Informator o egzaminie maturalnym z matematyki

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Informator o egzaminie maturalnym

  od 2010 roku

  Warszawa 2007

 • Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  we wsppracy z okrgowymi komisjami egzaminacyjnymi

 • 3

  SPIS TRECI

  I. Wstp ................................................................................................. 5

  II. Matura w pytaniach uczniw ................................................................... 7

  III. Struktura i forma egzaminu.................................................................... 9

  IV. Wymagania egzaminacyjne .................................................................. 11

  V. Szczegowy opis standardw egzaminacyjnych ...................................... 17

  VI. Przykadowe arkusze i schematy oceniania ............................................. 31

  VII. Zbir przykadowych zada maturalnych ................................................ 73

 • 5

  I. WSTP

  Oddajemy do rk Pastwa Informator o egzaminie maturalnym z matematyki

  w nadziei, e pomoe w przygotowaniu si do egzaminu maturalnego w roku 2010

  i nastpnych sesjach egzaminacyjnych. Znajd w nim Pastwo tekst Standardw

  wymaga egzaminacyjnych, opis wymaga egzaminacyjnych wraz z przykadowymi

  zadaniami egzaminacyjnymi.

  W maju 2010 r. matematyk bd zdawa wszyscy przystpujcy do matury jako

  przedmiot obowizkowy.

  O zasadach tego egzaminu informowalimy ju w zeszym roku, a w tym

  uzupeniamy informacj o przykadowe arkusze egzaminacyjne dla poziomu

  podstawowego, ktry bdzie obowizywa wszystkich maturzystw. Publikujemy rwnie

  zestaw przykadowych zada, ktry pomoe w przygotowaniach do egzaminu

  maturalnego w 2010 roku.

  Chcemy przekaza Pastwu rzeteln informacj, liczc na wszelkie uwagi

  i komentarze, ktre by moe wska na konieczno pewnych usprawnie

  w przeprowadzaniu tego egzaminu.

  Sugerujemy zatem uwane zapoznanie si z Informatorem. Jest to wane

  zarwno dla Pastwa, jak i dla nas. Pastwo dowiedz si, jak bdzie wyglda egzamin,

  natomiast ewentualne uwagi i komentarze bd przydatne do poprawy jakoci

  i rzetelnoci egzaminu oraz sposobw informowania o nim.

  Pastwa sukces podczas egzaminu, to rwnie nasza satysfakcja. yczymy zatem

  sukcesu!

  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • 7

  II. MATURA W PYTANIACH UCZNIW

  1. Dlaczego zostay zmienione standardy wymaga egzaminacyjnych?

  Ulega zmianie podstawa programowa z matematyki, za standardy wymaga egzaminacyjnych musz by zgodne z obowizujc podstaw.

  2. Jaka jest struktura nowych standardw wymaga?

  Nowe standardy wymaga egzaminacyjnych maj dwie czci. Pierwsza cz opisuje pi podstawowych obszarw umiejtnoci matematycznych. Druga cz podaje list szczegowych umiejtnoci, ktrych opanowanie bdzie sprawdzane na egzaminie maturalnym. Lista ta cile odpowiada hasom z podstawy programowej.

  3. Dlaczego wybrano tak struktur standardw?

  W analizach porwnawczych systemw edukacyjnych w ramach Unii Europejskiej, matematyka stanowi obecnie bardzo wany element jako podstawowy czynnik warunkujcy postp naukowo-techniczny Europy. Nowe ujcie standardw wydobywa na plan pierwszy podstawowe cele ksztacenia uczniw w zakresie matematyki: umiejtno modelowania, mylenia strategicznego i rozumowania. Matematyki uczymy po to, by ucze nauczy si rozumowa, planowa strategi itp., a nie wycznie po to, by umia rozwiza rwnanie kwadratowe lub nierwno. Taki sposb formuowania wymaga jest obecnie powszechnie przyjty w wiecie, zarwno przez systemy egzaminacyjne, jak i przez midzynarodowe badania porwnawcze, np. badania OECD PISA.

  4. Jaki efekt przyniesie ta zmiana dla zdajcych egzamin maturalny?

  W warstwie praktycznej nic si nie zmieni. Zdajcy nadal bdzie musia po prostu jak najlepiej rozwiza pewn liczb zada. Zadania te w wikszoci nie bd odbiega od tych, jakie znamy z dotychczasowych sesji egzaminu maturalnego. Klasyfikacja tych zada w ramach schematu oglnych umiejtnoci nie ma znaczenia dla samego procesu zdawania egzaminu. Jednake ucze, ktry chce sobie zapewni dobry wynik, gwarantujcy przyjcie na renomowan uczelni, powinien liczy si z tym, e sama znajomo podstawowych algorytmw nie gwarantuje sukcesu powinien powici take pewn ilo czasu na zadania, w ktrych bdzie wiczy umiejtno rozumowania.

  5. Jak sprawdzane s prace i ogaszane wyniki matury?

  1. Poszczeglne arkusze egzaminacyjne z kadego przedmiotu s sprawdzane i oceniane przez egzaminatorw zewntrznych, przeszkolonych przez okrgowe komisje egzaminacyjne i wpisanych do ewidencji egzaminatorw. Kady oceniony arkusz jest weryfikowany przez egzaminatora zwanego weryfikatorem.

  2. Wynik egzaminu jest wyraony w procentach. 3. Wynik egzaminu z dodatkowego przedmiotu, nie ma

  wpywu na zdanie egzaminu, ale odnotowuje si go na wiadectwie dojrzaoci.

  4. Komisja okrgowa sporzdza list osb, zawierajc uzyskane przez te osoby wyniki, i przesya j do szkoy wraz ze wiadectwami dojrzaoci.

 • 8

  6. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany?

  Egzamin jest zdany, jeeli zdajcy z kadego z trzech obowizkowych przedmiotw (w przypadku jzykw zarwno w czci ustnej, jak i pisemnej), uzyska minimum 30% punktw moliwych do uzyskania za dany egzamin na zadeklarowanym poziomie. Zdajcy otrzymuje wiadectwo dojrzaoci i jego odpis wydane przez komisj okrgow.

  7. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za niezdany?

  Egzamin uwaa si za niezdany jeeli: a) zdajcy z ktregokolwiek egzaminu obowizkowego,

  w czci ustnej lub pisemnej, otrzyma mniej ni 30% punktw moliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie,

  b) w trakcie egzaminu stwierdzono, e zdajcy pracuje niesamodzielnie i jego egzamin zosta przerwany i uniewaniony,

  c) w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdzi niesamodzielno rozwizywania zada egzaminacyjnych i uniewaniono egzamin.

  8. Czy prace maturalne po sprawdzeniu bd do wgldu dla zdajcego?

  Na wniosek zdajcego komisja okrgowa udostpnia zdajcemu do wgldu sprawdzone arkusze, w miejscu i czasie okrelonym przez dyrektora OKE.

  9. Czy matura zapewni dostanie si na wybrany kierunek studiw?

  Matura nie daje gwarancji automatycznego dostania si na studia. Warunki rekrutacji na dan uczelni ustala senat tej uczelni. Ustawa o szkolnictwie wyszym zastrzega, e uczelnie nie bd organizowa egzaminw wstpnych dublujcych matur. To znaczy, jeeli kandydat na studia zda na maturze egzamin z wymaganego na dany wydzia przedmiotu, to jego wynik z egzaminu maturalnego bdzie brany pod uwag w postpowaniu kwalifikacyjnym.

 • 9

  III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzajcym wiadomoci i umiejtnoci okrelone w Standardach wymaga egzaminacyjnych i polega na rozwizaniu zada zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. 1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowizkowy jest

  zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwizaniu zada egzaminacyjnych sprawdzajcych rozumienie poj i umiejtno ich zastosowania w yciu codziennym oraz zada o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmuj zakres wymaga dla poziomu podstawowego.

  2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwizaniu zada egzaminacyjnych wymagajcych rozwizywania problemw matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmuj zakres wymaga dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia si w stosunku do lat ubiegych.

  Opis arkusza dla poziomu podstawowego Arkusz egzaminacyjny skada si z trzech grup zada: 1. grupa zawiera od 20 do 30 zada zamknitych. Do kadego z tych zada s podane

  cztery odpowiedzi, z ktrych tylko jedna jest poprawna. Kade zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 - 1. Zdajcy udziela odpowiedzi, zaznaczajc je na karcie odpowiedzi.

  2. grupa zawiera od 5 do 10 zada otwartych krtkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.

  3. grupa zawiera od 3 do 5 zada otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6.

  Za rozwizanie wszystkich zada zdajcy moe uzyska maksymalnie 50 punktw. Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych 1. Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzaj i oceniaj egzaminatorzy

  powoani przez dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej. 2. Rozwizania poszczeglnych zada oceniane s na podstawie szczegowych

  kryteriw oceniania, jednolitych w caym kraju. 3. Egzaminatorzy w szczeglnoci zwracaj uwag na:

  poprawno merytoryczn rozwiza, kompletno prezentacji rozwiza zada wykonanie czstkowych oblicze

  i przedstawienie sposobu rozumowania. 4. Ocenianiu podlegaj tylko te fragmenty pracy zdajcego, ktre dotycz polecenia.

  Komentarze, nawet poprawne, nie majce zwizku z poleceniem nie podlegaj ocenianiu.

  5. Gdy do jednego polecenia zdajcy podaje kilka rozwiza (jedno prawidowe, inne bdne), to egzaminator nie przyznaje punktw.

  6. Za cakowicie poprawne rozwizania zada, uwzgldniajce inny tok rozumowania ni podany w schemacie punktowania, przyznaje si maksymaln liczb punktw.

  7. Zapisy w brudnopisie nie s oceniane. 8. Zdajcy zda egzamin maturalny z matematyki, jeeli otrzyma co najmniej

  30% punktw moliwych do uzyskania za rozwizanie zada z arkusza dla poziomu podstawowego.

  9. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisj okrgow jest ostateczny.

 • 11

  IV. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

  Standardy wymaga egzaminacyjnych Zdajcy posiada umiejtnoci w zakresie:

  Zdajcy demonstruje poziom opanowania powyszych umiejtnoci, rozwizujc zadania, w ktrych:

  POZIOM PODSTAWOWY