Insights | KPMG | PL

  • Published on
    02-Feb-2017

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Wydatki </p><p>sylwestrowe </p><p>Polakw 2011 </p><p>27.12.2011 r. </p><p>Andrzej Bernatek </p><p>Partner </p><p>KPMG </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 1 </p><p>Spis treci </p><p>1. Najwaniejsze wnioski </p><p>2. Ile Polacy wydadz na obchodzenie </p><p>Sylwestra 2011? </p><p>3. Jak Polacy spdz Sylwestra 2011? </p><p>4. Sylwester 2011 vs. Sylwester 2010 </p><p>5. Metodyka badania </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 2 </p><p>Najwaniejsze wnioski </p><p>1. Polacy wydadz na Sylwestra w 2011 roku prawie 7,9 mld </p><p>z, z czego najwicej (42%) zostanie przeznaczone na </p><p>ywno oraz napoje bezalkoholowe (ponad 3,3 mld z). </p><p>2. rednie wydatki gospodarstwa domowego na Sylwestra </p><p>wynios prawie 550 z. Przecitny dorosy Polak wyda nieco </p><p>ponad 250 z: blisko 110 z na ywno i napoje </p><p>bezalkoholowe oraz prawie 30 z na alkohol . </p><p>3. Najwiksze rednie wydatki na gospodarstwo domowe </p><p>odnotowano w miastach do 50 tys. (635 z). Dla porwnania w </p><p>najwikszych aglomeracjach miejskich (powyej 500 tys.) </p><p>rednia wynosi 587 z. </p><p>4. Analizujc rednie wydatki, najzamoniejsze gospodarstwa </p><p>domowe wydadz na Sylwestra rednio nieco ponad 1,3 tys. </p><p>z. Natomiast gospodarstwa domowe o dochodach netto do 1 </p><p>tys. z wydadz rednio 294 z. </p><p>5. Im wysze rednie dochody netto na gospodarstwo </p><p>domowe, tym wysze rednie wydatki sylwestrowe. Na uwag </p><p>zasuguje fakt, e najbiedniejsze gospodarstwa domowe </p><p>mog wyda na Sylwestra nawet 30% swoich miesicznych </p><p>dochodw netto, podczas gdy najbogatsze poniej 15%. </p><p>6.Prawie 60% Polakw spdzi Sylwestra w domu w gronie </p><p>najbliszych. Mimo to wydadz oni na Sylwestra ponad 3,5 </p><p>mld z (gwnie na ywno i napoje bezalkoholowe oraz </p><p>alkohol). 13% bdzie witowao na prywatnych imprezach z </p><p>rodzin i przyjacimi. 9% Polakw wybierze si na </p><p>zorganizowan imprez lub bal sylwestrowy w hotelu lub </p><p>lokalu. </p><p>7. Osoby najmodsze (do 24 roku ycia) najczciej (51%) </p><p>decyduj si na spdzenie Sylwestra poza domem. </p><p>8. Prawie 40% Polakw planuje wyda na Sylwestra w 2011 </p><p>roku mniej wicej tyle samo, ile wydao w ubiegym roku. </p><p>Natomiast 32% planuje redukcj wydatkw, a 24% ich </p><p>zwikszenie. </p><p>9. Biorc pod uwag struktur odpowiedzi (rednia waona), </p><p>wydatki na Sylwestra 2011 mog zmniejszy si w </p><p>porwnaniu z ubiegym rokiem o 2%. Ze wzgldu na fakt, e </p><p>9% Polakw podejmie decyzj w ostatniej chwili, mona </p><p>przyj, e wydatki pozostan na zblionym poziomie do </p><p>ubiegego roku. </p></li><li><p>Wydatki </p><p>sylwestrowe </p><p>Polakw 2011 </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 4 </p><p>Polacy wydadz na Sylwestra w 2011 roku prawie 7,9 mld zotych. </p><p>czna </p><p>warto </p><p>wydatkw </p><p>(w mln z) </p><p>rednie </p><p>wydatki na </p><p>gospodarstwo </p><p>domowe (w z) </p><p>rednie wydatki </p><p>na osob doros </p><p>(w z) </p><p>ywno i napoje </p><p>bezalkoholowe 3 302 228 107 </p><p>Alkohol 877 61 28 </p><p>Wejcie na imprez, </p><p>bal 814 56 26 </p><p>Ubrania, obuwie 550 38 18 </p><p>Wycieczka </p><p>zagraniczna 483 33 16 </p><p>Usugi (fryzjer, </p><p>kosmetyczka) 446 31 14 </p><p>Fajerwerki 416 29 13 </p><p>Wycieczka w kraju 387 27 12 </p><p>Biuteria, akcesoria 90 6 3 </p><p>Pozostae 530 37 17 </p><p>cznie 7 894 545 255 </p><p> Polacy wydadz na obchodzenie Sylwestra w 2011 roku prawie 7,9 mld z, z czego najwicej (42%) zostanie przeznaczone </p><p>na ywno oraz napoje bezalkoholowe (ponad 3,3 mld z), alkohol (11% - blisko 0,9 mld z) oraz wstp na zorganizowan </p><p>imprez lub bal (10% - ponad 0,8 mld z). </p><p> Przecitny dorosy Polak wyda na obchodzenie Sylwestra nieco ponad 250 z: blisko 110 z na ywno i napoje </p><p>bezalkoholowe, prawie 30 z na alkohol oraz ponad 25 z na wstp na zorganizowan imprez lub bal. Warto rwnie zauway, </p><p>e przecitny dorosy Polak wyda 13 z na fajerwerki. rednie wydatki gospodarstwa domowego wynios prawie 550 z. </p><p>42% </p><p>11% 10% </p><p>7% </p><p>7% </p><p>6% </p><p>6% 5% </p><p>5% </p><p>1% </p><p>Struktura wydatkw sylwestrowych </p><p>ywno i napoje bezalkoholowe Alkohol </p><p>Wejcie na imprez, bal Ubrania, obuwie </p><p>Pozostae Wycieczka zagraniczna </p><p>Usugi (fryzjer, kosmetyczka) Fajerwerki </p><p>Wycieczka w kraju Biuteria, akcesoria </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 5 </p><p>Najwysze rednie wydatki sylwestrowe ponios gospodarstwa </p><p>domowe z miast do 50 tys. </p><p>2 684 2 210 </p><p>1 184 710 </p><p>1 105 </p><p>34% 28% 15% </p><p>9% 14% </p><p>0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% </p><p>0 </p><p>500 </p><p>1 000 </p><p>1 500 </p><p>2 000 </p><p>2 500 </p><p>3 000 </p><p>czne wydatki sylwestrowe Polakw wedug miejsca zamieszkania (w mln z) </p><p>czne wydatki udzia danej grupy w strukturze wydatkw </p><p> cznie mieszkacy wsi wydadz na obchodzenie </p><p>Sylwestra ponad 2,5 mld z (34% wszystkich wydatkw). </p><p>Gdyby jednak wzi pod uwag redni wydatkw na </p><p>gospodarstwo domowe, wwczas jest ona nisza od </p><p>redniej krajowej o prawie 50 z i wynosi 501 z. </p><p> Najwiksze rednie wydatki na gospodarstwo </p><p>domowe ponosz mieszkacy miast do 50 tys. (635 z). </p><p>Dla osb z mniejszych miast Sylwester moe by jedn z </p><p>najwaniejszych imprez w roku, natomiast dla osb z </p><p>wikszych aglomeracji jest to tylko jedna z wielu imprez. </p><p>W mniejszych miastach rzadziej take s organizowane </p><p>oglnodostpne plenerowe imprezy. </p><p> W najwikszych miastach (powyej 500 tys.) czne </p><p>wydatki sylwestrowe przekrocz 1,1 mld z, co stanowi </p><p>jedynie 14% cznych wydatkw Polakw. rednia dla tej </p><p>grupy osb jest wysza od redniej krajowej o ponad 40 </p><p>z i wynosi 587 z. Mieszkacy najwikszych aglomeracji </p><p>maj jednak zdecydowanie wicej moliwoci </p><p>uczestniczenia w otwartych imprezach, w czasie ktrych </p><p>ponosi si mniejsze wydatki. </p><p>501 </p><p>635 </p><p>480 548 587 </p><p>0 100 200 300 400 500 600 700 </p><p>rednie wydatki sylwestrowe na gospodarstwo domowe wedug miejsca </p><p>zamieszkania (w z) </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 6 </p><p>Najbogatsi Polacy wydadz na Sylwestra 2011 rednio na </p><p>gospodarstwo domowe ponad 1,3 tys. z. </p><p> Najwicej na obchodzenie Sylwestra wydadz </p><p>Polacy, ktrych miesiczne dochody netto na </p><p>gospodarstwo domowe ksztatuj si w przedziale od 1 </p><p>tys. do 5 tys. z, co odpowiada cznie za prawie 2/3 </p><p>wszystkich sylwestrowych wydatkw Polakw. </p><p> Wydatki sylwestrowe osb najzamoniejszych </p><p>(rednie miesiczne dochody netto na gospodarstwo </p><p>domowe powyej 7,5 tys. z) wynios cznie prawie 1 </p><p>mld z. </p><p> Analizujc rednie wydatki na gospodarstwo </p><p>domowe, najzamoniejsi Polacy wydadz na Sylwestra </p><p>rednio nieco ponad 1,3 tys. z na gospodarstwo </p><p>domowe. </p><p> Im wysze rednie dochody netto na gospodarstwo </p><p>domowe, tym wysze rednie wydatki sylwestrowe. </p><p>Naley jednak zauway, e w ujciu relatywnym </p><p>najbiedniejsze gospodarstwa domowe mog wyda na </p><p>Sylwestra nawet 30% swoich miesicznych dochodw </p><p>netto. W przypadku najbogatszych ten odsetek spada </p><p>poniej 15%. </p><p>* Analiza nie uwzgldnia odpowiedzi respondentw, ktrzy odmwili podania </p><p>poziomu dochodw na gospodarstwo domowe. </p><p>553 </p><p>2 447 2 447 </p><p>710 947 </p><p>7% 31% 31% </p><p>9% 12% </p><p>-10% </p><p>10% </p><p>30% </p><p>50% </p><p>70% </p><p>0 500 </p><p>1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 </p><p>czne wydatki sylwestrowe Polakw wedug dochodw miesicznych netto na </p><p>gospodarstwo domowe (w mln z)* </p><p>czne wydatki udzia danej grupy w strukturze wydatkw </p><p>294 433 </p><p>582 </p><p>817 </p><p>1 303 </p><p>0 200 400 600 800 </p><p>1 000 1 200 1 400 </p><p>rednie wydatki sylwestrowe na gospodarstwo domowe wedug </p><p>miesicznych dochodw netto na gospodarstwo domowe (w z)* </p></li><li><p>Sposoby </p><p>obchodzenia </p><p>Sylwestra 2011 </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 8 </p><p>Najwiksza grupa Polakw (prawie 60%) spdzi Sylwestra w domu w </p><p>gronie najbliszych. </p><p>59% </p><p>13% </p><p>9% </p><p>4% </p><p>2% </p><p>1% 1% </p><p>9% 2% </p><p>Sposoby obchodzenia Sylwestra 2011 </p><p>W domu, w gronie najbliszych </p><p>Na imprezie prywatnej ze znajomymi / przyjacimi / rodzin Na balu / zorganizowanej zabawie sylwestrowej w lokalu / hotelu W pracy </p><p>Na wycieczce w kraju </p><p>Na wycieczce za granic </p><p>Na oglnodostpnej, zorganizowanej imprezie plenerowej W kinie, teatrze, operze (0,2%) </p><p>Jeszcze si zastanawiam / dokonam wyboru w ostatniej chwili Nie zamierzam witowa Sylwestra w aden sposb </p><p> 9% Polakw decyzj odnonie obchodzenia Sylwestra </p><p>podejmie w ostatniej chwili. Tak samo liczna grupa osb </p><p>bdzie bawia si na zorganizowanych imprezach w </p><p>lokalach bd hotelach. </p><p> Tylko 2% nie zamierza witowa Sylwestra w aden </p><p>sposb. </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 9 </p><p>Polacy, ktrzy spdz Sylwestra na balu lub zorganizowanej zabawie </p><p>sylwestrowej w hotelu / lokalu wydadz cznie prawie 1,3 mld z. </p><p>3 533 </p><p>891 </p><p>1 274 </p><p>122 </p><p>498 </p><p>499 </p><p>45 </p><p>43 </p><p>883 </p><p>105 </p><p>0 1 000 2 000 3 000 4 000 </p><p>W domu, w gronie najbliszych </p><p>Na imprezie prywatnej ze znajomymi / przyjacimi / rodzin </p><p>Na balu / zorganizowanej zabawie sylwestrowej w lokalu / hotelu </p><p>W pracy </p><p>Na wycieczce w kraju </p><p>Na wycieczce za granic </p><p>Na oglnodostpnej, zorganizowanej imprezie plenerowej </p><p>W kinie, teatrze, operze </p><p>Jeszcze si zastanawiam / dokonam wyboru w ostatniej chwili </p><p>Nie zamierzam witowa Sylwestra w aden sposb </p><p>Sposb obchodzenia Sylwestra a wielko wydatkw (w mln z)* </p><p> Cho tylko prawie co dziesity Polak planuje wzi </p><p>udzia w zorganizowanym balu bd zabawie </p><p>sylwestrowej w hotelu / restauracji / lokalu, cznie </p><p>wydadz oni na tegorocznego Sylwestra prawie 1,3 mld </p><p>z, czyli tylko 3 razy mniej ni 60% spoeczestwa </p><p>obchodzcego wieczr Sylwestrowy w domu, w gronie </p><p>najbliszych. </p><p> Osoby, ktre jeszcze nie wybray ostatecznie </p><p>sposobu obchodzenia Sylwestra bd dokonaj wyboru </p><p>w ostatniej chwili zamierzaj przeznaczy na </p><p>witowanie cznie blisko 900 milionw z. To obrazuje </p><p>potencja rynku, ktry w ostatnich dniach 2011 roku </p><p>powinny wykorzysta zainteresowane podmioty </p><p>gospodarcze. </p><p> * W analizach uwzgldniono wydatki na gospodarstwo domowe, a sposb </p><p>obchodzenia Sylwestra dotyczy badanego respondenta. </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 10 </p><p>Osoby modsze oraz o wikszych dochodach zdecydowanie czciej </p><p>decyduj si na obchodzenie Sylwestra poza domem. </p><p>24% </p><p>52% </p><p>53% </p><p>62% </p><p>71% </p><p>79% </p><p>35% </p><p>20% </p><p>12% </p><p>8% </p><p>9% </p><p>4% </p><p>16% </p><p>8% </p><p>12% </p><p>12% </p><p>5% </p><p>4% </p><p>0% 20% 40% 60% 80% 100% </p><p>18-24 lat </p><p>25-34 lat </p><p>35-44 lat </p><p>45-54 lat </p><p>55-64 lat </p><p>65 lat i wicej </p><p>Sposb obchodzenia Sylwestra wedug wieku </p><p>W domu, w gronie najbliszych </p><p>Na imprezie prywatnej ze znajomymi / przyjacimi / rodzin </p><p>Na balu / zorganizowanej zabawie sylwestrowej w lokalu / hotelu </p><p>W pracy </p><p>Na wycieczce w kraju </p><p>Na wycieczce za granic </p><p>Na oglnodostpnej, zorganizowanej imprezie plenerowej </p><p>W kinie, teatrze, operze </p><p>Jeszcze si zastanawiam / dokonam wyboru w ostatniej chwili </p><p>Nie zamierzam witowa Sylwestra w aden sposb </p><p>72% </p><p>67% </p><p>53% </p><p>45% </p><p>34% </p><p>5% </p><p>11% </p><p>15% </p><p>18% </p><p>28% </p><p>5% </p><p>7% </p><p>14% </p><p>9% </p><p>13% </p><p>0% 20% 40% 60% 80% 100% </p><p>Do 1 000 z </p><p>1 000 2 500 z </p><p>2 501 5 000 z </p><p>5 001 7 500 z </p><p>Powyej 7 500 z </p><p>Sposb obchodzenia Sylwestra wedug dochodw miesicznych netto na </p><p>gospodarstwo domowe </p><p> Osoby najmodsze (18-24) najczciej decyduj si na </p><p>obchodzenie Sylwestra poza domem. Wrd emerytw jedynie </p><p>nieco ponad 10% decyduje si na imprez poza domem. </p><p> Osoby mode s te w najwikszym stopniu jeszcze </p><p>niezdecydowane, a decyzj na temat sposobu spdzenia </p><p>Sylwestra podejm w ostatniej chwili. </p><p> Na bal lub zorganizowan zabaw sylwestrow w lokalu </p><p>bd hotelu najczciej decyduj si osoby o dochodach na </p><p>gospodarstwo domowe od 2,5 do 5 tys. (14%) oraz te o </p><p>najwyszych dochodach (powyej 7,5 tys. z 13%). </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 11 </p><p>Miejsce zamieszkania nie ma wikszego wpywu na sposb </p><p>obchodzenia Sylwestra. </p><p> Miejsce zamieszkania nie ma wikszego wpywu na </p><p>sposb spdzania Sylwestra. Osoby mieszkajce na wsi </p><p>odpowiaday podobnie jak te mieszkajce w miastach (wyjtkiem </p><p>jest jedynie nieco czstsze witowanie w domu w gronie </p><p>najbliszych). </p><p> Osoby z wyksztaceniem podstawowym s w </p><p>najwikszym stopniu niezdecydowane w kwestii spdzenia </p><p>Sylwestra 2011. Decyzj podejm one w ostatniej chwili. </p><p> Osoby z wyszym wyksztaceniem czciej ni pozostali </p><p>decyduj si na obchodzenie Sylwestra poza domem. </p><p>61% </p><p>58% </p><p>60% </p><p>60% </p><p>50% </p><p>8% </p><p>17% </p><p>14% </p><p>14% </p><p>17% </p><p>10% </p><p>9% </p><p>9% </p><p>8% </p><p>12% </p><p>0% 20% 40% 60% 80% 100% </p><p>Wie </p><p>Miasto do 50 tys. </p><p>Miasto 50-200 tys. </p><p>Miasto 201-500 tys. </p><p>Miasto powyej 500 tys. </p><p>Sposb obchodzenia Sylwestra wedug miejsca zamieszkania </p><p>W domu, w gronie najbliszych </p><p>Na imprezie prywatnej ze znajomymi / przyjacimi / rodzin </p><p>Na balu / zorganizowanej zabawie sylwestrowej w lokalu / hotelu </p><p>W pracy </p><p>Na wycieczce w kraju </p><p>Na wycieczce za granic </p><p>Na oglnodostpnej, zorganizowanej imprezie plenerowej </p><p>W kinie, teatrze, operze </p><p>Jeszcze si zastanawiam / dokonam wyboru w ostatniej chwili </p><p>Nie zamierzam witowa Sylwestra w aden sposb </p><p>74% </p><p>66% </p><p>57% </p><p>52% </p><p>6% </p><p>11% </p><p>13% </p><p>20% </p><p>4% </p><p>8% </p><p>11% </p><p>10% </p><p>0% 20% 40% 60% 80% 100% </p><p>Podstawowe </p><p>Zawodowe </p><p>rednie </p><p>Wysze </p><p>Sposb obchodzenia Sylwestra wedug wyksztacenia </p></li><li><p>Sylwester 2011 vs. </p><p>Sylwester 2010 </p></li><li><p> 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich </p><p>stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 13 </p><p>Wydatki na Sylwestra 2011 utrzymaj si na zblionym poziomie jak na </p><p>Sylwestra w 2010 roku. </p><p>39% </p><p>32% </p><p>24% </p><p>5% </p><p>Ile zamierza Pan / Pani wyda na Sylwestra w porwnaniu z ubiegym rokiem? </p><p>Tyle samo Mniej Wicej Nie wiem, trudno powiedzie </p><p> Prawie 40% Polakw planuje wyda na </p><p>Sylwestra mniej wicej tyle samo, ile wydao w </p><p>ubiegym roku. </p><p> Z kolei prawie 1/3 Polakw przewiduje </p><p>ograniczy wydatki sylwestrowe. Przyczynami </p><p>mog by niepewno dotyczca przyszej sytuacji </p><p>gospodarczej i oszczdnoci na przyszo. </p><p> Z drugiej strony praktycznie co czwarty </p><p>Polak przewiduje, e jego wydatki zwiksz si w </p><p>porwnaniu z Sylwestrem 2010. Co ciekawe, </p><p>stosunkowo czsto pojawiay si odpowiedzi o </p><p>znaczcym (ponad 100-procentowym) zwikszeniu </p><p>wydatkw. </p><p> Biorc pod uwag s...</p></li></ul>

Recommended

View more >