I NSTRUKCJA MONTAŻU - Forklift Parts - Forklift ... ?· Chwytak z przesuwem bocznym - wewnętrzne prowadzenie…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

cascadecorporation

NSTRUKCJA MONTAUI i KONSERWACJA OKRESOWA

Cascade jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Cascade Corporation

Seria GChwytaki bez przesuwu bocznego, chwytaki z przesuwem bocznym i chwytaki do kartonw

Numer 6033701-R4 PL

GA0033.eps

i 6033701-R4 PL

ZALECANE OPCJE ZASILANIA UKADU HYDRAULICZNEGOZ

S PIS TRECIW niniejszym podrczniku zamieszczono instrukcje dotyczce montau produkowanych przez firm Cascade chwytakw serii G bez przesuwu bocznego i z przesuwem bocznym. W celu uzyskania najlepszych rezultatw naley postpowa zgodnie z zalecanymi procedurami montaowymi. W przypadku jakichkolwiek pyta lub koniecznoci uzyskania dodatkowych informacji naley skontaktowa si z najbliszym punktem serwisowym firmy Cascade (patrz tylna strona okadki).

Naley przeczyta umieszczone w caym podrczniku OSTRZEENIA, ktrych zadaniem jest pooenie nacisku na zachowanie bezpieczestwa podczas montau chwytaka.

WANE: Wszelkie modyfikacje wykonywane przez uytkownika bez uzyskania stosownego upowanienia mog pogorszy osigi eksploatacyjne i skutkowa uniewanieniem gwarancji. Przed wykonaniem wymaganych modyfikacji naley skontaktowa si z firm Cascade.

Zalecane zasilanie ukadu hydraulicznego i

Wymogi dotyczce wzkw podnonikowych 1

Monta 2

Monta ramienia wykonanego na zamwienie 9

Rozwizywanie problemw dotyczcych adunku 10

Konserwacja okresowa 12

Chwytaki z serii G pozwalaj uzyska najlepsze parametry eksploatacyjne w przypadku zastosowania jednego z przedstawionych poniej sposobw zasilania ukadu hydraulicznego. Naley skorzysta z poradnika doboru zwijakw przewodw i kabli firmy Cascade, nr katalogowy. 212199, aby wybra odpowiedni zwijak przewodw dla masztu i wzka. Wymagania dotyczce przewodw i zczek s nastpujce:

Wszystkie przewody i zczki przeznaczone dla funkcji CHWYTAKA i PRZESUWU BOCZNEGO powinny by co najmniej przewodami i zczkami M8 (nr 6) o minimalnej rednicy wewntrznej 7 mm (9/32 cala).

Bez przesuwu bocznego A lub B

Prawy lub lewy zestaw zwijaka 2-przewodowego THINLINE.

LUB C Zestaw do prowadzenia pojedynczego przewodu

hydraulicznego w maszcie.

Przesuw boczny A i B

Prawy i lewy zestaw zwijaka 2-przewodowego THINLINE.

LUB C Zestaw do prowadzenia podwjnego przewodu

hydraulicznego w maszcie.

Przesuw boczny z elektromagnesem A Zestaw zwijaka przewodw elektrycznych/

hydraulicznych 6-N-1.

LUB A i C Zwijak kabli i zestaw do prowadzenia pojedynczego

przewodu hydraulicznego w maszcie.

BA

C

GA0390.eps

A

GA0082.eps

16033701-R4 PL

W YMOGI DOTYCZCE WZKW PODNONIKOWYCHOSTRZEENIE: Okrelenie udwigu zespou wzek-osprzt naley do obowizkw pierwotnego producenta wzka. Udwig ten moe by niszy od podanego na tabliczce znamionowej osprztu. Naley sprawdzi informacje podane na tabliczce znamionowej wzka.

Zaciskanie

Przesuw boczny w prawo

Podnoszenie

Funkcje zaworw pomocniczych Sprawdzi zgodno z normami ISO.

Pochylanie do tyu

Obnianie

Przesuw boczny w lewo

Pochylanie do przodu

Zwalnianie

Nastawa zaworu bezpieczestwa (patrz tabliczka znamionowa osprztu)

Niskie cinienie Wysokie cinienie155 barw (2245 psi) 190 barw (2755 psi) - zalecane189 barw (2740 psi) 250 barw (3625 psi) - maksymalne

UWAGA: Zawr osprztu ma odrbn regulacj cinienia nadmiarowe-go; informacje na temat regulacji podano w dziale Monta, punkt 9.

Natenie przepywu Min. Zalecane Maks.

20G, 28G, 36G, 44G, 52G, 64G,

19 l/min(5 GPM)

28 l/min(7,5 GPM)

56 l/min(15 GPM)

70G, 77G 26 l/min(7 GPM)45 l/min

(12 GPM)75 l/min

(20 GPM)

W instalacji hydraulicznej chwytakw Cascade moe by stosowany mineralny olej hydrauliczny SAE 10W, speniajcy wymagania norm MIL-0-5606 lub MIL-0-2104B. Nie zaleca si stosowania hydraulicznych olejw syntetycznych ani olejw hydraulicznych na bazie wody. Jeli wymagane jest stosowanie ognioodpornych olejw hydraulicznych, niezbdne jest uycie specjalnych uszczelek. Naley skontaktowa si z firm Cascade.

Natenie przepywu o wartoci mniejszej ni zalecana spowoduje ograniczenie wydajnoci ukadu hydraulicznego.

Natenie przepywu o wartoci wikszej ni zalecana moe sta si przyczyn nadmiernego nagrzewania si, ograniczenia wydajnoci i skrcenia okresu eksploatacji ukadu hydraulicznego.

KaretkaOczyci i sprawdzi belki karetki. Upewni si, e belki s rwnolege oraz e ich koce znajduj si na tym samym poziomie. Naprawi uszkodzone karby.

Wymiar montaowy karetki (A) ITA (ISO)

Minimalny Maksymalny

Klasa II 380,0 mm (14,94 cala) 381,0 mm (15,00 cali)Klasa III 474,5 mm (18,68 cala) 476,0 mm (18,74 cala)Klasa IV 595,5 mm (23,44 cala) 597,0 mm (23,50 cala)

CL2795.eps

cascade

C-675514-1

CL0097.eps

2 6033701-R4 PL

I NSTALACJA

A

B

B

A

A

Aby zainstalowa osprzt na wzku, naley wykona podane poniej czynnoci. Przeczyta i zrozumie wszystkie OSTRZEENIA i UWAGI. Jeli jaka procedura okae si niezrozumiaa, naley zwrci si do swojego przeoonego lub zatelefonowa do najbliszego punktu serwisowego firmy Cascade.

Odblokowanie szybkozcznych dolnych hakw montaowychA Wyj sworze i opuci haki do pooenia

odblokowania.

B Zamontowa sworze w dolnym otworze.

Zamocowanie urzdzenia podnoszcegoA Usun tamy i posuy si kilkoma acuchami w celu

zapewnienia stabilnoci osprztu podczas podnoszenia. Ustawi osprzt pionowo na palecie.

B Zdemontowa przykrcane dolne haki montaowe (jeli s w wyposaeniu).

OSTRZEENIE: Urzdzenie dwigowe powinno mie udwig znamionowy wynoszcy przynajmniej 1600 kg (3500 funtw).

Dokrci ruby momentem 225 Nm (165 ft.-lbs.)

Sworze

Lewy dolny hak

UWAGA: Prowadnice mona odwrci w celu zmiany luzu midzy hakiem a karetk (patrz monta dolnego haka, punkt 6). Prowadnica

Wynoszce 16 mm (5/8 cala) przesunicie w grnej czci zapewnia maksymalny luz haka.

2

1

CL2794.eps

CL2789.eps

CL3021.eps

CL2755.eps

GA0092.eps

CL3378.eps

36033701-R4 PL

I NSTALACJAPrzygotowanie przewodwA Ustali dugo przewodw wymaganych do

zasilania funkcji hydraulicznych wzka.

B Obci przewody na odpowiedni dugo i zamontowa na ich kocach zczki lub wykorzysta dostarczone zestawy przewodw.

Przepukiwanie hydraulicznych przewodw zasilajcychA Zamontowa przewody przy uyciu

dwuzczek.

B Uruchomi zawory pomocnicze na 30 sekund.C Zdemontowa dwuzczki.

Bez przesuwu bocznego - pojedynczy zwijak przewodw

WANE: Opcje zaworw uwzgldniaj lewe lub prawe otwory zasilajce przeznaczone dla chwytaka lub przesuwu bocznego. Otwory zasilajce przeznaczone dla niezalenego przesuwu bocznego umieszczone s w grnym rodkowym pooeniu i nadaj si do podczenia zarwno lewego, jak te prawego zasilania.

ZaciskanieOtwieranie

OtwieraniePrzesuw boczny w prawo Zaciskanie

Widok z tyu (od strony operatora)

Porty PRAWEGO CHWYTAKA

Chwytak z przesuwem bocznym - wewntrzne prowadzenie podwjnego przewodu

Chwytak z niezalenym przesuwem bocznym - podwjne zwijaki przewodw

SSL / otwieranie (port ZBIORNIKA)

kabel elektromagnesu

Przesuw boczny z elektromagnesem - zwijak przewodw elektrycznych/hydraulicznych 6-N-1

Chwytak z przesuwem bocznym - podwjne zwijaki przewodw

OtwieraniePrzesuw boczny

w lewo

Przesuw boczny w prawoZaciskanie

WYPOSAONY W NIEZALENY PRZESUW BOCZNY

Otwieranie

Przesuw boczny w lewo

Przesuw boczny w lewo

Przesuw boczny w prawo

Zaciskanie

3

4

Porty PRAWEGO lub LEWEGO CHWYTAKA Z ELEKTRO-MAGNESEM

SSR / zaciskanie (port CINIENIA)

LEWY CHWYTAK, Porty PRAWEGO PRZESUWU BOCZNEGO

ZACISK PRAWY, porty LEWEGOPRZESUWU BOCZNEGO

CL2787.eps

CL2786.eps

CL0242.eps

ADJU

ST

GA0370.eps

cascade

C-67

5514

-1

GA0371.eps

4 6033701-R4 PL

I NSTALACJA

5 Monta chwytaka na karetce wzkaA Wycentrowa wzek za chwytakiem.B Pochyli do przodu i unie karetk do waciwej

pozycji.

C Zamocowa grne haki montaowe do grnej belki karetki. Upewni si, e zaczep centrujcy lub zaczep haka wszed w wycicie w belce ka-retki (patrz ilustracja poniej).

D Unie chwytak na wysoko 5 cm (2 cale) po-nad palet.

Klasa II ITA - 15-17 mm (0,60-0,66 cala)Klasa III ITA - 18-20 mm (0,72-0,78 cala)

Karetka wzka

Wycicie za-czepowe

Klasa II ITA - 8-9 mm (0,32-0,36 cala)Klasa III ITA - 10-11 mm (0,39-0,43 cala)

Dokrci ruby momentem 165 Nm (120 ft.-lbs.).

Monta i zamocowanie dolnych hakw TYP PRZYKRCANYz WEWNTRZNYM PRZESUWEM BOCZNYM

TYP SZYBKOZCZNYSprawdzi, czy haki nie maj nadmiernego luzu. (Odwrci prowadnice w celu zmiany luzu - patrz punkt 2.)

dolna belka karetki

Wsun hak do gry do poczenia z belk, umieci sworze w grnym otworze (w celu zablokowania). maks. 5 mm

(3/16 cala)

Wbi mocno na miejsce.

Zaczepy centrujce

maks. 1,5 do 5 mm(1/16 do 3/16 cala)

WANE: Wyregulowa roboczy luz dolnych hakw.dolna

belka karetki

PRZYKRCANYz NIEZALENYM PRZESUWEM BOCZNYM

Zaczep grnego haka(tylko 44G CL3)

Niezale-ny przesuw boczny

A

B

6

CL2791.eps

SIDESHIFTPRESS

BUTTON TO CLAMP

CL2785.eps

CL0258.eps CL0257.eps

AC0898.eps

CL3407.eps

56033701-R4 PL

I NSTALACJA

9

Podczenie przewodw przygotowanych w punkcie 3 do osprztu

Monta przewodw elektrycznych -(w wersji z elektromagnesem)

Zamontowanie gaki sterowania elektromagnesem lub przecznika przyciskowego (w wersji z elektromagnesem)

cewka elektromagnesuprzewd dostarczany przez uytkownika

bezpiecznik 7,5 A

biay czarnybezpiecznik 7,5 A

biay czarny

cewka elektromagnesu

dioda

dioda

przycisk gaki (zwierny)

gaka dwigni sterowni-czej z przyciskiem

przycisk w

kierunku operatora

zczka

nakrtka

pytkaidentyfikacyjna

piercie zabezpieczajcy

zwykle 60 mm (3 cale)

UWAGA: W razie potrzeby mona usun rurk termo-kurczliw wok przycisku.

przecznik przyciskowy

tama piankowa

rurka termokurczliwa

Zasilanie hydrauliczne ze zwijakami przewodw (niezaleny przesuw boczny)

7

Hydrauliczne zasilanie wewntrznego prowadze-nia przewodw

8

B D

CA

GA0005.eps

CL2477.eps

CL2478.eps

CL3270.eps

CL2479.eps

6 6033701-R4 PL

I NSTALACJAOSTRZEENIE: Dopilnowa, aby cay personel znajdowa si w odpowiedniej odlegoci od chwytaka podczas przeprowadzania testw.

10

CHWYTAKI BEZ PRZESUWU BOCZNEGO

A Ramiona zwalniajce B Ramiona zaciskajce C (nieuywany) D (nieuywany)

A Przesuw boczny w lewo B Przesuw boczny w prawo C Ramiona zwalniajce D Ramiona zaciskajce

CHWYTAKI Z PRZESUWEM BOCZNYM Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

A Przesuw boczny w lewo A Ramiona zwalniajce

(nacisn przycisk gaki) B Przesuw boczny w prawo B Ramiona zaciskajce

(nacisn przycisk gaki)

B

CD

C

AAA

B

BA

BA

A

Wykonanie cyklicznej pracy chwytaka Bez obcienia wykona kilka cykli pracy chwytaka i

przesuwu bocznego. Sprawdzi, czy ramiona poruszaj si rwnomiernie i z odpowiedni prdkoci.

Chwyci i unie maksymalny adunek. Przesun w lew i praw stron.

W przypadku uywania funkcji chwytaka do pozycjonowania wide kilkakrotnie rozsun i zsun widy. Sprawdzi, czy prdkoci rozsuwania i zsuwania s odpowiednie.

Sprawdzi dziaanie pod ktem zgodnoci z normami ITA (ISO).

WANE: W razie koniecznoci wyregulowa zawory nadmiarowe i/lub otworzy otwr wyrwnawczy przewodu wewntrznego CL. (patrz punkt 11.)

Sprawdzi szczelno zczek, zaworu, kolektora i siownikw.

Pochylanie do przodu

Pochylanie do tyu

AB

CC

D

POZYCJONER WIDE Z PRZESUWEM BOCZNYM

A Przesuw boczny w lewo B Przesuw boczny w prawo C Otwieranie/Rozsuwanie wide D Zsuwanie wide

Obnianie

Podnoszenie

FUNKCJE ZAWORW POMOCNICZYCH

CL

CL3915.eps

CL

G

CL3916.eps

76033701-R4 PL

OSTRZEENIE: Przed zdemontowaniem przewodw lub podzespow hydraulicznych naley usun cinienie z ukadu hydraulicznego. Wyczy wzek i kilkakrotnie otworzy w obu kierunkach pomocnicze zawory sterujce wzka.

Zasilanie chwytaka

Zawr nadmiarowy chwytaka

D

B

Zasilanie przesuwu bocznego

Regulacja zaworw nadmiarowychAby unikn zbyt silnego zaciskania chwytaka lub zbyt wolnego przesuwu bocznego, naley tak wyregulowa zawory nadmiarowe, aby uzyska prawidowe nastawy. Prawidowe nastawy hydraulicznego cinienia CHWYTANIA podane s na tabliczce znamionowej i naklejce na zaworze.

UWAGA 1: Funkcja chwytaka wykorzystywana do pozycjonowania wide nie wymaga regulacji zaworu nadmiarowego CHWYTANIA. Przed przystpieniem do wykonywania regulacji naley skontaktowa si z firm Cascade.

UWAGA 2: Funkcja niezalenego przesuwu bocznego nie ma regulacji zaworu nadmiarowego.

Regulacja zaworu nadmiarowego chwytaka

A Sprawdzi, czy cinienie WZKA dostarczane do zaworu osprztu mieci si w zakresie podanym na tabliczce znamionowej osprztu.

Niskie cinienie Wysokie cinienie 155 barw (2245 psi) 190 barw (2755 psi) Rej. 189 barw (2740 psi) 250 barw (3625 psi) Maks.

B Zamontowa manometr o zakresie 345 barw (5000 psi) (ze zczk nr 4 z piercieniem O-ring) w otworze TESTOWYM zaworu (zlokalizowanym w rnych miejscach).

C Z pozycji cakowitego rozsunicia zsun ramiona z normaln prdkoci w celu uchwycenia sztywnego adunku (lub wskanika siy chwytania). Zwolni uchwyt wzka i odczyta cinienie na manometrze.

D Wyregulowa zawr nadmiarowy CHWYTANIA na maksymaln nastaw (patrz naklejka umieszczona na zaworze), wynoszc:

Niskie cinienie Wysokie cinienie 155 barw (2245 psi) 190 barw (2755 psi) Maks.

Obraca w prawo w celu zwikszenia cinienia lub w lewo w celu zmniejszenia cinienia. Dokrci przeciwnakrtk.

E Powtrzy czynnoci opisane w punktach C i D w celu potwierdzenia prawidowoci nastawy.

ZAWR UYWANY Z NIEZALENYM PRZESUWEM

BOCZNYM

ZAWR PRZESUWU BOCZNEGO -porty PRAWEGO CHWYTAKA

ZAWR PRZESUWU BOCZNEGO - porty LEWEGO CHWYTAKA

Przd osprztu

PORTY ZAWORU PRAWEGO CHWYTAKA

BEZ PRZESUWU BOCZNEGO

11

B

D

D

D

Zwikszanie cinienia (w prawo)

Zmniejszanie cinienia (w lewo)

Zawr nadmiarowy

chwytaka

Zasilanie chwytaka

Zmniejszanie cinienia (w lewo)

Zwikszanie cinienia (w prawo)

Zawr nadmiarowy chwytaka

DZawr nadmiarowy chwytaka

Zasilanie chwytaka

Zasilanie chwytaka

Zasilanie przesuwu bocznego

I NSTALACJA

OR

SS

G

CL

CL3917.eps

8 6033701-R4 PL

DZawr nad-

miarowy przesuwu bocznego

Zasilanie przesuwu bocznego

B

D

Zwikszanie (w prawo)

Zmniejszanie (w lewo)

Korek otworu wy-rwnawczego (klucz imbusowy 4 mm lub 5/32 cala)

Regulacja zaworu nadmiarowego przesuwu bocznego (tylko wewntrzny przesuw boczny)

A Chwyci maksymalny dopuszczalny adunek i przesun go W LEWO i W PRAWO, obserwujc ruch mechanizmu przesuwu bocznego:

Jeli chwytak nie przesuwa si w bok lub przesuwa si powoli, wyregulowa zawr nadmiarowy PRZESUWU BOCZNEGO, obracajc go w prawo dotd, a chwytak zacznie si przesuwa, po czym przej do punktu J.

Jeli chwytak nie zacznie si przesuwa pomimo podjcia prby regulacji zaworu nadmiarowego, przej do punktu G.

B Zlokalizowa na wierzchu zaworu korek oznaczony symbolem OR i wykrci wewntrzny korek usta...

Recommended

View more >