Integralni Tekst Ziks Fbih

  • Published on
    28-Oct-2015

  • View
    213

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preieni ZIKS FBiH sa svim dosadanjim izmjenama

Transcript

<p>ZAKON</p> <p>O IZVRENJU KRIVICNIH SANKCIJA</p> <p>U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>- INTEGRALNI TEKST -</p> <p>I - OSNOVNE ODREDBE </p> <p>Clan 1. </p> <p>Ovim zakonom ureduje se izvrenje krivicnih sankcija i drugih mjera izrecenih u krivicnom postupku (u daljem tekstu: sankcije), utvrdenih zakonima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koji se odnose na: izvrenje kazne zatvora, dugotrajnog i maloljetnickog zatvora, kunog zatvora sa elektronskim nadzorom, poloaj osudenih osoba na izdravanju kazne zatvora, postupanje sa osudenim osobama, uvjetni otpust, otputanje osudenih osoba i pomoc nakon izdrane kazne zatvora, ustanove za izvrenje kazne zatvora, </p> <p>privredne jedinice kaznenopopravnih zavoda, radnopravni status slubenika u ustanovama, izvrenje mjera sigurnosti, izvrenje odgojnih mjera, izvrenje zavodskih mjera, odgadanje, prekid i prestanak odgojnih mjera, pomoc nakon izvrenja zavodske mjere i druga pitanja od znacaja za izvrenje krivicnih sankcija u Federaciji. </p> <p>Pitanja koja se odnose na izvrenje novcanih kazni, sankcija za privredne prijestupe, prekrajnih sankcija, mjera sigurnosti i odgojnih mjera koje nisu regulisane ovim zakonom, uredit ce se kantonalnim zakonom. </p> <p>Clan 1a. </p> <p>Na izvrenje krivicnih sankcija koje je izrekao Sud Bosne i Hercegovine primjenjuje se zakon Bosne i Hercegovine o izvrenju krivicnih sankcija. </p> <p>Na izvrenje pritvora odredenog od strane suda Bosne i Hercegovine primjenjuju se zakoni Bosne i Hercegovine kojima se ureduje izvrenje pritvora. </p> <p>Clan 2. </p> <p>Osobe prema kojima se izvravaju sankcije liavaju se prava ili se ogranicavaju u pravima samo u granicama nunim za ostvarivanje svrhe pojedinih sankcija, u skladu sa zakonom. </p> <p>Clan 3. </p> <p>Izvrenju sankcije pristupa se kad postane pravosnana odluka kojom je sankcija izrecena i ako za izvrenje sankcije nema zakonskih smetnji. </p> <p>Sa izvrenjem sankcije moe se otpoceti i prije nego to je postala pravosnana odluka kojom je sankcija izrecena samo ako je to zakonom posebno predvideno. </p> <p>Clan 4. </p> <p>Kada su ispunjeni uvjeti da se pristupi izvrenju sankcije, nadleni sud odreden zakonom kantona ili drugi nadleni sud (u daljem tekstu: sud) obavezan je preduzeti potrebne radnje da se izvrenje sankcije provede bez odgadanja u skladu sa ovim zakonom. </p> <p>Izvrenje sankcije moe biti odgodeno samo u slucajevima i pod uvjetima predvidenim zakonom. </p> <p>Clan 5. </p> <p>Organi vlasti, ustanove i druge pravne osobe u ciji djelokrug spada primjena zdravstvenih, socijalnih, odgojnih ili drugih mjera od znacaja i za izvrenje pojedinih sankcija, obavezni su saradivati sa ustanovama. </p> <p>Radi to potpunijeg ostvarivanja svrhe pojedinih sankcija, ustanove ce saradivati sa pravnim osobama koje bi im prema svojoj djelatnosti mogle pruiti pomoc. </p> <p>Ustanove su dune omoguciti pristup i razgovor sa osudenim osobama domacim i medunarodnim organizacijama i drugim institucijama nadlenim za pracenje i ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa zakonom i odgovarajucim medunarodnim dokumentima. </p> <p>Clan 6. </p> <p>Osoba prema kojoj je primijenjena sankcija ne placa trokove izvrenja, osim trokova novcane kazne, kao i drugih trokova, u skladu sa zakonom. </p> <p>Clan 7. </p> <p>Za podneske, slubene radnje, rjeenja i druge akte u vezi sa izvrenjem sankcija ne placa se taksa. </p> <p>Clan 8. </p> <p>Radi pracenja, proucavanja i unapredenja sistema izvrenja sankcija, federalni ministar pravde (u daljem tekstu: federalni ministar), moe osnovati strucni savjet iz reda predstavnika naucnih ustanova, sudova, organa uprave, strucnih udruenja i drugih institucija koje se bave pitanjima odgoja i kriminaliteta. </p> <p>Clan 9. </p> <p>Poslovi izvrenja sankcija propisani ovim zakonom su poslovi od posebnog interesa za Federaciju. </p> <p>II - IZVRENJE KAZNE ZATVORA, DUGOTRAJNOG ZATVORA, MALOLJETNICKOG ZATVORA I KUNOG ZATVORA SA ELEKTRONSKIM NADZOROM</p> <p>1. Opce odredbe </p> <p>Clan 10. </p> <p>Svrha izvrenja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora i maloljetnickog zatvora (u daljem tekstu: kazna zatvora) kao i kunog zatvora sa elektronskim nadzorom je da osudene osobe tokom izdravanja kazne, kroz sistem savremenih odgojnih mjera, usvoje drutveno prihvatljive vrijednosti u cilju lakeg ukljucivanja u uvjete ivota na slobodi i da se ponaaju u skladu sa zakonom i ispunjavaju dunosti gradanina. </p> <p>Clan 11. </p> <p>Postupanje s osudenim osobama mora biti covjecno i s potovanjem njihovog ljudskog dostojanstva, s ocuvanjem njihovog tjelesnog i duevnog zdravlja, vodeci pri tome racuna da se odri potreban red i disciplina. </p> <p>Zabranjeno je provodenje bilo kakve torture i drugih surovih, neljudskih ili nehumanih i poniavajucih postupanja od strane slubenih osoba ustanove prema osudenim osobama. </p> <p>U postupanju sa osudenim osobama ne smije biti diskriminacije zasnovane na rasi, boji koe, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politickim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu, srodstvu, ekonomskom ili nekom drugom statusu. </p> <p>Clan 12. </p> <p>Osudena osoba ima pravo zadovoljavati svoje vjerske potrebe. </p> <p>Ustanove su obavezne obezbijediti uvjete za zadovoljavanje vjerskih potreba. </p> <p>Clan 13. </p> <p>S osudenim osobama treba postupati na nacin koji u najvecoj mjeri odgovara licnosti osudenog i prilagoden postignutom uspjehu u tretmanu. </p> <p>Radi postizanja uspjenog tretmana obavlja se klasifikacija osudenih osoba. </p> <p>Clan 14. </p> <p>Kod osudenih osoba treba razvijati osjecanje licne odgovornosti za njihove postupke i podsticati ih da u svom tretmanu i sami sudjeluju. </p> <p>Tokom izvrenja kazne zatvora osigurat ce se osudenima sudjelovanje u odravanju reda i discipline, kao i u odgojnim, kulturnim, sportskim i drugim djelatnostima. </p> <p>Clan 15. </p> <p>Osudene osobe izdravaju kaznu zatvora, u pravilu, skupno. </p> <p>Kada to zahtijeva zdravstveno stanje osudene osobe ili kad je to predvideno zakonom moe se odrediti da osudena osoba izdrava kaznu odvojeno od ostalih. </p> <p>Muke i enske osobe izdravaju kaznu zatvora odvojeno. </p> <p>Maloljetne osobe izdravaju kaznu zatvora, u pravilu, odvojeno od punoljetnih osoba. </p> <p>Clan 16. </p> <p>Osudenim osobama na izdravanju kazne zatvora osiguravaju se prava i pogodnosti predvidene ovim i drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona. </p> <p>Clan 17. </p> <p>Osudenim osobama omogucit ce se rad u skladu sa njihovim psihofizickim i strucnim sposobnostima i mogucnostima ustanove. </p> <p>Rad osudenih osoba treba biti koristan i da to vie odgovara savremenom nacinu obavljanja rada iste vrste na slobodi. </p> <p>Svrha ovog rada je da osudeni steknu, odnosno odre i povecaju svoje radne sposobnosti, radne navike i strucno znanje radi to lakeg ukljucivanja u koristan ivot na slobodi. </p> <p>Osudene osobe svojim radom ostvaruju sredstva koja slue za njihove licne potrebe i za placanje zakonskog izdravanja i drugih obaveza, u skladu sa zakonom. </p> <p>Postizanje ekonomske koristi od rada osudenih osoba ne smije ici na tetu ostvarenja svrhe toga rada. </p> <p>Clan 18. </p> <p>Za odudene osobe za koje je to potrebno organizuje se nastava za opcu i strucnu izobrazbu i osposobljavanje. </p> <p>U svrhu postizanja opce izobrazbe i tretmana odudenih tokom izvrenja kazne zatvora, organizuju se razni oblici kolovanja, tecajeva, slobodnih aktivnosti, kulturnoprosvjetnog rada i tjelesne kulture i omogucuje citanje knjiga i dnevne tampe, kao i koritenje drugih sredstava informisanja. </p> <p>Clan 19. </p> <p>Radi poticanja vlastitih napora osudenih osoba za ukljucivanje u redovan ivot na slobodi, osudeni za koje se s osnovom moe ocekivati da ce se na slobodi dobro vladati i da nece vriti krivicna djela mogu se pustiti na uvjetni otpust, u skladu sa Krivicnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Krivicni zakon Federacije). </p> <p>O uvjetnom otpustu osoba odudenih u skladu s nadlenosti Bosne i Hercegovine u krivicnim stvarima, konsultovat ce se Sud Bosne i Hercegovine po pitanju primjenjivog zakona. </p> <p>Clan 20. </p> <p>Osudenim osobama otputenim sa izdravanja kazne zatvora pruit ce nadleni organi, ustanove i druge pravne osobe potrebnu pomoc za njihovo lake i bre ukljucivanje u redovan ivot na slobodi. </p> <p>2. Upucivanje na izdravanje kazne zatvora i kunog zatvora sa elektronskim nadzorom</p> <p>Clan 21. </p> <p>Osudene osobe upucuju se na izdravanje kazne zatvora u odgovarajucu ustanovu prema pravosnanoj presudi suda kojom je ta kazna izrecena, a ako im je odreeno izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom, izdravaju ga u prostorijama u kojima stanuju u mjestu prebivalita, odnosno boravita.</p> <p>Clan 22. </p> <p>Upucivanje osudenih osoba na izdravanje kazne zatvora vri sud na cijem podrucju osudeni ima prebivalite, odnosno boravite ili Sud Bosne i Hercegovine kada je taj sud izrekao kaznu. </p> <p>Clan 23. </p> <p>Sud je duan poduzeti potrebne radnje radi izvrenja kazne zatvora odmah nakon prijema izvrne odluke, a najkasnije u roku od tri dana od dana njenog prijema. </p> <p>Sud nadlean za izvrenje kazne zatvora moe u sluajevima osude na kaznu zatvora do jedne godine zatraiti od centra za socijalni rad nadlenog po mjestu prebivalita, odnosno boravita osuene osobe izvjetaj o osobnim, porodinim i socijalnim prilikama te osobe radi ocjene da li se radi o osobi pogodnoj da bude upuena na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom.</p> <p>Sud e prije donoenja odluke o odreivanju izvrenja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom ispitati tehnike mogunosti za takvo izvrenje u prostorijama u kojima e osuena osoba stanovati kao i druge okolnosti od znaaja za izvrenje.</p> <p>Kada sud ocijeni da su ispunjeni uvjeti za upuivanje osuene osobe na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom pozvat e osuenu osobu da se upozna sa nainom i uvjetima izvrenja i izjasni se pristaje li na ovakav nain izvrenja kazne zatvora.</p> <p>Nakon provedenog postupka sud donosi odluku o upuivanju osuene osobe na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom kojom se odreuje dan i mjesto poetka izdravanja.</p> <p>Odlukom kojom se osuena osoba upuuje na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom moe se odrediti pravo te osobe da u odreene dane i sate moe napustiti prostorije u kojima stanuje radi:</p> <p>1) obavljanja redovnih radnih dunosti;2) dobivanja neophodne zdravstvene zatite za sebe i osobe za koje se prema zakonu duna starati;3) pohaanja redovne nastave ili polaganja ispita;4) posjeivanja odreenih savjetovalita.</p> <p>Na zahtjev osuene osobe posebnom odlukom moe joj se odobriti odsustvovanje iz prostorija u kojima stanuje za odreeni vremenski period u opravdanim sluajevima.</p> <p>O zahtjevu za odsustvovanje u trajanju do 24 sata odluuje direktor ustanove na ijem teritoriju osuenik izdrava kuni zatvor sa elektronskim nadzorom, a o odsustvovanju u trajanju duem od 24 sata odluuje nadleni sud na zahtjev osuene osobeClan 24. </p> <p>Sud poziva osuenu osobu koja se nalazi na slobodi i saoptava joj dan kada se treba javiti radi izvrenja kazne zatvora u odreenu ustanovu.</p> <p>Dan javljanja toj ustanovi, odnosno dan zapoinjanja izdravanja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom odreuje se tako da osuenoj osobi ostane najmanje osam, a najvie 15 dana do dana javljanja na izdravanje kazne, odnosno zapoinjanja izvrenja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom.</p> <p>Pri saoptavanju sud predaje osuenoj osobi uputni akt i voznu kartu ako za odlazak treba koristiti usluge javnog saobraaja. Sud je duan prilikom upuivanja osuene osobe na izdravanje kazne zatvora, odnosno kunog zatvora sa elektronskim nadzorom, istovremeno ili najkasnije u roku od tri dana obavijestiti ustanovu kojeg se dana osuena osoba treba javiti na izdravanje kazne zatvora, a ako se radi o osobi koja izdrava kuni zatvor sa elektronskim nadzorom dostaviti joj odluku o upuivanju na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom.</p> <p>Uz uputni akt, odnosno odluku o upuivanju na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom sud e obavezno dostaviti prijepis presude i izvod iz kaznene evidencije.</p> <p>Ustanova je duna u roku od 24 sata obavijestiti sud o stupanju osuene osobe na izdravanje kazne zatvora, odnosno ozapoinjanju izdravanja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom.</p> <p>Ako se osuena osoba koja je na slobodi ne javi odreenog dana radi izdravanja kazne zatvora, odnosno radi zapoinjanja izdravanja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom ne bude u prostorijama u kojima stanuje, ustanova e o tome obavijestiti sud najkasnije u roku od 24 sata od dana odreenog za javljanje u ustanovu, odnosno zapoinjanje izdravanja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom.</p> <p>Ako se uredno upuena osuena osoba ne javi ustanovi u odreenom roku ili ne bude u prostorijama u kojima stanuje na dan odreen za zapoinjanje izdravanja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom, sud e izdati naredbu sudskoj policiji da se ta osoba prinudno sprovede.</p> <p>Za osuene osobe koje se kriju ili se nalaze u bjekstvu sud donosi naredbu za izdavanje potjernice koju dostavlja nadlenom organu za unutranje poslove.</p> <p>Kada osuena osoba bude uhvaena sprovodi se u ustanovu na izdravanje kazne.</p> <p>Trokove sprovoenja u sluaju iz st. 8. i 9. ovog lana snosi osuena osobClan 25. </p> <p>Pocetak izvrenja kazne zatvora racuna se od dana kada se osudena osoba sama javi radi izdravanja kazne zatvora, odnosno od dana kada bude sprovedena u ustanovu, a poetak izvrenja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom rauna se od dana odreenog za zapoinjanje izvrenja.</p> <p>Clan 26. </p> <p>Ako osuena osoba koja se upuuje na izdravanje kazne zatvora ili kunog zatvora sa elektronskim nadzorom ima maloljetnu djecu ili druge osobe o kojima se iskljuivo stara, sud e o tome obavijestiti nadleni organ starateljstva.</p> <p>Federalni ministar donosi propis o kriterijima za upuivanje osuenih osoba na izdravanje kazne zatvora3. Odlaganje izvrenja kazne </p> <p>Clan 27. </p> <p>Osudenoj osobi koja se nalazi na slobodi moe se, na njenu molbu, ili s njenim pristankom na molbu clanova ue porodice ili na prijedlog nadlenog organa socijalnog staranja, odloiti izvrenje kazne zatvora: </p> <p>1) ako je oboljela od tee akutne bolesti; </p> <p>2) ako se desio smrtni slucaj ili teka bolest u uoj porodici osudene osobe; </p> <p>3) ako je odlaganje potrebno radi izvrenja ili dovrenja izuzetno neodlonih poljskih ili sezonskih radova ili radova izazvanih elementarnim nepogodama ili drugim udesom, a porodica osudene osobe nema drugih clanova porodice sposobnih za rad, niti se zbog slabog imovnog stanja ili iz drugih pravdanih razloga moe angaovati druga osoba za obavljanje ovih poslova; </p> <p>4) ako je osudena osoba obavezna da izvri odredeni posao koji je vec poceo, a usljed neizvrenja posla nastala bi neotklonjiva ili znatnija teta; </p> <p>5) ako je odlaganje osudenoj osobi potrebno zbog zavretka kolovanja ili polaganja ispita za koji se pripremala; </p> <p>6) ako su zajedno sa osudenom osobom odudeni njen bracni drug ili drugi clanovi zajednickog domacinstva ili ako se oni vec nalaze na izdravanju kazne zatvora, a istovremenim izdravanjem kazne svih tih osoba bilo bi ugroeno izdravanje maloljetnih, bolesnih ili starih clanova domacinstva; </p> <p>7) ako je osudena ena koja doji dijete mlade od godinu dana ili koja je trudna; </p> <p>8) ako je osudena osoba hranilac p...</p>