Hunyadi József - A Napisten Fiai

 • Published on
  14-Oct-2015

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A hajdani inka birodalom nagy kultrja, mess gazdasgi immr vszzadok ta foglalkoztatja az rk kpzelett. Vajon mi okozta hirtelen pusztulst, mirt kerlt a hdt spanyolok kezre oly knnyen ez az ers hadsereg, plds szervezettsg llam?Hunyady Jzsef mg ennl is nehezebb krdsre igyekszik vlaszolni: ugyan mifle ember volt az a bizonyos Francisco Pizarro, aki lltlag kanszbl lett Peru fkormnyzja s az inka birodalom vres kez elpuszttja? Okos ember volt vagy csak ravasz, kegyetlen volt vagy csak clratr, megfontoltan hdtott, vagy csak a szerencsre bzta magt?Nem knny krdsek ezek! Ebben a korban a vres-kalandos esemnyek sokszor a rsztvevk akarata ellenre bonyoldtak.

Transcript

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  1/249

  HUNYADY JZSEF

  A NAPISTEN FIAITRTNELMI REGNY

  MRA FERENC KNYVKIAD BUDAPEST 1969GYRY MIKLS RAJZAIVAL

  HUNYADY JZSEF, 1969A ki!"#$%& '()() M*% F(%(+ I'-.#"/i K0+2ki!* i/3/&*-

  F()()4# #3(%k(#3&45 R*+#3(/i Mik)*# 5 T0%&$+()i #3k)(k&7%5 MkkiL"#3)*

  M8#3ki 2(3(&45 G7+! P") 5 K$#3(%k(#3&45 L(+/() J"+7#

  TARTALOM

  ELS: KNYVECSKE,();(+ 2$/%( (/)*!

  ki 7#& "% +( i#(% k(/()(&HETEDIK KNYVECSKE,

  ();(+ B);7 2$/3(&( ;(&()-(#@), !( Pi3%%(% $/#( 7#7)7/ )( 2"%2 2"%& #3(%(+#(NY>LCADIK KNYVECSKE,

  ();(+ P+ 2"%7#";+ F%+i#7 Pi3%%7, Di(/7 A)/%7 $#H(%++!7 L

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  2/249

  TIZEDIK KNYVECSKE,();(+ N$ Ki&"+& &72";;% i# k#

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  3/249

  ELS KNYVECSKE

  amelyben vgre megldul Francisco Pizarra sorsnak szekere

  A 3(+( #( #3*)&, ?7%!& *+k)#i2() k$+( (/k%2()) /7%"& &()(%k+i Akk7% 3&"+ i+!(+ %$/i 2"/"&&()-(#&?(&+$ % )(?(&+(, k"% '$)&(#&2$%(i5 H(%++!7, J

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  4/249

  M(/%"3k*!ik Pi3%%7, i+& ki& 2"%&)+

  # i()4&& Pi3%%7 ;"%i& '()()?(&(&& 27)+ +(ki, 2$+#$/ k$%(&)(+@))(&()((!(&& 2()( #3(;(+, $# 2i))"#(;(#(+ #3$&&(%&(&& (/ #7/i%&*3&7#+ k7#37# k"%&"& )

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  5/249

  #7?#( )"&&Pi3%%7 (/?0kk(+2( k& '0) '(-$&, 3&"+ ()(%(#3k(!&(k (/'(#3@)&

  i3i, $# (/;$k$)&(+ 7#7)7/+i k(3!(&& I#(%( "% '7/"#i&7k&, *#k 2$+ #3ii%&* Mi+!(+ki+(k (3& 7+!7!, +7)2+(#3&(+!(-(, (%& i+!(+ki&4) &(#&(# ;7%%2)*& k%#3 E%i!- #

  E? B7)7+! )

  M"% i+!(+ki k$$/;((#(&& k7+7k#"//), !@?0!&(+ #i2)k7!*

  2$+##37+% +$3(&&, $# ./ k0%@)'7/&"k 4k(&, ?7/ )i/ k&k )(2(/4& H$, #3ii%&* M7+!- i)(+ #3$ -024& +(k( i# S7k"i/ '7/#3 $)+i, i/7, !( Mi+$) 0%(/(;; )(#3(), ++") -7;;+

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  6/249

  Vi/"33 # $%! (/ Mi+!i/ )(/-7;; ;%"&i!&*) *2k7!-Mi%( '0)7#.!7&& 27)+ Pi3%%7, 2$+ i/"+;+ "% () i# &8+& D(

  ./ +7 2(#3(&&, i+&? #7?#( -"%& 27)+ 7&& C#k 7#!&)+&(#&$+(k, i#3k7# %

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  7/249

  H"& kk7% T0%-0+ ;( &)"+ )$;"+i&()7;, %;7)- () 3 %+7)&"%i#3(+$/&%&*& M$/ 2"%7##3$)i k*;7% *% 0&20#0k #( (%+$k&4)( (/2"#"%7)+i

  H"& kk7% U&33$k () &)"+ T7)(!*;, $# )77!!3$k ;( 2)?7/+:'()#$/(, #"#3"% )7&"-"; # ? 2)ik$(+, #7!"2) ?&"%7#

  *!7+ ()$;( i# k(%@)?(&+(, i& 7+!+ +(ki A!- k0)#0+ ?"%7#3"3(3*&, M-(#&! E#k@#30, ? ? (/&)")7 E)!7%"!*&, (3(%#3(%(#(+2i##3!7 N(, (3 7#&7;#"/ E/(& 2(%4 7#&7;#"/

  H"& kk7% H"& kk7% i& k$+( #i+")+i Mi+!(/ +(k(, ?7/ i&,(;(%(k Ak"%i& #32(#(+ #i+")+$k, (%& +$k(, ? &0%ik, ? #3k!,7! ki k()) k(%@)+0

  F%+i#7 Ti7 F%+i#7 F%+i#7 ;"#i Pi3%%7 '0)%(33(+ ;7)7+!7# ";%"+!73"#";*) F(!(%i7 Mi& k%#3 "% (/i+&, &( +77%

  #3"+k73"##) )0k&( / ()$ i+! k$& k(3$& L"&&, #3(/$+ 0%(/##37+()7+!?&&)+ k+7k k03& 2(%/4!ik, # #

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  8/249

  C#i))7!-, ki#'i H (/#3(% (3 27)& 3 %i#&(+ k%& E))(+()"3!73+7! i $%&()( 27)+

  F(!(%i7 '()#%&5 N( ;(#3$)-, F%+i#7 H))/## H"& +( $%&(!, ?7/ (/?)&

  Pi3%%7 $)(& #*?-&7&& Bi37+, (/?)& M(/?)&, F(!(%i7 'i M(/#3()!@)&(+'7)&&&5 D( &( )(/)";; ./ $)&$) &3(++$/ (#3&(+!4&, ?7/ 27)&$!(#+"! + +( i# i#(%&( +"& M$/ 3+ $-#3k, ()ik(+(/#3@)(&&(, ki&(&& k&(!%")i# k@#30;$%( A &()7 k7)!ki# -(&&&7%( M(/;%k7)& '(-(, $# ()(+& S7? &0;;$ +( 27)&?733", #3(%(+#$ A J('( 3& 7+!&, +/7+ k0++(+ )(?(&, ?7/ (3 k*;7% 'ik* 27)& 3 " N(k( #(+ki #( '430&& k0$+/7# &("&, ?#ik%& ?# N(k( #(+ki #( #3"%&/&& )( 3 -k"2) 2(%&$k(& ?7)7k7%*), ? /0&0%& )"3 ++(k( /+k k())(&& (/2%%+7i+!i/, ? 2)?7) ()#3k!& %

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  9/249

  N7 H!! ?))-, i$%& A3$%&, (%& Hi%&()(+ ()?%&, i& 7+!+i k%& N/7& +()&

  k0)0k, $# ki2(%&( ?7)7k"& 23O )"%&& %-&, ?))&)+

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  10/249

  J- +(k( Mi+!-"%& ()"-

  S32(#(+ ()2i#3)(k ;*)i+&7&& Pi3%% #i(&4#(+ L(/)";; i+!-"%&7&& 2/, ik7% (/)()( / ? k%+$k #( #30k?(&+$k (/ ()4)(!

  F(!(%i7 -!+( #%2 'k!& Mi+(k +$3() ki")&7&& $)#$/(# '()?";7%7!"##) E3$%& i/3"+

  +( ?%/

  ki F(!(%i7 %5 P(!i/ $+ 2()(! (/@&& k%7k )"&+i i+!(+ #3$(& A")'"k& A #3i2"%2"+ &7)). /"-7k& A &(+/(%(k(& D%"/ -*F%+i#7 ;"#i,

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  11/249

  A3 I+!i K

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  12/249

  S(i k030! ?733" !0%0/&( F%+i#7 '7/ k03&, k())(&)(+i%

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  13/249

  N#(%3(&&( %;4%$& +$?"+ $) ?i)4?() $k&()(+&(&&( () E3 i#'$%'i#;;" 2%"3#7)& 7%"-"& E3(+k2@) )$+( $)$+ %7;-)*$%?(&(&)(+ (%4& &@k%03&( ;73*%8, ki'$#@)?(&(&)(+@) ;7+/7%, $-'$);%+#3k")) i#, ();4) #

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  14/249

  N( &(!!, $!(# 'i K"%7 +( (#(&&, %*3#'@3$%( (/k(%@)&C#%"- k"% &@k0%, i+!(+ $%3$#&(/'7%"+ &@k%030&& 2i##3, ?7/ &@k0% i# (/'7% ?8#$//() %-37)(/ i+!(+ '0)$;( ?-)* %7& K())((#(+ #(+/4 $) ?+/-, #3i+&('(+#$/(# %-3. % ?))&)+ +

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  15/249

  &0)&i () #32((& H))7&& F7+#( @#0k

  S32(# (+/(!()(!!() "% 7+!&, 3 % -*#"/ 2$/&()(+, &")(&(;(+ )(/()4#30% %" 7#7)/7&& #3(%(+#(, () ?%i+?$&(#3&(+!4# k7%7i/ k#

  : 3 D(%$k (;(% )(#3 ;()4)(!, ki#'i S(/(+ 3 / k(/()(

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  16/249

  C+!i"+k ?2&"k S3")'&(%(&8 'ik* 27)&, (/"#?73 k03() @)4, 0%0kk$)"3# '$++() &@+!0k)4 #3(8 /0%0/, ki (/ -* #3*$%& &"+ $)(&( 2$/$i/%;#37)/"- )(&& 27)+ k"%ki+(k H7/+( %-7+/7&& 27)+ &%

  2)ki%( '0)+$3?(&(&&, ki 2(3$%+(k #3@)(&(&& # Pi3%%7 i)(+ 27)&5 #3((2i))+"#"2) i# &

  T%7!(%7 ki&"+ 7+!& i# +(ki +((/#3(%5 K"% $%&(!, 'i, ?7/ i)(+ &()7 (/(%( 2/ H )(/)";; (/

  (/$#3(+ ki#i )"!ik* %+! 27)+, ?7/ k

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  17/249

  Pi3%%7 ()$5 K0#30+0, i/7 N7 ? 7%

  k%7k $%+i 2)i&,

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  18/249

  V$%$%/(3$#&4)

  N0/&$), ki")&73&"), $# '7/!& #ik7%/&&! >!ki+& -"%&") "%")7!;+, i/3

  Pi3%%7 ?"&"& ())2$! ki"))* )";3&"+k 2(&(&&(, '(-$& +$"+?"&%&"#3&7&&, $# +(?(3(+ 3i?")2 kk7!& )(2(/4&

  =&k737&& ()(/ 2+ P(!i/ $/ '0) #( k()& + Ni+# #(i)(2(/4 M(/'

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  19/249

  K%i( ()(i#7+ A3 27)& k(#(%8 i/3#"/, $/ &"+ #7? $)(&@k;(+ +( 27)& +/7;;

  #3@k#$/@k %", ?7/ 3 % (/k0+0%@)-0+ %-&

  HARMADIK KNYVECSKE

  amelyben Federico hzassgot k!t, s "an "ebastian vrosteloglaljk az indinok# Pizarrnak meneklnie kell Indibl

  S+ S(;#&i+ 2"%7#, ()(& $/ #(+7% H7-(!, K(/(&)(+ alaptott1Q;+, (/ U%

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  20/249

  2"%7#$%&Hi"; 27)& i+!(+, F(!(%i7 $/i# k#

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  21/249

  (!i/ (/4%@)&(k k0%+$k(+, $# "% '0)!2"%& 7#&%77)-"k F7/&"+i+!(+'$)( k$#3)(& R"!"#

  '$)()(&(# %(#(/$##() '0)#3k!& /(%(+!&()77#k 3#i+!()'0!()(,$# (/ (/&(%(&&, ?## #(%$'3$k #7%!

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  22/249

  +$?"+ )$$#+i%( '(k24 kik0&4 '()$A)i/ &(&&$k )";

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  23/249

  $# $) #*?-&"##) 2$/i/'(k@!&

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  24/249

  ?7/ ?

  2"%7#"& $# 3 (%4!0& # ? -* #3((!, )"&7! (3& k%2())"& $# %-& )(/$+#$/(& N7#, 2"%7#;+ $# (3(+ ?-*+ $+ %+#7)7k, (%& $+#(7% H7-(! ?!+/ 2/7k

  D( ?i#3(+ A)7+#7 33 #(7% H7-(! (/?)& Ti (3& +(&

  ;37&& ;(++(, ?7/ 2)? i# kik(2(%(!?(& ;i)i+#(k k03@), (3$%& #k7k%#3//&& %

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  25/249

  J*) 'i/()-, ?7/ i& 7+!7k, B);7 (()&( (/ ?+/-"& Pi3%%'/7# /4//() M(/)(?(&, ?7/ i& 7+!#3, i/3 D( $+ (%%4) #kkk7% 2/7k k0&()(# &

  7)/"%(#&(% "#7!#3@)0&& 'i D( $+, k+"#3 )$&(%(, $/ #7?#(??7&"3& "# ?)")?%$+ RT

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  26/249

  ()?&"%73"##) '0)"))& H72 $/ ki")&7&& i+/(%@)&(+ &%(+/(!$))(2$), kk7% )

 • 5/24/2018 Hunyadi J zsef - A Napisten Fiai

  27/249