Imunitatea - Definitii Si Clasificare

 • Published on
  15-Oct-2015

 • View
  65

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • IMUNITATEA. IMUNITATEA. DEFINIDEFINIII II I CLASIFICARE.I CLASIFICARE.

 • DefiniDefiniii imunitateii imunitate((lat. lat. imunitasimunitas = scutire de obliga= scutire de obligaiiii))

  Imunologia clasic defineImunologia clasic definete imunitatea ca te imunitatea ca nereceptivitateanereceptivitatea organismului faorganismului fa de un de un agent infecagent infecios sau faios sau fa de o anumit de o anumit substansubstan strin strin, d, determinat de ansamblul eterminat de ansamblul tuturor adaptrilor organismuluituturor adaptrilor organismului, transmise , transmise ereditar sau cereditar sau ctigate tigate n cursul vien cursul vieii individuale.ii individuale.

  n concepn concepia modernia modern, i, imunitatea este definit munitatea este definit drept drept capacitatea organismului de a diferencapacitatea organismului de a diferenia ia structurile moleculare proprii (structurile moleculare proprii (selfself) d) de cele e cele strine strine (non (non selfself), tolerarea structurilor ), tolerarea structurilor proprii proprii i eliminarea rapid a celor strinei eliminarea rapid a celor strine. .

 • Structurile strine Structurile strine (non (non selfself) pot proveni din afara ) pot proveni din afara organismului:organismului:

  Bacillus anthracis

  Virusul gripal Virusul HIV

 • Structurile strine pot proveni din degradarea unor Structurile strine pot proveni din degradarea unor structuri proprii (celule proprii modificate structuri proprii (celule proprii modificate --

  canceroase) canceroase) selfself..

  Celule cancer sn

  Celule cancer pulmonar

 • Sistemul imunitar reacSistemul imunitar reacioneaz ioneaz i i n cazul n cazul ptrunderii ptrunderii n circulan circulaie a unor elemente care ie a unor elemente care n n mod normal sunt cantonate numai mod normal sunt cantonate numai n celule.n celule.

  Imunitatea este privit ca un complex de Imunitatea este privit ca un complex de mecanisme care asigur homeostazia perfect mecanisme care asigur homeostazia perfect a organismului transmis prin codul su genetica organismului transmis prin codul su genetic..

  Imunitatea nu mai este Imunitatea nu mai este nneleas astzi strict eleas astzi strict sub aspectul unei aprri antiinfecsub aspectul unei aprri antiinfecioase.ioase.

 • Sfera noSfera noiunii de imunitate siunii de imunitate s--a lrgit multa lrgit mult, , incluznd pe lng imunitatea clasic incluznd pe lng imunitatea clasic antiinfecantiinfecioas ioas i: i:

  1. imunitatea de transplant, 1. imunitatea de transplant,

  2. imunitatea 2. imunitatea antitumoralantitumoral. .

 • Imunitatea reprezint una din cele mai Imunitatea reprezint una din cele mai importante funcimportante funcii ale organismului care, ii ale organismului care, alturi alturi de ereditate, contribuie de ereditate, contribuie n mod hotrtor la n mod hotrtor la menmeninerea stabilitinerea stabilitii normale a acestuia.ii normale a acestuia.

  n cursul evolun cursul evoluiei lor organismele au dobndit iei lor organismele au dobndit capacitatea de a:capacitatea de a:

  -- recunoarecunoate, intercepta te, intercepta i neutralizai neutraliza moleculele moleculele strine strine ((nonnon--selfself) ) ptrunse ptrunse n mediul su internn mediul su intern..

  -- distingedistinge constituenconstituenii proprii de cei strini care ii proprii de cei strini care ar putea duce la dereglarea homeostaziei.ar putea duce la dereglarea homeostaziei.

 • Procesele care sProcesele care s--au diferenau difereniat iat n cursul n cursul filogenezei filogenezei i care asigur funci care asigur funcia de ia de recunoarecunoatere, tere, interceptareinterceptare i i n unele cazuri pe cea de n unele cazuri pe cea de neutralizareneutralizare a macromoleculelor strine a macromoleculelor strine, constituie , constituie mecanismele aprrii imunologicemecanismele aprrii imunologice. .

  Definit Definit n sensul general de proces fiziologic,n sensul general de proces fiziologic, imunitatea reprezint imunitatea reprezint capacitatea organismelor capacitatea organismelor de a neutraliza specific substande a neutraliza specific substanele strine ele strine ((nonnon--selfself) ) ptrunse ptrunse n organism n organism n scopul n scopul restabilirii restabilirii i pstrrii homeostazieii pstrrii homeostaziei. .

 • ApariApariia ia n mediul intern a substann mediul intern a substanei ei nonnon--selfself este elementul hotrtor care declaneste elementul hotrtor care declaneaz eaz procesele de imunitate.procesele de imunitate.

  n cazul proceselor infecn cazul proceselor infecioase mecanismele ioase mecanismele imunologice asigur imunologice asigur n final n final i o stare i o stare refractar la o nou infecrefractar la o nou infecie (organismul care ie (organismul care a devenit imun a devenit imun n urma unei boli nu mai face n urma unei boli nu mai face a doua oar boalaa doua oar boala, s, sau face o form uau face o form uoar oar de boalde boal).).

 • Sub aspect medical, de multe ori, noSub aspect medical, de multe ori, noiunea de iunea de imunitateimunitate se suprapune celei de se suprapune celei de rezistenrezisten. .

  Din punct de vedere biologic Din punct de vedere biologic nsns, c, cele dou noele dou noiuni iuni nu se pot suprapune nu se pot suprapune i nici subordona.i nici subordona.

  Dac imunitatea constituie rspunsul specific al Dac imunitatea constituie rspunsul specific al organismului la organismului la nonnon--selfself, rezisten, rezistena este rezultatul a este rezultatul unui complex de factori printre care cei nespecifici unui complex de factori printre care cei nespecifici i i ereditari joac un rol foarte importantereditari joac un rol foarte important. .

  Chiar dac Chiar dac n imunitate factorii ereditari n imunitate factorii ereditari i cei i cei nespecifici joac un anumit rolnespecifici joac un anumit rol, acesta este , acesta este ns unul ns unul inferior celui jucat inferior celui jucat n cadrul proceselor de rezistenn cadrul proceselor de rezisten..

 • ClasificareClasificare

  Imunitatea poate fi clasificat dup mai multe Imunitatea poate fi clasificat dup mai multe criterii:criterii:

  1. 1. originea reactivitoriginea reactivitii imunitare: ii imunitare: -- imunitateimunitate (rezisten(rezisten) ) naturalnatural

  ((nnscutnnscut, n, nespecificespecific))-- imunitate dobnditimunitate dobndit (c(ctigattigat, s, specificpecific))

  2. modul de realizare: 2. modul de realizare: -- naturalnatural-- artificialartificial

  3. mecanismul de instalare: 3. mecanismul de instalare: activ activ -- pasivpasiv

 • Clasificarea imunitClasificarea imunitiiii

  Adoptiv(prin transfer de

  celuleimunocompetente)

  Pasiv(seroterapie)

  Activ(prin

  vaccinare)

  Pasiv(transplacentar)

  Activ(prin boal post

  infecioas)

  -Mecanismulde

  instalare

  ArtificialNatural-Mod derealizare

  Imunitatea dobndit (ctigat, specific)Imunitatenatural

  (nnscut,nespecific)

  Origineareactivitii

 • IMUNITATEA NATURAL ANTIINFECIMUNITATEA NATURAL ANTIINFECIOAS IOAS ((NNSCUT SAU CONSTITUTIVNNSCUT SAU CONSTITUTIV))

  Unii Unii imunologiimunologi consider c termenul de consider c termenul de imunitate imunitate naturalnatural poate fi poate fi nlocuit cu cel de nlocuit cu cel de rezistenrezisten natural natural..

  Imunitatea natural reprezint capacitatea unui Imunitatea natural reprezint capacitatea unui organism normal de a rmne neafectat la contactul organism normal de a rmne neafectat la contactul cu un agent patogen, cu un agent patogen, datorit structurii datorit structurii morfomorfo--fiziologicefiziologice a speciei sau individului a speciei sau individului. .

  Aceast proprietate reprezint o Aceast proprietate reprezint o nsunsuire ire nnscut nnscut i i se transmite ereditar se transmite ereditar n descendenn descenden ca ca i alte i alte caracteristici ale speciei.caracteristici ale speciei.

 • Imunitatea natural Imunitatea natural ((nnscutnnscut) p) poate fi determinat oate fi determinat de:de:

  -- factori factori caracteristici de speciecaracteristici de specie -- de care dispun de care dispun totoi indivizii unei anumite specii animale sau speciei i indivizii unei anumite specii animale sau speciei umane;umane;

  -- factori nespecificifactori nespecifici (tisulari, celulari, umorali) (tisulari, celulari, umorali) -- de de care dispun tocare dispun toi indivizii tuturor speciilor animale i indivizii tuturor speciilor animale inclusiv omul; acinclusiv omul; acioneaz ioneaz nediferennedifereniatiat fafa de de oricare agent patogen, opunoricare agent patogen, opunndundu--se instalrii se instalrii i i dezvoltrii acestuia dezvoltrii acestuia n organismul respectiv. n organismul respectiv.

 • Imunitatea natural Imunitatea natural ((nnscutnnscut) p) poate fi oate fi clasificat clasificat n:n:

  1. 1. imunitate natural cu caracter de specie imunitate natural cu caracter de specie i rasi ras

  2. 2. imunitate natural cu caracter individualimunitate natural cu caracter individual..

 • Imunitatea Imunitatea nnscut cu caracter de nnscut cu caracter de specie specie i rasi ras

  Unele specii animale prezint o rezistenUnele specii animale prezint o rezisten deosebit fadeosebit fa de anumite bacterii patogene la om de anumite bacterii patogene la om. .

  Ex. Ex. -- animalele prezint o rezisten animalele prezint o rezisten natural natural nnscut fannscut fa de unele infec de unele infecii specifice omului ii specifice omului ((antroponozeantroponoze):):

  -- sifilisulsifilisul-- gonoreeagonoreea

  -- febra tifoid febra tifoid -- poliomielitapoliomielita

  -- meningita meningita meningococicmeningococic. .

 • Ex. Ex. -- bovinele nu se bovinele nu se mbolnvesc niciodat de mbolnvesc niciodat de morv morv (infec(infecie caracteristic cabalinelorie caracteristic cabalinelor).).

  Ex. Ex. -- psrile prezint o rezisten psrile prezint o rezisten natural pentru natural pentru tetanos tetanos i antrax.i antrax.

  Omul prezint o rezistenOmul prezint o rezisten natural natural nnscut fannscut fa de unele boli caracteristice animalelor (de unele boli caracteristice animalelor (zoonozezoonoze):):

  -- pasteurilozapasteuriloza aviaraviar, , -- ciuma vitelor cornute ciuma vitelor cornute, ,

  -- holera ginilor holera ginilor, , -- rujetul porcilor.rujetul porcilor.

 • Imunitatea natural Imunitatea natural n funcn funcie de ie de rasras::

  Ex. Ex. -- rasa negroid este foarte rasa negroid este foarte sensibil la tuberculozsensibil la tuberculoz, urmnd , urmnd locuitorii unor locuitorii unor ri europeneri europene..

  Ex. Ex. -- rasele de oi algeriene sunt rasele de oi algeriene sunt rezistente la boala crbunoas rezistente la boala crbunoas (antrax), (antrax), n timp ce alte rase sunt n timp ce alte rase sunt deosebit de receptive la aceast deosebit de receptive la aceast boalboal. .

  Ex. Ex. -- porcii din rasa York sunt porcii din rasa York sunt mult mai rezistenmult mai rezisteni la rujet dect i la rujet dect toate celelalte rase.toate celelalte rase.

 • Aceast rezistenAceast rezisten natural de specie natural de specie i i ras este adesea foarte durabil pentru ras este adesea foarte durabil pentru specia sau rasa respectivspecia sau rasa respectiv. .

  Uneori este imposibil reproducerea unei Uneori este imposibil reproducerea unei infecinfecii experimentale pe orice cale ii experimentale pe orice cale i cu i cu orice doz infectantorice doz infectant. .

  Imunitatea natural a organismelor nu Imunitatea natural a organismelor nu trebuie considerat trebuie considerat ns ca absolutns ca absolut, avnd , avnd un anumit grad de relativitate. un anumit grad de relativitate.

 • Acest lucru a fost demonstrat de Acest lucru a fost demonstrat de PasteurPasteur care a care a reureuit s slbeasc rezistenit s slbeasc rezistena natural a puilor de a natural a puilor de gin fagin fa de infec de infecia crbunoasia crbunoas, s, scznd cznd temperatura corpului sub 41 temperatura corpului sub 41 424200 C C, p, pn la limita n la limita la care bacilul crbunos se dezvolt optim la care bacilul crbunos se dezvolt optim (aprox. (aprox. 373700 C). C).

  BroaBroatele, cartele, care prezint o e prezint o rezistenrezisten natural fa natural fa de de tetanos, se pottetanos, se pot infecta cu infecta cu bacilul tetanic dac li se bacilul tetanic dac li se crecrete te n mod artificial n mod artificial temperatura corpului (prin temperatura corpului (prin menmeninere la termostat). inere la termostat).

 • Factorii care determin aceast rezistenFactorii care determin aceast rezisten nnscut a organismelor sunt insuficient cunoscunnscut a organismelor sunt insuficient cunoscui. i.

  Se consider c lipsa de receptivitate faSe consider c lipsa de receptivitate fa de unele de unele bacterii poate fi explicat prinbacterii poate fi explicat prin::

  1. 1. lipsa receptorilor specifici de suprafalipsa receptorilor specifici de suprafa ai ai celulelor pentru bacteriile respective.celulelor pentru bacteriile respective.

 • 2. 2. lipsa condilipsa condiiilor de dezvoltare optime pentru o iilor de dezvoltare optime pentru o anumit bacterieanumit bacterie. .

  Astfel, Astfel, Treponema Treponema pallidumpallidum este distrus la este distrus la temperatura de 41 temperatura de 41 424200 C C (temperatura (temperatura normal a normal a organismului la numeroase animale cu snge organismului la numeroase animale cu snge cald) cald) i nu se poate dezvolta la temperatura i nu se poate dezvolta la temperatura normal a animalelor cu snge recenormal a animalelor cu snge rece. .

  n acest mod se poate n acest mod se poate explica lipsa de receptivitate explica lipsa de receptivitate a anumitor specii pentru a anumitor specii pentru aceast bacterie patogen aceast bacterie patogen tipic omuluitipic omului..

 • n explicarea strii de n explicarea strii de rezistenrezisten natural pot natural pot interveni interveni i ali ali factori: i factori: activitatea activitatea fagocitarfagocitar deosebit de intens fadeosebit de intens fa de anumite bacterii. de anumite bacterii.

  ExperienExperienele efectuate pe ele efectuate pe cini cini i gini i gini (animale (animale refractare la infecrefractare la infecia ia crbunoascrbunoas) a) au artat c u artat c bacilul crbunos este bacilul crbunos este fagocitatfagocitat chiar la locul de chiar la locul de inoculare. inoculare.

 • De asemenea, celulele vegetative De asemenea, celulele vegetative i sporii bacilului i sporii bacilului crbunos introducrbunos introdui i n sacul limfatic la broasc sunt n sacul limfatic la broasc sunt rapid rapid fagocitafagocitaii..

  Acest lucru ar putea explica rezistenAcest lucru ar putea explica rezistena natural a a natural a acestor specii la infecacestor specii la infeciile cu iile cu BacillusBacillus anthracisanthracis..

 • O serie de studii se refer la O serie de studii se refer la rezistenrezistena gonococilor dup a gonococilor dup nglobarea lor nglobarea lor n leucocite.n leucocite. La iepuri, La iepuri, dup dup nglobare, nglobare, gonococii sunt supugonococii sunt supui rapid i rapid procesului de digestie procesului de digestie intracelularintracelular. . La om, gonococii La om, gonococii nglobanglobai i n n leucocite nu sunt distruleucocite nu sunt distrui i ii se se multiplic activ multiplic activ n interiorul...