ii. plaće - osnovice, stope doprinosa, poreza i prireza i uplatni računi

 • Published on
  02-Feb-2017

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • PRILOG ASOPISU RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, br. 2/2012.VELJAA 13

  Tablica 7. Pregled visine plaa prema nekim kolektivnim ugovorima

  Tek. br. Naziv kol. ugovora Odredbe o visini plae

  1. Kolektivni ugovor za graditeljstvo(Nar. nov., br. 12/08. - pro. tekst)Sklopljen na neodreeno vrijeme, proirena primjena na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva premaOdluci o proirenju primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo-druge izmjene i dopune (Nar. nov., br. 20/08.)

  l.40.Svaka ugovorna strana moe podnijeti prijedlog za korekciju osnovne najnie plae u sluaju porasta trokova ivota ili inflacije vee od 5% i u drugim opravdanim razlozima, koji je druga ugovorna strana duna razmotriti i ocijeniti njegovu opravdanost. Postupak pregovaranja mora biti okonan u roku od 30 dana od dana prijedloga.

  l. 37.Plaa se sastoji od: osnovne plaa prema sloenosti poslova, stimulativnog dijela, dodatka na plau po osnovi radnog staa, dodatka za oteane uvjete rada.Najnia plaa = 2.400,00 kn do 31. 12. 2007. (l. 40)

  2.714,60 od 01. 01. 2012.Napomena:Zakonom o minimalnoj plai (Nar. nov., br. 67/08.) ureeno je da plaa u RH ne smije biti nia od minimalne plae koja za razdoblje od 01. 06. 2011. do 31. 05. 2012. iznosi 2.814,00 kn (Nar. nov., br. 58/11.).

  PLAE PREMA SLOENOSTI POSLOVA (TARIFNI STAVOVI PRILOG)

  Skupina poslova Kvalifikacija Koeficijent Svota plaeI. skupina jednostavan rutinski rad NKV 1,00 2.714,60II. skupina manje sloeni poslovi PKV 1,15 3.121,79III. skupina srednje sloeni poslovi KV 1,30 3.528,98IV.a skupina sloeniji i raznovrsniji

  poslovi KV (V) 1,45 3.936,17IV.b skupina sloeniji poslovi za

  koje su potrebne konzultacije KV (VI) 1,52 4.126,19V.a skupina poslova koja zahtijeva

  vei stupanj samostalnosti VKV (VII) 1,64 4.451,94V.b skupina koja zahtijeva jo vei

  stupanj samostalnosti VKV (VIII) 1,71 4.641,96VI. skupina vei stupanj samostalnosti VKV 1,82 4.940,57VII. skupina poslova koji

  podrazumijevaju veu samostalnost i kreativnost rukovoditelji 1,90 5.157,74

  VIII. skupina vrlo sloeni poslovi rukovoditelji 2,20 5.972,12IX. skupina poslova koja

  podrazumijeva inicijativu, kreativnost i dodatna specijalistika znanja

  rukovoditelj vrlo sloenog gradilita 2,35 6.379,31

  X. skupina poslova koja podrazumijeva poslove od najveeg znaenja

  odgovorni rukovoditelji 2,65 7.193,69

  II. PLAE - OSNOVICE, STOPE, POREZA I PRIREZA, POSEBNOG POREZA I UPLATNI RAUNI

  1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORAU veem dijelu gospodarstva sklopljeni su kolek-

  tivni ugovori u pojedinim granama djelatnosti a sklo-pile su ih udruge poslodavaca u ime poslodavaca i sindikati u ime radnika. Tim kolektivnim ugovorima ureuju se prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaa, materijalnih prava, godi-njeg odmora, prava na plaeni i neplaeni dopust i sl.

  U ovom prilogu daju se izvatci iz nekoliko kolek-tivnih ugovora koji obuhvaaju najvei dio gospodar-

  stva u privatnom vlasnitvu a u vezi s utvrivanjem visine plae, dodataka na plau i materijalnih prava. Odredbe kolektivnih ugovora su minimalna prava koja treba osigurati u radnom odnosu. Poslodavac moe svojim aktima utvrditi vea prava. U granama djelatnosti koje nisu obuhvaene kolektivnim ugovo-rima prava treba utvrditi ugovorom o radu, pravilni-kom o radu ili nekim drugim pravnim aktom, a koja ne bi smjela biti manja od prava i obveza utvrenih temeljem sklopljenih kolektivnih ugovora.

  Biljeke

 • PRILOG ASOPISU RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, br. 2/2012. VELJAA14

  Tek. br. Naziv kol. ugovora Odredbe o visini plae

  2. Kolektivni ugovor ugostiteljstva(Nar. nov. br. 69/02., 139/04. i 75/05. - sklopljen na neodreeno vrijeme proirena primjena na cijelu granu djelatnosti prema Odluci o proirenju primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva Nar. nov. 69/02. i 75/05.).U Nar. nov. br. 95/10. objavljen je Dodatak II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 10. svibnja 2002. godine. Evid. br. 22/02. Odredbe ovog Dodatka II nisu Odlukom o proirenju primjene proirene na sve poslodavce i radnike.

  l. 25.Plaa se sastoji od: osnovne plae koja za koeficijent 1 ne moe biti nia od 36% od prosjene isplaene bruto

  plae u RH u vrijeme sklapanja ovoga kol. ugovora koja se usklauje prema objavljenoj prosjeno isplaenoj plai u prethodnoj godini u RH, od Dravnog zavoda za statistiku a primjenjuje se od 1. svibnja tekue godine (7.544,00 x 36% = 2.715,84)

  dodatka na plau za radni sta, dodatka za rad u posebnim situacijama, dodatak na plau za rad u uvjetima teim od uobiajenih.Plaa se poveava za 0,5% za svaku godinu staa upisanog u radnu knjiicu uvean za tekui radni sta kod poslodavca.

  3. Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine(Nar. nov., br. 41/98. i 79/05.) proiren na sve poslodavce i radnike u djelatnosti trgovine prema Odluci o proirenju primjene kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine (Nar. nov., br. 75/05.)

  l. 25.Plaa se sastoji od: osnovne plae, poveanja plae po osnovi radnog staa, poveanja plae za oteane uvjete rada.Najnia plaa iznosi 1.600,00 kn koja se uveava po koeficijentu odreenom za pojedine sloenosti poslova pokazanih u sljedeoj tablici.Napomena:Zakonom o minimalnoj plai (Nar. nov., br. 67/08.) ureeno je da plaa u RH ne smije biti nia od minimalne plae koja za razdoblje od 01. 06. 2011. do 31. 05. 2012. iznosi 2.814,00 kn (Nar. nov., br. 58/11.).Najnia plaa od 1.600,00 kn ne moe se primijeniti.

  TABLICA RADNIH MJESTA PO SKUPINAMA I KOEFICIJENTIMA SLOENOSTI POSLOVA

  Skupina sloenosti Opis poslova

  Najnii koeficijenti sloenosti poslova

  I. Jednostavan rutinski rad(pomoni radnik, spremaica, uvar) 1,00

  II. Manje sloeni poslovi i zadatci(dostavlja robe, telefonist, voza) 1,10

  III. Srednje sloeni poslovi i zadatci(daktilograf, pomoni administrator, evidentiar troka) 1,30

  IV. Sloeniji i raznovrsniji poslovi i zadatci uz potrebne konzultacije (blagajnik, prodava, skladitar) 1,50

  V. Sloeniji poslovi i zadatci koji zahtijevaju veu samostalnost(kadrovski tehniar, knjigovoa, poslovoa manje prodavaonice) 1,65

  VI. Poslovi koji zahtijevaju samostalnost i veu kreativnost(komercijalist, ekonomist, tehnolog, poslovoa srednje prodavaonice) 2,00

  VII. Poslovi koji zahtijevaju dodatno poznavanje ueg podruja djelovanja(diplomirani ekonomist, diplomirani pravnik, diplomirani inenjer zatite na radu, poslovoa velike prodavaonice VSS) 2,40

  VIII. Vrlo sloeni poslovi koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistika znanja(rukovoditelj ekonomsko-financijskog, komercijalnog, kadrovskog, pravnog, opeg, informatikog sektora i sl.) 3,15

  IX. Najsloeniji poslovi i zadaci s osobitim znaajem za poslovanje(direktor ekonomsko-financijskog sektora, direktor pravnih, kadrovskih i opih poslova) 3,50

 • PRILOG ASOPISU RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, br. 2/2012.VELJAA 15

  Tek. br. Naziv kol. ugovora Odredbe o visini plae

  4. Kolektivni ugovor za putnike agencije(Nar. nov., br. 94/02. sklopljen na neodreeno vrijeme)U Nar. nov., br. 126/10. i 108/11. objavljeni su Dodatci II i III o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za putnike agencije od 12. lipnja 2002. g.Odredbe ovog Dodatka II i Dodatka III nisu odlukom o proirenju primjene proirene na sve poslodavce i radnike.

  OSNOVNA PLAA = 2.750,00 za najjednostavnije poslove, oznaene koeficijentom 1.

  Napomena:Zakonom o minimalnoj plai (Nar. nov., br. 67/08.) ureeno je da plaa u RH ne smije biti nia od minimalne plae koja za razdoblje od 01. 06. 2011. do 31. 05. 2012. iznosi 2.814,00 kn (Nar. nov., br. 58/11.).

  Plaa se sastoji od: osnovne plae = najnia plaa koeficijent sloenosti poslova, dodatka na plau za ukupni radni sta = 0,5% za svaku navrenu godinu radnog staa, dodatka za rad u teim uvjetima od uobiajenih (najmanje 10% prema kolektivnom

  ugovoru poslodavca), stimulativnog dijela po osnovi rezultata rada.

  PREGLED KOEFICIJENATA PREMA KOJIMA SE UTVRUJE OSNOVNA PLAA

  Platni razred Opis poslova KoeficijentI. Rutinski rad (npr. pomoni radnik, istaica, pera,

  dostavlja, nosa prtljage (bagaist) 1,00

  II. Administrativno-tehniki poslovi jednostavnije sloenosti uz interno osposobljavanje (npr. mornar, telefonist, pomoni administrator) 1,20

  III. Jednostavniji poslovi srednje sloenosti (KV) poslovi koji se ponavljaju uz pojavu novih poslova (npr. kormilar, motorist, administrator, referent, sobarica, toilac pia) 1,40

  IV. Sloeniji i raznovrsniji poslovi uz nune konzultacije (najmanje KV)(npr. operater telefonije i radio centrale, voza, komercijalist, stjuardesa, blagajnik-likvidator, referent (raunovodstvo i administracija i sl., voditelj brodice, pratitelj transfera skupina, majstor, recepcionar-desk, referent operative-aerodromski predstavnici, kuhar, fotograf, propagandist) 1,60

  V. Najsloeniji i raznovrsniji poslovi koji zahtijevaju vei stupanj samostalnosti (npr. organizator ekonomskih poslova, komercijalist domaeg i inozemnog turizma, voditelj prodajnog mjesta, turistiki vodi, inokorespondent, voditelj skupina, voditelj pojedinih procesa rada, programer, sistem operator, zapovjednik broda do 200 BRT, zapovjednik plovnih objekata, asnik palube, asnik stroja, skiper, majstor) 1,85

  VI. Struni radnik, samostalnost, odreeni stupanj kreativnosti, iskustvo u struci, znanje stranog jezika u funkciji struke i potrebna posebna znanja (struni ispit).(Npr. voditelj skupine poslova, samostalni referent, struni komercijalist inozemnog i domaeg turizma, dizajner, poslovni tajnik, animator, upravitelj stroja preko 1100 Kw, zapovjednik broda preko 200 BRT, upravitelj stroja vodokrilnog broda, prometnik dispeer) 2,10

  VII. Struni radnik odreene vrste zanimanja za obavljanje sloenijih poslova, samostalnost, kreativnost, praenje trita, razvoj struke, iskustvo u struci, znanje stranog jezika.Npr. voditelj referade i odjela, voditelji skupina poslova, organizator marketinkih poslova, voditelj poslovnice, prevodilac-inokorespondent, lektor, sistem inenjer, voditelj servisa, nautiki i tehniki inspektor, broker, voditelj flote, voditelj servisa, ef recepcije, upravitelj restorana. 2,20

  VIII. Sposobnost za samostalno obavljanje vrlo sloenih poslova, znanje jezika, iskustvo u struci, posebna znanja, najmanje VS.(Npr. rukovoditelj filijala, operativnih poslova, regija) 2,60

  IX. Samostalno provoenje poslovne politike najsloeniji poslovi koji zahtijevaju VSS.(Npr. rukovoditelj organizacijske jedinice) 3,20

  X. Zadatci sa znaajem voenja strategije i poslovanja tvrtke.(Npr. direktor organizacijske jedinice, direktor skupine poslova) 3,50

 • PRILOG ASOPISU RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, br. 2/2012. VELJAA16

  2. UTVRIVANJE PLAE KOD PRAVNIH I FIZIKIH OSOBA

  2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAEMinimalna plaa je najnia plaa za rad radnika u

  punom radnom vremenu odreena Zakonom o mi-nimalnoj plai (Nar. nov., br. 67/08.).

  Od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012., pre-ma objavi Dravnog zavoda za statistiku, mi-nimalna plaa iznosi 2.814,00 kn (Nar. nov., br. 58/11.), a primjenjuje se od 1. srpnja 2011.

  Prema l. 82. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09. i 61/11.), poslodavac ne smije radniku obraunati i isplatiti plau u svoti manjoj od svote odreene ko-lektivnim ugovorom, a ako plau nije mogue odre-diti kolektivnim ugovorom, onda se ureuje Pravil-nikom o radu koji su obvezni sastaviti poslodavci koji zapoljavaju vie od 20 radnika. Ako plaa nije uree-na ni jednim spomenutim aktom, onda poslodavac treba radniku isplatiti primjerenu plau.

  Pod primjerenom se plaom smatra plaa koja se redovito isplauje za jednaki rad.

  Iz te odredbe zakljuujemo, budui da svaki rad nije jednak, da plae treba odrediti prema radu odnosno sloenosti poslova. Stoga za utvrivanje plae prema poslovima koje radnik obavlja treba utvrditi odnos najvie i najnie plae izraene koeficijentom te u tom okviru odrediti i koeficijente za ostale poslove.

  Da plaa za puno radno vrijeme, u razdoblju od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012., ne moe biti nia od 2.814,00 kn, znai da najniu plau za vie sloenosti poslova treba utvrditi s primjenom odreenog koe-ficijenta na 2.814,00 kn.

  Ako radnik radi puno radno vrijeme samo u dije-lu mjeseca, plaa se ne moe utvrditi u svoti manjoj od razmjernog dijela plae za cijeli mjesec. Ako je, primjerice, ugovorena mjesena plaa za puno rad-no vrijeme u visini minimalne plae, plaa za rad u dijelu mjeseca ne moe iznositi manje od razmjer-nog dijela minimalne plae. Jednako se postupa i u sluaju utvrivanja plae za rad u nepunom rad-nom vremenu. To znai da plaa za rad u nepunom radnom vremenu moe biti i manja od minimalne plae, ali ne manja od razmjernog dijela minimalne plae sukladno odraenom radnom vremenu.

  Tako utvrena plaa je osnovica za plaanje do-prinosa, prema l. 21. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.).

  2.2. OSOBNI ODBITCI2.2.1. Osobni odbitci za posloprimcePrema l. 36. st. 2. Zakona o porezu na dohodak,

  na sve isplaene plae u mjesecu neovisno za koji mjesec se isplauje, primjenjuju se sljedee svote osobnog odbitka za poreznog obveznika te uzdrava-nu djecu i druge lanove:

  Tablica 8. Pregled faktora i svota osobnih odbitaka od 1.3.2012.

  OPIS FaktorSvota osobnog odbitka

  mjeseno godinjeOsnovni osobni odbitak za poreznog obveznika

  1,00 2.200,00 26.400,00

  Uzdravani lan 0,5 1.100,00 13.200,00Prvo dijete 0,5 1.100,00 13.200,00Drugo dijete 0,7 1.540,00 18.480,00Tree dijete 1,00 2.200,00 26.400,00etvrto dijete 1,4 3.080,00 36.960,00Peto dijete 1,9 4.180,00 50.160,00Dodatak za djelomi-nu invalidnost 0,3 660,00 7.920,00

  Dodatak za 100% invalidnost 1,00 2.200,00 26.400,00

  Umirovljenici

  Visina miro-vine, navie 3.400,00, a najmanje2.200,00

  Godinja mi-rovina, najvi-e 40.800,00, a najmanje 26.400,00

  Pripadajui osobni odbitak za poreznog se obveznika utvruje pri-brajanjem osnovnom osobnom odbitku dijela osobnog odbitka za uzdravanu djecu i uzdravane lanove obitelji te dijela osob-nog odbitka s osnove invalidnosti samoga poreznog obveznika i/ili uzdravanog djeteta i/ili drugog uzdravanog lana obitelji. Osobni odbitak za uzdravane lanove umirovljenika utvruje se primjenom faktora osnovnoga osobnog odbitka u svoti od 2.200,00 kn mjeseno, odnosno 26.400,00 kn godinje.

  2.2.2. Osobni odbitci na podruju posebne dravne skrbi i u brdsko-planinskim podrujima

  Obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebi-valite i borave u podrujima posebne dravne skrbi utvrenim Zakonom o podrujima posebne dravne skrbi osnovni osobni odbitak utvruje se prema l. 54. Zakona o porezu na dohodak u visini:

  - 3.840,00 kuna za porezne obveznike koji imaju prebivalite i borave na podruju prve skupine,

  - 3.200,00 kuna za porezne obveznike koji imaju prebivalite i borave na podruju druge skupine,

  - 2.400,00 kuna za porezne obveznike koji imaju prebivalite i borave na podruju tree skupine.

  Poreznim obveznicima koji imaju prebivalite i borave u brdsko-planinskim podrujima priznaje se osobni odbitak u godinjoj poreznoj prijavi u svoti od 2.400,00 kn (l. 40. st. 1. t. 3. Zakona - kao za tre-u skupinu, prema mjestima navedenim u Zakonu o brdsko-planinskim podrujima (Nar. nov., br. 12/02., 32/02., 117/03., 42/05., 90/05. i 80/08.).

  Svim prethodno navedenim poreznim obveznici-ma se osobni odbitak za njih i uzdravane lanove ue obitelji i djecu utvruje...

Recommended

View more >