izborni zakon bih prečišćeni tekst 2010

  • View
    218

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE (Neslubeni preieni tekst)

POGLAVLJE 1 OSNOVNE ODREDBE lan 1.1 Ovim Zakonom ureuje se izbor lanova i delegata Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine i lanova Predsjednitva Bosne i Hercegovine, te utvruju principi koji vae za izbore na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. lan 1.1a Pojedini izrazi koriteni u ovom Zakonu znae: 1) "Politiki subjekt" podrazumijeva politiku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za uee na izborima u skladu s ovim Zkonom. 2) "Izborna jedinica" podrazumijeva: a) osnovnu izbornu jedinicu koja podrazumijeva opinu, grad Banju Luku, Brko Distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog podruja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za odreeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju vielane izborne jedinice,

Ovaj neslubeni preieni tekst sadri tekst Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 23/01), Odluku o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 7/02), Odluku o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 9/02), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 20/02), Ispravka zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 25/02), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 4/04), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 20/04), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 25/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 52/05), Ispravka zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 65/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 77/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 11/06), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 24/06), Zakon o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 32/07), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 33/08), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 37/08) i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 32/10).1

Neslubeni preieni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne moe pozivati prilikom slubene upotrebe.

b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za odreeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju vielane izborne jedinice, c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju vielane izborne jedinice i d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira dravni nivo vlasti. 3) "Vielana izborna jedinica" podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira vie od jednog a manje od ukupnog broja predstavnika za odreeni nivo vlasti. 4) "Izborni ciklus" podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na odreeni nivo vlasti. 5) "Izborni prag" podrazumijeva odreen procenat osvojenih glasova (vaeih glasakih listia) koji mora osvojiti politiki subjekt da bi stekao pravo uea u raspodjeli mandata. 6) "Izborna kampanja" podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrenom ovim Zakonom u kojem politiki subjekt na zakonom utvren nain upoznaje birae i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojee izbore. 7) "Kompenzacijski mandati" podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste politikih stranaka ili koalicija prema broju dobivenih vaeih glasova i slue da kompenziraju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine vielane izborne jedinice u entitetu." 8) "Pripadnik nacionalne manjine" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine koji ne pripada nijednom od tri konstitutivna naroda. Nacionalnu manjinu ine ljudi istog ili slinog etnikog porijekla, iste ili sline tradicije, obiaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obiljeja. 9) "Raseljeno lice" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadleni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.

10) "Izbjeglo lice" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine koji ima birako pravo i boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH. 11) Parlamentarna stranka podrazumjeva politiku stranku koja je zastupljena u predstavnikim ili zakonodavnim organima vlasti. 12) "Izborni period" podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrivanja rezultata izbora. 13) "Izborna godina" je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predvieno odravanje izbora. 14) "Bira" je, u smislu ovog Zakona, dravljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni biraki spisak. 15) "Glasa" je, u smislu ovog Zakona, dravljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni biraki spisak i koji je ostvario aktivno birako pravo.

2

lan 1.2 (1) Sredstva za provedbu izbora su sredstva za materijalne trokove i sredstva za naknade za rad organa za provoenje izbora. (2) Sredstva za materijalne trokove su sredstva za osiguranje vrenja ovlatenja organa za provedbu izbora iz lana 2.9 i lana 2.13 ovog Zakona i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna izborna komisija BiH), kojom se utvruje nadlenost izbornih komisija entiteta, a u skladu s lanom 2.21 ovog Zakona. (3) Sredstva za naknade za rad organa za provedbu izbora su sredstva utvrena u lanu 2.12 stav (9) i lana 2.19 stav (11) i (12) ovog Zakona. lan 1.2a (1) U budetu institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budet BiH) osiguravaju se sredstva za osiguranje vrenja ovlatenja Centralne izborne komisije BiH iz lana 2.9 i lana 2.19 stav (12) ovog Zakona. (2) U budetu entiteta i kantona osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja izbornih organa iz lana 2.21 ovog Zakona u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH kojom se utvruje nadlenost ovih izbornih organa, kao i nedostajua sredstva za finansiranje obaveza iz stava (3) ovog lana. (3) U budetu opina i grada osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja opinskih izbornih komisija iz lana 2.13 i sredstva za naknade iz lana 2.12 stav (9) i lana 2.19 stav (11) ovog Zakona. (4) U budetu Brko Distrikta BiH osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja izborne komisije Brko Distrikta BiH i sredstva za naknade za rad izborne komisije i birakih odbora Brko Distrikta BiH u skladu sa Izbornim zakonom Brko Distrikta BiH. (5) Sredstvima za vrenje ovlatenja i provedbu izbora samostalno raspolae u okviru odobrenog budeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana, koja je ovlatena odrediti nain koritenja sredstava i provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i koritenjem. (6) Sredstva za provedbu izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donoenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora. lan 1.2b Kada naelniku opine, odnosno gradonaelniku, koji je neposredno izabran, prestane mandat u skladu sa zakonom, sredstva za provedbu novih izbora osigurat e se u budetu opine, odnosno grada za koje se provodi izbor za naelnika opine, odnosno za gradonaelnika. lan 1.3 Izbor lanova svih organa vlasti vri se na osnovu slobodnih izbora, opeg i jednakog birakog prava direktno od biraa tajnim glasanjem, osim ako ovim Zakonom nije drugaije odreeno. 3

lan 1.3a (1) lanovi predstavnikih organa izabrani u skladu s ovim Zakonom, osim u sluajevima utvrenim lanom 1.10 ovog Zakona, ne mogu se opozvati, a prava i dunosti poinju im danom konstituiranja predstavnikih organa. (2) Mandat lanova predstavnikih organa izabranih na redovnim izborima traje etiri godine i tee od dana objavljivanja rezultata izbora u Slubenom glasniku BiH. (3) Izabrani nosilac mandata, izabran na neposrednim i posrednim izborima, duan je da potpie izjavu kojom odbija ili prihvata mandat na obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija BiH. lan 1.4 (1) Svaki dravljanin Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: dravljanin BiH) sa navrenih 18 godina ivota ima pravo da glasa i da bude biran (u daljem tekstu: birako pravo), u skladu s odredbama ovog Zakona. (2) Da bi ostvario svoje birako pravo, dravljanin BiH mora biti upisan u Centralni biraki spisak, u skladu s ovim Zakonom. lan 1.5 (1) Dravljani BiH, koji imaju birako pravo u skladu s ovim Zakonom, imaju pravo da glasaju lino u opini u kojoj imaju prebivalite. (2) Dravljanin BiH koji privremeno ivi u inozemstvu i ima birako pravo, ima pravo da glasa lino (dolaskom na odgovarajue birako mjesto u BiH ili u diplomatsko-konzularnom predsta vnitvu BiH u inozemstvu) ili potom (slanjem glasakog listia potom) za opinu u kojoj je imao prebivalite prije odlaska u inozemstvo, ako u toj opini ima prijavljeno prebivalite u trenutku podnoenja prijave za glasanje van zemlje. (3) Centralna izborna komisija BiH e posebnim propisom, u skladu s ovim Zakonom, regulisati kompletan postupak glasanja u diplomatsko-konzularnom predstavnitvu BiH (postupak i rokove prijavljivanja za glasanje, imenovanje birakih odbora, utvrivanje broja i rasporeda birakih mjesta i postupak provoenja izbora). (4) Centralna izborna komisija BiH utvrdit e broj i raspored birakih mjesta u diplomatskokonzularnim predstavnitvima BiH prema kriterijima iz lana 5.2 ovoga Zakona. (5) Centralna izborna komisija BiH imenovat e birake odbore za glasanje u diplomatsko konzularnim predstavnitvima BiH, tako da se u svakom birakom odboru osigura zastupljenost lanova iz svakog konst