Hojič - únor 2014

 • Published on
  23-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  5

DESCRIPTION

Zpravodaj pro Horn Jietn a ernice.

Transcript

 • ZDARMA NOR 2014

  vodnk

  Mil teni,

  vtme Vs pi ten norovho sla zpravodaje

  pro Horn Jietn a ernice! Na plnm zatku bychom Vm chtli podkovat za Vae kladn

  reakce a za Vai podporu, kter je pro ns moc

  dleit a t ns.

  Msc nor, tedy nejkrat msc v roce, se

  v na obci ponese ve znamen pprav na zpis dt

  do prvn tdy Z (bli informace se dotete

  na konci zpravodaje) a ve znamen pprav na ples

  msta, o kterm se v tomto sle tak dotete. Dle

  si povme o tzv. kotlkov dotaci, nahldneme

  do hornojietnskho kulturnho domu, zjistme, co

  se chyst tento msc, a v pravideln rubrice

  o zaniklch obc se vrtme do minulosti

  a navtvme Ervnice tedy obec, kter jako prvn

  zanikla kvli povrchov tb hndho uhl.

  Vzhledem k tomu, e msc nor bv

  nejchladnjm mscem v roce, vnujeme prvn

  lnek pehledu mst, kam mete vyrazit na lye.

  Pravdou je, e njak sjezdovky zatm nemaj

  oteveno, ale co kdy ns zima pekvap a nadl

  nm hromady snhu? Pokud se vydte na njakou tu lyovaku, bute opatrn silnice

  namrzaj a stvaj se z nich doslova klouzaky.

  V poslednm odstavci tohoto vodnku bychom

  Vm rdi pipomnli monost bezplatn donky

  HOJIe a do domu (vce informac vytete

  z obrzkov plohy, kter je nad tmto odstavcem).

  Krsn dny Vm za celou redakci peje

  Monika Bendlov

  Kam na lye

  Lyask arel Mezibo (11 km) Lyask arel Brandov (19 km)

  Skiarel Hora sv. Kateiny (12 km) Skiarel esk Jietn (25 km)

  Sportarel Klny (13 km) Skiclub Olbernhau e.V. (SRN, 26 km)

  Skilift Seiffen am Reicheltberg (SRN, 18 km) Ski arel Meziho u Jirkova (30 km)

  (mm)

 • Kotlkov dotace v Hornm Jietn

  Zastupitelstvo msta HJ se rozhodlo navzat

  na oblben kotlkov dotace, kter jsou

  poskytovny i v ostatnch krajch R. Na zasedn

  konanm 7. jna 2013 bylo pijato usnesen, kter

  schvlilo zmr podporovat pechod

  z nekvalitnch zpsob vytpn na vytpn

  nzkoemisn na zem naeho msta.

  Clem je odstrann zastaralch topeni

  na tuh paliva (hlavn uhl) za kvalitn

  nzkoemisn vytpn, kter vrazn sn

  mnostv jemnch prachovch st a dalch

  nebezpench ltek vypoutnch do ovzdu

  v naem mst.

  Ve dotace je 50% skuten vynaloench

  nklad na nkup novho kotle nebo jinho zdroje

  tepla (nap. tepelnho erpadla) a to do max. ve

  40 000 K. V rozpotu je na rok 2014 vyhrazena

  stka 3 mil. K, kter by mla pokrt pspvky

  na vce ne sedm destek kotelen, take nevhejte

  a vyuijte tuto monost! Vyete si nap. u

  letit zastaral vytpn Vaeho domu a hlavn

  pispjete ke zdravjmu ovzdu ve Vaem

  okol.

  dost o dotaci a dal informace jsou uvedeny

  na webovch strnkch naeho msta

  www.hornijiretin.cz/kotlikova-dotace, nebo vm

  ve rda vysvtl Ing. Anna Trnkov kancel

  Evidence obyvatel a nemovitost, tel.:

  476 734 283; e-mail: evidence@hornijiretin.cz.

  Zdenk Bendl

  Kulturn dm ov

  Konen je to tady! Po dvou letech rozshl rekonstrukce je hornojietnsk kulturn dm

  pipraven na podn cel ady akc, na kter jsme

  byli v minulosti zvykl. Jirka Bene, coby

  novopeen sprvce a knihomol, pipravil

  na msc nor skuten speciln program. Zde je

  nkolik pozvnek.

  V ptek 7. nora n zrekonstruovan

  kulturk otestuje rockov koncert AC/DC

  revival v podn skvl kapely pejbl's Helprs.

  Tato skupina m za sebou mnohalet putovn

  nejen po esk republice s velmi pozitivnm

  ohlasem u poslucha. Koncert zan ve 21 hodin

  a vstupn in 150,-K. Lstky si mete

  zarezervovat na tel. sle 725 136 863 nebo

  na e-mailu kultura@hornijiretin.cz.

  Zastaral neekologick vytpn. Nov ekologick vytpn.

  Balkon na sle v KD a originln nov lustr, kter nikde

  jinde nenajdete! Foto: Zdenk Bendl

 • pejbl's Helprs Foto: www.spejbls-helprs.cz/www/fotky/

  Pokud se Vm stsk po hezkm

  mstskm plese, tak je konen tady!

  Posledn norov ptek, tedy 28.

  nora, se kon Ples msta Horn

  Jietn. Ve skuten krsnm sle

  s novm nbytkem, balkonem, svtidly

  a s velmi zajmavmi lustry Vs bude

  k tanci vyzvat skvl litvnovsk

  North Big Band pod taktovkou

  Jaroslava Sochora. Toto hudebn

  tleso t vce ne dv destky

  muzikant a s vystupovnm na

  plesech m bohat zkuenosti, take se

  mte skuten na co tit!

  North Big Band Foto: https://www.facebook.com/northbigband

  Po cel veer bude probhat dal program, ale to u je soust pekvapen. Prozradme jen, e vystoup

  oddl modern gymnastiky a divadlo SchachTa. Zatek plesu je ve 20 hodin a vstupn in 150,-K.

  Zatek rezervac byl v polovin ledna a bhem chvle byly vechny vstupenky zarezervovan. I pes to ale

  mete zavolat na telefonn slo 725 136 863 a zkusit tst (nebo se zaadit do pomysln fronty). Teba

  nkdo sv msto odekl, teba si nkdo nevyzvedne vstupenku, a teba se potkme

  V noru v naem kulturnm dom opt ov i knihovna,

  kter byla cel leden zaven a prola potebnou

  rekonstrukc. Nvtvnci si budou muset zvyknout na novou

  vpjn dobu, kter bude dva dny v tdnu:

  Prvn vt akc v hornojietnsk knihovn bude kurz

  tvrho psan, kter povede urnalista a dramatik Josef Knig.

  Workshop zane v ptek 14. nora v 19 hodin a bude

  pokraovat v sobotu 15. nora od 14 hodin. Pokud se chcete

  dozvdt nco o tvrm psan (a pokud mte v uplku schovan

  vlastn texty), nestyte se a pijte mezi ns! Svou ast nahlaste

  na tel. sle 725 136 863 nebo na e-mailu kultura@hornijiretin.cz.

  (mb)

  Foto: Ji Bene

  t 15:00 18:00

  P 14:00 18:00

 • Zanikl obce Ervnice (nm. Seestadtl)

  Ervnice, msteko na pravm behu eky Bliny,

  vzniklo ji ped rokem 1238 jako rybsk osada

  na behu Komoanskho jezera (Kommerner See).

  Z tohoto roku pochz prvn psemn zmnka o tto

  obci. Zmiovn je jaksi Albert, syn Neepluka

  ze Rvenic (pozdji Ervnic).

  Pvodn stly na obou bezch ky pevnosti,

  ve skutenosti se jednalo o dva samostatn sprvn

  celky. Msto bylo sjednoceno r. 1519 ebestinem

  z Veitmle. Rod Weitmhl vlastnil velk mnostv

  staveb na Mostecku a Chomutovsku, mimo jin i hrad

  Hnvn. Po bitv na Bl hoe roku 1621 pipadlo

  panstv Wilhelmu Popelovi z Lobkowicz. Na lev

  stran Bliny se rozkldala rozlehl baantnice

  (Fasangarten), lobkovick knec zahrada. Postupn

  vzkvtajc hornick msteko talo ped 2. svtovou

  vlkou pes 5 tisc obyvatel (z toho 54%, tedy 2770, se

  hlsilo k nmeck nrodnosti). Velk st z nich

  pracovala v achtch Ella a Hedwika. Zatkem 20. let 20. stolet byla v Ervnicch zaloena prvn

  velkoelektrrna v eskoslovensku.

  Po odsunu nmeckho obyvatelstva po skonen druh svtov vlky se zaalo pemlet o zniku obce.

  V roce 1950 byly streny prvn domy a do pohybu se dal povrchov lom eskoslovensk armdy.

  Definitivn Ervnice zanikly r. 1960.

  Po Ervnicch je pojmenovn silnin a eleznin koridor spojujc Most a Chomutov. Ervnick koridor

  vznikl navrenm zeminy v roce 1983. (mm)

  V beznovm sle se na tomto mst budeme vnovat zanikl obci s nzvem Doln Jietn. Sv vzpomnky a historky nm mete poslat na e-mail hojic@email.cz nebo jednodue napsat na papr a vhodit do bl schrnky, kter je umstna pod okny hornojietnsk poboky esk poty.

  Informace, kter se hod:

  Nzev periodickho tisku: HOJI. Zpravodaj vychz jako obasnk, a to hlavn v elektronick podob. Evidenn slo MK CR E 17598. Vydavatel: Zdenk Bendl, Okrun 196, 435 43 Horn Jietn. E-mail: hojic@email.cz; tel.: +420 603 169 050.

  Redakn rada zpravodaje: Monika Bendlov (mb); Marek Moudr (mm), Eva ern (e).

  Zpis do 1. tdy Z:

  KDY: - ter 11. nora 2014 od 12:00 do 18:00

  - steda 12. nora 2014 od 14:00 do 17:00

  KDE: budova koly . p. 300 (za potou)

  S SEBOU: rodn list dtte a obansk prkazy zkonnch zstupc

  Ervnice (Seestadtl). Zdroj: Mapy AZK. URL: www.archivnimapy.cuzk.cz