Informator - Savremena gimnazija

  • Published on
    23-Jul-2016

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preuzmite informator Savremene gimnazije 2015/16. Pred vama je najnoviji informator Savremene gimnazije u kome ete pronai sve vane informacije o koli. Preuzmite informator i saznajte: - Razlike izmeu Kembrid, Kombinovanog i Nacionalnog programa - Detaljan nastavni plan za svaki program - Uslove upisa - Pogodnosti koje kola prua - Razloge zato je SG najbolji izbor ba za vas - Vie o jedinstvenom i kreativnom nastavnom pristupu - Kako tehnologijom i savremenim konceptom do lakeg i zanimljivijeg uenja - ta je Google Classroom Technology - Kako obezbediti prohodnost na sve svetske fakultete - Jo mnogo toga...

Transcript

<ul><li><p>Kombinovani plan i program je ambiciozan i zahtevan, ali je zato dinamian i komplementaran. Uenici koji se opredele za ovaj program dobijaju najbolje elemente srpskog nacionalnog programa opte gimnazije i meunarodnog programa Univerziteta u Kembridu.</p><p>Posle redovnih asova na srpskom, nastava na engleskom se realizuje u popodnevnim satima, dva puta nedeljno po dva asa. Na ovim dodatnim asovima ne ue se nastavne jedinice koje ve postoje u srpskom nastavnom planu i programu, ve samo diferencijalne, tj. nastavne jedinice koje postoje samo u Kembrid programu. Po zavretku Kombinovanog programa uenici stiu dve diplome zvaninu nacionalnu diplomu Republike Srbije, i svetski priznatu AICE diplomu Univerziteta u Kembridu, to im donosi znaajne prednosti prilikom upisa na fakultete. </p><p>PAKETINTERNATIONAL</p><p>PAKETSTANDARD</p><p>PAKETINTERNATIONAL</p><p>PAKETSTANDARD</p><p>PLUS</p><p>KOMBINOVANI PROGRAM Redovno kolovanje</p></li><li><p>OBAVEZNI PREDMETI</p><p>IZBORNI PREDMETI</p><p>Srpski jezik i knjievnostPrvi strani jezikDrugi strani jezikLatinski jezik</p><p>SociologijaPsihologija</p><p>Istorija</p><p>BiologijaMatematikaFizikaHemija</p><p>Likovna kultura</p><p> I II III IV4 4 4 42 2 4 32 2 2 22 2 - -- - - 1- - - 2- 2 - -- - 2 32 2 2 22 2 2 -2 2 2 24 4 4 42 2 3 22 2 2 22 2 1 11 1 - -1 1 - -2 2 2 2</p><p>Verska nastava</p><p> I II III IV 1 1 1 1 1 1 1 1</p><p>NASTAVNI PREDMETIZA KOMBINOVANI PROGRAM</p><p>Engleski jezikGlobalne perspektive i istraivanja IZBORNI KEMBRID PREDMETI (grupa Mathematics and Science)</p><p>MatematikaICT (Informatika)</p><p>IZBORNI KEMBRID PREDMETI (grupa Arts and Humanities)</p><p>Istorija</p><p> I I I I II IV</p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 </p><p> I I I I I I IV</p><p>1 1 1 11 1 1 1</p><p> I I I I I I IV</p><p>1 1 1 11 1 1 1</p><p>OBAVEZNI KEMBRID PREDMETI</p></li><li><p>PAKETINTERNATIONAL</p><p>PAKETSTANDARDMENTOR</p><p>KAKO IZGLEDA VANREDNO KOLOVANJE?Vanredno kolovanje u okviru ovog paketa podrazumeva mentorsku nastavu za Nacionalni i Kembrid program tokom cele kolske godine, kao i dodatne asove sa profesorima u dogovorenim terminima. </p><p>Za svakog uenika, prema njegovim potrebama i obavezama, kreira se poseban plan rada kojim se deniu dinamika, rokovi, zahtevi i ciljevi koje bi trebalo da ostvari u toku kolske godine. Svaki uenik ima i svog linog mentora, koji mu pomae da ispuni obaveze prema dogovorenom planu. </p><p>Uenicima su na raspolaganju platforma za uenje na daljinu, multimedijalni materijali, ueniki veb servis, kao i roditeljski veb servis sa pregledom linog kartona uenika i elektronskog dnevnika. Mogu da komuniciraju i konsultuju se sa profesorima kada god im odgovara, putem eta ili imejla, a postoje i posebni termini za konsultacije ili dopunske asove u dogovoru sa predmetnim profesorom.</p><p>Savremena gimnazija na mnogo naina podrava svoje uenike i njihove roditelje. Jedan od tih naina jeste organizovanje vanredne nastave za sve uenike koji iz nekog razloga nisu u prilici da nastavu pohaaju redovno.</p><p>Zato smo za sve uenike koji se aktivno bave sportom, muzikom, plesom, glumom ili iz drugih razloga ne mogu da prisustvuju redovnoj nastavi, a ele da steknu vredne kompetencije i diplome koje e im omoguiti da podjednako uspeno konkuriu i studiraju i na univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu, osmislili jedinstveni paket vanrednog kolovanja po Kombinovanom programu PAKET STANDARD MENTOR.</p><p>KOMBINOVANI PROGRAM Vanredno kolovanje</p></li><li><p>NACIONALNIPROGRAM</p><p>Nacionalni program je osnovni program kolovanja u Savremenoj gimnaziji i predstavlja najbolji spoj </p><p>tradicionalnog i savremenog. </p><p>nastavnom planu i programu koji vai u Republici Srbiji, ali je </p><p>dobili to savremenije obrazovanje. </p></li><li><p>PAKETBASIC</p><p>PAKETBASICPLUS</p><p>Savremena gimnazija radi prema nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja Republike Srbije za gimnaziju opteg tipa. </p><p>Kako bismo svojim uenicima ponudili to savremenije obrazovanje i kvalitetnije znanje, zadrali smo i unapredili najbolje iz postojeeg sistema obrazovanja, kao to su fundamentalne tradicionalne vrednosti i negovanje maternjeg jezika, dok smo izostavili sve njegove zastarele i esto kritikovane odlike. Obrazovni proces je drugaiji i inovativan, nastavni materijali se neprestano unapreuju, koristimo najnovije tehnologije, a nai profesori se konstantno usavravaju.</p><p>NACIONALNI PROGRAM Redovno kolovanje</p></li><li><p>NASTAVNI PREDMETIZA NACIONALNI PROGRAM OBAVEZNI PREDMETI</p><p>IZBORNI PREDMETI</p><p>Srpski jezik i knjievnostPrvi strani jezikDrugi strani jezikLatinski jezik</p><p>SociologijaPsihologija</p><p>Istorija</p><p>BiologijaMatematikaFizikaHemija</p><p>Likovna kultura</p><p> I II III IV4 4 4 42 2 4 32 2 2 22 2 - -- - - 1- - - 2- 2 - -- - 2 32 2 2 22 2 2 -2 2 2 24 4 4 42 2 3 22 2 2 22 2 1 11 1 - -1 1 - -2 2 2 2</p><p>Verska nastava</p><p> I II III IV 1 1 1 1 1 1 1 1</p></li><li><p>Svim uenicima koji se aktivno bave sportom, muzikom, plesom, glumom ili su iz odreenih razloga spreeni da pohaaju redovnu nastavu, omogueno je da se u Savremenoj gimnaziji koluju vanredno po Nacionalnom programu i tako steknu jednako kvalitetno obrazovanje i zvanine diplome kao i njihovi vrnjaci koji se redovno koluju. </p><p>Za njih je posebno kreiran PAKET BASIC MENTOR. U okviru ovog paketa uenici dobijaju poseban plan rada prilagoen njima, mentorsku, dodatnu i dopunsku nastavu, kao i pristup mnogobrojnim servisima Savremene gimnazije koji e im pomoi u uenju.</p><p>PAKETBASIC</p><p>MENTOR</p><p>NACIONALNI PROGRAM Vanredno kolovanje</p><p>KAKO IZGLEDA VANREDNO KOLOVANJE?</p><p>Pedagozi, profesori i struni tim Savremene gimnazije e, u razgovoru sa uenikom i njegovim roditeljima, osmisliti poseban plan rada po Nacionalnom programu namenjen konkretno njemu i prilagoen njegovim potrebama i obavezama. Takoe, svaki uenik ima svog mentora koji ga vodi i pomae mu da savlada sve obaveze koje pred njega stavlja ovaj plan.</p><p>Takoe, u okviru ovog paketa uenici e imati mentorsku nastavu za Nacionalni program tokom itave kolske godine i dodatne asove sa profesorima u dogovorenim terminima.</p><p>Nemojte da vas zavara epitet vanredno kolovanje, jer se u Savremenoj gimnaziji ui ozbiljno i potuju se rokovi, a vanrednim uenicima obezbeeni su svi uslovi da steknu najkvalitetnije obrazovanje. U tom cilju, na raspolaganju su im platforma za uenje na daljinu, multimedijalni materijali, ueniki veb servis, kao i roditeljski veb servis sa pregledom linog kartona uenika i elektronskog dnevnika. </p></li><li><p>KEMBRID PROGRAMSavremena gimnazija je najsavremenija Kembrid gimnazija u Srbiji i ima poseban </p><p>program kolovanja na engleskom jeziku, jedinstveni Kembrid program. Plan i </p><p>Univerziteta u Kembridu i ispunjava najvie obrazovne standarde.</p></li><li><p>ICE DIPLOMANa kraju II godine Gimnazije i Kembrid IGSCE programa, uenici dobijaju meunarodnu diplomu International Certicate of Education (ICE) Univerziteta u Kembridu i prelaze na vii nivo, takozvani Advanced ili A-level. Da bi zasluili ovu prestinu diplomu neophodno je da sa zadovoljavajuom ocenom poloe svih sedam predmeta koje su pohaali. ICE diploma uenicima omoguava da nastave kolovanje na naprednom Kembrid A-level programu, bilo u Savremenoj gimnaziji, bilo u inostranstvu. </p><p>AICE DIPLOMAPo zavretku naprednog A-levels programa, odnosno nakon IV razreda Savremene gimnazije, uenici mogu da steknu prestine Advanced International Certicate of Education (AICE) diplome. AICE diploma podrazumeva takozvani zlatni standard Kembrid kvalikacija i obuhvata sva znanja koja se stiu tokom ovog programa znanja iz jednog od paketa za koji se uenik opredelio u III i IV godini Gimnazije. </p><p>PAKETINTERNATIONAL</p><p>Osniva Savremene gimnazije, kompanija LINK group, je akreditovana Kembrid meunarodna kola. Zahvaljujui tome i inovativnom pristupu obrazovanju, Kembrid program Savremene gimnazije je najnapredniji obrazovni program na engleskom jeziku koji uenicima donosi savremene kompetence, svetski priznate diplome i visoku prohodnost ka univerzitetima u inostranstvu. </p><p>Kembrid plan i program je strukturiran tako da uenici za 4 godine kolovanja mogu da zavre 2 nivoa: IGCSE i A-levels, i da steknu 2 internacionalne Kembrid diplome: ICE i AICE, koje e im otvoriti put do najuglednijih svetskih univerziteta i kompanija.</p><p>KEMBRID PROGRAM Redovno kolovanje</p></li><li><p>KEMBRID IGCSE PROGRAM I i II razreda</p><p>KEMBRID NAPREDNI A-LEVEL III i IV razreda</p><p>INTERNATIONAL LINGUANapredni engleskiEngleska knjievnostStrani jezikGlobalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL HUMANITIESEngleskiIstorija</p><p>Globalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL MATHSEngleskiNapredna matematikaJedna od nauka/ICTGlobalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL SCIENCEEngleski</p><p>Globalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL BUSINESSEngleskiMatematikaBiznisGlobalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL ICTEngleskiMatematikaICTGlobalne perspektive i istraivanja</p><p>Engleski</p><p>ili panskiMatematiku ili naprednu matematiku</p><p>Jednu od usmerenih nauka: ICT ili biznisGlobalne perspektive</p><p>ele da se bolje spreme za III i IV razred kao i za dalji nastavak kolovanja.</p><p>kolovanje. Zbog toga je Kembrid A-level program paljivo kreiran tako da oni steknu to konkretnija znanja iz te oblasti i </p><p>zavretku Gimnazije.</p></li><li><p>Uenici koji ele da se koluju na engleskom jeziku, kao i da steknu cenjene kvalikacije i priznate meunarodne diplome kako bi mogli da nastave kolovanje u inostranstvu, ali zbog razliitih obaveza ili zdravstvenih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu, mogu vanredno da zavre Kembrid program. </p><p>PAKET INTERNATIONAL MENTOR kreiran je upravo za njih. U okviru ovog programa uenici e stei ne samo sva potrebna znanja i vetine, ve e i usavriti svoje znanje engleskog do nivoa da mogu da studiraju bilo gde u svetu i stanu rame uz rame sa svojim vrnjacima sa engleskog govornog podruja.</p><p>PAKETINTERNATIONAL</p><p>MENTOR</p><p>KEMBRID PROGRAM Vanredno kolovanje</p><p>KAKO IZGLEDA VANREDNO KOLOVANJE?</p><p>Na vanrednom Kembrid programu uenici e stei jednako kvalitetno internacionalno obrazovanje kao i njihovi vrnjaci na redovnoj nastavi, zahvaljujui mentorskoj nastavi na engleskom jeziku, posebno prilagoenoj preferencama svakog uenika, kao i dodatnoj i dopunskoj nastavi koje se organizuju u dogovoru sa predmetnim profesorima.</p><p>U dogovoru sa upravom kole, za svakog vanrednog uenika se osmiljava poseban plan uenja kojim se deniu dinamika, rokovi, zahtevi i ciljevi koje treba da ostvari. Kako bi postigao sve to mu je planom zadato, uenik moe da koristi platformu za uenje na daljinu, multimedijalne materijale i ueniki veb servis.</p><p>Takoe, roditelji imaju stalan uvid u rad i napredovanje svog deteta putem roditeljskog veb servisa sa pregledom linog kartona uenika i elektronskog dnevnika.</p></li><li><p>SPREMNI ZA NASTAVAK KOLOVANJA</p><p>Nastava u okviru Kembrid M-E-S programa odvija se iskljuivo na engleskom jeziku. Uenici pohaaju 3 predmeta po programu prestinog Univerziteta u Kembridu: matematiku, engleski i nauku, gde nauka obuhvata biologiju, hemiju i ziku. </p><p>Na kraju svakog razreda uenici rade test napredovanja iz svakog predmeta, dok po zavretku kolovanja, na kraju VIII razreda, polau zavrni test iz ovih predmeta i dobijaju potvrdu o uspeno zavrenom Kembrid programu.</p><p>Uenici koji zavre ovaj program su potpuno spremni da nastave svoje Kembrid kolovanje u najsavremenijoj Kembrid gimnaziji u Srbiji, u Savremenoj gimnaziji, ili bilo gde u svetu.</p><p>Vano je poeti na vreme!</p><p>PAKETM-E-S</p><p>KEMBRID PROGRAM za uenike VI, VII I VIII razredaPrvi put u Srbiji uenici VI, VII i VIII razreda mogu da zavre jedinstveni Kembrid program ve tokom osnovne kole! Kembrid M-E-S program (Mathematics-English-Science) Savremene gimnazije je posebno kreiran za uenike koji ele da steknu Kembrid diplomu ve u osnovnoj koli i da se to bolje pripreme za upis u srednju kolu, a posebno za Kembrid program Savremene gimnazije.</p><p>Na taj nain e, paralelno sa redovnim kolovanjem u svojoj osnovnoj koli, pohaati i odgovarajui Kembrid program Savremene gimnazije za svoj razred.</p></li><li><p>Svi koji nisu redovni uenici Savremene gimnazije imaju jedinstvenu mogunost da se koluju na engleskom i pohaaju samo predmete koje najvie vole mogu se opredeliti za Kembrid program kao izborni i jedinstveni paket kolovanja Advantage.</p><p>KOMBINACIJA PO MERI UENIKAUenik moe da izabere samo predmete koji mu najbolje idu i koji su mu potrebni za polaganje prijemnog ispita za fakultet koji eli da upie. Moe da napravi svoju kombinaciju i izabere koliko god predmeta eli. Na primer, ukoliko ide u medicinsku kolu, a eli da studira medicinu na nekom od fakulteta u inostranstvu, moe da slua predavanja samo iz biologije ili hemije na engleskom. </p><p>Pri tom, svi asovi su na engleskom jeziku, koji e uenici tako potpuno usavriti. Na taj nain im se otvaraju vrata za upis medicinskog, ekonomskog, lolokog ili nekog drugog fakulteta bilo gde u svetu.</p><p>KAKO IZGLEDA KOLOVANJE?Sve je vrlo jednostavno: uenik nastavlja da pohaa srednju kolu koju je upisao, a paralelno s njom, u slobodno vreme i vikendima, pohaa i meunarodni Kembrid program Savremene gimnazije. Ui kada njemu odgovara i sve vreme ima pomo i podrku linog mentora, profesora Savremene gimnazije.</p><p>Za uenike koji ele da pohaaju ovaj program, ali ne znaju dovoljno dobro engleski jezik, organizujemo pripremnu nastavu, koja im pomae da se pripreme i uspeno prate nastavu na Kembrid programu. </p><p>PAKETADVANTAGE</p><p>KEMBRID PROGRAM za uenike drugih srednjih kola</p></li><li><p>Engleski jezikGlobalne perspektive i istraivanja IZBORNI KEMBRID PREDMETI (grupa Mathematics and Science)</p><p>MatematikaICT (Informatika)</p><p>IZBORNI KEMBRID PREDMETI (grupa Arts and Humanities)</p><p>IstorijaGeograja</p><p> I I I I II IV</p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 </p><p> I I I I I I IV</p><p>1 1 1 11 1 1 1</p><p> I I I I I I IV</p><p>1 1 1 12 2 3 2</p><p>OBAVEZNI KEMBRID PREDMETI</p><p>PLAN I PROGRAM</p><p>Uenici na Kembrid programu e, pored obaveznih, moi da izaberu i po jedan od izbornih predmeta. Oni koji se budu odluili i za dobijanje Kembrid diplome potrebno je da sakupe 7 ili vie bodova kombinacijom AS- i A-level predmeta, pri emu su dva predmeta obavezna: Engleski jezik i Globalne perspektive i istraivanja, dok se od izbornih bira po jedan iz svake grupe - Mathematics and Science i Arts and Humanities.</p><p>ONLAJN POMO U UENJU</p><p>Predavanja se odravaju u veernjim satima ili tokom vikenda, kako bi se rasteretile obaveze u redovnoj koli. Broj asova je smanjen, ali zato uenici moraju da prate zadatke postavljene na onlajn platformi i rade samostalno kod kue.</p><p>PRIPREMA ZA FAKULTETE U INOSTRANSTVU</p><p>Kembrid meunarodni program priznat je svuda u svetu zahvaljujui visokim zahtevima i funkcionalnom znanju koje uenici dobijaju tokom kolovanja. </p><p>Svaku teorijsku nastavnu jedinicu prati i praktini deo nastave, pa uenici tako dobijaju zaokruen uvid u temu koju obrauju. Zbog toga su uenici koji zavre ovaj Kembrid program potpuno spremni da konkuriu i nastave kolovanje na vodeim univerzitetima.</p><p>Po zavretku ovog programa uenici mogu da polau Kembrid ispit iz predmeta koje su odabrali i za to dobijaju zvaninu Kembrid potvrdu o postignutim rezultatima, koja predstavlja odlinu ulaznicu za bilo koji fakultet u zemlji ili inostranstvu.</p></li><li><p>0102-0203040506070809101112131415-15161718Informator WEB1920212223-2324-2425-252627-2728</p><p>Button 1: Button 2: Button 3: Button 4: Button 11: Button 6: Button 7: Button 8: Button 9: Button 10: </p></li></ul>