Installatie- en Bedrijfsinstructie - Busch Vacuum ?· Installatie- en Bedrijfsinstructie Blaaspompen…

  • Published on
    04-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Installatie- enBedrijfsinstructie</p><p>Blaaspompen</p><p>Samos SB 0050 - 1400 D0/D2ATEX-Versie</p><p>Busch Produktions GmbHSchauinslandstr. 179689 Maulburg</p><p>Duitsland</p><p>0870145239 / 091221 / Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing / Wijzigingen voorbehouden</p></li><li><p>IndexVoorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Productomschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3</p><p>Gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Werkingsprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Koeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Aan/uit Schakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4</p><p>Veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Geluidsemissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4</p><p>Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Transport in Verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Transport zonder Verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4</p><p>Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Opslag voor Korte Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Conservering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5</p><p>Installatie en Inbedrijfname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Installatievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5</p><p>Montagepositie en -ruimte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Zuigaansluiting /Gasinlaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Gasuitlaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Drukaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Elektrische aansluiting / Besturing . . . . . . . . . . . . . . . 6</p><p>Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Elektrisch aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Aansluiten van Leidingen/Pijpen . . . . . . . . . . . . . . . . 7Opnemen van Bedrijfsparameters . . . . . . . . . . . . . . . 7</p><p>Opmerkingen bij Bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7</p><p>Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Onderhoudsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8</p><p>Maandelijks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Iedere 6 maanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Jaarlijks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Iedere 2 jaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8</p><p>Revisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Uitbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9</p><p>Tijdelijke Uitbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Heringebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ontmanteling en Afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9</p><p>Reserveonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Storingzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10EG-Verklaring van Overeenstemming . . . . . . . . . . . . . . . 12Busch All over the World in Industry . . . . . . . . . . . . . . 13</p><p>SB 0050 - 1400 D0/D2 ATEX-Versie Voorwoord</p><p>0870145239 / 091221 pagina 2</p><p>VoorwoordGefeliciteerd met de aanschaf van een Busch blaaspomp. Met veelaandacht voor de eisen van de gebruiker, innovatieve en constanteontwikkelingen levert Busch moderne vacum- en drukoplossingenwereldwijd.</p><p>Deze bedrijfsinstructie bevat informatie over</p><p> productomschrijving, veiligheid, transport, opslag, installatie en inbedrijfname, onderhoud, revisie, oplossen van storingen en reserve onderdelenvan de blaaspomp.</p><p>De ATEX-aandrijfmotor is onderhevig aan een aparte bedrijfsinstructie.</p><p>Deze instructies beschrijven, de hantering van de blaaspomp, ditomvat, de wijze van transporteren, opslag en conservering, de installa-tie, de ingebruikstelling, de voorwaarden voor een goede werking, hetonderhoud, het oplossen van storingen en de revisie van deblaaspomp.</p><p>Voor hantering van de blaaspomp is het noodzakelijk deze bedrijfsin-structie te lezen en op te volgen. Indien er onduidelijkheden zijn,neem dan contact op met uw Busch vertegenwoordiger!</p><p>Houd deze bedrijfsinstructie en, indien van toepassing, andere be-drijfsinstructies binnen bereik op de bedrijfslocatie.</p><p>Technische gegevensATEX categorisering, toelaatbare verschildrukken, motoraansluitwaar-den en toerentallen zijn op de typeplaat van de blaaspomp te lezen.Verdere technische gegevens, leverbare bouwgrootten, varianten enaccessoires zijn in het aktuele verkoopprogramma te vinden. Wendt uzich voor verdere vragen tot de bevoegde Busch vertegenwoordiger.</p></li><li><p>ProductomschrijvingGebruikDe blaaspomp kan gebruikt worden voor het</p><p> aanzuigen comprimerenvan</p><p> droge, niet agressieve en niet giftige gasmensels en/of stof/lucht-mengsels overeenkomstig de markeringen op de typeplaat van deblaaspomp (uitleg zie onder)</p><p>Het verpompen van media met een lagere of hogere dichtheid danlucht leidt tot een hogere thermische en mechanische belasting van deblaaspomp en is alleen toegestaan na overleg met Busch.</p><p>In overeenstemming met de richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) is deblaaspomp geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingenvolgens de gegevens op de typeplaat van de blaaspomp en de gege-vens op de typeplaat van de aandrijfmotor.</p><p>De klassificatie van de blaaspomp dient daarom als volgt te worden ge-lezen (de interpretatie van machinecategorin en zones zijn slechts terinformatie; de geldende wetten, richtlijnen en normen zijn daadwerke-lijk bindend; voor temperatuurklassen en explosiegroepen zie E. Bran-des, W. Mller Sicherheitstechnische Kenngren, Band 1: BrennbareFlssigkeiten und Gase, ISBN 3-89701-745-8 (of gelijkwaardigebron)):</p><p>Wanneer de klassificaties met betrekking tot het verpompte gas/luchtof stof/lucht mengsel enerzijds en de ongeving van de blaaspomp an-derzijds verschillen, wordt op de typeplaat van de blaaspomp eerst deklassificatie met betrekking tot het verpompte gas/lucht of stof/luchtmengsel vermeld en daarachter, na de schuine streep, de klassificatiemet betrekking tot de omgeving (voorbeeld 3/2).</p><p>II 3/2G c T3Groep II, voor niet-mijnbouw toepassingen,in het te verpompen gas bij normaal bedrijf zelden of gedurende zeerkorte tijd explosiegevaarlijke atmosfeer bestaande uit een mengsel vanlucht en brandbare gassen (machinecategorie 3, voor zone 2),in de omgeving bij normaal bedrijf regelmatig explosiegevaarlijke at-mosfeer bestaand uit een mengsel van lucht en brandbare gassen,dampen of nevels (machinecategorie 2, voor zone 1),wijze van bescherming constructieve beveiliging,voor gassen uit temperatuurklasse T3 in het te verpompen gas en in deomgeving.Niet voor explosiegevaarlijke stof/lucht atmosferen.</p><p>II 3/2D c T 125CGroep II, voor niet-mijnbouw toepassingen,in het te verpompen gas bij normaal bedrijf zelden of gedurende zeerkorte tijd explosiegevaarlijke atmosfeer in de vorm van een wolkbrandbare stof in lucht (machinecategorie 3, voor zone 22),in de omgeving bij normaal bedrijf regelmatig explosiegevaarlijke at-mosfeer in de vorm van een wolk brandbare stof in lucht (machineca-tegorie 2, voor zone 21),wijze van bescherming constructieve beveiliging,maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur voor het stof/lucht</p><p>mengsel in het te verpompen gas en in de omgeving groter of gelijkaan 125 C (volgens EN 50281-2-1 resp. IEC 61241-2-1).Niet voor explosiegevaarlijke gasatmosferen.</p><p>II 3G T3Groep II, voor niet-mijnbouw toepassingen,in het te verpompen gas en in de omgeving bij normaal bedrijf zeldenof gedurende zeer korte tijd explosiegevaarlijke atmosfeer bestaandeuit een mengsel van lucht en brandbare gassen (in de omgeving ookdampen of nevels) (machinecategorie 3, voor zone 2),voor gassen uit temperatuurklasse T3 in het te verpompen gas en in deomgeving.Niet voor explosiegevaarlijke stof/lucht atmosferen.</p><p>II 3D T 125CGroep II, voor niet-mijnbouw toepassingen,in het te verpompen gas en in de omgeving bij normaal bedrijf zeldenof gedurende zeer korte tijd explosiegevaarlijke atmosfeer in de vormvan een wolk brandbare stof in lucht (machinecategorie 3, voorzone 22),maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur voor het stof/luchtmengsel in het te verpompen gas en in de omgeving groter of gelijkaan 125 C (volgens EN 50281-2-1 resp. IEC 61241-2-1).Niet voor explosiegevaarlijke gasatmosferen.</p><p>Het gas dient vrij te zijn van dampen die zouden condenseren bij de inde blaaspomp heersende temperatuur en druk.</p><p>De nominale waarde (=referentie waarde voor vermogensgegevens)voor de temperatuur van het procesgas is 15 C. De maximaal toelaat-bare temperatuur van het aangezogen gas is 40 C.</p><p>De nominale waarde voor de omgevingstemperatuur is 25 C. De mini-maal toelaatbare omgevingstemperatuur is -30 C. De maximaal toe-laatbare omgevingstemperatuur is 40 C.</p><p>Bindende gegevens met betrekking ot de toegestane verschildruk die-nen van de typeplaat te worden afgelezen (waarde met negatief teken(-) voor vacumbedrijf, waarde zonder teken voor drukbedrijf). Degegevens zijn geldig voor omgeveingstemperaturen tot 25 C en op-stelhoogten tot 1000 m boven zeeniveau. Hogere omgevingstempera-turen verkleinen de toelaatbare verschildruk tot 10 procent bij 40 C. Ingeval van plaatsing hoger dan 1000 m boven zeeniveau, dient de toe-gestane verschildruk met Busch te worden overeengekomen.</p><p>De blaaspomp is bedoeld voor continu bedrijf. Veelvuldig aan- en uit-schakelen verhoogt de temperatuur van de wikkelingen. In dit gevaldienen de toegestane omgevingscondities met Busch te wordenovereengekomen.</p><p>Bedrijf met een frequentieregelaar is niet toegestaan.</p><p>De hierboven genoemde grenswaarden dienen strikt in acht te wor-den genomen. Vooral de toegestane verschildrukken mogen niet wor-den overschreden door het smoren van de zuig- of perszijde.Schending van de grenswaarden leidt tot verhoogde temperaturen enbrengt daarmee de explosieveiligheid van de blaaspomp in gevaar.</p><p>De maximaal toegestane druk in de drukaansluiting (d) is 2 bar(a) (detypeplaatvan de blaaspomp geeft de geldige druk aan).Door middelvan procesbesturing dient zeker te worden gesteld dat de maximaaltoegestane druk niet wordt overschreden.</p><p>SB 0050 - 1400 D0/D2 ATEX-Versie Productomschrijving</p><p>0870145239 / 091221 pagina 3</p><p>a Richtingspijlen</p><p>b Klemmenkast</p><p>c Typeplaat</p><p>d Gasuitlaat/ drukaansluiting</p><p>e Inlaat</p></li><li><p>WerkingsprincipeDe blaaspomp werkt volgens het impuls principe, dat wil zeggen dat erkinetische energie van het roterende ventilatorrad op het te verpom-pen medium wordt overgebracht en in druk omgezet.</p><p>Voor de tweetraps versie:</p><p>Twee trappen, die beiden volgens het bovenstaande principe werken,zijn voor het bereiken van een betere einddruk/verschildruk achter el-kaar geschakeld.</p><p>De blaaspomp comprimeert het aangezogen gas absoluut olievrij. Hetsmeren van de pompkamer is noch nodig noch toegestaan.</p><p>KoelingDe blaaspomp wordt gekoeld door</p><p> straling van de hete buitenkant van de blaaspomp de luchtstroming van het ventilatorrad van de aandrijfmotor het verpompte gas</p><p>Aan/uit SchakelaarDe blaaspomp wordt geleverd zonder aan / uit schakelaar. De regelingvan de blaaspomp dient te worden voorzien bij de installatie.</p><p>VeiligheidToepassingDefinitie: Deze instructies beschrijven, de hantering van deblaaspomp, dit omvat, het transport, opslag, installatie, ingebruikstel-ling, invloed op bedrijfscondities, onderhoud, het oplossen van storing-en en revisie van de blaaspomp.</p><p>De blaaspomp is bedoeld voor industrieel gebruik. Het gebruik mag al-leen door bevoegd personeel gebeuren.</p><p>De toegestane media en de gebruiksgrenzen ( pagina 3: Produc-tomschrijving) en de installatievoorwaarden ( pagina 5: Installatie-voorwaarden) van de blaaspomp dienen in acht te worden genomendoor zowel de fabrikant van de machine waar de blaaspomp in is ing-ebouwd als door de bediener.</p><p>In het bijzonder vereist het beoogd gebruik in explosiegevaarlijke om-gevingen, d.w.z. hetzij inwendig of in de directe omgeving van deblaaspomp een explosiegevaarlijke atmosfeer voor kan komen, dat deblaaspomp overeenkomend is uitgevoerd, de Ex-markering draagt endat de bijbehorende documentatie volgens richtlijn 94/9/EG beschik-baar is.</p><p>De onderhoudsinstructies dienen in acht te worden genomen.</p><p>Voor hantering van de blaaspomp dient deze bedrijfsinstructie te wor-den gelezen en begrepen. Indien er onduidelijkheden zijn, neem dancontact op met uw Busch vertegenwoordiger!</p><p>VeiligheidsinstructiesDe blaaspomp is ontworpen en gebouwd volgens de nieuwste techni-sche inzichten. Niettemin blijft er mogelijk een risico aanwezig. Dezebedrijfsinstructie informeert over eventuele gevaren die mogelijk zijn.Veiligheidsinstructies zijn als volgt gemerkt met n van de kenmerkenGEVAAR, WAARSCHUWING en VOORZICHTIG:</p><p>GEVAAR_a</p><p>Verontachtzaming van deze veiligheidsinstructie zal altijd leidentot ongelukken met fataal of ernstig letsel.</p><p>WAARSCHUWING_a</p><p>Verontachtzaming van deze veiligheidsinstructie zal mogelijk lei-den tot ongelukken met fataal of ernstig letsel.</p><p>VOORZICHTIG_a</p><p>Verontachtzaming van deze veiligheidsinstructies zal mogelijk leidentot ongelukken met licht letsel of materile schade.</p><p>Geluidsemissie</p><p>VOORZICHTIG_a4</p><p>Afhankelijk van de bouwgrootte kan de blaaspomp geluid produce-ren van een hoge intensiteit.</p><p>Afhankelijk van de bedrijfsstoestand kan de blaaspomp geluid pro-duceren in een smalle band.</p><p>Gevaar voor gehoorbeschadiging.</p><p>Personen die gedurende langere tijd in de buurt verblijven van eenblaaspomp zonder geluidisolatie dienen gehoorbescherming te dra-gen.</p><p>TransportTransport in VerpakkingBlaaspompen die per stuk verpakt zijn in een kartonnen doos kunnenmet de hand gedragen worden.</p><p>Verpakt op een pallet dient de blaaspomp te worden getransporteerdmet een heftruck.</p><p>Transport zonder VerpakkingWanneer de blaaspomp is verpakt in e...</p></li></ul>