İç Denetim Faaliyetlerinin Gelişen Ve Değişen Bilgi Teknolojileri Ortamı Açısından Değerlendiriilmesi İMKB–100 Örneği

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Denetim Faaliyetlerinin Gelien ve Deien bilgi Teknolojileri Ortam asndan deerlendiriilmesi MKB100

Transcript

 • 38 Ynetim ve Ekonomi Aratrmalar Dergisi - Say:17 (2012) - Doi :http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

  DENETM FAALYETNN GELEN VE DEEN BLG TEKNOLOJLER

  ORTAMI AISINDAN DEERLENDRLMES: MKB100 RNE

  Prof. Dr. Saime NCE1

  Yrd. Do. Dr. Burcu GDEN2

  ZET

  Bilgi teknolojileri uygulamalar iletmelerin ticari faaliyetlerini elektronik olarak

  ynetmelerine ve finansal tablolarn gerek zamanl sistem zerinden hazrlamalarn

  salamaktadr. Bilgi teknolojilerinde yaanan bu gelimeler i denetimin etkinliini attrma

  abalarn da n plana karmtr. Bu abalar sayesinde i denetim faaliyetleri geleneksel

  denetim yaklamndan bilgi teknolojilerine dayal denetim yaklamlarna doru ynelmitir.

  Ayrca bilgi teknolojilerinde yaanan gelimeler, i denetilerin i kontroln etkililiini

  deerlendirme konusundaki bilgi ve becerilerini gelitirmesini gerektirmitir.

  almamzda bilgi teknolojileri uygulamalarnn i denetim faaliyeti ile ilikisi

  incelenmi ve i denetim birimlerinin bu ilikileri deerlendirmesi adna MKB-100

  iletmelerinde bir aratrma gerekletirilmitir.

  Anahtar Kelimler: Bilgi teknolojileri, denetim, E-ticaret, nternet, Elektronik veri

  deiimi, Kurumsal kaynak planlamas, Elektronik veri ileme.

  JEL Kodlar: M42, M15

  EVALUATION OF INTERNAL AUDITING ACTIVITY FOR GROWING AND

  CHANGING INFORMATION TECHNOLOGY ENVIRONMENT: ISE-100

  EXAMPLE

  ABSTRACT

  Information technology provides that electronically manage the commercial activities

  of business and prepare their financial statements through real-time systems. Development in

  information technologies has highlighted the effects of increased effectiveness of internal

  auditing, too. Through these efforts, internal auditing activities are away from traditional

  auditing approaches, it has directed towards the new auditing approaches based on

  information technology. Also, developments in information technology are required

  information and skills for assessing internal auditors about effectiveness of internal control.

  1 Anadolu niversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi.

  2 Balkesir niversitesi, Bandrma ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi.

  http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

 • 39 Ynetim ve Ekonomi Aratrmalar Dergisi - Say:17 (2012) - Doi :http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

  In our study it was examined relationship between application for information

  technology and internal auditing and the research was carried out in ISE-100 business for

  evaluating these relationships by internal auditing department.

  Key Words: Information technology, Internal auditing, E-commerce, Internet,

  Electronic data interchange, Enterprise resource planning, Electronic data processing.

  JEL Cods: M42, M15

  1. GR

  Bilgi teknolojilerinde meydana gelen deiiklikler gnmz dnyasn birok adan

  dnmler iine sokmutur. Gelien ve deien dnya iinde teknolojinin yaratm olduu

  imknlar, kresellemeyle birlikte dnyay daha kltmekte, ticaret alarn geniletmekte ve

  iletmelerin alma ekillerini deitirmektedir.

  Bilgi teknolojileri iletmelerin ticari faaliyetlerini elektronik olarak ynetmelerine ve

  finansal tablolarn gerek zamanl sistem zerinden hazrlamalarna imkn salamaktadr.

  Gerek zamanl muhasebe sistemleri sayesinde birok finansal bilgi ve denetimle ilgili kant

  elektronik biimde saklanmaktadr. Gnmzde denetim sreci, fiziki belgeleme ile yaplan

  muhasebe sisteminin geleneksel olarak denetlenmesinden, bilgisayarla gerekletirilen

  denetim yntemlerine doru kaymtr.

  Son yllarda, giderek karmaklaan ekonomik evre, hzla gelien teknoloji ve

  elektronik ticaretin oluturduu asl riskler, iletmeleri i denetim faaliyeti asndan eitli

  glklerle kar karya brakmtr. zellikle bilgi teknolojilerinde yaanan gelimeler, i

  denetilerin i kontroln etkililiini deerlendirme konusundaki bilgi ve becerilerini

  gelitirmesini gerektirmitir (Spira ve Page, 2003: 657).

  Bilgi teknolojileri, denetim zerindeki en byk etkilerden birisi ve deiiminde en

  byk katalizrdr. Bilgi teknolojilerindeki deiim zellikle elektronik ticaret, elektronik

  veri deiimi, kurumsal kaynak planlamas, elektronik veri ileme teknolojileri ve internet

  gibi uygulamalar vastasyla iletmedeki ilem srelerini ve i denetim alann etkileyen

  nemli deiimler yaratmtr (Rezaee, Elam ve Sharbatoghlie, 2001: 150). rnein;

  elektronik veri deiimi sayesinde i grnm deimi, gvence olarak dorulama ve

  gizlilik kayglar zlerek daha fazla iletme internet ortamna katlmtr. letmelerin

  finansal bilgileri internet zerinden yaynlamalarnda meydana gelen art, kt zerindeki

  denetim politikalarn ortadan kaldrmakta ve denetilerin yeni denetim teknolojilerini

  benimsemelerini gerektirmektedir (Kurnaz ve etinolu, 2010: 192).

  http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

 • 40 Ynetim ve Ekonomi Aratrmalar Dergisi - Say:17 (2012) - Doi :http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

  Bilgi teknolojileri uygulamalarnn yaratt riskler ve bu risklerin tanmlanmas, i

  denetimin kapsamndaki ciddi kayglar arasnda yer almaktadr. letme eylemlerinin giderek

  daha fazla ekilde elektronik veri ilemeye (EDPElectronic Data Processing) dayanmas, i

  denetim faaliyetinin eitli risklerle kar karya kalmasna neden olmutur. letme

  faaliyetleri, elektronik veri ileme ve evrimii ilem gibi uygulamalarn ortaya kmasna

  bal olarak deiim gstermitir. Bu uygulamalar, yetkisiz ticari ilemleri ortaya karmakta

  veya nemli derecede hatal mali tablolarn olumasna neden olarak asl risk faktrlerini

  beraberinde getirmektedir. denetimin etkinliini arttrmak asndan finansal duruma ve

  iletme faaliyetlerine ilikin risklerin zamannda engellenmesini ya da tespit edilmesini

  salamak denetim plan stratejisinin daha fazla dikkate alnmas ile mmkn olacaktr

  (Ahmed, 2007: 9). Bilgi teknolojileri ile ilgili gelitirilen yazlmlar i denetilerin birok

  denetim prosedrn evrimii (on-line) olarak gerekletirmesine imkn salamakta ve

  bilgisayarlarn bellek kapasitelerinin yeterlilii sayesinde birok ilem elektronik olarak

  gerekletirilebilmektedir. zellikle elektronik veri deiimi gibi teknolojiler geleneksel

  denetim izlerini kaybetmekte ve kt ktlara dayal denetim srecini tamamen

  deitirmektedir (Bierstaker, Burnaby ve Thibodeau, 2001: 159).

  2. BLG TEKNOLOJS UYGULAMALARINDAK GELMELERN

  LETMELER ZERNDEK ETKLER

  Bilgi teknolojileri, verilerin kayt edilmesi, saklanmas, belirli bir ilem srecinden

  geirilerek bilgiler retilmesi, retilen bu bilgilere eriilmesi, saklanmas ve nakledilmesi gibi

  ilemlerin etkili ve verimli yaplmasna olanak salayan teknolojileri ifade etmektedir (Akta,

  2009: 9). Bilginin e zamanl olarak yeryzndeki herkesle paylalabilmesi ve karlkl

  deiimini mmkn klan pek ok teknolojik yenilik, gnmzde iletme faaliyetlerinin

  tamamen veya ksmen elektronik ortamda gereklemesine yol amtr. Bilgi teknolojileri

  iletmeleri rekabet avantaj salamak amacyla, en gelimi teknolojileri kullanma ve doru,

  gvenilir ve zamanl bilgiye hzl ve kolay yoldan ulama ynnde bir aba ierisine

  sokmutur.

  Bilgi teknolojisi alannda yaanan hzl gelimeler ve deiimler iletme ve iletme

  evrelerini deitirmi ve deitirmeye devam etmektedir. Bilgi teknolojilerinin iletmelerde

  kullanm, iletme yaplarnda, alanlarn rollerinde ve i srelerinde beklenmedik lekte

  deiimler meydana getirmitir. Bilgi teknolojilerinin iletmelere salad katklar zellikle

  bilgi ak ve bilgi ynetimi konularndadr (t, 200: 141-143).

  http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

 • 41 Ynetim ve Ekonomi Aratrmalar Dergisi - Say:17 (2012) - Doi :http://dx.doi.org/10.11611/JMER3

  Gnmz rekabet ortamnda hz, maliyet, kalite ve teknolojik yenilik gibi faktrlerin

  nem kazanmasndan dolay iletmeler bunlara ulamay kolaylatrc yeni organizasyon

  modelleri uygulamaya balamlardr. Bilgisayar teknolojisindeki hzl geliimin bir sonucu

  olarak ortaya kan bilgi teknolojileri, elektronik iletme kavramn gndeme getirmi ve bu

  kavramn da tm iletmecilik fonksiyonlarn etkiledii grlmtr (Uyar, 2006).

  letmeler bilgi teknolojilerini kullanrken rekabeti ve etkili olmal ve ayn zamanda

  dijital iletmecilie (dijital giriimcilik) de olanak tanmaldr. Birok iletme iin dijital

  iletme yaratmak ve avantajlarndan yararlanmak gtr. Dolaysyla bilgi teknolojilerindeki

  gelimelerden faydalanabilmek iin iletmelerin birou yeniden tasarlamaldr (Kancolu,

  2008: 14).

  Bilgi teknolojileri, kurumsal sorunlar zmeye ynelik donanmn, yazlmn, iletiim

  alarnn kurulmasn ve iletilmesini salayacak insan kaynaklar ve retilen bilgileri ie

  dntren kullanclarn oluturduu bir sistem iinde alglanmaldr (t, 2003: 227).

  letmelerde bilgi teknolojilerinin kullanmnn, kurumsal etkinliin elerinden olan

  verimlilik dzeyini arttrd belirlenmitir. Bilgi teknolojilerinin ok hzl bir ekilde

  yaylmas ve ucuzlamas, bir yandan kurumsal maliyetleri drrken, dier yandan

  iletmenin verimliliini arttrmaktadr. Dolaysyla, bilgi teknolojileri verimlilik art ve

  maliyet tasarrufu yoluyla kurumsal etkinliin arttrlmasn salamaktadr (t, 2003: 227-

  228).

  3. BLG TEKNOLOJS UYGULAMALARINDAK GELMELERN MUHASEBE

  BLG SSTEMLER ZERNDEK ETKLER

  Yaanan deiimler iletmede bilgi teknolojilerinin en ok kullanld blmlerden

  birisi olan muhasebeyi nemli lde etkilemi ve farkl bir bak as kazanlmasn

  salamtr. Bilgi teknolojisindeki gelimeler muhasebede elle ilem yapma srecini

  neredeyse bitirmitir. stelik muhasebe bilgi sistemleri daha hzl, daha doru, daha gvenilir

  hale gelmi ve ok daha