Hojič - únor 2015

  • Published on
    07-Apr-2016

  • View
    215

  • Download
    3

DESCRIPTION

Zpravodaj pro Horn Jietn a ernice.

Transcript

ZDARMA NOR 2015 vodnk Mil teni, v norovm sle zpravodaje HOJI toho pro Vs mme opravdu hodn. Pi jeho tvorb ns potily pspvky od Vs, od naich ten! Na prvn stran zpravodaje naleznete pspvek od Petry Menclkov, na stran druh od pana Vladislava macha a na posledn stran se pot s nmi se vemi podlila o sv vzpomnky na zanikl Bylany pan Inka Kocourkov. Vem mockrt dkujeme a vyzvme tak ostatn nae tene, aby se nieho nebli, nali trochu asu, napsali pr dk a poslali nm je na n e-mail. Dle bychom Vm tak rdi pipomnli monost bezplatn donky HOJIe a do domu. Krsn konec zimnch msc za celou redakci peje Monika Bendlov nor nabdne masopust i Poutnky norov program zahjilo divadlo SchachTa, kter Vm 7. nora v ernicch na sle pedvedlo svou horkou novinku s nzvem Turban. Tden na to jste si na ernickm sle mohli pro zmnu zatanit na valentnskm plese, kter podali SK a SDH ernice. Zvr nora bude patit plesu msta Horn Jietn, masopustu a koncertu legendrnch Poutnk. Ji Bene Horn Jietn nedme! Ped nedvnem jsem namalovala obraz s nzvem Drida. Maribyla v nm zbroj proti tm, co j chtj zniit domov, ale my ho spolu s n nedme! Petra Menclkov, rozen Horov MASOPUSTN PRVOD 21. 2. / 15 hodin / TRIOLA Srden zveme na dal masopustn prvod, kter zan v 15 hodin u odvnho zvodu Triola a kon ped kulturnm domem. Masopustn masky vtny. Tme se na Vs! KONCERT LEGENDRN KAPELY POUTNCI 27. 2. / 20 hodin / KULTURN DM Legendrn skupina zavt do Hornho Jietna. Vstupenky zakoupte v knihovn bhem otevrac doby. Vstupn: 80,-K Dotace na vytpn b dl Na konci roku 2013 byly schvleny Zsady pro finann podporu pechodu z nekvalitnch zpsob vytpn na nzkoemisn zpsoby vytpn ve mst Horn Jietn. Za pomrn jednoduchch podmnek lze zskat na nov kotel a 40 000,- K. Sta, kdy je zastaral topenit nahrazeno ekologicky etrnjm nzkoemisnm zpsobem vytpn. Mus vak odpovdat emisn td 4 a vy, pop. emisn td 3 pro topenit s automatickm dvkovnm paliva. Podrobn informace Vm rd poskytne pan Zdenk Bendl, Bytov sprva M Horn Jietn, tel. 720 287 378, e-mail byty@hornijiretin.cz. Pi vbru topidel je teba se dit novou smrnic. Nov smrnice stanov poadavky pro uvdn na trh a i do provozu domcch loklnch topidel (kamna, krbov vloky, apod.) se jmenovitm tepelnm vkonem do 50 kW a kotl na tuh paliva se jmenovitm tepelnm vkonem do 120 kW. Zjednoduen eeno musej kotle na tuh paliva od 1. ledna 2020 vyhovovat emisnm limitm na rovni 5. emisn tdy (dle EN 303-5) a pro lokln topidla byly srovnateln poadavky stanoveny od 1. ledna 2022. Zrove je mon od 1. ledna 2014 koupit kotle od 3. emisn tdy ve. Pehledov tabulka s povinnostmi souvisejcmi s prodejem a provozem kotl na tuh paliva: Zahjen platnosti Popis nazen 1. ledna 2014 Zkaz prodej kotl 1. a 2. emisn tdy (monost legln zakoupit a uvst do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisn tdy). 1. ledna 2017 Povinnost pedloit revizi kotle (vetn oznaen emisn tdy). 1. ledna 2018 Zkaz prodej kotl 3. emisn tdy (monost legln zakoupit a uvst do provozu pouze kotle 4. a 5. emisn tdy). 1. ledna 2020 Zkaz prodej kotl 4. emisn tdy (monost legln zakoupit a uvst do provozu pouze kotle 5. emisn tdy). 1. z 2022 Zkaz prodej kotl 4. emisn tdy (monost legln zakoupit a uvst do provozu pouze kotle 5. emisn tdy). Zdroj: http://www.ceska-peleta.cz/kotle-na-pelety-2/ Zdenk Bendl Pohlednice, kter pt rok oslav 100 let Pohlednici, na kter je zobrazena nae krsn spodn kola, nm poskytl sbratel pan Vladislav mach z Hornho Jietna. Tento kousek ns zaujal hlavn tm, e pochz z roku 1916! Pohled je psan nmecky a byl posln do hlavnho msta Maarska, do Budapeti. Za pspvek dkujeme a pejeme tomuto pohledu dalch 100 let v dobrch rukch! Vyzvme dal sbratele, aby se nm tak pochlubili svmi zajmavmi kousky. Redakce Reakce pana starosty na dn kolem limit Pokud sledujete dn kolem limit tby, tak Vm urit neuniklo, jak pedseda MKOS Josef Stedula vythl do boje za zbourn Hornho Jietna a ernic. Pokusil se pitom zattit i dajnmi zjmy obyvatel Hornho Jietna. Starosta Hornho Jietna Ing. Vladimr But reagoval: Je vborn, e pan Stedula chpe, e `na mrtv planet nejsou pracovn msta` (viz jeho losk fotografie z Bruselu). koda, e nedoke toto obecn zjitn aplikovat na esk pomry. Ani v mrtvm Hornm Jietn by toti dn pracovn msta nebyla. Konkrtn pro 811 lid - v textilce, malch firmch, hlubinnm dole Centrum. Zde vude by mstn lid pili v ppad prolomen limit o prci. Podle pln tebn firmy by ml velkolom SA spolknout i prmyslovou znu v Litvnov-Zlu, kter dnes zamstnv 4.153 lid. To vechno proto, aby nepilo o prci 851 zamstnanc Severn energetick. Rd bych se pana Steduly zeptal: pro je pro nj 851 pracovnch mst v Tykaov firm cennjch, ne prce pro tm 5.000 zamstnanc ze Zlu, Hornho Jietna, a ernic? Lid v Hornm Jietn ij u adu let v nejistot pedevm kvli politikm a odborskm pedkm, kte se stle pokou vrtit prolomen limit do hry. Na podzim si nai oban vraznou vtinou zvolili zastupitele, jejich hlavnm programem je zchrana msta ped rypadly. Bylo by zdvoil, kdyby pan Stedula pestal mluvit za nae obany stejn, jako j se nesnam mluvit za hornky. V jedn vci dvm panu Stedulovi za pravdu. Ministrem Mldkem navren tzv. mal varianta prolomen limit, kter pot se zbournm tm tvrtiny Hornho Jietna a piveden rypadel pod okna obyvatel Litvnova, je opravdu nesmysln. Mldkem navren zmrzaen a postupn hyn naeho msta by nepomohly nikomu. Rd bych pana Stedulu pozval do Hornho Jietna, aby se na vlastn oi a ui pesvdil, jak to u ns vypad a co si nai oban o plnech na prolomen limit tby mysl. Ing. Vladimr But, starosta Hornho Jietna, tel: 724 081 095, e-mail: vladimir.burt@email.cz Infobox: bilance pracovnch mst souvisejcch s limity tby Prmrn poet zamstnanc Severn energetick v roce 2013: 851 osob (Vron zprva Severn energetick za rok 2013, str. 17) Poet zamstnanc a ivnostnk v Hornm Jietn a ernicch vetn hlubinnho dolu Centrum: 811 osob (informace Msta Horn Jietn ze dne 12. 3. 2013) Poet zamstnanc firem v Litvnov-Zlu: 4.153 osob (informace adu prce ze dne 25. 3. 2013) Bylany (nm. Pllna) a Vrany (nm. Wrschen) V dnenm dle rubriky o zaniklch obcch se podvme do zajmavch obc, kter leely jihozpadn od Mostu pod vrchem Ressl, nam clem budou vsi Vrany a Bylany. Nzev obce Bylany se pravdpodobn odvozuje od slova bl a zna msto, kde rostlo mnoho bylin. Prvn zmnky o obci pochz z let 1203 a 1207, obec tak byla o vce ne 50 let star ne nap. Horn Jietn. Ves to byla ist zemdlsk, mstn sedlci se ivili pedevm chovem dobytka nebo pstovnm plodin (ito, penice, vinn rva). Velkho vhlasu vak doshly Bylany po roce 1820, kdy zdej liv prameny vyuil podnikatel Ulbrich a postavil v Bylanech lzesk komplex. Livou vodu z Bylan pak vyvel do cel Evropy. Nejvce obyvatel mly Bylany v roce 1930 a to 209. Po vlce byli nmecky mluvc obyvatel vyhnni a obec se nepodailo dosdlit. O sv vzpomnky na Bylany se s nmi podlila Inka Kocourkov, kter se narodila v roce 1945 v Malm Bezn. Ve 3 letech jsme se odsthovali do Bylan, t. j. v roce 1948, do malho barku smrem na Hoany, kde jsme mli 2 mstnosti, pajzku, malou chodbiku a pdu, mal dvorek, kde dda choval krlky, 2 kozy a nkter rok i prastko, vyrbl i salmy.() Dda byl ve vsi kov, tak jsem za nm chodila lapat mch, opravoval ve, o nch mltiky, zkrtka co se pokazilo. ()Do koly jsme chodili do Havran pes lesk. () Usadili se tam vdy koovn cikni, vaili si tam, tak chodili do vsi, kdy babika nebyla doma, dala jsem jim vajka a oni mi za to dali korle na krk a prstnek.() S Tonikou Hajas jsme v lt asto psly krvy, kde kolem Hok vody byly louky, vdy jsme utekly dovnit Hok vody a hrly si na schovku. Pod podlahami byly kamenn lahve s vodou, kter la do celho svta, to jsem jako holka jet nevdla. Bylo to m nejkrsnj dtstv. Babika s ddou m vychovali, nikdy na n nezapomenu. Obec padla v roce 1978. Ves Vrany je pojmenovna podle jej polohy mezi vrchy. Dnes meme cynicky podotknout, e spe mezi doly. Ani Vrany dnes toti nespatme, pohltil je v roce 1978 stejnojmenn povrchov hndouheln lom. Poprv je obec zmiovna roku 1350 a svm vvojem pipomn sousedn Bylany. Poet obyvatel zde nijak vrazn nerostl, nkolik mstnch sedlk se vnovalo zemdlstv a obdlvalo sv itn a penin pole nebo chovalo dobytek. Doloeno je tak chmelastv. 182 obyvatel, tedy nejvy poet, taly Vrany v roce 1921. (mm) V beznovm sle si na tomto mst pipomeneme Konobre a Pohlody. Sv vzpomnky/historky nm mete poslat na e-mail hojic@email.cz nebo jednodue napsat na papr a vhodit do bl schrnky, kter je umstna pod okny hornojietnsk poboky esk poty. Informace, kter se hod Nzev periodickho tisku: HOJI. Zpravodaj vychz jako obasnk, a to hlavn v elektronick podob. Evidenn slo MK CR E 17598. Vydavatel: Zdenk Bendl, Okrun 565/53, 435 43 Horn Jietn. E-mail: hojic@email.cz; tel.: +420 603 169 050. Redakn rada zpravodaje: Monika Bendlov (mb); Marek Moudr (mm). Kostel v Bylanech. Zdroj: zanikleobce.cz, Muzeum Most Nves ve Vranech. Zdroj: zanikleobce.cz, Muzeum Most II. ronk Jietnsk lpoty Leton prochzka Hornm Jietnem se uskuten o Velikonon nedli dne 5. dubna 2014. Sraz je ve 14:30 na placu u porn zbrojnice. Hlavn trasa je dlouh 6 km, zkrcen trasa 3,5 km. Vce informac se dotete v ptm sle zpravodaje. BYTOV SPRVA HORN JIETN Zdenk Bendl tel.: 720 287 378 e-mail: byty@hornijiretin.cz