Huawei E5830

  • Published on
    06-Nov-2015

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E5830huaweimobilni ureaj za wifi

Transcript

<ul><li><p>Vip Broadband Wireless modem E5830s WIFIPrirunik za korisnike</p></li><li><p>3Sadraj</p><p>Upoznajte svoj ureaj E5830 5Sadraj kutije 5Mogunosti primjene 6Dijelovi ureaja 7Zaslon 7</p><p>Prije poetka koritenja 8Stavljanje SIM kartice i baterije 8Stavljanje mikro SD kartice 8Punjenje baterije 8</p><p>Pristup internetu uz WiFi 101. Ukljuivanje ureaja E5830 102. Uspostavljanje WiFi veze (uzmite, primjerice, osobno raunalo) 103. Pristup internetu 11</p><p>Pristup internetskoj upravljakoj stranici 13Potvrivanje valjanosti PIN kda 13Zajedniko koritenje mikro SD kartice 13SMS poruke 13Nain rada za utedu energije 14Omoguivanje/onemoguivanje WiFi-ja 14</p><p>Korisni savjeti 15Primjer: WiFi veza i prijenosna konzola (PSP) 15</p><p>esto postavljena pitanja 17</p></li><li><p>4</p></li><li><p>5Sadraj kutije </p><p>Ova kutija sadri sljedee predmete. Ako bilo koji od tih predmeta nedostaje ili je oteen, obratite se svojem lokalnom prodajnom mjestu.</p><p>Kratke upute</p><p>Sigurnosne informacije</p><p>Neki dijelovi dodatne opreme nisu isporueni s ovim paketom te ih moete nabaviti preko svojeg lokalnog prodajnog mjesta.</p><p>Upoznajte svoj ureaj E5830</p><p>Glavna jedinica Baterija Podatkovni kabel</p></li><li><p>6Mogunosti primjene </p><p>WiFi ureaj ili raunalo moe se spojiti na internet preko ureaja E5830. Konkretan postupak spajanja ovisi o operativnom sustavu WiFi ureaja ili raunala. Slijedite upute za provedbu postupka spajanja.</p><p>1. situacija: pristup vie ureaja preko WiFi-ja </p><p>2. situacija: pristup jednog ureaja preko USB-a</p><p>3. situacija: pristup vie ureaja istodobno preko WiFi-ja i USB-a</p></li><li><p>7Dijelovi ureaja</p><p>Zaslon</p><p>Br. Opis</p><p>1 Zaslon</p><p>2 Utor za mikro SD karticu</p><p>3 USB prikljuak</p><p>4 Ukljuivanje/iskljuivanje</p><p>5 WiFi/WPS gumb</p><p>6 Gumb za spajanje</p><p>7 Otvor za vezicu</p><p>8 Gumb baterije</p><p>Br. Opis</p><p>1 Jaina signala</p><p>2 Mrea</p><p>3 WiFi omoguenBroj spojenih ureaja</p><p>4 Internetska veza</p><p>5- Nove poruke- Broj novih poruka</p><p>6 Razine napunjenosti baterije</p><p>7 Stanje roaminga</p><p>8- M: runi nain rada (Manual)- A: Automatski nain rada (Auto)</p><p>- WiFi: Wireless Fidelity (beina mrea)- WPS: WiFi Protected Setup (zatiene WiFi postavke)</p></li><li><p>8Prije poetka koritenja</p><p>Stavljanje SIM kartice i baterije</p><p>Postavite karticu ispred ulaza u utor za karticu na nain da je okrenuta u istom smjeru kao to je prikazano na ilustracijama, s odrezanim dijelom na gornjoj lijevoj strani, te je uvucite unutra.</p><p>Stavljanje mikro SD kartice</p><p>1. Uklonite gumeni poklopac s utora za mikro SD karticu. Zatim umetnite mikro SD karticu u utor.</p><p>2. Nakon umetanja mikro SD kartice vratite gumeni poklopac.</p><p>Napomena:- Mikro SD kartica je dodatna oprema. Ako mikro SD kartica nije isporuena u paketu, moete je zasebno kupiti.- Ako elite izvaditi mikro SD karticu, otvorite gumeni poklopac i njeno je pritisnite. Mikro SD kartica automatski e iskoiti. Tada je moete izvaditi.- Ne vadite karticu dok je u uporabi. Vaenje kartice tijekom uporabe moe otetiti karticu i E5830, kao i podatke koji su pohranjeni na kartici.</p><p>Punjenje baterije</p><p>Napomena: Ako bateriju niste koristili dulje vrijeme, prvo je trebate napuniti. </p><p>1. metoda: uz pomo punjaaOprez: - Koristite jedino kompatibilan punja (5,3 V, 650 mA) koji proizvoa isporuuje s ovim modelom E5830. Koritenje punjaa </p></li><li><p>9za drugi model ureaja ili punjaa drugih proizvoaa ili prodavatelja moe dovesti do ponitenja bilo kojeg odobrenja ili jamstva koji se odnosi na E5830 i prouzroiti opasnost.- Punja je dodatna oprema. Ako punja nije isporuen u paketu, moete ga nabaviti preko svojeg lokalnog prodajnog mjesta. </p><p>2. metoda: Spajanje na osobno raunalo radi punjenja</p><p>1. Iskljuite ureaj E5830.2. Spojite ureaj E5830 na osobno raunalo uz pomo kompatibilnog podatkovnog kabela. </p></li><li><p>10</p><p>Pristup internetu uz WiFi</p><p>Napomena: Prema zadanim postavkama, upravljaki parametri na ureaju E5830 unaprijed su postavljeni prema zahtjevima davatelja usluga. Slijedite korake navedene ispod za brzi pristup internetu. Pojedinosti o nainu postavljanja upravljakih parametara nai ete pod Help (Pomo) na internetskoj upravljakoj stranici.</p><p>1. korak: Ukljuite ureaj E58302. korak: Uspostavite WiFi vezu3. korak: Pristupite internetu</p><p>1. Ukljuivanje ureaja E5830</p><p>Pritisnite i drite tipku pritisnutom sve dok zaslon ne zasvijetli; ureaj E5830 je ukljuen. </p><p>Napomena: Pritisnite i drite tipku pritisnutom sve dok se zaslon ne iskljui: tada e ureaj E5830 biti iskljuen.</p><p>2. Uspostavljanje WiFi veze (uzmite, primjerice, osobno raunalo)</p><p>3. Provjerite je li WiFi omoguen.4. Odaberite Start &gt; Control Panel &gt; Network Connections &gt; Wireless Network Connection (Pokretanje &gt; Upravljaka ploa &gt; Mrene veze &gt; Beina mrena veza).Napomena: Za uspostavu WiFi veze osobno raunalo mora biti konfigurirano s beinim mrenim adapterom. Ako je beina mrena veza prikazana, beini mreni adapter je dostupan. U protivnom, provjerite svoj beini mreni adapter.</p><p>5. Kliknite na View available Wireless Networks (Prikaz dostupnih beinih mrea) za prikaz popisa beinih mrea. </p><p>6. Odaberite mreu iji je SSID isti kao i za ureaj E5830 te kliknite na . </p></li><li><p>11</p><p>Napomena: - Ako su parametri zakrivanja postavljeni za ureaj E5830, pojavit e se dijaloki okvir beine mrene veze Wireless Network Connection u koji trebate unijeti mreni klju i potvrditi. - Naljepnica sa SSID-jem i kljuem nalazi se na ureaju E5830. </p><p>Priekajte trenutak. Ikonica beine veze pojavljuje se u statusnom okviru u donjem desnom kutu zaslona. Nakon toga moete spojiti svoje osobno raunalo na ureaj E5830.</p><p>3. Pristup internetu</p><p>Nakon uspjene uspostave WiFi veze moete pristupiti internetu na sljedea dva naina. Prema zadanim postavkama, odabran je automatski nain rada (Auto).</p><p>Nain rada Postupak</p><p>Automatski (Auto) Nakon ukljuivanja, ureaj E5830 moe se automatski spojiti na internet kada je potreban prijenos podataka. Ako nema prijenosa podataka tijekom odreenog vremena, ureaj E5830 automatski prekida vezu s internetom.</p><p>Runi (Manual) Pritisnite i drite tipku CONNECT pritisnutu sve dok se ne pojavi na zaslonu kao znak da je veza uspjeno uspostavljena. Nakon toga moete koristiti internet. Pritisnite i drite tipku CONNECT pritisnutom sve dok se ne iskljui: </p><p>tada e veza biti prekinuta. </p><p>Napomena: Moete takoer u internetskom pregledniku pokrenuti upravljaku stranicu za spajanje na mreu ili prekid slijedei upute. </p></li><li><p>12</p><p>Napomena: - Upravljaku stranicu za odabir vrste pristupa internetu moete pokrenuti u internet pregledniku.- Ako ureaj E5830 pristupa roaming mrei, ureaj E5830 automatski prekida uspostavljenu mrenu vezu. Dok se nalazite u roaming mrei, moete jedino pritisnuti i drati tipku CONNECT pritisnutom za uspostavljanje ili prekidanje mrene veze. - Gumb za biranje ne radi u automatskom nainu rada (Auto). </p></li><li><p>13</p><p>Pristup upravljakoj stranici</p><p>1. Provjerite je li veza izmeu ureaja E5830 i klijenta ispravna.2. Pokrenite internetski preglednik te u adresnu traku unesite http://192.168.1.1.3. Unesite zaporku te kliknite na Login.Napomena: Unaprijed zadana zaporka je admin.</p><p>Potvrivanje valjanosti PIN kda</p><p>Kada je omoguena zatita PIN kdom, trebate pokrenuti internetsku upravljaku stranicu te unijeti ispravan PIN kd slijedei upute na toj stranici. Oba kda, PIN i PUK, dobivate uz SIM karticu. Ako elite podrobnije informacije, obratite se svojem pruatelju usluga. </p><p>Zajedniko koritenje mikro SD kartice</p><p>Nakon umetanja mikro SD kartice moete ostvariti pohranjivanje podataka i zajedniko koritenje mikro SD kartice na internetskoj upravljakoj stranici.1. Umetnite mikro SD karticu.2. Pristupite internetskoj upravljakoj stranici.3. Kliknite na oznaku kartice SD Card za upravljanje podacima pohranjenim na mikro SD </p><p>kartici.</p><p>SMS poruke</p><p>Na upravljakoj stranici moete koristiti uslugu kratkih tekstualnih poruka (SMS).1. Pristupite upravljakoj stranici (http://192.168.1.1).2. Kliknite na SMS ako elite pregledati, izraditi, poslati ili odgovoriti na poruku. </p></li><li><p>14</p><p>Svakodnevna uporaba</p><p>Nain rada za utedu energije</p><p>Ako ureaj E5830 ve neko vrijeme nije izvodio nikakav postupak, zaslon se iskljuuje.Ako se ureaju E5830 nije pristupilo ve 30 minuta prema zadanim postavkama, on prelazi u stanje mirovanja. Kada je ureaj E5830 u stanju mirovanja, moete ga ponovno aktivirati pritiskom na bilo koju tipku. Tada e zaslon ponovno zasvijetliti. </p><p>Omoguivanje/onemoguivanje WiFi-ja</p><p>Pritisnite i drite tipku pritisnutom sve dok se ne pojavi na zaslonu kao znak da je WiFi omoguen.Napomena: Pritisnite i drite tipku pritisnutom sve dok se ne iskljui: tada e WiFi biti onemoguen. Uspostavljanje WPS veze</p><p>Ako WiFi klijenti spojeni na ureaj E5830 podravaju WPS, ureaj E5830 moe automatski generirati mreni klju bez runog unosa. Koraci za uspostavu WPS veze su sljedei:1. Ukljuite ureaj E5830.2. Pokrenite klijente koji su spojeni na ureaj E5830.3. Omoguite WPS na ureaju E5830. </p><p>Napomena: Nakon to je WiFi omoguen, pritisnite i drite tipku pritisnutom. Kada se iskljui te ponovno pojavi na zaslonu, to znai da je WPS ureaja E5830 omoguen.</p><p>4. Omoguite WPS na klijentima.Napomena: Informacije o radu WiFi-ja na klijentima nai ete u vodiu za korisnika predmetnog klijenta.</p><p> Vraanje tvornikih postavki</p><p>Ako ste zaboravili promjene koje ste izvrili na nekim parametrima, moete vratiti tvornike postavke i ponovno konfigurirati ureaj E5830.Istodobno pritisnite i drite tipke i CONNECT pritisnutim sve dok se zaslon ne iskljui: to znai da ste uspjeno vratili tvornike postavke.</p><p>Napomena: Nakon tog postupka, sve osobne postavke koje ste ranije konfigurirali bit e izbrisane, a sve upravljake postavke i parametri temeljeni na internetu bit e vraeni na njihove tvorniki zadane vrijednosti. </p></li><li><p>15</p><p>Korisni savjeti</p><p>Ako ureaj E5830 ne radi ispravno, moete pokuati rijeiti problem na jedan od sljedeih naina:- posjetite stranicu pomoi Help na upravljakoj stranici. - ponovno pokrenite ureaj E5830.- vratite tvornike postavke.- obratite se svojem davatelju usluga.</p><p>WiFi veza i Sony PSP</p><p>1. Ukljuite PSP WLAN pritiskom na sklopku.2. Odaberite Settings &gt; Network Settings.</p><p>3. Odaberite Infrastructure Mode za spajanje svoje lokalne WiFi pristupne toke.</p><p>4. Odaberite New Connection za dodjelu pamtljivog naziva veze (poput MojE5830).</p><p>5. Odaberite Scan za pronalazak mree u podruju raspona. Tada e biti prikazan popis pristupnih toaka.</p><p>6. Odaberite isti SSID kao i onaj ureaja E5830. Zatim pritisnite gumb &gt; uzastopno radi potvrivanja SSID-ja i unosa WiFi kljua. SSID (E5*****): WiFi naziv ureaja E5830WEP: WiFi klju ureaja E5830 Naljepnica s tvornikim zadanim SSID-jem i kljuem nalazi se na ureaju E5830.</p><p>7. Pritisnite gumb &gt; za nastavak te nakon toga pritisnite X za spremanje postavki.</p><p>8. Odaberite Test Connection za provjeru urednog funkcioniranja veze.</p><p>9. Ako ste stigli ovdje, estitamo: Vi ste online!10. Sada moete ii na Internet Browser. </p></li><li><p>16</p></li><li><p>17</p><p>esto postavljena pitanja</p><p>Klijent spojen preko ureaja E5 ne moe pristupiti internetu.</p><p>1. Provjerite i pobrinite se da veza izmeu klijenta i ureaja E5830 bude ispravna.2. Provjerite stanje napajanja kako biste bili sigurni da je ureaj E5830 ukljuen.3. Provjerite jainu signala kako biste bili sigurni da je podruje pokriveno mrenim signalom.4. Provjerite je li nain rada mree ispravan. Informacije o nainu rada mree nai ete pod </p><p>Mobile Network Settings (Postavke mobilne mree) na upravljakoj stranici.5. Morate konfigurirati ispravno PPP korisniko ime i PPP zaporku kada pristupate internetu </p><p>preko ureaja E5830. Provjerite jesu li toni, a podrobnije informacije nai ete pod Profile Management (Upravljanje profilom) na upravljakoj stranici. </p><p>6. Ako je DHCP posluitelj onemoguen i klijent dobiva dinamiku IP adresu, ureaj ne moe ostvariti pristup internetu. Moete promijeniti nain rada na runu dodjelu IP adrese. Pogledajte DHCP Settings (Postavke DHCP-a) na upravljakoj stranici.</p><p>7. Provjerite radi li mreni prilagodnik vaeg klijenta ispravno.8. Ako ne moete rijeiti problem navedenim metodama, molimo obratite se svojem davatelju </p><p>usluga.</p><p>Klijent ne moe pristupiti WLAN-u?</p><p>1. Ako u blizini ureaja E5830 postoje smetnje ili tit, moete promijeniti poloaj ureaja E5830. </p><p>2. Provjerite i zabiljeite sljedee podatke o svojem klijentu i ureaju E5830: SSID, tip WEP-a i klju.</p><p>3. Usporedite zabiljeene podatke. SSID klijenta trebao bi biti ANY (BILO KOJI) ili isti kao i SSID ureaja E5830. Tip WEP-a i klju klijenta i ureaja E5830 trebali bi biti isti. U protivnom morate promijeniti te podatke.</p><p>to uiniti ako sam zaboravio zadanu IP adresu upravljake stranice?</p><p>1. Moete unijeti http://e5830.home i prijaviti se na upravljaku stranicu kada dobivate automatsku IP adresu.2. Vratite zadane tvornike postavke.</p></li><li><p>18</p></li><li><p>Priru</p><p>nik W</p><p>IFI v1 5.20</p><p>10.Vipnet z</p><p>adrava pravo prom</p><p>jene in</p><p>form</p><p>acija</p><p> naved</p><p>enih u brouri. </p><p>Vie informacija na 091 77 00.E-mail: sluzba.za.korisnike@vipnet.hrwww.vipnet.hrVIPnet d.o.o.Vrtni put 1, HR-10000 Zagreb</p></li></ul>