Informatikai alapism kozep irasbeli javitasi 0801 ? minimálny počet bodov nižší ako je nula. Napr.:…

  • Published on
    10-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint Javtsi-rtkelsi tmutat 0801 </p><p>INFORMATIKAI ALAPISMERETEK </p><p>SZLOVK NYELVEN </p><p>KZPSZINT RSBELI RETTSGI VIZSGA </p><p>JAVTSI-RTKELSI TMUTAT </p><p>OKTATSI S KULTURLIS MINISZTRIUM </p><p> R</p><p>ET</p><p>TS</p><p>G</p><p>I V</p><p>IZS</p><p>GA</p><p> 2</p><p>00</p><p>9. </p><p>m</p><p>jus </p><p>22</p><p>. </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 2 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p> Dleit informcie </p><p> Veobecn poznmky: </p><p>Ke tudent ozna okrem sprvnej odpovede() aj nesprvnu, tak z potu bodov, ktor je mon udeli za dan otzku treba odta poet nesprvnych odpoved. Negatvny poet bodov nie je mon udeli, preto v prpade viacerch chybnch odpoved nie je mon udeli minimlny poet bodov ni ako je nula. Napr.: Ke popri dobrej odpovedi tudent ozna aj jednu chybn odpove, tak je treba mu udeli 0 bodov. V uritch prpadoch sa me sta, e kvli pouvaniu systmu, ktor sa odliuje od veobecnho, tudent neuvedie oakvan odpove, ale jeho odpove a odvodnenie je prijaten. V takomto prpade je treba udeli tak poet bodov, koko je mon v danej otzke. Napr.: V tabukovch procesoroch sa v maarskom nastaven pouva na oddeovanie desatinnch miest iarka a to je oakvan odpove. Ak ale tudenti pouvaj v priebehu svojej prce anglick nastavenie, alebo to nape tudent ako poznmku, tak namiesto iarky bude sprvnou odpoveou bodka poda nastavenia anglickho uvateskho prostredia. Suma bodov za psomn lohy me by iba cel slo. Pokia poet bodov psomnej skky (jej asti) nie je cel slo, tak je treba vykona matematick zaokrhlenie (poet bodov koniacich na p desatn, alebo vyie zaokrhlime smerom nahor, sumy koniace pod piatimi desatinami zaokrhlime smerom nadol). </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 3 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p>I. lohy majce charakter testu, ktor vyaduj jednoduch, krtku odpove Hardvr </p><p>1) b............................................................................................................................ 1 bod 2) N, N, P, N (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod) ................................... 4 body 3) b, d...................................................................................................................... 2 body 4) b............................................................................................................................ 1 bod 5) b............................................................................................................................ 1 bod 6) a, d ...................................................................................................................... 2 body 7) P, N, N, P (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod).................................... 4 body 8) c ............................................................................................................................ 1 bod 9) b............................................................................................................................ 1 bod 10) N, P, P, P (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod) .................................... 4 body </p><p> Softvr </p><p>11) b............................................................................................................................ 1 bod 12) P, P, P, N (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod) .................................... 4 body 13) P,P, P, P (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod) ...................................... 4 body 14) ............................................................................................................................ 4 body </p><p> Softvr operan systm </p><p>Softvr aplikcia </p><p>Hardvr perifria </p><p>Hardvr in </p><p>Solaris X Trackball X Antivrov program X Pen Drive X </p><p> 15) d............................................................................................................................ 1 bod </p><p> Textov editcia, tabukov procesor </p><p>16) d............................................................................................................................ 1 bod 17) P, N (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod)............................................. 2 body 18) d............................................................................................................................ 1 bod 19) (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod) Spolu: 2 body </p><p>=FKERES(0051;$A$1:$C$5;3) ....... Miz ................................................... 1 bod </p><p>=DARAB($A$1:$C$5) .................... 5 .......................................................... 1 bod </p><p> Zklady informatiky </p><p>20) b............................................................................................................................ 1 bod 21) c ............................................................................................................................ 1 bod 22) d............................................................................................................................ 1 bod 23) Pretoe 8 bitov je 28 ks, to znamen, e sa d uvies 256 rozlinch sel. ....... 1 bod 24) (kad sprvna iastkov odpove je 1 bod) Spolu: 2 body </p><p> a. A=5, B=0, C=15 --------&gt; D= ...3 ............................................. 1 bod b. A=10, B=1, C=0 --------&gt; D= ...10 ........................................... 1 bod </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 4 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p>Poznatky z oblasti siet, HTML 25) b.......................................................................................................................... 1 bod 26) d.......................................................................................................................... 1 bod 27) a .......................................................................................................................... 1 bod </p><p> Hodnotenie: Celkov poet bodov, ktor mono udeli za tieto lohy: 50 bodov </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 5 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p>II. Rieenie loh z programovania, respektve narbania s databzami </p><p>1. loha (10 bodov) </p><p>Zakdujte niie uveden algoritmus pouitm jednho z urench programovacch jazykov, ktor s vopred zadan v aktulnom zozname softvru! </p><p>Ako rieenie lohy poadujeme cel, preloiten a fungujci kd, ktor ta dta z klvesnice (standard input) a vypisuje ho na obrazovku (standard output). V prpade pouitia vizulneho rieiteskho prostriedku poadujeme aby bol vyhotoven vo forme aplikcie algoritmu konzoly (be v textovom okne)! Parametre postupu uveden v lohe KI( ) pte na tandardn vstup. Volanie funkcie KI(SOREMELES) m nastavi kurzor na zaiatok nasledujceho riadku. inkom funkcie KI():n m parametre volania KI vypsa na oblas s vekosou n, pokia je vraz krat ako n, tak zvyn as vypln medzerami. Kontantn texty zadvame medzi vodzovky. := je hodnota a = oznauje opertora posudzujceho zhodnos. </p><p> Premenn: I, J premenn globlneho typu programu tabuka nsobenia </p><p>vstup (tabuka nsobenia:) vstup (zaiatok riadku) cyklus I := od 1 do 10 </p><p>cyklus J:= od 1 do 10 vstup (I*J):4 Ak J10 potom vstup (,) Koniec podmienky </p><p>Koniec cyklu vstup (zaiatok riadku) </p><p>Koniec cyklu Koniec programu. a) Sprvne definovanie premennch.................................................................................2 body </p><p>(Chyba -1 bod, minimum 0 bodov.) b) Za sprvne zaatie a dokonenie programu ................................................................2 body </p><p>(sprvny formt a dobr syntax) c) V prpade sprvneho vypsania ....................................................................................2 body </p><p>(Chyba -1 bod, minimum 0 bodov.) d) Cykly a ich vtelenie do seba .........................................................................................2 body g) Jadro vntornho cyklu ...............................................................................................2 body Jedno mon rieenie v jazyku C# : using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace kf1 { class Program </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 6 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p> { static void Main(string[] args) { int i, j; Console.Write("tabuka nsobenia"); Console.WriteLine(); for (i = 1; i </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 7 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p>using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace kf2 { class Program { // Narbanie s relnou chybou (try-catch-finally) // nie je sasou vytenho zadania, // preto rieenia, ktor ju neobsahuj sa daj // pouvaova za plnohodnotn. static void Main(string[] args) { try { // Definovanie premennch string atvaltasIrany; double ertek, atvaltottErtek; // Vypsanie informci Console.WriteLine("----------------------------"); Console.WriteLine("Centimeter Prepoet na inch"); Console.WriteLine("cm -&gt; inch: ci"); Console.WriteLine("inch -&gt; cm: ic"); Console.WriteLine("----------------------------"); Console.WriteLine(""); // Natanie vstupnch dt Console.Write("Uvete typ premeny" + " (ci vagy ic):"); atvaltasIrany = (Console.ReadLine()); Console.Write("\nzadajte hodnotu, ktor m by prepotan:"); ertek = Double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(); // vypotanie a vypsanie vsledku if (atvaltasIrany == "ci") { atvaltottErtek = ertek / 2.54; Console.WriteLine("{0} Centimeter je toko, " + "ako 1 palec", ertek, atvaltottErtek); } else if (atvaltasIrany == "ic") { atvaltottErtek = ertek * 2.54; Console.WriteLine("{0} palec je toko, " + " ako 1 centimeter.", ertek, atvaltottErtek); } else Console.WriteLine("Nezrozumiten prkaz!"); } catch (Exception e) { Console.WriteLine("\nHIBA: {0}", e.Message); } finally { // Koniec programu, akanie na stlaenie klvesy Console.WriteLine(); </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 8 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p> Console.WriteLine("pre ukonenie programu stlate akkovek " + " klvesu!"); Console.ReadKey(); } } } } </p><p> 3. loha (15 bodov) </p><p>Na jednej meteorologickej stanici kad de na poludnie meraj teplotu vzduchu a to poas jednho tda. (Poiaton de tda m by pondelok!) Napte program, ktor nata z klvesnice denne nameran hodnoty teploty a uklad ich do jednho bloku! Po natan m program uri a napsa na obrazovku, kokokrt za dan tde a v ktorch doch boli teploty pod bodom mrazu. (Teploty pod bodom mrazu s tie, ke je hodnota teploty niia ako 0 stupov.). Popri zadanom vstupe m by formt zobrazenia nasledujci: </p><p>Vstup: 3 -2 4 3 -4 2 5 </p><p>Vstup: </p><p> Poas tda bol 2- krt mrz (utorok, piatak). </p><p>Ako rieenie lohy poadujeme cel, preloiten a fungujci kd, ktor ta dta z klvesnice (standard input) a vypisuje ho na obrazovku (standard output). V prpade pouitia vizulneho rieiteskho prostriedku poadujeme aby bol vyhotoven vo forme aplikcie algoritmu konzoly (be v textovom okne)! M by zadan: zdrojov kd programu rieiaceho zadanie! </p><p> a) Sprvne definovanie premennch ............................................................................... 3 body </p><p>Za chybn rieenie mete udeli menej bodov. b) Za sprvne zaatie a dokonenie programu ................................................................ 1 body </p><p>(sprvny formt a dobr syntax) c) Vyplnenie bloku .......................................................................................................... 3 body </p><p>Za chybn rieenie mete udeli menej bodov. d) Urenie dn ke boli mrazy......................................................................................... 3 body </p><p>Za chybn rieenie mete udeli menej bodov </p><p>e) Urenie potu mrazivch dn ...................................................................................... 3 body f) Vypsanie vsledku ..................................................................................................... 2 body Jedno mon rieenie v jazyku C# : using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { // Narbanie s relnou chybou (try-catch-finally) </p></li><li><p>rsbeli vizsga 0801 9 / 10 2009. mjus 22. </p><p>Informatikai alapismeretek szlovk nyelven kzpszint </p><p>Javtsi-rtkelsi tmutat </p><p> // nie je sasou vytenho zadania, // preto rieenia, ktor ju neobsahuj sa daj // pouvaova za plnohodnotn. static void Main(string[] args) { try { // Definovanie premennch const int napSzam = 7; string[] napNev = { "pondelok", "utorok", "streda", "tvrtok" "piatok", "sobota", "nedea" }; double[] napiHomerseklet = new double[napSzam]; int i; int fagyosNapokSzama; // Vypsanie informci Console.WriteLine("----------------------------"); Console.WriteLine("Meteorologick stanica "); Console.WriteLine("Urenie mrazivch dn "); Console.WriteLine("----------------------------\n"); // Natanie vstupnch dt Console.WriteLine("Uvete na juhu nameran " + "teploty!\n"); for (i = 0; i &lt; napSzam; i++) { Console.Write(napNev[i] + ": "); napiHomerseklet[i] = Double.Parse(Console.ReadLine()); } // Vypotanie a vypsanie vsledku fagyosNapokSzama = 0; for (i = 0; i &lt; napSzam; i++) if (napiHomerseklet[i] &lt; 0) fagyosNapokSzama++; Console.Write("\nA 0 krt za tde (", fagyosNapokSzama); for (i = 0; i &lt; napSzam; i++) if (napiHomerseklet[i] &lt; 0) { Console.Write(napNev[i]+","); } if (fagyosNapokSzama == 0) Console.Write("\b"); else Console.Write("\b) ");...</p></li></ul>