How to Japanese in Thai

 • Published on
  04-Dec-2015

 • View
  4

 • Download
  3

DESCRIPTION

Rules and exception for Learning Japanese Language by Thai.

Transcript

 • a i u e o

  ka ki ku ke ko

  sa shi su se so

  ta chi tsu te to

  na ni nu ne no

  ha hi fu he ho

  ma mi mu me mo

  ya yu yo

  ra ri ru re ro

  wa o

  n '', '', ''

  88 88 88

  88 D 88 8

  () ( D)

  a

  a : i :

  u :

  e :

  o :

  ka

  ka :

  ki :

  ku :

  ke :

  ko :

  sa

  sa :

  shi :

  su :

  se :

  so :

  ta

  ta :

  chi :

  tsu :

  te :

  to :

  na

  na :

  ni :

  nu :

  ne :

  no :

  ha

  ha :

  hi :

  fu :

  he :

  ho :

  ma

  ma :

  mi :

  mu :

  me :

  mo :

  ya

  ya :

  yu :

  yo :

  ra

  ra :

  ri :

  ru :

  re :

  ro :

 • wa

  wa :

  o :

  n : (, , )

  8

  1) (shi) '' 2) (chi) '' 3) (tsu) '' 4) (fu) '' 5) (wo) wo

  ''

  D (ra) D R L (.)

  DD 5 a () i () u () e () o () 8 tsu ()

  8

  - ka () + a () kaa () - to () + o () too ()

  D ka () + o () kao ()

  a i u e o

  a aa : ai : au : ae : ao :

  i ia : ii : iu : ie : io :

  u ua : ui : uu : ue : uo :

  e ea : ei* : / eu : ee : eo :

  o oa : oi : ou* : () oe :

  oo :

  ou '' ''

 • (kayou) '' (ou) ''

  ei '' '' D ''

  () '' 8 () 8 ''

  8 ''

  (tokei) '-' 8 '' (kirei) '' 8 ''

  (dakuon) 88 ( : dakuten) 88 tenten chonchon 8 ( : handakuten) 88 maru 88 D

  ga

  ga : gi : gu : ge : go :

  za

  za : ji : zu : ze : zo :

  da

  da : ji : tzu : de : do :

  ba

  ba : bi : bu : be : bo :

  pa

  pa : pi : pu : pe : po :

  ji tzu

  (youon) 8 8 D

 • 1) ? '' '' (kya) '' (cha) '' 2) ? '' D '' (kyu) '' ( D) (chu) '' 3) ? '' D '' (kyo) '' ( D) (cho) ''

  ki

  kya : kyu : kyo :

  gi

  gya : gyu : gyo :

  shi

  sha : shu : sho :

  ji

  ja : ju : jo :

  chi

  cha : chu : cho :

  ji

  ja : ju : jo :

  hi

  hya : hyu : hyo :

  bi

  bya : byu : byo :

  pi

  pya : pyu : pyo :

  1) D D

  2) ji, ju, jo

 • ( ) ( ) 8

  itta () sakkaa () hotto () ippun () nippon ()

  () o 8 ""

  (kaidan : ) (kimono : ) (kudamono : ) (kekkon : ) (kodomo : )

  o 8 D8 "" ""

  (kyoukai : ) "" (hamaki : ) "" (okurimono : ) "" (osake : ) "" (tako : ) ""

  () o 8 ""

  (gakusei : ) (ginkou : ) (guntai : ) (geta : c) : (go : )

 • o 8 ""

  (daigaku : ) (kagi : ) (oyogu : D) (ningen : ) (nihongo : 8 )

  ( ) o 8 ""

  (takaramono : ) (tegami : ) (tonbo : )

  o 8 D8 "" ""

  (hatake : ) "" (kousaten : 8) "" (katei : 8) "" (oto : ) ""

  "" 8

  (gen-in : ) (tenki : ) (manga : ) (zenhan : 8) (denwa : ) (nihon : 8 )

 • "" 8

  (tensai : ) (banzai : ) (hontou : ) (kondo : D) (tennen : ) (shinyuu : 8) (shinrin : )

  "" 8

  (konban : D) (enpitsu : ) (shinmai : ) D (konnichiwa) "" (konbanwa) ""