Informacje na temat egzaminu licencjackiego w Instytucie Filozofii ...

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  213

 • Download
  1

Transcript

 • Informacje na temat egzaminu licencjackiego w Instytucie Filozofii UJ. 1. Regulamin studiw Uniwersytetu Jagielloskiego przewiduje zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jako warunek ukoczenia studiw i otrzymania dyplomu. ( 16, ust.1a). Dalej ( 21): Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powoana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w skad ktrej wchodz przewodniczcy i dwaj czonkowie. Egzamin dyplomowy moe mie charakter ustny, a jego szczegow form okrela przewodniczcy komisji. Najwaniejszy wydaje si jednak ust. 2 18, ktry podkrela, e student zobowizany jest zda egzamin dyplomowy najpniej do koca wrzenia w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiw.

  2. Egzaminy dyplomowe odbywa si bd w ostatnich dniach sesji letniej i w kilku dniach po jej zakoczeniu oraz w czasie wrzeniowej sesji poprawkowej. Konkretne terminy zostan podane na pocztku semestru letniego. W szczeglnych przypadkach moliwe jest przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, na przykad przed sesj, o ile student speni ju wszystkie wymagania przewidziane w programie studiw (czyli ma wystarczajc ilo punktw oraz zaliczony kanon, prosz pamita te o praktykach).

  3. Egzaminy ustne odbywa si bd w ramach cieek/blokw tematycznych, czcych pokrewne dyscypliny filozoficzne. Bloki takie maj charakter moduowy, obejmujc trzy przedmioty. Kady student zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera blok tematyczny najbardziej odpowiadajcy jego pasjom i talentom. Rzecz w tym, aby unikn nadmiernej specjalizacji i mnoenia komisji, a jednoczenie uszanowa indywidualne zainteresowania i poszukiwania adeptw filozofii, sprawdzajc przy tym podstawow znajomo problematyki filozoficznej.

  Oto lista blokw tematycznych wraz z konkretnymi przedmiotami, z ktrych wiedz potwierdza bdzie egzamin dyplomowy. Propozycja taka wynika ze sposobu organizacji studiw w naszym Instytucie i w duym stopniu odpowiada ukadowi przedmiotw z Katalogu Kursw Filozoficznych.

  1. Blok I filozofii systematycznej: ontologia, epistemologia, logika. - pytania, terminy 2. Blok II filozofii spoecznej i politycznej: filozofia spoeczna i polityczna, etyka,

  historia filozofii i myli spoecznej. - pytania, terminy 3. Blok III estetyczno-kulturalny: estetyka, filozofia kultury, historia estetyki z

  elementami historii sztuki. - pytania, terminy 4. Blok IV etyczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna, etyka, bioetyka i

  wspczesne problemy moralne. - pytania, terminy 5. Blok V historii filozofii i historii idei: filozofia staroytna i redniowieczna, filozofia

  nowoytna, filozofia wspczesna, (w ramach tego bloku mieci si take filozofia polska jako odrbny przedmiot po deklaracji potwierdzajcej szczeglne zainteresowanie tym dziaem historii filozofii). - pytania, terminy

  6. Blok VI kognitywistyki: nauki kognitywne, logika, ontologia. - pytania, terminy 7. Blok VII Filozofia Wschodu: filozofia Wschodu, etyka, filozofia kultury - pytania,

  terminy

  (bloki VI i VII s odrbnymi specjalnociami nauczanymi w naszym Instytucie co uwzgldnia si odpowiednim wpisem na dyplomie)

  Uwaga!

 • We wszystkich blokach szczegln rol odgrywa historia filozofii jako metafilozofia oraz oglna orientacja w pojciach, nazwiskach, problemach itd. Egzamin zdawany w kadym z proponowanych blokw nie zwalnia ze znajomoci rudymentw dziejw filozofii, jej podstawowych zagadnie i metod. Wynika to z dwch kwestii. Po pierwsze, tytu licencjata to tytu zawodowy, konieczne jest zatem jakie oglne zorientowanie w zagadnieniach filozoficznych, umiejtno ich czenia i wykraczania poza wskie czasami pole wasnych zainteresowa. Po drugie, w naszym Instytucie kadziemy szczeglny nacisk na nauczanie historii filozofii, traktujc j jako podstawow form edukacji filozoficznej. Poniewa jednak, historia filozofii stanowi odrbn i wan dyscyplin filozoficzn, dlatego przewidywany jest take blok tematyczny skierowany do osb szczeglnie zainteresowanych badaniem dziejw filozofii.

  4. Kady blok tematyczny obejmuje ok. 90 pyta (ok. 30 pyta z kadego przedmiotu). Pytania zostan ogoszone na pocztku semestru letniego, aby kady student mia wystarczajc ilo czasu na waciwe przygotowanie si do egzaminu.

  5. Do koca maja studenci III roku studiw pierwszego stopnia powinni zadeklarowa w formie pisemnej (zgoszenie do Sekretariatu), ktry blok tematyczny wybieraj. Na podstawie zgosze zostanie ustalony i ogoszony harmonogram egzaminw w czerwcu i wrzeniu.

  6. Za zdany egzamin licencjacki student otrzymuje dodatkowo 10 pkt ECTS (co oznacza, e za udzia w kursach na ostatnich roku naley zdoby min. 50 pkt). Zgodnie z regulaminem oglny wynik studiw ustalony jest jako suma 7/8 redniej ocen ze wszystkich przedmiotw oraz 1/8 oceny z egzaminu dyplomowego.

  Informacje na temat egzaminu licencjackiego w Instytucie Filozofii UJ.Uwaga!

Recommended

View more >