnk, varovala napklad Hana Krumlovsk z tvaru situan prevence Mstsk policie hlavnho msta Prahy. Senioi, kte maj aktivn zjem o svou bezpenost, mohou navtvit adu naich pednek a besed, kter se konaj pmo v mstskch stech, podme tak tematick cyklus Senior akademie, konsta-toval prvn nmstek primtora pro bezpenost Rudolf Blaek. Senioi se na pednkch napklad dozvd, jak ochrnit svj majetek a zdrav, jak se zachovat v ppad domcho nsil i jak povinnosti maj majitel ps.ohledn pednek a besed je mon kontaktovat tvar prevence na telefonnm sle 272 072 502.RADy SENIORM Jak sE cHOVat BEzPEnBEzPEnOst20Aby se senioi nestali zbyten obt podvodnk nebo nsilnk a ctili se v bezpe, mli by dodrovat pr rad Mstsk policie hlavnho msta Prahy.provozu. Bylo by to daleko obtnj bez spoluprce s obany, a proto jsme ji v loskm roce pistoupili ve spoluprci s vedenm mstsk sti ke znovuzave-den tzv. okrsk, tj. policist, kte maj na starosti urit zem, kam pravideln dochzej, komunikuj s obany, pomhaj na mst eit rzn problmy, poppad porad, jak pi jejich een postupovat. Vme, e to pispje k dalmu zlepen bezpenosti oban a prohloub jejich dvru v policii.Praha 7 je astm djitm koncert a sportovnch utkn. jak probh zaji-tn bezpenosti pi tchto hromadnch akcch?Mstsk st Praha 7 ije skuten bohatm kulturnm a sportovnm ivotem. Zimn hala, arel Vstavit a fotbalov stadion AC Sparta Praha sktaj mnoho monost zbavy. To vak s sebou pin i adu problm. Policist zde v roce 2009 provdli bezpenostn opaten k 29 ho- kejovm utknm, 17 koncertm a 27 fotbalovm utknm. Jsou to urit ctyhodn sla, o to vc, kdy si uvdom-me, jak tato bezpenostn opaten pro- bhaj. Nen to toti pouze zleitost deva-desti minut fotbalovho utkn nebo doby, Plk. Mgr. Bc. Karel Prommer byl v srpnu loskho roku jmenovn editelem PR Obvodnho editelstv Prahy I. U Policie R pracuje ji estnctm rokem a Prahu 7 hodnot jako jeden z nejbezpenjch praskch obvod. Stle je vak podle nj co zlepovat.kdy vystupuje na pdiu hudebn skupina. Hlavn pi zabezpeovn sportovnch utkn, kter jsou vyhodnocena jako rizi-kov, se nkdy jedn o ppravy probhajc v du dn, nkdy tdn.jakou dleitost maj preventivn pro-gramy? Plnujete nkter na rok 2010? Prevenci pikldme velmi zsadn vznam. Ve spoluprci s orgny mstn samosprvy, neziskovmi organizacemi a rznmi tvary Krajskho editelstv policie hlavnho msta Prahy chceme neustle na tomto seku aktivn psobit. V plnu mme tak nkolik kontrolnch akc se zamenm na kulturn podniky, kde je asto pchna trestn innost, napklad kapesn krdee nebo podvn alkoholickch npoj mldei. Nedlnou soust na innosti je tak organizace preventivnch akc, semin a opaten, kter povedou ke zven bezpenosti oban v Praze 7.V dnen dob, kdy se stle astji dozv-dme o rznch ppadech vyloupen domu, bytu nebo kancele, je u takka nutnost dn sv obydl zabezpeit, a ochrnit tak nejen svj majetek, ale i sv blzk. Zkladem takovchto opaten je potom zabezpeen objekt v mstech, kde je hrozba proniknut nedoucch nvtvnk nejastj a nejjednodu . Nejslabm lnkem bv vstup do objektu, ale existuje inn een bezpenostn dvee. A nezvan nvtvy zstanou za nimi. Odolnost takovchto bezpenostnch dve je dna pedevm ocelovou konstrukc, oboustrannm celoplonm pancovnm, a nkolikabodovm uzamykacm syst-mem a specilnmi kalenmi kryty BEzPEnOstn DVEE: NEZVAN NVTVy ZSTANOU ZA NIMIzmk. V dnen dob nelze ale opomnat ani strnku estetickou. Vzhled je stle dleitj soust dve. Ne vdy se ale poda najt takov dvee, aby souasn ladily s exterirem i interirem. Spolenost Next, kter pat k ldrm mezi dodavateli bezpenostn dve u ns, nabz elegantn een, a to monost pout za cenu zkladn vbavy pro kadou stranu dve zcela rozdln design, materil nebo barvu. To urit ocen ti, kte nechtj zbyten navenek upozorovat na svj vkus i hmotn statky, k Ivan Pavlek, editel spolenosti. Samotn bezpenostn dvee jsou jist dostaujc, ale i je lze dle doplnit jet dalmi ochrannmi prvky, napklad tekou otisk prst, kter zajist bezpen a pohodln odemykn dve bez pouit kl, nebo kuktkem s kamerou, kter vm na jakmkoli monitoru v byt uke, kdo prv stoj za vaimi dvemi. Jak dopluje Ivan Pavlek, pi konenm rozhodnut a vbru dve jsou dleit i souvisejc sluby. Nae firma nabz bezplatn tech-nick konzultace, nonstop servis v cel R, certifikovanou mont, expresn dodvky do 24 hodin, garantovanou bezhonnost zamstnanc, a zejmna 18 let zkuenost v oboru.kontakt : NEXT spol. s r. o.Poben 8, 186 00 Praha 8tel. 224 816 458www.next.cz InzeRCe:Plk. mgr. bc. karel PrommerTeXT: TeReza guTmannoV, FoTo: aRChIVla bodeGa flamencapanlsk tapas bar na Letn ve meralov 5www.labodega.czPijte se nadechnout panlska v Praze, ochutnat ho. Jdla a vna ze panl, iv flamenco kadou 1. stedu v msci. net 16.0001.00 Pso 16.0003.00 tel.: 233 374 075 lucky lucianoProijte atmosfru la mafie 30. letOchutnejte steaky, bifteky, kue, ryby, domc tstoviny, salty, pizzu a jin speciality pmo z pece na devo.lucky luciano, dlnick 28, Praha 7otevrac doba: pone 11.00.23.00tel.: 220 875 900, www.luckyluciano.czrozvoz jdel: 11.0016.00InzeRCesErVis22rada m Praha 7 mimo jin schvlila: realizaci vernise a vstavy fotografi pod nzvem Beck pbhy dne 13. 1. 2010 v Galerii na ad uzaven njemn smlouvy se Zkladn kolou Praha 7, Korunovan 8, pro rok 2010 za elem realizace PC kurz pro seniory realizaci a financovn projektu Prahou 7 na kole Cyklistick zvody pro celou rodinu, kter se uskutenil 19. 12. 2009 v Krlovsk oboeZmna ve PSPvku na ProvoZ motorovch voZidelOd 1. ledna 2010 dochz na zklad vyhlky . 451/2009 Sb ke snen stek pspvku na provoz motorovho vozidla na rok 2010. Pspvek na provoz moto-rovho vozidla, poskytovan jako jednorzov penit dvka na obdob kalend-nho roku, se sniuje pro dritele prkazek ZtP o 50% a ZtP/P o 20%. Oban Prahy 7 si mohou o pspvek podat na adu M Prahy 7, odboru socilnm a zdravotnictv, oddlen doplkov pe, kter sdl v 1. pate, . dve 129134.ve pspvku in: pi piznn mimodnch vhod ii. stupn (dritel prkazu ZTP) 3000 k u ostatnch vozidel ,1150 k u jednostopho vozidla pi piznn mimodnch vhod iii. stupn (dritel prkazu ZTP/P)7920 k u ostatnch vozidel,3360 k u jednostopho vozidla.Politick Strany ZaStouPen v ZaStuPitelStvu m Praha 7 ODsOblastn kancel OS ODS Praha 7 adresa: Dukelskch hrdin 50 170 00 Praha 7 e-mail: info@odspraha7.cz telefon: 603 489 866 www.odspraha7.czstrana zelench Pedseda SZ Praha 7 - Ondej Mirovsk telefon: 774 170 126 ondrej.mirovsky@zeleni.cz www.praha7.zeleni.cz ssDObvodn vkonn vbor SSD Praha 7 adresa: U Prhonu 52 170 00 Praha 7 telefon: 602 459 174 e-mail: ovv.praha7@cssd.cz, www.praha7.cssd.cz ksmadresa: Kamenick 50, 170 00 Praha 7, telefon: 233 379 620 e-mail: ov.kscm7@kscm.czInzeRCevelkoobjemov kontejnery na i. Pololet roku 2010s. stanovit 1 echova ped . 15 8.2. 12.4. 7.6.1A jana Zajce x u Sparty 8.3. 10.5.3 imkova ped . 12 x Schnirchova 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 7.6.4 tusarova proti . 5 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 7.6.5 ortenovo nm. x u Pergamenky 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 7.6.6 u Prhonu x na maninch 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 7.6.8 kamenick ped . 53 x u akademie 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 7.6.9 letohradsk x oveneck 22.2. 22.3. 26.4. 24.5. 21.6.11 osadn x dlnick 22.2. 22.3. 26.4. 24.5. 21.6.12 tusarova ped . 52 22.2. 22.3. 26.4. 24.5. 21.6.13 u mstskch dom x Pouptova 22.2. 22.3. 26.4 24.5. 21.6.14 u vody x jankovcova 22.2. 22.3. 26.4 24.5.. 21.6.14A Za Paprnou 22.3. 21.6.15 imkova, proti domu .p. 8 22.2. 22.3. 26.4. 24.5. 21.6.16 Pplk. Sochora, proti domu .p. 14 22.2. 22.3. 26.4. 24.5. 21.6.do velkoobjemovch kontejner se nemohou odkldat: stavebn odpad - su, pneumatiky, lednice, obrazovky, barvy, baterie vech druh vetn akumultor, istic prostedky, fotochemiklie, hydroxidy, chemiklie, kosmetika, kyseliny, lky, lepidla, ndobky od sprej, motorov oleje, pesticidy, rozpoutdla, teplomry, tuky, vbojky a zivky.odpad je mon odevzdat i ve sbrnch dvorech a ve stabilnch sbrnch nebezpench odpad: Sbrn dvr hl. m. Prahy, voctova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozn doba: po-p 8.3017.00 v letnm obdob do 18.00, So 8.3015.00, vechny druhy odpad. roZen hodin Pro veejnoSt na Potod 4. 1. 2010 budou rozeny hodiny pro veejnost na pot v ul. m. horkov 383/81 a v ul. bubensk nbe 306/13. Tyto poty budou mt oteveno i v sobotu, a to od 9.0013.00.10 LET NA TRHUSPECIALIST NA VESTAVN SKN, ATNY A JIN LON NBYTEK NA MRUGRAFICK NVRH A CENOV KALKULACE ZDARMAVLASTN VROBA RYCH A KVALITN SLUBYNZK CENY 3 PEDVDC STUDIA V PRAZE3D NVRH NA WWW.STAKO.CZ VYTVOEN NVRHU PLNOVAN VESTAVN SK V POHODL VAEHO DOMOVA V E S T A V N S K N , A T N Y A N B Y T E K N A M R UPEDVDC STUDIA STAKOPRAHA 9 IKOVSEIFERTOVA 14TEL.: 222 712 037PRAHA 5 KOEPLZESK 255/163TEL.: 257 212 414PRAHA 7 HOLEOVICEARGENTINSK 6TEL.: 220 876 807www.stako.cz stako@stako.czInzeRCedkov inZerce:Manel s dttem vymn byt 2+1 66m2 (cihla, 3. p., vtah, Holeovice, fungujc BD, dm i byt po vkusn rekonstrukci) za vt OV min. 3+1 (P4, 6, 7, 8) s doplat-kem a 1,5mil. Kontakt: 603 570 566.VTKyN A TERAPEUTKA LAURA nabz pomoc nejen v oblasti partnerstv, financch, zdrav.Vtn budoucnosti z astrologie, numerologie, karet, ruky... Terapie a odblo-kovn citovch blok a zt, tel.: 774 535 553Hotel Belvedere Praha 7 pronajme pkn prostory k podnikn ( kancele, mas-e, kadenk) TEL: 602 168 527BD nabz gar ve dvoe v Bu-bensk ulici k dlouhodobmu pronjmu. Kontakt: 721 719 812Vjimen dm v Teboni. Prodej kompletn zrekonstr. historickho domu v centru lzeskho msta. 12 obyt. mstnost a 3 x psluenstv ve dvou domovnch traktech, ndvo, prostorn pda. Vce info na . tel.: 775 99 989 97u vce opakovn vrazn slevynezapomete objednat inzerci!kontakt: e-mail: inzerce@hobulet.cz mobil: 731 377 355Uzvrka beznovho vydn 15. 2.ceny inzerce (bez DPH)1/12 strany 4 000 k1/8 strany 6 900 k1/4 strany 13 800 k1/3 strany 18 400 k1/2 strany 27 600 k dkov inzerce 500 k