Hoofdstuk 3

  • Published on
    21-Dec-2014

  • View
    199

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST

2. 1. Arbeidsrecht = DWINGEND RECHT AFWIJKING NIET MOGELIJK Beschermt private belangen DWINGEND tvv werknemer Art 10 en 10bis Proef Opzegtermijnen Concurrentiebeding20123. inhoud arbeidsovereenkomst 2 3. SUPPLETIEVE WETGEVING Heeft slechts uitwerking als de partijen niet afweken2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 3 4. OPENBARE ORDE CASS Wet die de essentile belangen van de staat of de gemeenschap raken Legt juridische grondslagen vast van onze maatschappij2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 4 5. Relatieve nietigheidKan enkel ingeroepen worden door de persoon diebeschermd werd en dus nadeel ondervondKan gedekt wordenArt 9Art 10 en 10 bisProefbeding20123. inhoud arbeidsovereenkomst 5 6. ART. 6 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET Alle bedingen strijdig met deze wet zijn nietig als ze Rechten wn verminderen Plichten verzwaren Bedingen in arbeidsovereenkomst, in arbeidsreglement, in CAO2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 6 7. Contractuele bedingen proef-,concurrentie en -scholingsbeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 7 8. CONTRACTUELE BEDINGENPROEF SCHOLINGSBEDING NIET-CONCURRENTIEBEDING 9. PROEFBEDING: wetgeving lezen20123. inhoud arbeidsovereenkomst 9 10. 2. PROEFBEDINGLezen en begrijpen van wetgevingOefening op proefbeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 10 11. WAT IS EEN PROEFBEDING? Wettelijke basis:arbeiders : art 48bedienden: art 67, 79, 81Bijzondere clausule in dearbeidsovereenkomstVerkorte opzegtermijnenMogelijk in alle soorten overeenkomstenSteeds bij aanvang overeenkomst2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST11 12. VORMVEREISTEN Voorwaarden SchriftelijkHandtekening beide partijenVoor elke werknemer afzonderlijkUiterlijk op moment van indiensttreding20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 12 13. schriftelijk Proefbeding moet schriftelijk Niet noodzakelijk in arbeidsovereenkomst Op straffe van nietigheid Duur kan elders vastgelegd zijn Bvb arbeidsreglement20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 13 14. Afzonderlijk Individueel documentVermelding in arbeidsreglement isNIET voldoende DUUR kan wel vermeld worden in arbeidsreglementWel ander duidelijk identificieerbaar geschrift(bvb ondertekend presoneelsregister, fiche metindividuele gegevens,)2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 14 15. 2.2 VORMVEREISTEN Sanctie: relatieve nietigheid Kan dus niet worden ingeroepen door de werkgever Zie voorbeeld 1 rspr blz 82!2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 15 16. Relatieve nietigheid1. Contract bepaalde tijd bediende2. Contract bepaalde tijd bediende 1.4 - 31.103. Bediende zegt op met 7 dagen4. Werkgever zegt dat proefbeding nietig was 2e proefbeding voor dezelfde functie Te lange proef5. Arbrb Gent 20 dec 1996: Enkel wn kan zich op nietigheid beroepen2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 16 17. Test=proefarbeid proeDeding TEST:Beperkt nut, mag geen rendabele activiteitvormen voor de werkgeverGeen bezoldigingTenzij klein bedrag dat onkosten dekt CAO 38 werving en selectieNiet langer dan nodig2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 17 18. 2.3 DISCUSSIEPUNTEN Proefbeding (en duur) in AO bepaalde duur Herhaalde of verlengde proeftijd Proeftijd na interim of stage Proeftijd na overname bedrijf 20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 18 19. Proef in contract bepaalde duur Kan, Proefperiode moet in redelijke verhouding staan met de duur van het contract CASS Duur proef = duur bepaalde tijd:Proef wordt minimumduur20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST19 20. HERHAALDE/VERLENGDE PROEFTIJD Proef kan niet verlengd worden:V1 Art 67: schriftelijk, afzonderlijk, uiterlijk op moment van indiensttreding Nieuwe proef bij verandering van functie?na beindigen arbeidsovereenkomstals het om een totaal andere functie gaat proef kan niet meer opgelegd worden wanneer de beroepsgeschiktheid uit voorgaande prestaties kan worden afgeleid20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 20 21. Dia 20V1 CASSATIE 6 DECEMBER 1993: arbeidsovereenkomst bepaalt niet dat als partijen een arbeidsovereenkomst beindigen en een nieuwe sluiten, dat er in geen geval een beding van proeftijd kan instaan. Verschingel; 4/10/2005 22. NA INTERIM / STAGE Interim + proef ?? Andere wg Indien hetzelfde werk Stage + proef (IBO+ proef)20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 21 23. (OVERNAME) Door overeenkomst CAO 32bis: rechten en plichten gaan automatisch over.Geen nieuwe proef Na faillissement Geen automatische overgang van rechtenEventueel nieuwe proefAnc blijft2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 22 24. 2.4 DUUR van de PROEF Werknemer moet duur kennen! Onduidelijke duurproef maximum 3maanden Geen duur Overschrijden maximumduurArt 6! Proef korter dan minimumduurMinimumduur Onwettelijke duurWORDT MINIMUMDUURo Niet nietig2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 23 25. Duur proef arbeiders Minimumduur 7 dagen Ontslagverbod (tenzij dringende reden) Maximumduur 14 dagen20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 24 26. Schorsing van de proef Verlenging van minimumperiode Verlenging van proefperiode Met maximaal 7 kalenderdagen Wettelijke en conventionele schorsing2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 25 27. Arbeider : 2 dagen ziekMaDi Woe Do Vrij ZaZo1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST2012 28. Arbeider : 2 dagen ziekMaDi Woe Do Vrij Za Zo1.038.03/15.03//3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012 29. Arbeider : 5 dagen ziekMa DiWoe Do Vrij Zat zond1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012 30. Arbeider : 5 dagen ziekMa DiWoe Do VrijZatzond1.038.0312.03/15.03 19.03// 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST2012 31. Arbeider : 9 dagen ziekMa DiWoeDo Vrij Zatzond1.038.0315.033. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012 32. Arbeider : 9 dagen ziekMa DiWoeDoVrij Zat zond1.038.03 14.03 /15.0321.03 //3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST2012 33. Arbeider : 11 dagen ziekMa DiWoeDo Vrij Zatzond1.038.0315.033. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012 34. Arbeider : 11 dagen ziekMaDi Woe Do Vrij Zatzond1.038.0314.03/15.03 21.03// 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012 35. Arbeider : 18 dagen ziekMa Di WoeDo Vrij Zatzond1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012 36. Arbeider : 18 dagen ziekMaDi Woe Do Vrij Zatzond1.038.0314.03/15.03 21.03//3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST2012 37. Duur proef bedienden Minimum: 1 maand Maximum : afhankelijk van jaarloon 6 m. jaarloon < 37.721 12m. jaarloon > 37.721 Jaarloon: loon+voordelen Recht moet bestaan Recht moet gekend en bepaalbaar zijn bij begin overeenkomst20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 36 38. Loongrens Maandelijkse bruto startloonGeen rekening houden met index=onvoorzienbaar VoordelenDubbel vakantiegeldEindejaarspremie: als recht vaststaat, ook al is dit nogniet verworvenmaaltijdchequesVeranderlijk loon: niet gekend,telt nietPremies: niet gekend, tellen niet20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST37 39. Schorsing van de proef Verlenging van minimumperiode Verlenging van proefperiode met de volledige duur ( in kalenderdagen) van de schorsing20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 38 40. BEEINDIGING TIJDENS PROEFTIJD Blz 295!20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 39 41. Einde tijdens proef arbeiders In minimumperiode Beindiging niet mogelijk Bij verbreking in minimumperiodeBetaling resterende dagen Na de minimumperiode: Zonder opzegging en vergoeding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 40 42. Einde tijdens proef bedienden Minimumperiode In principe geen opzeg mogelijktenzij dringende reden Na minimumperiode Opzeg 7 kalenderdagen Einde opzeg tijdens proefperiode, anders gewone opzegtermijn2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST41 43. Tijdens minimumperiodeOpzeggingVerbreking Na minimumperiodeOpzeggingVerbreking2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 42 44. 1. opzegging in minimumperiode tijdens de minimumperiode ART. 811 :bij een dergelijke opzegging heeft de beindiging tenvroegste op de laatste dag van deze maand uitwerking CASS 11 dec. 2000: opzegging heeft slechts uitwerking na de effectieve uitvoering van de bediendenovereenkomst gedurende de minimumperiode van de proef opzegtermijn kan lopen tijdens minimumperiode, 7e dag is ten vroegste laatste dag van de overeenkomst2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst43 45. 2. verbreking in minimumperiode Tijdens minimumperiode Art. 812 : resterend gedeelte van de maand + 7 dagen20123. inhoud arbeidsovereenkomst 44 46. 3. Opzegging na minimumperiode Na de minimumperiodeOpzeggingstermijn van 7 dagenKan ingaan dag na de betekening Betekening opzeggingVolgens algemene regels2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 45 47. opzegging Opzeggingstermijn van 7 dagen Als 7e dag valt na de proefperiode is de overeenkomst definitief gewordenGewone opzeggingstermijnen Proef 1.1.2011-30.6.2011Aangetekende brief verstuurd op woensdag 25 juni ?20123. inhoud arbeidsovereenkomst46 48. 4. Verbreking na minimumperiode Na minimumperiode Verbreking mits vergoeding van 7 dagen2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst47 49. Bedienden arbeidsongeschiktheid 7 dagen Art 79: mag de werkgever bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval , die meer dan 7 dagen duurt, de overeenkomst gedurende de proeftijd zonder vergoeding beindigen20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 48 50. Speciale categorien STUDENTEN Cfr arbeiders (ook indien bediendencontract) UITZENDKRACHTEN Tenzij tegenstrijdige overeenkomst: 3 eerste arbeidsdagen Binnen deze proeftijd Einde zonder opzeg/vergoeding20123. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 49 51. Schema proeftijdStatuut MinimumduurMaximumduur Arbeider7 kalenderdagen14 kalenderdagen Bediende < 37,721 *1 maand6 maanden Bediende + 37.721 1 maand12 maanden20123. inhoud arbeidsovereenkomst 50 52. CONCURRENTIE - VRIJHEID VANARBEIDCONCURRENTIEGedurende n na overeenkomst (art 17,3) Geen geheimen bekendmaken Geen daden van oneerlijke concurrentie verrichten Tijdens: ook geen eerlijke concurrentie Na: wel eerlijke concurrentie Tenzij concurrentiebeding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 51 53. 3 .Wat is een concurrentiebeding CONCURRENTIEBEDING Overeenkomst om geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen als de werknemer de onderneming verlaat Verbiedt activiteiten waarmee nadeel kan berokkend worden aan vorige werkgeverA