ISTOTA I ZNACZENIE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W POLSCE

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>L</p><p>Z&amp;*%+)%)%',*</p><p> BB</p><p>/+)+,6'')&amp;)'?%6#/4'-,*%4'?M8*6'7%*6'5''-&amp;%/6&amp;*%*3&amp;!%*%&amp;',%!'7*%1$%7*%,&amp;*$*%'-&amp;+7'6!:$+$%-/%4%&amp;%$1*/)'1/6*3,*,)+&amp;%7/+!'$+&amp;,'*;*+$&amp;%7/*F!+:$0*$&amp;%7/N')/+)+,*6'')&amp;%1-*$*3'5',)/+)+,*/6'*,'%1"&amp;*%.)/+)+,3!*%--&amp;%')/+)+,37%6+$&amp;2@F@SSF</p></li><li><p>LRFSJ</p><p>S''&amp;*,',A42*&amp;)+64'$RFS</p><p>K'*&amp;*)%)'6'*=a0))!H^^74'X!-^7^*&amp;6%WP7`7Km7`R7&amp;!7G? '64",*%?-%.2$%&amp;+','8$*'6&gt;6'O&gt;&gt;7&amp;!7G? ",*%?-%.2$%&amp;+','8$*'6O&gt;&gt;6'K&gt;&gt;7&amp;!7K</p><p>Z</p></li><li><p>L@</p><p>'*,)+$,J$,',6$+)F&gt;')O</p><p>5%$&amp;*%'-$%&amp;16/1%*3OL7*%1$''8$*712$+$0))//6'*,</p><p>F,'-%*','#'S&gt;!'*6!')%&amp;$1#/6'*,'+-%&amp;*%!%#&amp;*+7'4"):*&amp;+$07*%1$''8$*/6'*,'%1')#+'&amp;%',%8-'&amp;%/)*%6&amp;*LF'-%$&amp;*$)*%/6'*,'+7/6'*,$0*'5$0'$0':&amp;+/6'*,'%1'47*&amp;$0/6'*,'+$0!'7&amp;*&amp;/)&amp;*%)+-:</p><p> BB</p></li><li><p>LO</p></li><li><p>LL</p><p>L''-*H3J$%6&amp;%,+.,'#26&amp;*'$#&gt;RFLO</p><p>R')7.%F</p></li><li><p>LR</p><p>-'+8'6'*,!+'6&amp;*$%4'),.%,-*7)*,1'5.&amp;1%)":&amp;*%.!%$+;*$&amp;)7';%%-,*7'.-*'89%,%$1*S</p><p>-'+)/+)+,*/6'*,'%16'$%&amp;*12"&amp;')/+8$*'-,*1,*F:4&amp;*$+&gt;OF,#6"/6'*,'+$0'-$%,'+)#'ROFLS)/+:)"F4&amp;*$+$')&amp;'*OU+),*$0'5$',1'$"'6*%612$+$0'-,31*3,+'6%)%,)&amp;'*-**%7$+D@UE4"-&amp;-*$5)/+)"*F!:$1%&amp;)",'+)12$+$0,#6"/6'*,'+$0&gt;OF+&amp;'*#@K&gt;&gt;&amp;)'7*)&gt;LF1/.O&gt;K</p><p>,#6+%$&amp;*$)6'*,'%4'$%$0/12*3+',*7)'!&amp;*%7+,':+)&amp;*7*%1$+&amp;'*#'&amp;&gt;RF','#'S&gt;U1+.+)'!*%(+,'+:)&amp;*+)3!/1%+7&amp;'*%6'1/D',SUE'!'$*%D',OUE'&amp;*$/6'1/D',@UE/6'*%6'1/D',&gt;UE</p><p>)2!*%&amp;*%'-,*6'&amp;**/'!%1,*%1)'+#','+)&amp;%/&amp;,*6-':'1/)/+)+,*)+7),.%)/+)+,*/6'*,'%1-%.26'&amp;*$0H/$05%:*'+/!&amp;*%&amp;*$%-&amp;%#)'89!'/&amp;**3,-*%&amp;)"+7*%&amp;*-&amp;'89#':)",*')8'6,")&amp;!')/)&amp;*%$03)+6'!'&amp;&amp;*,1"/:'!+$0'6&amp;*%15362$+$0%!"-&amp;'$*%%/'!%1,*%1</p><p>6/4*%1)'&amp;+&amp;*/'!%1,&amp;,#6')%+7'4*,)"%&amp;-%.+!%#&amp;*91%8-**3$0$%!+17'94'8$*4&amp;*$&amp;+$0'-,!'*66'5%'4&amp;*':&amp;2*%9/6'*,';%'&amp;%/#/4*2$%&amp;'','+)&amp;*%1%'6&amp;*%*%&amp;*/6',1"%/'!%1,*$0)/)%7'-,*1%)"&amp;*%.6'5%+,)#$'&amp;,6*F';%)5*%4"+,'+)&amp;*%7&amp;)/-&amp;+$0/'$"-%$&amp;*$+$0'-:$%!'6'5&amp;*%1,**&amp;&amp;+$0,1$0)*&amp;)%%'&amp;*%!'#%$%(),':+)&amp;*%7/#/4-%$&amp;*$+$0*)/+)+$&amp;+$0';%'&amp;+$0!%/6'*,</p><p>&amp;*/'!%1,/7'.-**6';*&amp;&amp;'&amp;*%!'1%,)"*&amp;%)+$+1&amp;+$0!-:&amp;'&amp;+$0!%!'67*')+!'62$%6*#-&amp;'89/6'*,'2,27'.-*:'89F!*%+7,)-%&gt;F7*#+/6'*,!'#'.'&amp;%F'1%"6:)$0,/1,'J!'7',*7*6'-&amp;'8-2,*76';*&amp;&amp;'&amp;*%7'4#+-*$+9*&amp;:%)+$1%F*&amp;;)/,)/3+!'$+&amp;,''J/6'*,'2)%%&amp;%7',"#'5*%,)"F),.%5/6'!%5/6'*'5/6'/26%(-%$&amp;*$)/6':*,'%4'D&amp;!!,*6'1'%!*1-&amp;*%/6'*,'%%05*-*)$+1&amp;%5%&amp;+/13$*"6-%$&amp;*$+$0*)%7-&amp;+$0E!$*%;*&amp;&amp;'%7'4#'-*$+9),.%'!$'&amp;*%'"1*!'7'$1!'6/,)"/6'*,'+$0</p><p>%&amp;%;*$1%&amp;)7*7'425+9;*7+!+)&amp;%'*&amp;&amp;%!'67*')+712$%))/,#6/-%$&amp;*$)/6'*,'%4''/7*%&amp;*//)+6&amp;*LF</p><p>S''./$0',* /!*'&amp;(&gt;LF@R</p><p>K''-6$+)FLK'*,)+$,J$,',6$+)F</p></li><li><p>LS</p><p>'F-%$&amp;*$)*%/6'*,'+7/6'*,$0*'5$0'$0'&amp;+/6'*,':%1'47*&amp;$0/6'*,'+$06'S&gt;!'$%&amp;)@FL&gt;</p></li><li><p>LK</p><p>&amp;*&amp;+,'8$*"#8%'&amp;6RF$7%&amp;)%7&amp;,)"+7&amp;16/1%*34"54%&amp;Q&amp;$*,%/,*%4''7*%1$'+,'8$*"#!;*-&amp;+*%!',-:&amp;%4''$3$*!%#'7/T]*T]F*&amp;)%%'&amp;*%5/6*),.%4:-%*M*%-'&amp;N/%/7*%7*/,*%165+12*3)/*7!%+$+,-*$&amp;%6',)"+$0&amp;-%.2H&amp;*/,'1%"6,*,'&amp;,/,'-36*!)'#%,7,Q-':*(,*$+/,*%!'),&amp;*Q'-,-'%7'*$+($+6$+)F&gt;@'!,(,',6$+)F@</p><p>Z</p></li><li><p>L</p><p>),$13'&amp;*$6'1/)&amp;'*6'1'%$%&amp;)/7,)"+7&amp;16/1%*3!-$$,*!-$*%)-D!%#&amp;*2$+;/&amp;,$136%!),E'!-$'-*"%;),:$121%))7"&amp;*%.,'8$*"#8'&amp;KLF$+'76'1'+6%&amp;*&amp;+:7*!'6$*%&amp;*7*KR&gt;F'),$1*&amp;-%.+-*$+9),.%)%*%&amp;,**&amp;*%:5*%,2!*1-&amp;*3!')+,*%7!'6,)"+7',#612,7+/-*$&amp;*0&amp;6-%'M%-%6%N5/6'&amp;+KSF*%-,*75-,'&amp;%75362$+-%)&amp;*2%+6%&amp;$12#/,*$065+12*3)/),.%$+,-*$&amp;%*7!%+6',)"+$0&amp;-%.2H!%4-26,'-36*!)'#%,!%4-26!*%8&amp;**7/+,*-/6'%1Q%)*-!$,*$+&amp;*'&amp;*$@&gt;7&amp;!7%))&amp;*%!+1291%6&amp;'$%8&amp;*%',K&gt;&gt;'"5+:!'&amp;/1%'67*$)%%$0I"6%#2'&amp;%)''&amp;%,/$1$0!*)&amp;+$0'</p><p>@</p></li><li><p>R&gt;</p><p>,2!*%-$07*&amp;%-&amp;+$0,'34-'+$0'4'+$0%$+*3)/$0''5+/,#6/,2.%&amp;*!%7*&amp;+7)%**4/$'#"+6*%-&amp;*%&amp;3)&amp;%4''$0''5+!%'6/!',7'%4'6*%$*@R</p><p>),$13)/+)+$&amp;2)&amp;'*,6'1'+)+-/&amp;4*%-,*7#'.'&amp;+F!'#'*%T]F'8&amp;*%)7@&gt;&gt;4)/&amp;,"6%*,%"8'6,/!,/)'*%)!'6-$02%$%+1&amp;0-!$%'7*%$2$LF)+'"5&amp;1:6/1%*3)7"&amp;*%.!*1-&amp;*"67*&amp;%-&amp;+$0!')#@F1)+75+),*%7'7*&amp;%4''5/1%),'8$*"#8)+&amp;+5/6'&amp;+!'6,':&amp;*%$T]F'7*&amp;+7'5%&amp;16/1%*3"&amp;*%.,'8$*"#8)#':7*%1T]F'5',,)"%4'7*%8$**3!-*$%,+#'.'&amp;)%7)+:*2$7*$%,&amp;&amp;%*&amp;)%%/12$%'5*%,)+)'Y/!,'6&amp;+Z*)'/:%/7*&amp;2$+$0'6"@S),$136- )/+)" )&amp;'*2 "&amp;*%. *7!%+$+,-*$&amp;%6',)"+$0&amp;-%.2HZ*3)'&amp;*%&amp;'-&amp;'8-2,*$0)'Q*-7'%A5:)*%#'6,*7*36+&amp;'6'+Q%)*-'&amp;*/,',*@K</p><p>'-%1&amp;+7/6'*,*%7'&amp;$%&amp;*/7*36+&amp;'6'+71%)'-&amp;*$6"1%) )'6/.%/6'*,'6+!'&amp;/12$% -*$52','#'L&gt;&gt;7*%1$'#'.'&amp;% 1%)F,')-*&amp;*%&amp;+','8$*O&gt;&gt;7&amp;!70,)%+/1%*3,-*7)%74",*7#:5'5'6I$'+7/)%1%'6+6'1'%)''&amp;%2!+-%$%&amp;*/$0'"5!%:'6/!',7'%4'$%4"-&amp;*%$0''5+'6'%1!%6.+7'.&amp;!':),95/)%-,'&amp;2'63M*%-,*%&amp;*N'M)'!'-&amp;,N)'/1%*3)/"&amp;*%.,2!*%-%,'34-'%*&amp;0-$1%*!#/,&amp;*!+35*/$1/%6'':8-*'6*%$*-%$2*3)/&amp;$0''5+!%'6/!',7'%4''%$*,2.%:&amp;*'5'6'%4'@'),$1*)/+)+$&amp;+$0'7*&amp;%4''5/&amp;-%.+&amp;%':5','+,'8$*"#&amp;*%5'*3$*,)"+5/6'&amp;'&amp;7*%1$/6%&amp;*&amp;%1,!-*$+FRL&gt;F-/5*'&amp;+77*%1$%7!$%",/$1/+1%),6'1'+!*&amp;+&amp;-*)35+),"1,'6'5',/-)/+&amp;16/1%*3)/"&amp;*%./%/7*&amp;%-'4*$&amp;%A/),#5*/%/7*+1&amp;%!'6'&amp;%!%4':76%&amp;*%1$"%$&amp;"&amp;5'$$0"+)+$,*$0O&gt;4&amp;*'&amp;%2)/-*$&amp;%*7!%+$+,-*$&amp;%6',)"+$0&amp;-%.2H7*36+&amp;'6'++8$*4,'-:)*%4",*7*36+&amp;'6'+Q%)*-'%1*$+7*36+&amp;'6'+Q%)*-/+,*4&amp;'%1*7%-&amp;%1O</p><p>@R'!,(,',6$+)F@'*46$+)FSJO'*$+($+6$+)FR</p><p>Z</p></li><li><p>R</p><p>%-%7&amp;*&amp;*%1%1!/5-*,$1*5+#,"),$0,)%+)+,!+5-*.%&amp;*%*)')+6(';/&amp;,$1*)%1;'7+)/+)+,*1,21%))/+)+,/6'*,'),.%!%6)*%&amp;*%&amp;1.&amp;*%1+$0+5&amp;+$07*%1$''8$*/6'*,'+$01,'7*%1$),$+1&amp;+$0)/+)+$&amp;*%</p><p>'-,*%/6'*,!'#'.'&amp;%27*%1$''8$*$0),$+1&amp;+$0!'64-3:6%7)/+)+$&amp;+7'*6126'5%/&amp;,*,-*7)+$&amp;%5'4)%-%$&amp;*$%#'.&amp;)/-&amp;%+!'&amp;/12'5/6'&amp;2520')%-,24)'&amp;'7*$&amp;2%,%$+1:&amp;2*F,/-)/-&amp;'J'+,'2/+)+,/6'*,'1%)1%6&amp;+7F&amp;1.&amp;*%1:+$0!'-,*$0!'6/,)"7,'+$0,*%'&amp;+$0&amp;+&amp;,*4&amp;*$&amp;%</p><p>'*)+,-*7) ,/-)/')"$+ )'26'5 * ),$1% ,1'&amp;$% 1,$0'$*.5+7/%*!,*'5+),*%+6%&amp;$1'&amp;-&amp;%*,-&amp;%8"6,)"+$07'.&amp;!'),9+5*)&amp;%6*%#)/,*$0*)%,)'&amp;*$&amp;%16+$135'4$!"#:$%&amp;'89+.12$*3!%)#%*7!%+)+)+$&amp;%#$7/+$&amp;%$3)''&amp;6%7*36+&amp;'6'%1OF -*$5,'+)12$+$0,#6"/6'*,'+$0)'R@LF?O&gt;'5+'6*%612$%7*%1$''8$*)/+)+$&amp;%$%-$0)/+)+$&amp;+$0,'+)#+"&amp;*%.*&amp;&amp;+$06')3!&amp;+$0'5*%,)"5*''%4':,)%'&amp;* )+7!%6%+),*70')%-*!%&amp;1'&amp;)"6'7"$':+$01.&amp;*%1%!'-,*%/6'*,6',)"+$0&amp;-%.2/,'6"1*%:$0'$*&amp;%,+&amp;*$'&amp;*$6"1$+/6'6"1!+$*2412%%)/+)",1/*4&amp;*$+/+8$*4&amp;*$&amp;+)&amp;'*2','#'OU+),*$0'5$':,1'$"'6*%612$+$0'-,3</p><p>O</p></li><li><p>R6',)'&amp;/,0/7&amp;*)+$&amp;+$0,%*%'$1'-'4**74*:)%!6*/&amp;,)&amp;*%+)%$*%%',*7+,#6'$()'%1+.%1,'-%'6'%1'8&amp;*%/)'!/5-*,$1*,%/!*)/+)+,*</p><p>&amp;"' ,!-)/+)+,/6'*,')/+)'5+,#6+-%$&amp;*$%/#/4*</p><p>Z</p></li></ul>

Recommended

View more >