Huong Dan Dang Ky Mang Dau Thau

 • Published on
  22-Nov-2015

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 111

  1/25

  2525

  25

  Hng Dn S Dng ng K Ngi Dng

  Nh thu

  12.2012

  http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • 222

  2/25

  2525

  25

  Mc lc I. Gii thiu nghip v ................................................................................... 3

  I.1. Khi qut nghip v ........................................................................... 3 I.1.1. Gii thiu nghip v ng k ngi dng Nh thu ...................... 3 I.1.2. Quy trnh x l ................................................................................ 3

  I.2. Quy trnh tin hnh ............................................................................ 4 I.2.1. Bc 1: ng k Nh thu ............................................................. 4 I.2.2. Bc 2: Kim tra trng thi ph duyt. .......................................... 4 I.2.3. Bc 3: Nhn Chng th s ........................................................... 4 I.2.4. Bc 4: ng k ngi s dng Chng th s ............................. 4

  II. Hng dn chi tit ..................................................................................... 5 II.1. ng k ngi dng Nh thu ............................................................ 5

  II.1.1. Bc 1: ng k thng tin Nh thu ln h thng ........................... 5 I.1.1.1. Nhp thng tin ng k ............................................................. 5 I.1.1.2. Hon thnh n xin ng k Nh thu ....................................... 8 I.1.1.3. n ng k Nh thu ............................................................ 10

  II.1.2. Bc 2: Nhn M ph duyt v s thm chiu Chng th s ......... 11 II.1.2.1. Mn hnh tra cu trng thi Ph duyt Chng th s ............... 11 II.1.2.2. Mn hnh nhn M ph duyt Chng th s v s tham chiu. 13

  II.1.3. Bc 3: Nhn Chng th s. ......................................................... 14 II.1.3.1. Nhp m ph duyt Chng th s v s tham chiu ................ 14 II.1.3.2. Chn ng dn lu Chng th s ......................................... 14 II.1.3.3. Nhp mt khu Chng th s ................................................. 15

  II.1.4. Bc 4: ng k ngi s dng Chng th s. ......................... 16 II.1.4.1. Tm kim m c quan v ng vi tha thun ngi dng

  Chng th s. 16 II.1.4.2. ng k ngi s dng Chng th s ..................................... 19

  II.2. Chc nng ngi dng Nh thu sau khi ng nhp ....................... 21 II.2.1. Qun l thng tin nh thu ............................................................ 21

  II.2.1.1. Tra cu thng tin nh thu ..................................................... 21 II.2.2. Qun l chng th s .................................................................... 24

  II.2.2.1. Tra cu/Chnh sa thng tin chng th s .............................. 24

 • 333

  3/25

  2525

  25

  I. Gii thiu nghip v

  I.1. Khi qut nghip v

  I.1.1. Gii thiu nghip v ng k ngi dng Nh thu y l h thng qun l cp pht Chng th s v ng k ngi dng Nh

  thu. Mun s dng c cc chc nng trn h thng u thu in t, h thng yu cu mt s cc iu kin sau:

  Mi trng my tnh. o Ch chy trn mi trng Internet Explorer (6.0 n 8.0),

  WinXP, WinVista 32bit, Win7 32bit. o Mi trng mng ni b c quan phi m cc cng sau: 4501,

  4502, 4503, 9000, 8070, 8081, 8082. Cc iu khon cn kim tra trc.

  o Xc nhn tha thun ngi dng. o Ci t Phn mm ActiveX SG (Xem trong phn Vireo hng

  dn trn trang ch).

  I.1.2. Quy trnh x l Quy trnh v cch thc ng k ngi dng nh thu

  o Ngi dng Nh thu ng k thng tin c quan/Doanh nghip mnh ln trn h thng. Sau khi nhn c Chng th s th c th s dng c h thng.

  S thc hin

 • 444

  4/25

  2525

  25

  I.2. Quy trnh tin hnh I.2.1. Bc 1: ng k Nh thu Ngi dng ng k thng tin doanh nghip ca mnh ln trn h thng. Sau

  khi ng k xong phi in n ng k Nh thu trnh lnh o doanh nghip ph duyt v k, sau n ny s c gi cng vi bn sao cng chng Chng minh th nhn dn ca ngi i din php lut v giy php ng k kinh doanh gi n Cc Qun l u thu - B k hoch v u t.

  I.2.2. Bc 2: Kim tra trng thi ph duyt. Ngi dng kim tra xem trng thi ng k ca mnh c ph duyt

  cha, nu c ph duyt ri th lm tip bc 3 nhn Chng th s, nu cha c ph duyt th ngi dng c th lin lc vi b phn h tr ng k hi xem tnh hnh c th.

  I.2.3. Bc 3: Nhn Chng th s Ngi dng Nh thu trc tip nhn Chng th s thng qua c quan cp pht

  v qun l Chng th s, lu Chng th s vo my tnh c nhn s dng. I.2.4. Bc 4: ng k ngi s dng Chng th s Sau khi ngi dng nhn Chng th s, bc tip theo ngi dng phi

  ng k ngi s dng Chng th s ny. Ngi s dng Chng th s ny l ngi s thao tc trc tip vi h thng u thu in t.

 • 555

  5/25

  2525

  25

  II. Hng dn chi tit

  II.1. ng k ngi dng Nh thu II.1.1. Bc 1: ng k thng tin Nh thu ln h thng

  I.1.1.1. Nhp thng tin ng k

 • 666

  6/25

  2525

  25

  Quy trnh tin hnh o Mn hnh chnh->ng k->Nh thu -> Bc 1: ng k nh

  thu. Khi qut mn hnh

  o L mn hnh ng k thng tin ca Nh thu. Hng dn nghip v

  o Nhp thng tin Nh thu ng k. o i vi nhng hng mc c nt [Tm], nht nh phi s dng

  nt tm thng tin. o Khi nhp S KKD ca nh thu, click nt [Kim tra]. Nu s

  KKD ny cha c ng k, h thng s a ra thng bo Bn c th s dng s KKD ny. Nu khng, h thng s a ra thng bo

  o Phi nhp t nht mt ln thng tin v lnh o c quan/ doanh nghip, ngnh ngh.

 • 777

  7/25

  2525

  25

  o Khi nhp cc hng mc tng ng nh thng tin v ngi lnh o, ngnh ngh th bt buc phi nhn nt [Thm mi].

  o Nhn vo nt [ng k nh thu] s xut hin kt qu ng k thnh cng hay khng thnh cng. Nu thnh cng s xut hin mn hnh cho php nh thu in bn ng k.

  Gii thch hng mc thng tin o S vn bn: S vn bn doanh nghip gi i (khng cn nhp

  cng c). o Thng tin chung: cc thng tin chung, c bn v nh thu (s

  KKD, ngy KKD, tn nh thu, a ch, s in thoi, s nhn vin, vn iu l)

  Tn nh thu: Nhp tn ng k trn giy php KKD Tn nh thu ting Anh: C th nhp tn ting Anh vit

  tt Ngy KKD: L ngy KKD trn giy KKD S nhn vin : S nhn vin ng bo him lao ng. Trang web : Nhp a ch trang web nu c

  o Thng tin lnh o : thng tin v lnh o doanh nghip ( h tn, s CMND, in thoi)

  Trng hp l 1 ngi : Nhp mc c nhn, sau chn C trong phn ty chn L gim c

  Trng hp l 2 ngi tr ln : Nhp mc thng tin c nhn, trong mc ty chn l gim c, mt ngi chn C, cn li chn Khng v ng k thm

  Email ca lnh o: Nhp a ch mail ca ngi lnh o c th lin h

  o Thng tin ngnh ngh: Nhp tn nghnh ngh nh ghi trong giy php KKD.

  o Thng tin ngi ph trch i din d thu: thng tin v ngi i din tham gia u thu (h tn, s CMND, phng ban, chc v)

  o Thng tin Chng th s: Nhp thng tin v ngi i din php lut ca c quan/cng ty(H tn, s CMND).

  Cc hng mc cn lu o Nhng hng mc c nh du * l nhng hng mc cn thit

  phi nhp y v chnh xc thng tin.

 • 888

  8/25

  2525

  25

  I.1.1.2. Hon thnh n xin ng k Nh thu

 • 999

  9/25

  2525

  25

  Khi qut nghip v: Nhn nt [ng k nh thu], s di chuyn n mn hnh trn.

  Khi qut mn hnh o Mn hnh hon thin ng k thng tin Nh thu. o Ngi dng phi ghi li 2 s l: S KKD v M ph duyt

  ng k lm tip cc bc sau.

 • 10

  1010

  10/25

  2525

  25

  I.1.1.3. n ng k Nh thu

 • 11

  1111

  11/25

  2525

  25

  Nghip v o In n ng k t cch Nh thu xin lnh o c quan/Doanh

  nghip ph duyt v gi n b phn ph trch Nh thu h thng u thu in t bng ng cng vn cng vi bn sao cng chng Chng minh th nhn dn ca ngi i din php lut v giy php KKD.

  II.1.2. Bc 2: Nhn M ph duyt v s thm chiu Chng th s

  II.1.2.1. Mn hnh tra cu trng thi Ph duyt Chng th s

 • 12

  1212

  12/25

  2525

  25

  Quy trnh thc hin o Mn hnh chnh -> ng k -> Nh thu -> Bc 2: Nhn m

  ph duyt v s tham chiu Chng th s. o Sau khi nhn nt [Tm kim], m trng thi tin hnh ang ch

  ph duyt, ngi dng c th chnh sa thng tin mnh ng k.

  o Nu trng thi tin hnh c ph duyt, mn hnh s nh sau.

 • 13

  1313

  13/25

  2525

  25

  II.1.2.2. Mn hnh nhn M ph duyt Chng th s v s tham chiu.

  Quy trnh thc hin o Nhn vo nt [n vo y nhn m ph duyt CTS v s

  tham chiu] di chuyn n mn hnh trn. Khi qut mn hnh

  o L mn hnh sinh ra m ph duyt Chng th s v s tham chiu

  Hng dn nghip v o Ngi dng phi ghi nh hai s l M ph duyt CTS v S

  tham chiu c vit ch mu .

 • 14

  1414

  14/25

  2525

  25

  II.1.3. Bc 3: Nhn Chng th s.

  II.1.3.1. Nhp m ph duyt Chng th s v s tham chiu

  Quy trnh thc hin o Mn hnh chnh ->ng k ->Nh thu -> Bc 3: Nhn Chng

  th s.

  II.1.3.2. Chn ng dn lu Chng th s

 • 15

  1515

  15/25

  2525

  25

  Quy trnh thc hin o Nhn vo nt [OK], h thng s a ra cc la chn lu

  Chng th s, nh mn hnh trn. Hng dn nghip v:

  o Ngi dng chn la chon th hai[Floppy/Remove Disk] v chn [D] lu Chng th s.

  II.1.3.3. Nhp mt khu Chng th s

  Lung nghip v

 • 16

  1616

  16/25

  2525

  25

  o Nhn nt [OK] h thng a ra mn hnh nhp mt khu Chng th s

  iu kin nhp ng mt khu Chng th s (tt ch g ting vit trc khi nhp)

  o Mt khu c t nht 8 k t o Bao gm c k t s v ch o Khng c nhp qu ba k t ging nhau.

  Sau khi nhn nt [OK], xut hin mn hnh sau th mi ng k thnh cng

  II.1.4. Bc 4: ng k ngi s dng Chng th s. II.1.4.1. Tm kim m c quan v ng vi tha thun ngi dng

  Chng th s.

 • 17

  1717

  17/25

  2525

  25

  Quy trnh thc hin o Mn hnh chnh ->ng k ->Nh thu-> Bc 4: ng k

  ngi s dng Chng th s. Khi qut mn hnh

  o Mn hnh kim tra s KKD v tha thun ngi dng Hng dn nghip v

  o Nhp s KKD o Sau nhn vo nt [Tm] o Nu ng s KKD, di chuyn n mn hnh iu khon s

  dng.

 • 18

  1818

  18/25

  2525

  25

  Hng dn nghip v. o Hy xem k ni dung tha thun ngi dng o Nu n