Hukum Kanun Melaka

  • View
    257

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

KESALAHAN-KESALAHAN JENAYAH DALAM HUKUM KANUN MELAKA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: KESALAHAN-KESALAHAN BERKAITAN HUDUD

MOHD FAUZI BIN MD ISA

DISERTASI YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARI S YARAT MEMPEROLEH UAZAH SARJANA PENGAJ1AN ISLAM

FAKULTIPENGAJIAN ISLAM UNTVERSm KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2004

COPYRIGHT UiTM

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya.

13Februari2004

MHD F>ctfZI BIN MD ISA P 13236

COPYRIGHT UiTM

Ill

PENGHARGAANSctinggi-ringgi pujian dan kesyukuran ke hadrat Allah cazza wa jalla kerana dengan limpah kumiaNya disertasi ini berjaya disempurnakan. Selawat dan Salam ke

atas RasuINya junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Setmggi-tmggi penghargaan dan lenma kasih diucapkan kepada Yang

Berbahagia Puan Zuliza Binti Mohd Kusrin yang banyak memberi bimbingan dantunjuk ajar sepanjang penyediaan disertasi ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pensyarab Fakulti Pengajian Islam khususnya pensyarah-pensyarah dari

Jabatan. Syariah yang mencurah Omu tanpa jemu.fakulti dan jahat^n

Juga kepada seraua kakitangan

Begini juga kepada takait-rakan. sepengajian. dan. rakan-takan di

UiTM.

Disertasi ini diabadikan boat ayahanda dan bonda tercinta, isteri dan anak-anak yang dikasihi. Semoga restu dan sokongan kalian mendapat ganjaran sewajamya dariRabbulJahl Akhimya terima kasih kepada UiTM yang telah membiayai pengajian dan semua pihak yang tertibat sehingga disertasi ini disempurnakarL Semoga dikurniakan rahmatdan taufiqhidayahllahi. Amin.

COPYRIGHT UiTM

IV

ABSTRAKKajian ini bertujuan membincangkan mcngcnai kesalahan-kesalahan jenayah

di dalam Hukum Kanim Melaka (HKM) dengan mengkhususkan kq>ada kesalahan-kesalahan berkaitan hudud. Fokus kajian adalah metnperjetaskan aspek-aspek adat dalam kesalahan-kesalahan berkaitan hudud HKM tersebut dan membandingkannya dengan undang-undang jenayah Islam serta melihatsejauhmana pengaruh Islam di dalamnya, Metodologi kajian ini menggunakan

metodologi kajian kepustakaan dan penganalisaan data. Kajian ini mendapan' HKM mengekalkan undang-undang adat bagi sebahagian besar kesalahankesalahan jenayah berkaitan hudud HKM juga dsHhat memasukkan undangundang Islam bagi sesetengah kesalahan beiicaitan hudud sebagai pitihan kepada hukutnan adaL Bagi sesetengah kesalahan. berkaitan. fyioljjj ^-AX*t>^j OL*^j ^>3

sa'ala badala tamr thawrah jamal hadith khalid diwan madhabrahman zamzam

^ ^J"

ssh s

^J*

iUJ

d t zc

t tJ

gh f

qk 1 mn h

-P j>i yU _^t JLJ> v-p *i ,e*>\iyiT j\i

sarab shams sabr damir tahir zuhr *abd ghayb fiqh qadika's laban

4

JroA J J^j jU-j

nawm habata wasl yasar

w

y

COPYRIGHT UiTM

Xi

VOKAL

Vokal Pendek Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asa! Transliterasi fa*ala hasiba kutiba

Huruf Arabk.*

Huruf Latin aIu

Contoh AsalccJO J

Transliterasi katib, qada

kanm hurufContoh Asal Transliterasi qawl sayf raj iyy atau raff

Huruf ArabJ