II_Porez Na Dohodak i Doprinosi

 • Published on
  19-Dec-2015

 • View
  42

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A

Transcript

 • 4.12.2013.

  1

  POREZ POREZ NA NA

  DOHODAKDOHODAK

  2

  POREZ NA DOHODAK POREZ NA DOHODAK u Federaciji BiHu Federaciji BiH

  PRAVNI TEMELJ:PRAVNI TEMELJ:

  ZAKON O POREZ NA DOHODAKZAKON O POREZ NA DOHODAK(Sl. novine (Sl. novine FBiHFBiH, br. , br. 1010/08, /08, 9/109/10, , 44/1144/11 i 7/13)i 7/13)

  PRAVILNIK o primjeni odredaba zakona o PRAVILNIK o primjeni odredaba zakona o porezu na dohodak porezu na dohodak (Sl. novine (Sl. novine FBiHFBiH, br. , br. 6767/08, /08, 4/10, 86/10, 10/114/10, 86/10, 10/11, , 53/1153/11, 20/12, 27/13, 71/13 i 90/13), 20/12, 27/13, 71/13 i 90/13)

  POETAK PRIMJENE: POETAK PRIMJENE: 1. 1. 2009. 1. 1. 2009. godinegodine

  3

  POREZNI OBVEZNIKPOREZNI OBVEZNIK FIZIKAFIZIKA OSOBAOSOBA !!!!!!

  REZIDENTREZIDENT FBiHFBiH::1)1) fizika osoba koja ima fizika osoba koja ima prebivaliteprebivalite na teritoriju Federacijena teritoriju Federacije2)2) fizika osoba koja na teritoriju Federacije neprekidno ili s fizika osoba koja na teritoriju Federacije neprekidno ili s

  prekidima prekidima boraviboravi 183 ili vie dana u bilo kojem poreznom 183 ili vie dana u bilo kojem poreznom razdoblju razdoblju

  3)3) fizika osoba koja ima prebivalite u Federaciji, a po osnovi fizika osoba koja ima prebivalite u Federaciji, a po osnovi obavljanja nesamostalne djelatnosti izvan podruja Federacije obavljanja nesamostalne djelatnosti izvan podruja Federacije ostvaruje prihode iz federalnoga prorauna i/ili prorauna BiHostvaruje prihode iz federalnoga prorauna i/ili prorauna BiH

  NEREZIDENTNEREZIDENT FBiHFBiH:: nerezidentom, u smislu Zakona, smatra se fizika osoba koja nerezidentom, u smislu Zakona, smatra se fizika osoba koja

  na teritoriju Federacije na teritoriju Federacije boravi boravi manje od 183 danamanje od 183 dana

  Nasljednik za obveze koje proistjeu iz dohotka koji je naslijedioNasljednik za obveze koje proistjeu iz dohotka koji je naslijedio 4

  PRIMJERI ODREIVANJA PRIMJERI ODREIVANJA REZIDENTNOSTI OBVEZNIKAREZIDENTNOSTI OBVEZNIKA

  PrimjerPrimjer 11..OsobaOsoba AA kojakoja imaima prebivaliteprebivalite uu MostaruMostaru jeje ostvarilaostvarila dohodakdohodak poporaznimraznim osnovamaosnovama nana teritorijuteritoriju Federacije,Federacije, RepublikeRepublike SrpskeSrpske ii RepublikeRepublikeHrvatskeHrvatske.. OsobaOsoba BB imaima prebivaliteprebivalite uu Zagrebu,Zagrebu, aa dohodakdohodak jeje ostvarilaostvarilauu RH,RH, uu FederacijiFederaciji ii uu RSRS--uu..

  OdgovorOdgovor:: OsobaOsoba AA jeje REZIDENTREZIDENT.. OsobaOsoba BB jeje NEREZIDENTNEREZIDENT..PrimjerPrimjer 22..OsobaOsoba NNNN iziz MostaraMostara iviivi ii radiradi uu inozemstvu,inozemstvu, aa uu MostaruMostaru imaimaposlovniposlovni prostorprostor kojikoji jeje daodao uu najamnajam odod egaega ostvarujeostvaruje odreeniodreeniprihodprihod..Osoba Osoba BBBB iz Njemake boravi na teritoriju Federacije vie od 183 iz Njemake boravi na teritoriju Federacije vie od 183 dana u godini i ostvaruje prihod od obavljanja neke djelatnosti na dana u godini i ostvaruje prihod od obavljanja neke djelatnosti na teritoriju Federacijeteritoriju Federacije..

  OdgovorOdgovor:: OsobaOsoba NNNN jeje NEREZIDENTNEREZIDENT.. OsobaOsoba BBBB jeje REZIDENTREZIDENT..

  5

  PRIMJERI ODREIVANJA PRIMJERI ODREIVANJA REZIDENTNOSTI OBVEZNIKAREZIDENTNOSTI OBVEZNIKA

  PrimjerPrimjer 33..OsobaOsoba RNRN iziz SarajevaSarajeva otilaotila jeje uu BelgijuBelgiju gdjegdje ee boravitiboraviti veivei diodiodanadana uu godinigodini (preko(preko 183183 dana),dana), aa obavljatobavljat ee posloveposlove zaza potrebepotrebeinstitucijainstitucija BiHBiH.. PlauPlau zaza obavljanjeobavljanje poslovaposlova dobivatdobivat ee iziz proraunaproraunaBiHBiH..

  OdgovorOdgovor:: OsobaOsoba RNRN jeje REZIDENTREZIDENT..PrimjerPrimjer 44..OsobaOsoba MMMM iziz ItalijeItalije vlasnikvlasnik jeje samostalnesamostalne radnjeradnje SRSR uuMeugorjuMeugorju.. PoslovePoslove uu radnjiradnji obavljajuobavljaju uposleniciuposlenici ijeije jeje prebivaliteprebivaliteuu Federaciji,Federaciji, dokdok sese vlasnikvlasnik pojavljujepojavljuje samosamo povremenopovremeno (boravi(boravioo jejenana teritorijuteritoriju FederacijeFederacije manjemanje odod 183183 danadana uu godini)godini)..

  OdgovorOdgovor:: OsobaOsoba MMMM jeje NEREZIDENTNEREZIDENT..6

  TKO JE IZUZET OD OPOREZIVANJA POREZOM TKO JE IZUZET OD OPOREZIVANJA POREZOM NA DOHODAK A IMA PREBIVALITE U FBiH ?NA DOHODAK A IMA PREBIVALITE U FBiH ?

  OsobeOsobe lanovilanovi konzularnokonzularno--diplomatskihdiplomatskih predstavnitvapredstavnitva iimeunarodnihmeunarodnih organizacijeorganizacije (i(i lanovilanovi njihovihnjihovih kuanstava),kuanstava),kadkad imajuimaju prebivaliteprebivalite nana teritorijuteritoriju Federacije,Federacije, aa nisunisudravljanidravljani BiHBiH:: osloboenjeosloboenje sese odnosiodnosi samosamo zaza dohodakdohodak kojikoji ostvareostvare ododsvojesvoje dravedrave iliili meunarodnemeunarodne organizacijeorganizacije;;

  osloboenjeosloboenje sese nene odnosiodnosi nana dohodakdohodak ostvarenostvaren vrenjemvrenjemdjelatnostidjelatnosti uu FederacijiFederaciji BiHBiH izuzevizuzev akoako onon nijenije osloboenosloboenpopo drugojdrugoj osnoviosnovi..

  OsobeOsobe rezidentirezidenti FederacijeFederacije BiHBiH kojekoje susu uu radnomradnomodnosuodnosu ss UredomUredom VisokogVisokog predstavnikapredstavnika (OHR)(OHR)..

 • 4.12.2013.

  2

  7

  KLASIFICIRANJE PRIHODA PREMA OBVEZI KLASIFICIRANJE PRIHODA PREMA OBVEZI PLAANJA POREZA NA DOHODAK (1)PLAANJA POREZA NA DOHODAK (1)

  PRIHODI KOJI PRIHODI KOJI SE SE NE NE OPOREZUJUOPOREZUJU (sintetizirani prihodi iz lanka 5. i (sintetizirani prihodi iz lanka 5. i lanka 6. Zakona o porezu na dohodak):lanka 6. Zakona o porezu na dohodak):1)1) prihodi po osnovi sudjelovanja u raspodjeli dobiti gospodarskih drutava prihodi po osnovi sudjelovanja u raspodjeli dobiti gospodarskih drutava

  (dividende ili udjeli)(dividende ili udjeli)2)2) mirovina rezidenta, bilo da je steena u inozemstvu ili u BiHmirovina rezidenta, bilo da je steena u inozemstvu ili u BiH3)3) potpore i druga primanja ostvarena po osnovi posebnih propisa o pravima potpore i druga primanja ostvarena po osnovi posebnih propisa o pravima

  ratnih vojnih invalida i civilnih rtava rata (osim plae)ratnih vojnih invalida i civilnih rtava rata (osim plae)4)4) socijalne potporesocijalne potpore5)5) djeji dodatak i novana sredstava za opremu novoroenetadjeji dodatak i novana sredstava za opremu novoroeneta6)6) prihodi od prodaje imovine rabljene u osobne svrheprihodi od prodaje imovine rabljene u osobne svrhe7)7) nadoknada tete u sluaju elementarnih nepogodanadoknada tete u sluaju elementarnih nepogoda8)8) osiguranje ili druga naknada tete nainjene na imovini, u iznosu koji je osiguranje ili druga naknada tete nainjene na imovini, u iznosu koji je

  rabljen za zamjenu ili popravak oteene imovinerabljen za zamjenu ili popravak oteene imovine9)9) nagrade osvojene, odnosno dobivene u novcu, stvarima i/ili pravima za nagrade osvojene, odnosno dobivene u novcu, stvarima i/ili pravima za

  pokazano znanje u kvizovima i drugim slinim natjecanjimapokazano znanje u kvizovima i drugim slinim natjecanjima10)10)nagrade za izuzetna dostignua u oblasti obrazovanja, kulture, znanosti i dr. nagrade za izuzetna dostignua u oblasti obrazovanja, kulture, znanosti i dr.

  koje dodjeljuju dravni organi povodom obiljeavanja znaajnih datumakoje dodjeljuju dravni organi povodom obiljeavanja znaajnih datuma

  8

  KLASIFICIRANJE PRIHODA PREMA OBVEZI KLASIFICIRANJE PRIHODA PREMA OBVEZI PLAANJA POREZA NA DOHODAK (2)PLAANJA POREZA NA DOHODAK (2)

  11)11)prihodi po osnovi naknada za vrijeme neuposlenosti i sprijeenosti za rad koji prihodi po osnovi naknada za vrijeme neuposlenosti i sprijeenosti za rad koji su isplaeni na teret izvanproraunskog fondasu isplaeni na teret izvanproraunskog fonda

  12)12)prihodi invalidnih osoba koje su uposlene u gospodarskom drutvu, ustanovi prihodi invalidnih osoba koje su uposlene u gospodarskom drutvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalidaili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida

  13)13)prihodi po osnovi naknada za tjelesna oteenja, umanjenu radnu prihodi po osnovi naknada za tjelesna oteenja, umanjenu radnu sposobnost i naknada za pretrpljene neimovinske tetesposobnost i naknada za pretrpljene neimovinske tete

  14)14)prihodi po osnovi naknada teta uposlenicima po osnovi posljedica nesree prihodi po osnovi naknada teta uposlenicima po osnovi posljedica nesree na raduna radu

  15)15)prihodi po osnovi nagrada lanovima Akademije znanosti i umjetnosti BIH, i prihodi po osnovi nagrada lanovima Akademije znanosti i umjetnosti BIH, i nagrade za tehnikonagrade za tehniko--tehnoloke inovacijetehnoloke inovacije

  16)16)naknade osuenim osobama za vrijeme odsluenja kazne u odgojnonaknade osuenim osobama za vrijeme odsluenja kazne u odgojno--popravnim, odnosno kaznenopopravnim, odnosno kazneno--popravnim ustanovamapopravnim ustanovama

  17)17)prihodi po osnovi stipendija uenika i studenata na redovitom kolovanjuprihodi po osnovi stipendija uenika i studenata na redovitom kolovanju18)18)nagrade uenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru nagrade uenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru

  obrazovnoga sustava i organiziranim kolskim i visokokolskim natjecanjimaobrazovnoga sustava i organiziranim kolskim i visokokolskim natjecanjima19)19)prihodi po osnovi kamate na tednju u bankama, tedionicama i tednoprihodi po osnovi kamate na tednju u bankama, tedionicama i tedno--

  kreditnim zadrugama, bankovnim raunima (iroraun, devizni rauni i dr.) kreditnim zadrugama, bankovnim raunima (iroraun, devizni rauni i dr.) i kamate na dravne obveznicei kamate na dravne obveznice

  9

  PRIHODI KOJI SE OPOREZUJUPRIHODI KOJI SE OPOREZUJU

  Porezom na dohodak oporezuju se dohoci Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od:koje porezni obveznik ostvari od:

  1)1)nesamostalne djelatnostinesamostalne djelatnosti

  2)2)samostalne djelatnostisamostalne djelatnosti

  3)3)imovine i imovinskih pravaimovine i imovinskih prava

  4)4)ulaganja kapitalaulaganja kapitala

  5)5)sudjelovanja u nagradnim igrama i igrama sudjelovanja u nagradnim igrama i igrama na sreu (?)na sreu (?)

  10

  POREZNA OSNOVICA POREZNA OSNOVICA I POREZNA STOPAI POREZNA STOPA

  OSNOVICAOSNOVICA POREZAPOREZA NANA DOHODAKDOHODAK::1)1) OsnovicuOsnovicu porezaporeza nana dohodakdohodak rezidentarezidenta predstavljapredstavlja RAZLIKARAZLIKA

  izmeuizmeu UKUPNIHUKUPNIH OPOREZIVIHOPOREZIVIH PRIHODAPRIHODA steenihsteenih uu jednomjednomporeznomporeznom razdobljurazdoblju ii UKUPNIHUKUPNIH ODBITAKAODBITAKA kojikoji sese mogumogupriznatipriznati uu svezisvezi sasa stjecanjemstjecanjem togtog prihodaprihoda (preneseni(preneseni gubitak,gubitak,rashodirashodi nuninuni zaza stjecanjestjecanje togtog prihodaprihoda ii osobniosobni odbitak)odbitak)..

  2)2) Osnovicu poreza na dohodak Osnovicu poreza na dohodak nerezidentanerezidenta iz lanka 2. stavak (1) iz lanka 2. stavak (1) to. 3) i 4) Zakonato. 3) i 4) Zakona predstavlja predstavlja ISPLAENI DOHODAKISPLAENI DOHODAK..

  STOPASTOPA POREZAPOREZA NANA DOHODAKDOHODAKPorezPorez nana dohodakdohodak plaaplaa sese popo stopistopi odod 1010%%..

  11

  POREZ NA DOHODAKPOREZ NA DOHODAK OD OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTINESAMOSTALNE DJELATNOSTI

  12

  UTVRIVANJE I PLAANJE POREZA NA UTVRIVANJE I PLAANJE POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTIDOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI

  1)1) to predstavlja dohodak od nesamostalne djelatnosti?to predstavlja dohodak od nesamostalne djelatnosti? prihodi koji se isplauju na temelju ugovora o radu prihodi koji se isplauju na temelju ugovora o radu

  odnosno radnog odnosaodnosno radnog odnosa

  2)2) Predstavljaju li svi prihodi ostvareni temeljem ugovora o Predstavljaju li svi prihodi ostvareni temeljem ugovora o radu dohodak od nesamostalne djelatnosti? radu dohodak od nesamostalne djelatnosti?

  Klasificiranje prihoda od nesamostalne djelatnosti:Klasificiranje prihoda od nesamostalne djelatnosti: OPOREZIVIOPOREZIVI

  plaa (u novcu, stvarima i uslugama)plaa (u novcu, stvarima i uslugama) dodatni prihodi (isplate iznad iznosa propisanih zakonom, dodatni prihodi (isplate iznad iznosa propisanih zakonom,

  pravilnikom i kolektivnim ugovorom)pravilnikom i kolektivnim ugovorom) koristi po osnovi zaposlenja (podmirenje osobnih trokova od koristi po osnovi zaposlenja (podmirenje osobnih trokova od

  strane poslodavca, koritenje vozila i druge imovine poslodavca strane poslodavca, koritenje vozila i druge imovine poslodavca za osobne potrebe, i za osobne potrebe, i slsl.).)

  NEOPOREZIVINEOPOREZIVI naknade na ime: ishrane, dnevnica, otpremnina, potpora i naknade na ime: ishrane, dnevnica, otpremnina, potpora i slsl..

 • 4.12.2013.

  3

  13

  Primjer Primjer ostalih prihodaostalih prihoda ostvarenih po osnovi ostvarenih po osnovi radnog odnosa koji imaju tretman plae (1)radnog odnosa koji imaju tretman plae (1)

  PrimjerPrimjer 11..PoslodavacPoslodavac jeje uputiouputio uposlenikauposlenika nana slubenislubeni putput uu HrvatskuHrvatsku uu trajanjutrajanju odod 22danadana.. UposlenikUposlenik jeje koristiokoristio osobniosobni automobilautomobil kojimkojim jeje zaza potrebepotrebe putaputapreaopreao 11..500500 kmkm.. KaoKao predujampredujam naknadenaknade putaputa uposlenikuuposleniku jeje isplaenoisplaeno11..000000,,0000 KMKM.. PoPo povratkupovratku ss putaputa uposlenikuposlenik jeje podniopodnio putniputni obraun,obraun, aaisplaeniisplaeni predujampredujam tretirantretiran jeje kaokao konanakonana isplataisplata trokovatrokova putaputa..ObraunObraun trokovatrokova putaputa premaprema OdluciOdluci oo visinivisini dnevnicadnevnica zaza slubenaslubenaputovanjaputovanja zaza proraunskeproraunske korisnikekorisnike uu FederacijiFederaciji (primjenjuje(primjenjuje sese ii nana drugedrugepravnepravne osobeosobe ii poduzetnike)poduzetnike)::-- 22 danadana boravkaboravka uu HrvatskojHrvatskoj ((22 xx 100100 KMKM visinavisina dnevnicednevnice )) == 200200,,0000 KMKM-- 15001500 kilometarakilometara koritenjakoritenja osobnogosobnog automobilaautomobila xx 00,,4848 KMKM == 720720,,0000 KMKM-- UKUPNOUKUPNO dnevnicednevnice ii trokovitrokovi koritenjakoritenja osobnogosobnog automobilaautomobila == 920920,,0000 KMKM-- StvarnoStvarno isplaenoisplaeno:: 11..000000,,0000 KMKM

  Razlika od 80Razlika od 80,00,00 KM (1.000 KM (1.000 920) predstavlja iznos koji ima tretman 920) predstavlja iznos koji ima tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti, odnosno plae po kojoj e se prihoda od nesamostalne djelatnosti, odnosno plae po kojoj e se obraunati porez na dohodak, odnosno koja e ui u osnovicu za obraunati porez na dohodak, odnosno koja e ui u osnovicu za obraun poreza i doprinosa iz plae uposlenika.obraun poreza i doprinosa iz plae uposlenika.

  14

  Primjer Primjer ostalih prihodaostalih prihoda ostvarenih po osnovi ostvarenih po osnovi radnog odnosa koji imaju tretman plae (2)radnog odnosa koji imaju tretman plae (2)

  PrimjerPrimjer 22..UposlenikUposlenik jeje uu prvihprvih 66 mjesecimjeseci 20132013.. godi...