Ispitni katalog

  • Published on
    12-Apr-2015

  • View
    16

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

Transcript

<p>AIspitni katalog za dravnu maturuu kolskoj godini 2012./2013.HRVAT5K IZKHRVATSKI 2013.indd 1 8.1.2013 12:48:422Struna radna skupina za izradu ispitnih materijala iz Hrvatskoga jezika:Sandra Breka-Ovar, prof., Gimnazija Josipa Slavenskog akovecBoica Jelakovi, prof., XV. gimnazija, ZagrebSunica Podoreki, prof., Medicinska kola VaradinDavor Tanocki, prof., III. gimnazija, Osijekdr. sc. Sanda Lucija Udier, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Odsjek za kroatistikuStruni konzultanti za izradu ispitnih materijala iz Hrvatskoga jezika:dr. sc. Lana Hudeek, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljedr. sc. Dean Slavi, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku.HRVATSKI 2013.indd 2 8.1.2013 12:48:423SadrajUvod ................................................................................................51. VIA RAZINA ISPITA ...........................................................6 1.1. Podruja ispitivanja ..................................................6 1.2. Struktura ispita ...........................................................6 1.2.1. kolski esej ...........................................................6 1.2.2. Knjievnost i jezik...............................................7 1.3. Obrazovni ishodi ........................................................8 1.4. Tehniki opis ispita ................................................ 11 1.4.1. Trajanje ispita.................................................... 11 1.4.2. Izgled ispita i nain rjeavanja.................... 11 1.4.3. Pribor ................................................................ 12 1.5. Opis bodovanja ........................................................ 12 1.5.1. Vrjednovanje prve ispitne cjeline kolskoga eseja ................................................. 12 1.5.2. Vrjednovanje druge ispitne cjeline Knjievnosti i jezika .......................................... 14 1.6. Vrste zadataka ......................................................... 14 1.6.1. Primjeri esejskoga zadatka .......................... 14 1.6.1.1. Interpretativni kolski esej ............ 14 1.6.1.2. Usporedna ralamba dvaju ili vie tekstova ..................... 16 1.6.1.3. Raspravljaki kolski esej............... 19 1.6.2. Primjeri zadatka viestrukoga izbora ....... 23 1.6.3. Primjer zadatka viestrukoga izbora s dopunjavanjem ............................................ 24 1.6.4. Primjer zadatka povezivanja ...................... 242. OSNOVNA RAZINA ISPITA ............................................ 25 2.1. Podruja ispitivanja ............................................... 25 2.2. Struktura ispita ........................................................ 25 2.2.1. kolski esej ........................................................ 25 2.2.2. Knjievnost i jezik............................................ 26 2.3. Obrazovni ishodi ..................................................... 27 2.4. Tehniki opis ispita ................................................ 30 2.4.1. Trajanje ispita.................................................... 30 2.4.2. Izgled ispita i nain rjeavanja.................... 30 2.4.3. Pribor ................................................................ 31 2.5. Opis bodovanja ........................................................ 31 2.5.1. Vrjednovanje prve ispitne cjeline kolskoga eseja ................................................. 31 2.5.2. Vrjednovanje druge ispitne cjeline Knjievnosti i jezika .......................................... 33 2.6. Vrste zadataka .......................................................... 33 2.6.1. Primjeri esejskoga zadatka .......................... 33 2.6.1.1. Interpretativni kolski esej ............ 33 2.6.1.2. Usporedna ralamba dvaju ili vie tekstova ..................... 35 2.6.1.3. Raspravljaki kolski esej............... 37 2.6.2. Primjeri zadatka viestrukoga izbora ....... 39 2.6.3. Primjer zadatka viestrukoga izbora s dopunjavanjem ............................................ 40 2.6.4. Primjer zadatka povezivanja ...................... 403. PRIPREMA ZA ISPIT ......................................................... 41HRVATSKI 2013.indd 3 8.1.2013 12:48:424HRVATSKI 2013.indd 4 8.1.2013 12:48:425UvodHrvatski je jezik na dravnoj maturi obavezan predmet. Pristupnik1 moe polagati ispit iz Hrvatskoga jezika na vioj ili na osnovnoj razini. Ispitni katalog za dravnu maturu iz Hrvatskoga jezika temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni i objanjeni sadraji, kriteriji i naini ispitivanja i vrjednovanja na vioj i osnovnoj razini u kolskoj godini 2012./2013.Via razina ispita iz Hrvatskoga jezika usklaena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije2. Oni pristupnici koji su sluali Hrvatski jezik prema ostalim nastavnim programima, trebaju ako ele polagati viu razinu, proiriti steeno znanje sadrajima gimnazijskoga nastavnog programa sluei se dodatnom odobrenom literaturom.Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u etverogodinjim strukovnim kolama3.Ispitni katalog podijeljen je u dva dijela od kojih se svaki odnosi na jednu od navedenih razina. Svaka je razina ispita opisana u est poglavlja. U prvome se poglavlju (Podruja ispitivanja) openito navode ispitne cjeline i podruja ispitivanja. U drugome poglavlju (Struktura ispita) opisana je okvirna struktura ispita prema ispitnim cjelinama s obzirom na trajanje, udio pojedine cjeline u ispitu i polazni sadraj (tekst). U tome su poglavlju ukratko opisani sadraji ispitivanja, kljuna znanja i vjetine te 1 Termin pristupnik u tekstu Kataloga ima ope znaenje te se odnosi i na pristupnice i na pristupnike.2Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Posebno izdanje, broj 2, kolske novine, Zagreb, 1. kolovoza 1995.3 Glasnik Ministarstva prosvjete i porta, Posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipnja 1997. struktura svake ispitne cjeline (kolski esej i Knjievnost i jezik). U treem je poglavlju (Obrazovni ishodi) podrobno navedeno koje sadraje pristupnik mora znati i razumjeti u svakoj ispitnoj cjelini, te to mora moi uiniti kako bi uspjeno rijeio ispit.U etvrtome poglavlju (Tehniki opis ispita) navedeno je trajanje svake ispitne cjeline, opisan je izgled ispita i objanjen je nain njegova rjeavanja. U petome poglavlju (Opis bodovanja) podrobnije su opisani kriteriji i kategorije za vrjednovanje kolskoga eseja te su ukratko opisani kriteriji za bodovanje druge cjeline. U estome se poglavlju (Vrste zadataka) nalaze upute i primjeri svih vrsta zadataka koji se nalaze u ispitu. HRVATSKI 2013.indd 5 8.1.2013 12:48:421. VIA RAZINA ISPITA1.1. Podruja ispitivanjaIspitom iz Hrvatskoga jezika ispituju se knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja, razumijevanje knjievnoga teksta i uporaba hrvatskoga standardnog jezika. Ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina. Prva je ispitna cjelina kolski esej i ini ju jedan zadatak otvorenoga tipa. Druga je ispitna cjelina Knjievnost i jezik i ine ju skupine zadataka zatvorenoga tipa.1.2. Struktura ispitaSvaka ispitna cjelina ima 50% udjela u ukupnome uspjehu na ispitu. U Tablici 1. prikazana je struktura ispita iz Hrvatskoga jezika na vioj razini. Tablica 1. Struktura ispita iz Hrvatskoga jezika na vioj raziniIspitna cjelinaNaziv Trajanje Udio u ocjeni Pribor Prilozi1. kolski esej 160 minuta 50%kemijska olovka kojom se pie plavom ili crnom bojomulomak (ili vie njih) teksta s popisa knjievnih ispitnih djela2. Knjievnost i jezik 80 minuta 50%kemijska olovka kojom se pie plavom ili crnom bojompitanja uz polazni tekst i bez polaznoga tekstaUkupno 240 minuta 100%1.2.1. kolski esejPristupnik treba napisati kolski esej ograniene duljine na temelju polaznoga teksta ili polaznih tekstova. kolski esej treba imati od 400 do 600 rijei. U ispitu iz Hrvatskoga jezika mogue su tri vrste kolskoga eseja:1. interpretativni kolski esej2. usporedna ralamba dvaju ili vie tekstova3. raspravljaki kolski esej.Pristupniku e na ispitu biti zadan jedan zadatak za kolski esej koji se odnosi na jednu od triju navedenih vrsta kolskoga eseja.Zadatak za kolski esej sastoji se od upute, polaznoga teksta ili polaznih tekstova i smjernica kojima se odreuju zahtjevi prema kojima pristupnik treba oblikovati svoj kolski esej. U svakome e kolskom eseju, bez obzira na vrstu, uvijek biti ponuen bar jedan knjievni tekst, odnosno pjesma ili ulomak s popisa knjievnih ispitnih djela. Uz ulomak iz knjievnoga djela s popisa knjievnih ispitnih djela kao drugi polazni tekst moe biti zadan HRVATSKI 2013.indd 6 8.1.2013 12:48:427i knjievni ili neknjievni tekst koji je povezan sa sadrajem, strukturom, idejom i/ili knjievnim kontekstom zadanoga ispitnog djela. Pristupnik prema smjernicama pie kolski esej zadane duljine.U poglavlju Opis bodovanja navedene su i opisane sastavnice ljestvice za vrjednovanje kolskoga eseja (Tablica 3.). Popis knjievnih ispitnih djela za kolski esej nalazi se na 8. stranici. Primjeri zadataka za sve tri vrste kolskoga eseja nalaze se na stranicama od 14. do 22.Za pisanje kolskoga eseja pristupnik moe postii najvie 80 bodova.1.2.2. Knjievnost i jezikU drugoj ispitnoj cjelini zadatcima zatvorenoga tipa ispituju se razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja. U Tablici 2. prikazana je struktura druge ispitne cjeline Knjievnosti i jezika. Tablica 2. Struktura ispitne cjeline Knjievnost i jezikDijelovi druge ispitne cjelinePodruje ispitivanjaPolazni tekst Vrsta zadatakaBroj zadatakaBroj bodova1. Knjievnost sedam polaznih tekstova zadatci viestrukoga izbora 35 351. Knjievnost zadatci bez polaznoga tekstazadatci viestrukoga izbora s dopunjavanjem3 31. Knjievnost zadatci bez polaznoga teksta zadatci viestrukoga izbora 7 71. Knjievnost zadatci bez polaznoga teksta zadatci povezivanja 2 102. Jezik zadatci bez polaznoga teksta zadatci viestrukoga izbora 25 25Ispit druge ispitne cjeline ukupno sadri 72 zadatka i nosi 80 bodova.Ispit druge ispitne cjeline sastoji se od dvaju dijelova i podijeljen je prema podrujima ispitivanja.Prvim dijelom druge ispitne cjeline provjerava se razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska i knjievnopovijesna znanja te se sastoji:a) od sedam polaznih tekstova uz koje su vezane skupine od pet zadataka viestrukoga izborab) od triju zadataka viestrukoga izbora s dopunjavanjem koji nisu vezani uz polazni tekst c) od sedam zadataka viestrukoga izbora koji nisu vezani uz polazni tekstd) od dvaju zadataka povezivanja koji nisu vezani uz polazni tekst.Drugi dio druge ispitne cjeline ini dvadeset pet zadataka viestrukoga izbora kojima se ispituje znanje hrvatskoga standardnog jezika. HRVATSKI 2013.indd 7 8.1.2013 12:48:4381.3. Obrazovni ishodiZa svaku ispitnu cjelinu odreeni su posebni ciljevi ispita, odnosno konkretni opisi onoga to pristupnik mora znati, razumjeti i moi uiniti kako bi uspjeno rijeio ispit.kolski esejPrvom ispitnom cjelinom ispituju se razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska i knjievnopovijesna znanja te uporaba hrvatskoga standardnog jezika. U kolskome eseju od pristupnika se oekuje da samostalno oblikuje tekst te da pokae znanje, vjetinu i sposobnost razumijevanja polaznoga teksta. Od pristupnika se oekuje da zna: sintetizirati i uobliiti misli i spoznaje u kolski esej te sastaviti vezani tekst (uvod, razradba, zakljuak) samostalno primijeniti razliite postupke oblikovanja teksta (interpretaciju, analizu, sintezu, dokazivanje, raspravu, opis, usporeivanje) strukturirano izlagati u zadanim veliinama (vrijeme i broj rijei) prikladno rabiti struno nazivlje potkrijepiti stavove i sudove valjanim argumentima i primjerima (citati ili parafraze) objasniti sadraj, namjenu i funkciju ponuenoga teksta nijansirano itati i analizirati ponueni tekst (sadraj, strukturu, izraz i stilska obiljeja), odnosno uoiti slinosti i/ili razlike u ponuenim tekstovima povezivati steena knjievnopovijesna i knjievnoteorijska znanja4 s ponuenim tekstom4 Na 9. i 10. str. odreeno je koja se sve knjievnopovijesna i knjievnoteorijska znanja oekuju od pristupnika na vioj razini. vladati normama hrvatskoga standardnog jezika5 povezano, jezgrovito, jasno i jezino pravilno sastaviti kolski esej prema ponuenim smjernicama uskladiti stil pisanja s namjenom teksta pisati itko i uredno.Knjievna ispitna djela za kolski esej u kolskoj godini 2012./2013. za viu razinu ispita su:1. Camus, Albert, Stranac2. Cihlar Nehajev, Milutin, Bijeg3. Dostojevski, Fjodor Mihajlovi, Zloin i kazna4. Dri, Marin, Dundo Maroje5. Flaubert, Gustave, Gospoa Bovary6. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladoga Werthera7. Kafka, Franz, Preobrazba8. Krlea, Miroslav, Gospoda Glembajevi9. Krlea, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza10. Marinkovi, Ranko, Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Aneo, Prah)11. Poe, Edgar Allan, Crni maak12. Salinger, Jerome David, Lovac u itu 13. Sofoklo, Antigona14. imi, Antun Branko, Preobraenja15. oljan, Antun, Kratki izlet.Bez obzira na vrstu eseja uz polazni tekst u ispitu moe biti zadan i tekst autora koji nije naveden u popisu knjievnih ispitnih djela za kolski esej ili neknjievni tekst, ali e se na temelju toga teksta ispitivati opa znanja iz teorije knjienosti, povijesti knjievnosti ili jezika te razumijevanje teksta.5 Na 10. i 11. str. odreeno je koja se jezina znanja i vjetine oekuju od pristupnika na vioj razini.HRVATSKI 2013.indd 8 8.1.2013 12:48:439Knjievnost i jezikKnjievnostDrugom ispitnom cjelinom ispituju se razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja.Od pristupnika se oekuje da zna: prepoznati tekstove, autore, razdoblja i poetike hrvatske i svjetske knjievnosti prepoznati i razumjeti knjievnopovijesna i knjievnoteorijska obiljeja knjievnih i neknjievnih tekstova razumjeti specifnosti stvaralatva pojedinoga autora prepoznati i razumjeti obiljeja knjievnih rodova i vrsta razlikovati, analizirati i interpretirati lirske, epske, dramske, knjievno-znanstvene i publicistike tekstove te poznavati njihov povijesni razvoj prepoznati i razumjeti knjievnopovijesna razdoblja europske (svjetske) knjievnosti (vremenske odrednice, predstavnike i poetike) od staroga vijeka do suvremene knjievnosti u kronolokome slijedu prepoznati i razumjeti knjievnopovijesna razdoblja hrvatske knjievnosti (vremenske odrednice, predstavnike i poetike) od srednjega vijeka do suvremene knjievnosti u kronolokome slijedu razlikovati i usporediti poetike i estetike knjievnopovijesnih razdoblja od staroga vijeka do suvremene knjievnosti razumjeti Bibliju kao temeljnu knjigu europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predvieni programima) interpretirati: Homer, Ilijada, Odiseja; Sofoklo, Antigona, Kralj Edip interpretirati: Plaut, krtac; Vergilije, Eneida poznavati tekst Baanske ploe te razumjeti vanost Baanske ploe za hrva...</p>