INSTRUKCJA - ..:: :: AKTUALNOŚCI ::.. SWD... · „Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń”…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Strona 1 z 54 </p> <p>INSTRUKCJA </p> <p>SYSTEMU WYKORZYSTANIA DOWIADCZE </p> <p>BYDGOSZCZ </p> <p>2014 </p> <p>MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ </p> <p>CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SI ZBROJNYCH </p> <p>Szt.Gen. /2014 </p> <p>Zacznik do decyzji Nr 20/Szkol/CDiS SZ </p> <p>Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.04.2014 r. </p> <p>Strona 2 z 54 </p> <p>DECYZJA Nr 20/Szkol/CDiS SZ </p> <p>MINISTRA OBRONY NARODOWEJ </p> <p>z dnia 08 kwietnia 2014 r. </p> <p>w sprawie wprowadzenia do uytku </p> <p>Instrukcji systemu wykorzystania dowiadcze </p> <p> Na podstawie 2 pkt. 4 i 14 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 lipca </p> <p>1996 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Obrony Narodowej </p> <p>(Dz. U. Nr 94 poz. 426), ustala si co nastpuje: </p> <p>1. Wprowadza si do uytku w resorcie obrony narodowej Instrukcj systemu </p> <p>wykorzystania dowiadcze stanowic zacznik do decyzji. </p> <p>2. Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania. </p> <p>Minister Obrony Narodowej </p> <p>(-) Tomasz Siemoniak </p> <p> MINISTER OBRONY NARODOWEJ </p> <p>Strona 3 z 54 </p> <p>ARKUSZ ZMIAN </p> <p>NUMER ZMIANY </p> <p>MIEJSCE W TEKCIE </p> <p>PODSTAWA TRE ZMIANY </p> <p>Strona 4 z 54 </p> <p>SPIS TRECI </p> <p>WPROWADZENIE ..................................................................................................... 5 </p> <p>1. ZAOENIA OGLNE ......................................................................................... 8 </p> <p>2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SWD ................................................... 11 </p> <p>2.1. Organizator SWD ............................................................................................ 12 </p> <p>2.2. Uytkownicy SWD .......................................................................................... 13 </p> <p>2.3. Narzdzia do archiwizacji i upowszechniania ................................................. 15 </p> <p>2.4. Lista priorytetowych analiz .............................................................................. 16 </p> <p>2.5. Obieg dokumentw w SWD ............................................................................ 17 </p> <p>3. PROCES WYKORZYSTANIA DOWIADCZE ................................................ 19 </p> <p>3.1. Etap I Identyfikacja obserwacji ..................................................................... 20 </p> <p>3.2. Etap II Analiza .............................................................................................. 24 </p> <p>3.2.1. Faza wstpna .............................................................................................. 25 </p> <p>3.2.2. Faza pozyskiwania danych .......................................................................... 26 </p> <p>3.2.3. Faza analizy danych .................................................................................... 27 </p> <p>3.2.4. Faza opracowania sprawozdania kocowego ............................................. 27 </p> <p>3.2.5. Faza zakoczenia analizy ........................................................................... 28 </p> <p>3.3. Etap III Planowanie wdroenia dziaa naprawczych i stawianie zada ...... 28 </p> <p>3.4. Etap IV Wdraanie dziaa naprawczych ..................................................... 29 </p> <p>3.5. Etap V Weryfikacja dziaa naprawczych .................................................... 29 </p> <p>3.6. Etap VI Upowszechnianie ............................................................................ 30 </p> <p>TERMINY I DEFINICJE ............................................................................................ 31 </p> <p>SOWNIK SKRTW.............................................................................................. 33 </p> <p>ZACZNIKI ............................................................................................................. 35 </p> <p>Strona 5 z 54 </p> <p>WPROWADZENIE </p> <p>0001. Analiza dowiadcze minionych wojen oraz wspczenie realizowanych ope-</p> <p>racji z udziaem kontyngentw wojskowych wydzielanych z Si Zbrojnych Rze-</p> <p>czypospolitej Polskiej (SZ RP) wskazuje na potrzeb biecego i w miar </p> <p>moliwoci wyprzedzajcego doskonalenia sposobw uycia i dziaania wojsk. </p> <p>Systemowe uwzgldnianie dowiadcze w dziaalnoci biecej i planistycznej </p> <p>wynika rwnie z teorii i praktyki zarzdzania w organizacjach dziaajcych </p> <p>w warunkach cigych zmian. </p> <p>0002. Systemy zbierania, analizowania i wykorzystania dowiadcze funkcjonuj </p> <p>w wikszoci si zbrojnych pastw NATO i Unii Europejskiej. Rozwj i dosko-</p> <p>nalenie tych systemw traktuje si priorytetowo z uwagi na wymierne korzyci </p> <p>wyraajce si midzy innymi w osiganiu lepszych wynikw szkoleniowych, </p> <p>wprowadzaniu doskonalszych rozwiza organizacyjnych, wyszej jakoci </p> <p>wyposaenia i uzbrojenia, wikszej efektywnoci uycia wojsk w operacjach </p> <p>oraz zwikszeniu bezpieczestwa onierzy. </p> <p>0003. System wykorzystania dowiadcze (SWD), przyczynia si do zmniejszenia </p> <p>ryzyka wystpowania i powielania bdw, a tym samym zwiksza szanse po-</p> <p>wtarzalnoci osigania sukcesw. Dla SZ RP oznacza to popraw efektywno-</p> <p>ci dziaania przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztw dziaalnoci. </p> <p>0004. Jednolity dla wszystkich szczebli kierowania i dowodzenia proces wykorzysta-</p> <p>nia dowiadcze (PWD), stanowicy procedur SWD, obejmuje czynnoci ma-</p> <p>jce na celu transformacj nabytego dowiadczenia we wdroon i pozytywnie </p> <p>zweryfikowan zmian na lepsze. Sam fakt organizacyjnego uczenia si na </p> <p>podstawie dowiadcze nie jest wystarczajcy. Sens istnienia SWD w SZ RP </p> <p>potwierdzony bdzie wtedy, gdy na podstawie dowiadcze wdraane bd </p> <p>zmiany prowadzce do doskonalszego funkcjonowania i do wikszej efektyw-</p> <p>noci istniejcych systemw, zdolnoci, struktur i procedur. Dotyczy to kade-</p> <p>go szczebla dowodzenia i kadej dziedziny funkcjonowania SZ RP. SWD mo-</p> <p>e rwnie suy do identyfikowania nowych potrzeb i nowych zdolnoci nie-</p> <p>zbdnych do osignicia przez SZ RP. W zwizku z tym PWD powinien by </p> <p>realizowany w skali caych SZ RP i powinien obejmowa wszystkie zdolnoci </p> <p>i systemy funkcjonalne. </p> <p>Strona 6 z 54 </p> <p>0005. wiadomo dowdcw co do roli i znaczenia SWD w SZ RP oraz ich zaan-</p> <p>gaowanie w kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjajcej organizacyjnemu </p> <p>uczeniu stanowi dwa z kluczowych czynnikw sukcesu decydujcych o efek-</p> <p>tywnoci SWD. Dowdcy s odpowiedzialni za stworzenie takich warunkw </p> <p>pracy i kultury organizacyjnej, ktre wytworz wrd onierzy i pracownikw </p> <p>resortu obrony narodowej1 poczucie wasnej, niewymuszonej potrzeby dziele-</p> <p>nia si swoj wiedz i dowiadczeniem. </p> <p>0006. Umiejtno identyfikacji i eliminowania bdw w ramach dziaalnoci su-</p> <p>bowej na wszystkich szczeblach dowodzenia w SZ RP naley traktowa jako </p> <p>niezbdn cech kadego dowdcy. Procedujc obserwacj w ramach PWD, </p> <p>personel SWD (nie posiadajc uprawnie decyzyjnych niezbdnych do wdra-</p> <p>ania zmian) moe jedynie proponowa zmiany i przedstawia rekomendacje </p> <p>formuowane w oparciu o przeprowadzone analizy lub opinie specjalistw. De-</p> <p>cyzja o wdraaniu dziaa naprawczych ley wycznie w kompetencjach wa-</p> <p>ciwych dowdcw. Dlatego te, jak podkrelono w Sojuszniczej Doktrynie </p> <p>Prowadzenia Operacji Poczonych AJP-3 (B), dowdcy powinni rozumie kry-</p> <p>teria nadawania priorytetw dowiadczeniom w ramach SWD oraz sposb ich </p> <p>procedowania2. </p> <p>0007. Obserwacje i dowiadczenia mog by dostarczane z kadego obszaru funk-</p> <p>cjonowania np. operacji, wicze, szkole, bada, czy te ycia codziennego </p> <p>wojska. Podczas biecej dziaalnoci kady onierz i pracownik sam najlepiej </p> <p>moe rozpozna efektywniejsze sposoby dziaania. Powinny one by przeka-</p> <p>zane wsppracownikom, a szczeglnie przejmujcym po nich obowizki na-</p> <p>stpcom, tak aby pomc im unikn bdw, wykonywa czynnoci na danym </p> <p>stanowisku subowym lepiej, ni sami wykonywali je na pocztku swojej dzia-</p> <p>alnoci. </p> <p>0008. Aby SWD funkcjonowa sprawnie i skutecznie wszyscy penicy sub i pra-</p> <p>cujcy na rzecz obronnoci Rzeczpospolitej Polskiej powinni odczuwa po-</p> <p>trzeb zaangaowania si w system. Jest to take jeden z kluczowych czynni-</p> <p>kw sukcesu decydujcy o efektywnoci SWD. Jeeli zauwaony problem nie </p> <p>zostanie zgoszony, to oczywistym jest, e malej szanse na jego rozwizanie. </p> <p>onierz lub pracownik zgaszajcy problem najlepiej zna jego wag, a co za </p> <p> 1 Pracownicy resortu obrony narodowej zwani dalej w instrukcji pracownikami. </p> <p>2 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3(B), March 2011, par. 0454. </p> <p>Strona 7 z 54 </p> <p>tym idzie najlepiej moe oceni potencjalne korzyci z jego rozwizania. Jed-</p> <p>nake, dopki obserwacja nie zostanie zgoszona do SWD, to mao prawdo-</p> <p>podobne jest, aby personel SWD w ogle odkry istnienie problemu, a tym </p> <p>samym rozpocz PWD, ktry prowadzi ma do racjonalnego rozwizania pro-</p> <p>blemu. </p> <p>0009. Instrukcja systemu wykorzystania dowiadcze okrela zasady funkcjono-</p> <p>wania i organizacj SWD, precyzuje zakres zada uytkownikw systemu oraz </p> <p>sposb realizacji PWD. </p> <p>0010. Zapisy Instrukcji uwzgldniaj standardy obowizujce w NATO, std spenie-</p> <p>nie ich wymogw w praktyce zapewni spjno narodowego SWD ze standar-</p> <p>dami Lessons Learned istniejcymi w NATO, UE i armiach sojuszniczych. </p> <p>Strona 8 z 54 </p> <p>1. ZAOENIA OGLNE </p> <p>1000. System wykorzystania dowiadcze (SWD) to zbir elementw (struktur, pro-</p> <p>cesw, narzdzi) powizanych ze sob wzajemnymi relacjami zapewniajcymi </p> <p>waciwe przetwarzanie nabytych dowiadcze i umoliwiajcymi ich upo-</p> <p>wszechnianie. </p> <p>1001. Celem SWD jest wspieranie dowdcw w procesie doskonalenia zdolnoci </p> <p>operacyjnych, usprawnienia dziaalnoci podlegych im struktur organizacyj-</p> <p>nych, a take systemw funkcjonalnych SZ RP w oparciu o nabyte dowiad-</p> <p>czenia. </p> <p>1002. SWD przeznaczony jest do doskonalenia zdolnoci operacyjnych oraz funk-</p> <p>cjonowania SZ RP poprzez zmiany w ich komponentach funkcjonalnych3 na </p> <p>podstawie wykorzystania dowiadcze nabytych w czasie pokoju, w ramach </p> <p>operacji wojskowych i konfliktw zbrojnych oraz dowiadcze innych pastw </p> <p>i organizacji. </p> <p>1003. Dowdcy odpowiadaj za stworzenie i utrzymanie moliwoci wykorzystania </p> <p>dowiadcze w ramach funkcjonowania SWD, ktry jest ich narzdziem umo-</p> <p>liwiajcym rozwizywanie zidentyfikowanych problemw i doskonalenie funk-</p> <p>cjonowania podlegych im jednostek na kadym szczeblu dowodzenia. </p> <p>1004. SWD funkcjonuje w oparciu o jednolity proces wykorzystania dowiadcze </p> <p>(PWD). </p> <p>1005. SWD umoliwia dowdcom organizacyjne uczenie si poprzez: </p> <p>1) obserwacj wyciganie wnioskw z dowiadcze; </p> <p>2) dziaanie podjcie dziaa tak, by przeoy wycignite wnioski </p> <p>z dowiadcze na doskonalenie istniejcych sposobw dziaania i funk-</p> <p>cjonowania; </p> <p>3) wykorzystanie upowszechnianie zmian tak, by wszyscy onierze </p> <p>i pracownicy mogli korzysta z nabytych dowiadcze. </p> <p>1006. SWD jest jednym z narzdzi organizacyjnego uczenia si integrujcym proce-</p> <p>sy zarzdzania wiedz (identyfikacja obserwacji, analiza, upowszechnianie) </p> <p>i zarzdzania zmian (planowanie wdroenia dziaa naprawczych i stawianie </p> <p>zada, wdraanie dziaa naprawczych, weryfikacja dziaa naprawczych). </p> <p> 3 DOTLMPF-I: doktryny, organizacja, szkolenie, przywdztwo, zasoby, personel, infrastruktura, interoperacyj-no. </p> <p>Strona 9 z 54 </p> <p>Rys. 1.1. Integracja procesw zarzdzania wiedz i zmian w PWD. </p> <p>1007. Zasadami funkcjonowania SWD s: </p> <p>1) denie do skutecznego rozwizania problemu; </p> <p>2) powizanie SWD z dziaaniami SZ RP: misj, zadaniami i priorytetami </p> <p>wynikajcymi z planw i programw rozwoju SZ RP; </p> <p>3) udzia wszystkich onierzy i pracownikw w PWD; </p> <p>4) skuteczne kierowanie wysikiem w realizacji PWD; </p> <p>5) wypracowywanie wnioskw i rekomendacji. </p> <p>1008. Kluczowymi czynnikami sukcesu, ktre decyduj o sprawnoci i skutecznoci </p> <p>funkcjonowania SWD s pozytywne zachowania organizacyjne, takie jak: </p> <p>1) wiadomo roli SWD w funkcjonowaniu SZ RP; </p> <p>2) zaangaowanie w PWD dowdcw na wszystkich szczeblach dowo-</p> <p>dzenia; </p> <p>3) denie personelu SWD do cigej realizacji celw SWD; </p> <p>4) kreatywne i innowacyjne mylenie onierzy i pracownikw ukierunko-</p> <p>wane na doskonalenie zdolnoci operacyjnych i doskonalenie funkcjo-</p> <p>nowania SZ RP; </p> <p>5) gotowo i ch do dzielenia si dowiadczeniami, wiedz i informa-</p> <p>cjami w ramach systemu, obejmujca wszystkie szczeble dowodzenia </p> <p>i kierowania. </p> <p>1009. W ramach SWD realizowane s nastpujce zadania: </p> <p>1) zbieranie i identyfikowanie zgaszanych obserwacji; </p> <p>2) wypracowanie wnioskw i rekomendacji dziaa naprawczych wynikaj-</p> <p>cych z analiz zgaszanych obserwacji; </p> <p>ZARZDZANIE ZMIAN: </p> <p>PWD: </p> <p>ZARZDZANIE WIEDZ: </p> <p>Generowanie wiedzy Przetwarzanie wiedzy Dzielenie si </p> <p>wiedz </p> <p>Identyfikacja obserwacji </p> <p>Analiza Planowanie dziaa i sta-wianie zada </p> <p>Wdraanie dziaa na-prawczych </p> <p>Weryfikacja dziaa na-prawczych </p> <p>Upowszech-nianie </p> <p>Generowanie potrzeby zmiany </p> <p>Definiowanie zmiany </p> <p>Wdraanie zmiany Upowszech-</p> <p>nianie zmiany </p> <p>Strona 10 z 54 </p> <p>3) doskonalenie komponentw funkcjonalnych zdolnoci operacyjnych </p> <p>SZ RP oraz sposobw dziaania komrek organizacyjnych Ministerstwa </p> <p>Obrony Narodowej (MON) oraz jednostek organizacyjnych resortu obro-</p> <p>ny narodowej poprzez wdraanie rekomendowanych zmian; </p> <p>4) upowszechnianie produktw PWD oraz nabytych dowiadcze. </p> <p>1010. Zbieranie obserwacji realizowane jest w sposb cigy. </p> <p>1011. Dowiadczenia uzyskane w ramach SWD podlegaj upowszechnianiu </p> <p>za porednictwem dostpnych rodkw przekazu, w tym technologii informa-</p> <p>tycznych oraz publikacji. </p> <p>Strona 11 z 54 </p> <p>2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SWD </p> <p>2000. Za organizacj i koordynacj SWD odpowiada organizator SWD. </p> <p>2001. Za funkcjonowanie SWD na danym szczeblu dowodzenia odpowiada waciwy </p> <p>dowdca. </p> <p>2002. Dowdcy na poszczeglnych szczeblach dowodzenia, stosownie do potrzeb </p> <p>i moliwoci, tworz struktury SWD, ktrych obsad stanowi personel SWD. </p> <p>Skadaj si na nie komrki (specjalici) wykorzystania dowiadcze4 bezpo-</p> <p>rednio podporzdkowane waciwemu dowdcy. Zadania w zakresie wyko-</p> <p>rzystania dowiadcze realizowane s przez nastpujce struktury SWD: </p> <p>1) na poziomie polityczno-wojskowym Centrum Doktryn i Szkolenia SZ; </p> <p>2) na poziomie strategicznym oddziay wykorzystania dowiadcze; </p> <p>3) na poziomie operacyjnym oddziay (wydziay) wykorzystania </p> <p>dowiadcze5; </p> <p>4) na poziomie taktycznym sekcje (specjalici) wykorzystania dowiad-</p> <p>cze. </p> <p>2003. W komrkach organizacyjnych MON6, a take w jednostkach organizacyjnych </p> <p>podlegych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, </p> <p>w ktrych nie utworzono struktur SWD wyznacza si osoby funkcyjne penice </p> <p>rol punktw kontaktowych w ramach SWD. Punkty kontaktowe SWD nie </p> <p>wchodz w skad personelu SWD. Ich przeznaczeniem jest monitorowanie, </p> <p>koordynowanie i wsparcie realizacji PWD znajdujcych si w zakresie kompe-</p> <p>tencji reprezentowanych komrek i jednostek organizacyjnych. </p> <p>2004. W SWD uczestnicz wszystkie komrki organizacyjne MON i jednostki organi-</p> <p>zacyjne resortu obrony narodowej, a prawo zgaszania obserwacji maj wszy-</p> <p>scy onierze i pracownicy. </p> <p>2005. Obserwacje mog by pozyskiwane...</p>