INKUBATOR Regulamin Projektu 6.2

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    4.282

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego REGULAMIN PROJEKTU Przedsibiorc moesz by take Ty 1 Postanowienia oglne 1. Regulamin okrela zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji i warunki udzielania wsparcia w ramach projektu: Przedsibiorca moesz by take Ty, ktry jest realizowany przez Fundacj Inkubator w ramach dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2. Projekt jest realizowany od 01/12/2008 r. do 31/08/2010 r. 2 Sownik poj 1. Uyte w niniejszym Regulaminie pojcia oznaczaj: 1) Projekt - projekt pt.:Przedsibiorc moesz by take Ty, realizowany przez Fundacj Inkubator w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Dziaanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia. 2) Realizator projektu - Fundacja Inkubator (FI). 3) Uczestnik projektu osoba fizyczna zakwalifikowana do projektu, zamierzajca rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, otrzymujca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. 4) Biuro Projektu biuro realizatora projektu, mieszczce si w siedzibie Fundacji Inkubator, w odzi przy ul. Piotrkowskiej 114. 5) Dziaalno gospodarcza zarobkowa dziaalno wytwrcza, budowlana, handlowa, usugowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze z, a take dziaalno zawodowa, wykonywana w sposb zorganizowany i cigy (Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej). 6) WUP Wojewdzki Urzd Pracy 7) Jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie dziaalnoci gospodarczej- wsparcie kapitaowe, uatwiajce sfinansowanie pierwszych 1 </li> <li> 2. wydatkw inwestycyjnych umoliwiajcych funkcjonowanie nowopowstaego przedsibiorstwa. 8) Komisja Rekrutacyjna (KR) - zesp powoany przez Fundacj Inkubator odpowiedzialny za przeprowadzenie rozmw kwalifikacyjnych z kandydatami w ramach procesu rekrutacji. 9) Komisja Oceny Wnioskw (KOW) zesp powoany przez Fundacj Inkubator oceniajcy skadane przez BO wnioski o dofinansowanie. 10) Strona www projektu strona internetowa, na ktrej zamieszczane bd wszystkie informacje i dokumenty dotyczce projektu (www.inkubator.org.pl). 11) Wsparcie pomostowe udzielane Beneficjentowi Pomocy wsparcie finansowe wypacane comiesicznie. 12) Wydatki kwalifikowane koszty kwalifikujce si do finansowania ze rodkw dotacji, w ramach ktrych powyszy projekt jest realizowany. 13) Zasada de minimis - okrelona w rozporzdzeniu 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Zgodnie z t zasad, pomoc nie moe by udzielana podmiotowi, ktry w biecym roku kalendarzowym oraz w dwch poprzedzajcych go latach kalendarzowych otrzyma pomoc de minimis z rnych rde i w rnych formach, ktrej warto brutto cznie z pomoc, o ktr si ubiega, przekracza rwnowarto w zotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzcego dziaalno w sektorze transportu rwnowarto w zotych kwoty 100 000 euro, obliczonych wedug kursu NBP obowizujcego w dniu udzielania pomocy. 14) Zesp zarzdzajacy projektem zesp realizujcy projekt, powoany przez Fundacj Inkubator. 15) Strona internetowa Beneficjenta www.inkubator.org.pl 3 Formy wsparcia 1. Projekt, o ktrym mowa w 1 ust.1 obejmuje nastpujce formy wsparcia: 1) Wsparcie szkoleniowo-doradcze skadajce si z dwch komponentw: 2 </li> <li> 3. - komponentu szkoleniowego, zwanego blokiem szkoleniowym - komponentu doradczego, w tym doradztwo specjalistyczne 2) Wsparcie finansowe: - podstawowe wsparcie pomostowe - jednorazowa dotacja inwestycyjna - przeduone wsparcie pomostowe 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane bdzie w siedzibie Beneficjenta. 4 Uczestnicy Projektu Beneficjenci Ostateczni W Projekcie mog uczestniczy osoby fizyczne zamierzajce rozpocz prowadzenie dziaalnoci gosp.(z wyczeniem osb, ktre posiaday zarejestrowan dziaalno gosp. w okresie 1 roku przed przystpieniem do projektu), zameldowane w m. odzi lub na terenie powiatu dzkiego Wschodniego. W projekcie wemie udzia 35 BO, z czego: -40% (14 osb)-osoby w wieku 50-64 lata -20% (7 osb)-osoby do 25 roku ycia -40% (14osb)-inne. Priorytetowo traktowane bd rwnie osoby, ktre mona zakwalifikowa do jednej z nastpujcych grup: -osoby zamieszkujce w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkacy miast do 25tys. mieszkacw zamierzajce podj zatrudnienie w obszarach niezwizanych z produkcj rolinn i/lub zwierzc -kobiety powracajce oraz wchodzce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwizanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci -osoby pozostajce bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesicy w cigu ostatnich dwch lat. W Projekcie nie mog uczestniczy osoby, ktre: -nie speniaj warunkw okrelonych rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 6 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. nr 90, poz. 557) -posiaday zarejestrowan dziaalno gospodarcz w okresie 1 roku przed przystpieniem do projektu (tj. przed podpisaniem Deklaracji udziau w projekcie). 3 </li> <li> 4. Dopuszcza si danie od uczestnika zawiadczenia wydanego przez organ waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania uczestnika. -byy karane za przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, -s zatrudnione w Fundacji Inkubator, -ubiegaj si o przyznanie rodkw publicznych na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej w innym podmiocie lub instytucji (np. Urzdzie Pracy), Warunki, o ktrych mowa powyej, kandydujcy do uczestnictwa w projekcie potwierdzaj skadajc Beneficjentowi odpowiednie owiadczenia pod grob odpowiedzialnoci karnej. Wzory owiadcze stanowi m.in. zaczniki do Dokumentacji konkursowej. 5 1. Procedura rekrutacji Procedura rekrutacji obejmuje nastpujce etapy: 1) Zgoszenie udziau w projekcie 2) Weryfikacja formularzy (ocena formalna), 3) Rozmowy kwalifikacyjne (ocena pozaformalna), 4) Testy psychometryczne (ocena pozaformalna), 5) Zatwierdzenie listy uczestnikw projektu. Ad 1) Zgoszenie udziau w Projekcie - zoenie w Biurze Projektu wypenionego i podpisanego oryginalnego Formularza kwalifikacyjnego (zacznik nr 1). Wzr Formularza dostpny bdzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektodawcy od dn.02.01.2009 r.. Formularz musi zosta zoony w miejscu i w terminie okrelonym w ogoszeniu. Dokumenty, ktre wpyn po terminie nie bd rozpatrywane. Formularze, ktre wpyn do Beneficjenta bd rejestrowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego. Zoenie Formularza zostanie potwierdzone poprzez pisemne powiadczenie jego zoenia. Przyjmowane bd tylko Formularze kompletnie wypenione i podpisane. 4 </li> <li> 5. Ad 2) Weryfikacja formularzy (ocena formalna) wyznaczeni przez Menadera pracownicy dokonuj kwalifikacji do drugiego etapu rekrutacji na podstawie oceny zgodnoci danych zawartych w Formularzach kwalifikacyjnych uwzgldniajc kryteria okrelone w 4 (spenia/nie spenia) W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Zesp sporzdzi protok oraz list osb zakwalifikowanych do nastpnego etapu procesu rekrutacyjnego. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta oraz zostanie wywieszona w Biurze Projektu. Wraz z podaniem ww. listy podany zostanie termin i miejsce przeprowadzenia rozmw kwalifikacyjnych. Ad 3) Rozmowy kwalifikacyjne bd miay miejsce w Biurze Projektu. Rekrutacj prowadzi bdzie Komisja Rekrutacyjna w 3-osobowym skadzie powoana przez Prezesa FI i Menadera Projektu. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w zaczeniu (zacznik nr 2). Za przeprowadzenie rozmw odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna (KR). W KR udzia bierze rwnie psycholog. O dokadnym terminie rozmw, zainteresowane osoby zostan powiadomione telefonicznie, wykorzystujc numer kontaktowy wskazany w czci I Formularza kwalifikacyjnego. Ponadto informacja o terminie rozmw dla poszczeglnych osb znajdzie si na stronie internetowej projektu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany bdzie gwnie pomys oraz predyspozycje osobiste w zwizku z planowanym rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej. Potencjalny Beneficjent Ostateczny zostanie rwnie zbadany pod ktem okrelenia potrzeb szkoleniowych. Oceniane kryteria wraz z punktacj s nastpujce: wiek (osoby midzy 50 a 64 rokiem ycia 5 pkt, osoby do 25 roku ycia - 3 pkt), status (preferowani dugotrwale bezrobotni, kobiety, ktre wypady z rynku pracy z powodu przerwy zwizanej z wychowaniem dzieci oraz osoby z terenw wiejskich - 1 pkt), pomys na biznes (realno/trwao przedsiwzicia - od 1 do 10 pkt), wyksztacenie (zwizek z profilem podejmowanej dziaalnoci od 1 do 10 pkt), dowiadczenie zawodowe (zwizek z profilem podejmowanej dziaalnoci od 1 do 10 pkt), 5 </li> <li> 6. dodatkowe kwalifikacje np. certyfikaty, uprawnienia, ukoczone szkolenia (zwizek z profilem podejmowanej dziaalnoci od 1 do 10 pkt), dodatkowe umiejtnoci np.obsugi komputera (przydatno/zwizek z profilem podejmowanej dziaalnoci - od 1 do 10 pkt), posiadane zasoby, ktre zostan przeznaczone na potrzeby podejmowanej dziaalnoci np. lokal, komputer, samochd (od 1 do 10 pkt), Kady czonek komisji bdzie dysponowa odrbn, dla poszczeglnych osb biorcych udzia w rekrutacji, kart oceny. Po zakoczeniu rozmw kwalifikacyjnych powstanie jedna dla kadej osoby karta, w ktrej liczba punktw za poszczeglne kryteria bdzie redni trzech ocen. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat moe uzyska maksymalnie 78 punktw. Po rozmowach kwalifikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa, z ktrej osoby zajmujce poz. 1 80 zakwalifikowane zostan do ostatniego etapu tj. Testu psychometrycznego. Ad 4) Testy psychometryczne Celem testu bdzie ocena pod ktem predyspozycji przydatnych w przedsibiorczoci. (testy psychometryczne oraz ocena psychologa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej - od 1 do 10 pkt), Za przeprowadzenie testw i opracowanie wynikw odpowiedzialny jest zatrudniony w ramach Projektu psycholog. Ad 5) Po opracowaniu wynikw testw i dodaniu wynikajcej z nich punktacji powstanie ostateczna lista rankingowa z ktrej osoby zajmujce poz. 1-25 wpisane zostan na list podstawow, a z poz. 26- 35 na list rezerwow. Obydwie listy po ich zatwierdzeniu przez przewodniczcego komisji wraz z protokem zostan przedoone do zatwierdzenia przez Prezesa Zarzdu FI. 2. Podpisanie deklaracji udziau w projekcie Osoby, zarwno z listy podstawowej jak rwnie rezerowej podpisuj Deklaracj udziau w projekcie (zacznik nr 3). Dzie podpisania powyszej deklaracji traktowany jest jako dzie przystapienia do projektu, tj. jako rozpoczcie udziau uczestnika w projekcie. 6 </li> <li> 7. 6 1. Blok szkoleniowo-doradczy Blok szkoleniowo-doradczy jest pierwszym etapem realizacji projektu. Udzia w nim jest obowizkowy dla wszystkich jego uczestnikw i niezbdny w celu pozyskania wsparcia finansowego. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie zawarta Umowa o wiadczenie usug szkoleniowo-doradczych, ktrej wzr stanowi zacznik nr 4. Dotyczy osb z listy podstawowej i rezerwowej. Uczestnictwo w bloku bdzie udokumentowane w postaci: materiaw szkoleniowych, list obecnoci ze szkolenia, zawiadcze o ukoczeniu szkolenia, formularzy realizacji usug doradczych, kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na zakoczenie bloku oraz przygotowanymi przez uczestnikw projektu w trakcie jego realizacji biznes planami (wzr biznesplanu - zacznik nr 5). Szczegowy opis bloku, w tym: zaoenia programowe, zakres merytoryczny, metodologi nauczania, wykaz doradcw i wykadowcw, wymiar godzinowy, liczebno grup, zawiera zacznik nr 6 Opis bloku szkoleniowo-doradczego. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane zostanie 35 Uczestnikom Projektu na zasadach okrelonych we wzorze Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo- doradczego (zacznik nr 4). Udzia w zajciach Beneficjent Ostateczny potwierdza wasnorcznym podpisem na licie obecnoci i przekazaniem wypenionej ankiety oceniajcej szkolenie. Dopuszcza si moliwo uzyskania zwolnienia z obowizku uczestniczenia w zajciach obligatoryjnych, speniajc jeden z poniszych warunkw: 1) zaliczenie wczeniej przebytego kursu o takim samym, lub bardzo zblionym zakresie tematycznym, w terminie nie wczeniejszym ni 12 miesicy od dnia rozpoczcia moduu szkoleniowego, i udokumentowanie uzyskania zaliczenia certyfikatem, lub innym 7 </li> <li> 8. dokumentem, z ktrego wynika bdzie dodatkowo termin odbycia kursu oraz jego zakres tematyczny. 2) udokumentowanie dowiadczenia zawodowego zwizanego bezporednio z zakresem tematycznym moduu szkoleniowego. W wyniku uzyskania zwolnienia, Uczestnik projektu uzyskuje zaliczenie moduu, a liczb godzin szkoleniowych przeznaczonych na modu uznaje si za przebyt. Warunkiem ukoczenia bloku szkoleniowego jest: 1)Obecno w co najmniej 24 godzin szkoleniowych 2)Zaliczenie testu koczcego blok szkoleniowy. Kady uczestnik speniajcy warunki okrelone powyej otrzyma certyfikat/zawiadczenie ukoczenia szkolenia. Nie uzyskanie certyfikatu spowoduje skrelenie z listy uczestnikw. Projekt przewiduje udzia doradcw biznesowych (indywidualnych). Kady z...</li></ul>