indore, afternoon, news, paper

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

indore, afternoon, news, paper

Transcript

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U

  Je

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 2

  FvJesmj ceer ceW efveiece ome kejes[ kes efJekeeme keee& kejsieeefyevee W[j kes ner keF& keece "skesoejeW kees meeQhes

  Fbobewj(efJeMes

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 3

  ieew[ meceLe&ke nbmejepe kes GcceeroJeej kees oer ueeueJeeveer meceLe&ke ves hekeveerDeye ^m kes egveeJe hej vepejmeeueeW mes keuee@Le ceekexSmeesefmeSMeve kes egveeJe ceW nbmejepe

  pewve ceb$eer nQ Deewj Jes DeOe#e veneRyeveles nQ Deheves kees DeOe#e yeveveeeenles Les, uesefkeve keebbs mes keebeefvekeeueves ceW Jes Kego ner keeeDeheves kees egYee yew"s~ Yeepehee keerjepeveerefle efJeOeevemeYee 4 vecyejceW pecekej eue jner nw Deewj FmeerefJeOeevemeYee ceW keuee@Le ceekex YeerDeelee nw~ nbmejepe pewve efJeOeeekeceeefueveer ieew[ meceLe&ke ceeves peelesnQ~ iele efoveeW Yeepehee kees ueeKeeWhees eboe osves kes ceeceues ceW Yeepeheeveiej DeOe#e Mebkej ueeueJeeveerves Yeer nbmejepe pewve kees n[keeee

  Lee Deewj hete Lee efke keewve-mee eboeYeepehee kees efoee ieee nw Deewj efoeenw lees efkemes efoee ieee~ Fme hej Yeernbmejepe ves meHeeF& oer Leer efke ebos keeceeceuee ceQ efveheelee jnlee ntb~ YeepeheeceW keesF& eboe veneR efoee nw~ GuuesKeveerenw efke mejeHee SmeesefmeSMeve kes egveeJeceW Yeer efJeOeeeke ceeefueveer ieew[ meceLe&kenejs Les Deewj Gmeer kes yeeo ueeueJeeveermeceLe&ke peerles Les~ Deye keuee@Le ceekexDeOe#e keer kegmeea hej Yeer Yeepehee ekeesmes peg[s esce yeensleer kee keypee nesieee nw~ Jes hebekegFee cegefeOeece kesceeOece mes meeueeW mes mesJee kej jnsnQ~ yeleeee pee jne nw efke nbmejepepewve keer ketveerefleke eeue kee osJesv

  FOej met$e yelee jns nQ efke MebkejueeueJeeveer ves efmebOeer meceepe kes kegJeeheeefjeeW mes meerOeer eee& kej yeensleerkees Jees efoueJeeS Les~ JeneR keuee@Leceekex kes meceerhe jnves Jeeues Yeepeheeveiej FkeeF& kes heoeefOekeejer SJebueeueJeeveer kes Keeme meleerMe Mecee&kees Yeer Fme egveeJe ceW ueeueJeeveer vesueiee jKee Lee Deewj nj neue ceWueeueJeeveer yeensleer kees peerleekej Dehevesekees mes peg[s esce kees peerleekejmesnje Deheves ceeLes yebOeJeeves ceW meHeuengS Deewj nej kee "erkeje ieew[ kesceeLes Hees[ efoee~ GOej ceeefueveerieew[ kesJeue nbmejepe pewve kes Yejesmesner cegeue kees pewve kes kenves hej

  ogefOeee jesMeveer mes jesMevenesiee DeVehetCee& ceeie&Fboewj~ Deepe DeVehetCee& ceelee cebefoj mes jepesv

  veiej keer Deesj peeves Jeeues ceeie& kes ef[JeeF[j hejueieer mesv^ue ueeFefbie kee ueeskeehe&Ce meceejesnnesiee~ peevekeejer efceueer nw efke Fme ceeie& hej 42ueeKe . keer ueeiele mes 44 KecyeeW hej oesveeW DeesjogefOeee jesMeveer Jeeueer ueeF ueieeves kee keeceefkeee ieee nw~ Jewmes en ceeie& DeYeer Yeer efvecee&CeeOeervenw Deewj ueeske efvecee&Ce efJeYeeie eje lees jepesv veiejjsueJes DeesJej efyepe kee efvecee&Ce keee& Yeer efkeee peejne nw~ Fmekes yeeJepeto Yeer efveiece kee en efJeYeeieeneb mesv^ue ueeFefbie ueieeves kes yeeo Deepe Gmeseeuet kejves keer keJeeeo kejves pee jne nw~

  DeeefKejkeej cenbieer he[erceve-oe heeeaFboewj~ jsve yemesje ceW ceve Deewj oe keer

  heeea kejves Jeeues veiej efveiece kes kece&eeefjeeW hejieepe efiejvee Meg nes ieF& nw~ keue henueer keej&JeeF&kees Gheeege ves Debpeece os efoee nw~peevekeejer efceueer nw efke veiej efveiece kes yeme

  msC[ eYeejer Deewj Gheeege censvefmebn eewneve veskeue mejJes yeme msC[ Jeeues jsve yemesje meseYeejer mJeemLe hee&Jes#eke jepekegceej kees neefoee nw~ jepekegceej keer peien en keece Deefveueefmejefmeee kees meeQhee efoee ieee nw~ eewneve vesyeleeee efke nceejs eje Fme ceeceues keer yeeefjkeer mespeebe keer pee jner nw~ eefo cemj kece&eejer ceeceues ceWoes

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 4

  Fboewj efmevesceekemletj - jepe-3jerieue - yeHeeaDeemLee - yeHeeaceOegefceueve - jepe-3kegmegce peervee nw lees "eske [euemce=efle - keeecele ner keeeceleDeveeshe keeecele ner keeeceleefyeie efme. peervee nw lees "eske [euemelece [eeveemeesj

  [eeveemeesjveeruekeceue - peervee nw lees "eske [eueDeeeveekeme - yeHeea

  peervee nw lees "eske [eueJesueesefmeer - yeHeea

  peervee nw lees "eske [euecebieue efyeie - yeHeea

  peervee nw lees "eske [eueheerJeerDeej - yeHeea

  peervee nw lees "eske [eue

  Fboewj~ hejosMeerhegje hegefueme ves{esueer ueeueieueer hejosMeerhegje mesefJekekeer efhelee erkeceev efveJeemeerueeueieueer mes 20 keJeej osMeerMejeye leLee uemetef[ee hegefueme vesmebpee efhelee jepesv eeoJe efveJeemeerYeieeree nerjeveiej mes 20 keJeejosMeer Mejeye SJeb Kepejevee hegefuemeves mebieerlee heefle jepesMe efveJeemeereceej ceesnuuee mes 2 ueerj keeerMejeye SJeb Oeehet yeeF& heefle osJeerefmebnmes 2 ueerj keeer Mejeye, Fmeerlejn Kepejevee hegefueme ves jesefnleefhelee yeeyetueeue efveJeemeer heVeeueeueeewjene Meebefleveiej mes 55 keJeejosMeer Mejeye Fmeer ekeej YebJejkegDeeb

  hegefueme ves metjpe efhelee efJe

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 5123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  123

  Deye efvejblejMR-9kes neSbies yeeOekeFboewj~ Fboewj efJekeeme eeefOekejCe kes yengcetue

  eespeske hej peneb yeeOeke mLeueeW ves efJejece ueieejKee nw Gme efJejece kees Deye MeerIe ner neeepeeves Jeeuee nw~ met$e yeleeles nQ efke efpeuee eMeemeveeje SceDeej-9 kes yeeOeke mLeueeW kees neves kesceeceues ceW kecej keme ueer ieF& nw~ MeerIe ner Jenebveiej efveiece keer efjcetJnue ieQie eje hegefueme eMeemevekes meeLe yew"kej keee&Jeener keer peeves Jeeueer nw~ peesueesie yeeOeke yeves ngS nbw Gvekes efJemLeeheve keer

  J e J e m L e e Y e e refJekeeme eeefOekejCekeer Ske eespevee ceWe f k e S pe ev e s k e s ceeceues cebs Hewmeuee

  efkeee ieee nw~ met$e yeleeles nQ efke efHeueneue leesefpeuee eMeemeve kes eje meyemes ye[er yeeOee yeveerngF& mebpee ieebOeer veiej Jeeueer yemleer kes ceeceues ceWefe ueer pee jner nw, keeeWefke eneb kes cekeeve Deewjogkeeve SceDeej-9 eespeske kees yeerles keF& Je

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 6

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 7

 • Fboewj, cebieueJeej 18 efmelebyej 2012U U 8heMegDeeW keer 15 epeeefleeeW keer ieCeveeFboewj~ jepe mejkeej Deewj kesv Meeefmele eosMeeW

  mes heMeg heeueve efJeYeeie eje 15 efmelecyej mes 15Deketyej leke heMegOeve ieCevee kejeF& pee jner nw~heMegOeve Deewj heesues^er heef#eeeW keer 15 epeeefleeeW keerieCevee Fme oewjeve keer peeSieer~318 efJeeeLeea ueeYeeefvJeleFboewj~ kesvere meeceeefpeke veee Deewj DeefOekeeefjlee

  ceb$eeuee eje jepeerJe ieebOeer je^ere HesueeseefMehe eespeveeceW Depee Jeie& kes efJeeeefLe&eeW kees efJeeefJeeeueeeW keesDevegmebOeeve Deewj Jew%eeefveke mebmLeeDeeW ceW Sce.efHeue,heerSe[er, meceke#e DevegmebOeeve keee& DeOeeve kesefueS ceOeeosMe kes 318 efJeeeLeea Fme eespevee ceWu