How to Japanese in Thai

  • Published on
    04-Dec-2015

  • View
    4

  • Download
    3

DESCRIPTION

Rules and exception for Learning Japanese Language by Thai.

Transcript

a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa o n '', '', '' 88 88 88 88 D 88 8 () ( D) a a : i : u : e : o : ka ka : ki : ku : ke : ko : sa sa : shi : su : se : so : ta ta : chi : tsu : te : to : na na : ni : nu : ne : no : ha ha : hi : fu : he : ho : ma ma : mi : mu : me : mo : ya ya : yu : yo : ra ra : ri : ru : re : ro : wa wa : o : n : (, , ) 8 1) (shi) '' 2) (chi) '' 3) (tsu) '' 4) (fu) '' 5) (wo) wo '' D (ra) D R L (.) DD 5 a () i () u () e () o () 8 tsu () 8 - ka () + a () kaa () - to () + o () too () D ka () + o () kao () a i u e o a aa : ai : au : ae : ao : i ia : ii : iu : ie : io : u ua : ui : uu : ue : uo : e ea : ei* : / eu : ee : eo : o oa : oi : ou* : () oe : oo : ou '' '' (kayou) '' (ou) '' ei '' '' D '' () '' 8 () 8 '' 8 '' (tokei) '-' 8 '' (kirei) '' 8 '' (dakuon) 88 ( : dakuten) 88 tenten chonchon 8 ( : handakuten) 88 maru 88 D ga ga : gi : gu : ge : go : za za : ji : zu : ze : zo : da da : ji : tzu : de : do : ba ba : bi : bu : be : bo : pa pa : pi : pu : pe : po : ji tzu (youon) 8 8 D 1) ? '' '' (kya) '' (cha) '' 2) ? '' D '' (kyu) '' ( D) (chu) '' 3) ? '' D '' (kyo) '' ( D) (cho) '' ki kya : kyu : kyo : gi gya : gyu : gyo : shi sha : shu : sho : ji ja : ju : jo : chi cha : chu : cho : ji ja : ju : jo : hi hya : hyu : hyo : bi bya : byu : byo : pi pya : pyu : pyo : 1) D D 2) ji, ju, jo ( ) ( ) 8 itta () sakkaa () hotto () ippun () nippon () () o 8 "" (kaidan : ) (kimono : ) (kudamono : ) (kekkon : ) (kodomo : ) o 8 D8 "" "" (kyoukai : ) "" (hamaki : ) "" (okurimono : ) "" (osake : ) "" (tako : ) "" () o 8 "" (gakusei : ) (ginkou : ) (guntai : ) (geta : c) : (go : ) o 8 "" (daigaku : ) (kagi : ) (oyogu : D) (ningen : ) (nihongo : 8 ) ( ) o 8 "" (takaramono : ) (tegami : ) (tonbo : ) o 8 D8 "" "" (hatake : ) "" (kousaten : 8) "" (katei : 8) "" (oto : ) "" "" 8 (gen-in : ) (tenki : ) (manga : ) (zenhan : 8) (denwa : ) (nihon : 8 ) "" 8 (tensai : ) (banzai : ) (hontou : ) (kondo : D) (tennen : ) (shinyuu : 8) (shinrin : ) "" 8 (konban : D) (enpitsu : ) (shinmai : ) D (konnichiwa) "" (konbanwa) ""