Inspectierapport BSO Bekkers 2015

  • Published on
    08-Feb-2017

  • View
    176

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Inspectierapport BSO Mgr. Bekkers (BSO) Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam</p><p> Registratienummer: 145230491</p><p>Toezichthouder: GGD AmsterdamIn opdracht van: Gemeente AmsterdamDatum inspectie: 15-10-2015Type onderzoek: Jaarlijks onderzoekStatus: definitiefDatum vaststellen inspectierapport: 11-11-2015</p><p>BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 1/13</p></li><li><p>Inhoudsopgave</p><p>Het onderzoek</p><p>Observaties en bevindingen</p><p> Pedagogisch klimaat</p><p> Personeel en groepen</p><p> Veiligheid en gezondheid</p><p> Accommodatie en inrichting</p><p> Ouderrecht</p><p>Inspectie-items</p><p>Gegevens voorziening</p><p>Gegevens toezicht</p><p>BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 2/13</p></li><li><p>Het onderzoek</p><p>OnderzoeksopzetOp donderdag 15 oktober 2015 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang enkwaliteitseisen peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij BSO Mgr. Bekkers. </p><p>De locatie is in exploitatie vanaf 17 augustus 2015. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd op alle domeinenomdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld. Het onderzoek omhelst een observatie van depedagogische praktijk, gesprekken met de leidinggevende en de beroepskracht en een beoordeling van enkeledocumenten.</p><p>BeschouwingDe locatie - BSO Mgr. Bekkers BSO Mgr. Bekkers is een nieuwe buitenschoolse opvang van Combiwel, gevestigd in de basisschool Mgr. Bekkers.De bso is in exploitatie sinds de start van het schooljaar 2015-2016. De buitenschoolse opvang zal in eersteinstantie op alle schooldagen geopend zijn van 14.15 tot 15.45 uur met uitzondering van de woensdagmiddag.Tijdens de schoolvakanties is deze buitenschoolse opvang gesloten. </p><p>De buitenschoolse opvang maakt gebruik van drie naast elkaar gelegen ruimtes. De ouderkamer is de ruimte waarvolgens het pedagogisch beleidsplan de kinderen verwelkomd worden en een (lichte) maaltijd nuttigen. Vervolgenskunnen de kinderen ook spelen in de ruimte van de voorschool van Combiwel en in een ruim speellokaal van debasisschool. In de praktijk verblijven de kinderen in de regel in de ruimte van de voorschool. </p><p>Op deze buitenschoolse opvang is n vaste beroepskracht werkzaam. De beroepskrachten van de voorschool inhetzelfde gebouw zijn tot 17.00 uur aanwezig als achterwacht. De leidinggevende van de buitenschoolse opvangis tevens de leidinggevende van de voorschool Mgr. Bekkers. </p><p>De organisatie - Combiwel BSO Mgr. Bekkers is een locatie van Combiwel. Combiwel is een grote welzijnsorganisatie met onder anderepeuterspeelzalen, activiteitencentra, centra voor opvoedingsondersteuning, tiener- en jongerencentra en huizenvan de buurt in Amsterdam. De dagelijkse leiding is in handen van de leidinggevenden die meerdere locaties onderhun hoede hebben. Daarnaast zijn er ondersteunende stafafdelingen. Er is een externe vertrouwenspersoonaangesteld bij Combiwel en er is een klachtencordinator bij Combiwel. Deze klachtencordinator is tevens debeleidsmedewerker van de organisatie.</p><p>Advies aan college van B&amp;WEr zijn geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om dit rapport ter kennisname inontvangst te nemen.</p><p>BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 3/13</p></li><li><p>Observaties en bevindingen</p><p>Pedagogisch klimaat</p><p>Pedagogisch beleidsplanHet pedagogisch werkplan voor buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers voldoet aan alle eisen die in de Wetkinderopvang gesteld zijn. </p><p>Het pedagogisch werkplan is opgesteld voorafgaand aan de opening van deze buitenschoolse-opvanglocatie. Ditbetekent dat het plan nog niet is opgesteld in samenspraak met de pedagogisch medewerkers en eenoudercommissie. De leidinggevende verklaart dat gedurende dit schooljaar het beleidsplan verder zal wordengeconcretiseerd en aangepast zal worden op basis van advies en opgedane ervaringen. </p><p>In het werkplan staan de volgende onderwerpen in duidelijke en observeerbare termen beschreven: de wijzewaarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd; de mogelijkheden voor kinderen om tot deontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties te komen en de wijze waarop de overdracht vannormen en waarden aan kinderen plaatsvindt. De vier pedagogische doelen zijn afzonderlijk benoemd in hetpedagogisch werkplan en worden vervolgens ook nog uitgewerkt in de beschrijving van de vestiging, in debeschrijving van de geboden verzorging, de beschrijving van het activiteitenaanbod, de werkwijze van debuitenschoolse opvang, het wennen op de groep en de beschrijving van de sfeer op de groep. </p><p>In het werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven, de werkwijze, de maximale omvang ende leeftijdsopbouw van de buitenschoolse-opvanggroep en bij welke (spel)activiteiten kinderen de groep verlaten. </p><p>In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er tijdens de huidige opstartperiode gewerkt wordt met npedagogisch medewerker op de BSO. Te allen tijde is er echter nog een medewerker van de Bredeschool Mgr.Bekkers aanwezig (de leerkrachten en de beroepskrachten van de voorschool). Deze beroepskrachten en demedewerkers van de basisschool zijn de achterwacht voor de buitenschoolse opvang. In het pedagogisch beleid isin duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden wordenondersteund door andere volwassenen.</p><p>Pedagogische praktijkDe beroepskracht is bekend met het pedagogisch werkplan en geeft hier uitvoering aan. Op de locatie wordtemotionele veiligheid geboden aan de kinderen, wordt de ontwikkeling van de persoonlijke en socialecompetenties van de kinderen gestimuleerd en vindt er overdracht plaats van normen en waarden. Dit blijkt uit devolgende observatie. </p><p>Op de dag van het inspectiebezoek worden er twee kinderen opgevangen op de BSO. Een derde kind gaat naschooltijd gelijk naar een naschoolse activiteit in de school en zal na afloop van deze activiteit aansluiten bij deoverige twee kinderen op de BSO. </p><p>De kinderen gaan na de schooldag buiten spelen. Dit is afwijkend van het pedagogisch werkplan waarin staat datna de schooltijd de kinderen eerst wat gaan drinken en eten. Er is voor deze afwijkende volgorde gekozen omdatde kinderen na een dag school behoefte hebben aan buiten spelen en niet willen zitten om te eten. De kinderenspelen ongeveer een half uur buiten, er wordt gevoetbald en met een bal worden er kastanjes uit de grotekastanjeboom geschoten. Er heerst een gezellige sfeer en de beroepskracht stelt zich op als speelmaatje van dekinderen en speelt met hen mee. Dat neemt niet weg dat ze ook de begeleider is voor de kinderen. Wanneer ereen klein conflict dreigt tussen de twee kinderen, luistert de beroepskracht naar beide, geeft op een heldere,nuchtere wijze de grenzen aan en zorgt ervoor dat het spel voortgezet wordt. Hieruit blijkt dat de beroepskrachtaandacht heeft voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. </p><p>Na het buiten spelen gaan de kinderen binnen aan tafel. Er worden crackers gegeten en er wordt limonadegedronken. Er heerst een gezellige en huiselijke sfeer en er worden gesprekjes gevoerd. De kinderen voelen zichduidelijk op hun gemak. Er worden grapjes gemaakt en een kind vertelt over het nieuwe huis waar zij gaat wonenwaardoor zij moet verhuizen en de bso gaat verlaten. Zij vertelt dat ze dit echt jammer vindt. De beroepskrachtgeeft haar een knuffel, beaamt dat dit zeker jammer is, maar benadrukt vooral dat het vast ook heel leuk is. Deberoepskracht erkent de emoties van de kinderen, benoemt deze en handelt hierop adequaat en positief. Dit iseen voorbeeld van het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen.</p><p>Gebruikte bronnen:- Pedagogisch werkplan BSO Mgr. Bekkers (versie juni 2015) - Website: www.combiwelvoorkinderen.nl (bezocht op 20 oktober 2015) - Gesprek met de leidinggevende en de beroepskracht - Observaties en inspectiebezoek</p><p>BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 4/13</p></li><li><p>Personeel en groepen</p><p>Verklaring omtrent het gedragDe vaste beroepskracht en de leidinggevende die werkzaam is bij BSO Mgr. Bekkers beschikken over een geldigeverklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment nietouder is dan twee maanden.</p><p>Passende beroepskwalificatieDe vaste beroepskracht die werkzaam zijn bij deze buitenschoolse opvang beschikt over een passendeberoepskwalificatie op HBO-niveau zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.</p><p>Opvang in groepenDe buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers heeft n basisgroep. Deze basisgroep kan uit maximaal twintig kinderenin de leeftijd van vier tot twaalf jaar bestaan. In de praktijk zijn er echter maximaal drie kinderen per daggeplaatst. </p><p>De buitenschoolse opvang is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.15 tot 15.45uur. De BSO is gesloten tijdens de schoolvakanties. De openingstijden kunnen op termijn worden aangepast indienblijkt dat hier voldoende behoefte aan is bij de ouders.</p><p>Beroepskracht-kind-ratioOp de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen datwordt opgevangen. Er worden namelijk in de groep twee (en volgens planning drie kinderen) opgevangen doorn beroepskracht. </p><p>Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van september en oktober 2015 en de bijbehorendewerkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoendeberoepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. </p><p>Er is n vaste beroepskracht op de BSO. De achterwacht wordt gevormd door de beroepskrachten vanvoorschool Mgr. Bekkers en het overige onderwijzend personeel van de basisschool. De beroepskracht van deBSO is nooit alleen aanwezig in de school omdat er altijd beroepskrachten van de voorschool aanwezig zijntijdens de openstellingsuren van de BSO.</p><p>Gebruik van de voorgeschreven voertaalGedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten de Nederlandse taal gesproken.</p><p>Gebruikte bronnen:- Pedagogisch werkplan BSO Mgr. Bekkers (versie juni 2015) - Gesprek met de leidinggevende - Gesprek met de beroepskracht - Kindplanning september en oktober 2015 - Rooster beroepskracht - Verklaring omtrent het gedrag - Diploma van de medewerker</p><p>BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 5/13</p></li><li><p>Veiligheid en gezondheid</p><p>Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheidDe risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn op 26 mei 2015 uitgevoerd. De risico-inventarisaties zijnuitgevoerd met gebruikmaking van de digitale risicomonitor. De leidinggevende heeft deze samen met deprojectleider uitgevoerd. Het is beleid van Combiwel om jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico's die zichkunnen voordoen op de vestiging te inventariseren en het beleid hierop aan te passen. De risico-inventarisatieveiligheid beschrijft de veiligheidsrisico's op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, val-ongevallen,verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. De risico-inventarisatie gezondheid omvat de risico'sop de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. </p><p>De genventariseerde veiligheids- en gezondheidsrisico's worden door adequate maatregelen gereduceerd.Bovendien zijn de maatregelen voldoende concreet om de veiligheid en gezondheid van de kinderen tewaarborgen. Er is samenhang in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid isvastgelegd in interne protocollen en werkafspraken. Daarnaast is er een actielijst met eenmalige acties opgesteld.Het is een aandachtspunt dat een aantal risico's wel is ingeschat, terwijl deze in de praktijk niet zullen voorkomenop de buitenschoolse opvang. Een voorbeeld hiervan is het scenario 'kind komt door het aanraken van een vuileluier in contact met ontlasting/urine'; gezien de leeftijd van de op te vangen kinderen is het niet te verwachten datdit risico voorkomt op de buitenschoolse opvang. </p><p>De beroepskracht verklaart dat de risico-inventarisaties en het veiligheids- en gezondheidsbeleid besproken zijnmet de leidinggevende. Zij is goed bekend met de afspraken en handelt hiernaar. Er is maandelijks overleg met deleidinggevende en daarin wordt ook het veiligheids- en gezondheidsbeleid besproken. De leidinggevende geeft aandat op basis van de werkervaringen die opgedaan worden dit jaar, de risico-inventarisatie wordt aangepast en delocatiespecifieke afspraken verder worden uitgewerkt (indien nodig). Er is een kwaliteitsmap aangelegd met daarinde meest actuele protocollen en werkinstructies. Deze map staat ter beschikking van de medewerkers zodat zijkennis kunnen nemen van het geldige veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie.</p><p>Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingEr wordt bij buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers gebruikgemaakt van de Meldcode huiselijk geweld enkindermishandeling versie september 2013 met aanvulling van september 2015. De beroepskracht zal middelseen studiedag op de hoogte gebracht worden van de meldcode. De meldcode is reeds tijdens een werkoverlegbesproken.</p><p>Gebruikte bronnen:- Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 26 mei 2015) - Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 26 mei 2015) - E-mailbericht van de leidinggevende (d.d. 30 juni 2015) - Huisregels voor de leidsters van VVE &amp; BSO Mgr. Bekkers - Aanvulling huisregels BSO Mgr. Bekkers - Kwaliteitsmap BSO Mgr. Bekkers - Protocol veiligheid en gezondheid - Gesprek met de leidinggevende - Gesprek met de beroepskracht - Inspectieonderzoek</p><p>BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 6/13</p></li><li><p>Accommodatie en inrichting</p><p>BinnenspeelruimteBuitenschoolse opvang Mgr. Bekkers beschikt over drie ruimtes. De basisgroepsruimte wordt tevens gebruikt alsouderkamer en is door middel van verrijdbare kasten/roomdividers in omvang aan te passen. Deouderkamer/groepsruimte heeft een maximale oppervlakte van 76 m en is beperkt tot een ruimte van ongeveer50 m. Door het kleine aantal (jonge) kinderen die de bso bezoekt en het gewijzigde dagritme waarbij dekinderen eerst buiten spelen en daarna pas wat gaan eten, is besloten deze ruimte nog niet te gebruiken maar deopvang te laten plaatsvinden in de groepsruimte voorschool Mgr. Bekkers. Deze ruimte heeft een oppervlakte van66 m. Ten slotte kunnen de kinderen gebruikmaken van het speellokaal. Deze ruimte heeft een oppervlakte van84 m. In totaal is er 226 m beschikbaar voor de kinderen en dit is ruim voldoende voor de opvang van de in deaanvraag genoemde twintig kinderen. </p><p>De voorschoolruimte is volledig ingericht en geschikt voor de kinderen die momenteel de BSO bezoeken. Wanneerook oudere kinderen de BSO gaan bezoeken dan dient de oorspronkelijke groepsruimte/ouderkamer geschiktgemaakt te worden voor de opvang van oudere kinderen.</p><p>BuitenspeelruimteBuitenschoolse opvang Mgr. Bekkers heeft de beschikking over twee buitenruimtes. De eerste toegankelijke enaangrenzende buitenruimte heeft zichtbaar voldoende oppervlakte voor de opvang van twintig kinderen. Dezebuitenruimte is afgeschermd en volledig omheind en is bestemd voor de jongste kinderen van de buitenschoolseopvang. Daarnaast is er een groot openbaar schoolplein beschikbaar voor de kinderen. De kinderen met eenzelfstandigheidsverklaring mogen hier spelen. De...</p></li></ul>

Recommended

View more >