Izborni Zakon Precisceni Tekst-bos

  • Published on
    04-Oct-2015

  • View
    8

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izborni_zakon

Transcript

<ul><li><p> IZBORNI ZAKON </p><p>BOSNE I HERCEGOVINE </p><p>(Neslubeni preieni tekst </p><p>zakljuno sa izmjenom i dopunom objavljenim u Slubenom glasniku BiH broj: 7/14) </p><p> POGLAVLJE 1 </p><p> OSNOVNE ODREDBE </p><p>lan 1.1 </p><p>Ovim Zakonom ureuje se izbor lanova i delegata Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine i </p><p>lanova Predsjednitva Bosne i Hercegovine, te utvruju principi koji vae za izbore na svim nivoima </p><p>vlasti u Bosni i Hercegovini. </p><p>lan 1.1a </p><p>Pojedini izrazi koriteni u ovom Zakonu znae: </p><p> 1) "Politiki subjekt" podrazumijeva politiku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu </p><p>nezavisnih kandidata, ovjerenu za uee na izborima u skladu s ovim Zakonom. </p><p> 2) "Izborna jedinica" podrazumijeva: </p><p> a) osnovnu izbornu jedinicu koja podrazumijeva opinu, grad Banju Luku, Brko Distrikt </p><p>BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog podruja </p><p>Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za odreeni nivo </p><p>vlasti i koje unutar sebe nemaju vielane izborne jedinice, </p><p> 1 Ovaj neslubeni preieni tekst sadri tekst Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 23/01), Odluku o izmjenama i dopunama Izbornog </p><p>zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 7/02), Odluku o </p><p>izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik </p><p>BiH, broj 9/02), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i </p><p>Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 20/02), Ispravka zakona o izmjenama i </p><p>dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj </p><p>25/02), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine </p><p>(Slubeni glasnik BiH, broj 4/04), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog </p><p>zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 20/04), Zakon o </p><p>izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik </p><p>BiH, broj 25/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i </p><p>Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 52/05), Ispravka zakona o izmjenama i </p><p>dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj </p><p>65/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine </p><p>(Slubeni glasnik BiH, broj 77/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog </p><p>zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 11/06), Zakon o </p><p>izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik </p><p>BiH, broj 24/06), Zakon o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama Izbornog </p><p>zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 32/07), Zakon o </p><p>izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik </p><p>BiH, broj 33/08), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i </p><p>Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 37/08), Zakon o izmjenama i dopunama </p><p>Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 32/10), Zakon o </p><p>izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik </p><p>BiH, broj 18/13) i Zakon o izmjeni i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine </p><p>(Slubeni glasnik Bih broj 7/14). </p></li><li><p>2 </p><p> Neslubeni preieni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne moe pozivati prilikom slubene upotrebe. </p><p> b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za </p><p> odreeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju vielane izborne jedinice, </p><p> c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar </p><p>sebe imaju vielane izborne jedinice i </p><p> d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira dravni nivo vlasti. </p><p> 3) "Vielana izborna jedinica" podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira vie od jednog </p><p>a manje od ukupnog broja predstavnika za odreeni nivo vlasti. </p><p> 4) "Izborni ciklus" podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na odreeni nivo vlasti. </p><p> 5) "Izborni prag" podrazumijeva odreen procenat osvojenih glasova (vaeih glasakih </p><p>listia) koji mora osvojiti politiki subjekt da bi stekao pravo uea u raspodjeli mandata. </p><p> 6) "Izborna kampanja" podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrenom ovim Zakonom u </p><p>kojem politiki subjekt na zakonom utvren nain upoznaje birae i javnost sa svojim </p><p>programom i kandidatima za predstojee izbore. </p><p> 7) "Kompenzacijski mandati" podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste politikih </p><p>stranaka ili koalicija prema broju dobivenih vaeih glasova i slue da kompenziraju </p><p>nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za </p><p>pojedine vielane izborne jedinice u entitetu." </p><p> 8) "Pripadnik nacionalne manjine" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine koji ne </p><p>pripada nijednom od tri konstitutivna naroda. Nacionalnu manjinu ine ljudi istog ili </p><p>slinog etnikog porijekla, iste ili sline tradicije, obiaja, vjerovanja, jezika, kulture i </p><p>duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obiljeja. </p><p> 9) "Raseljeno lice" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog </p><p>lica utvrdio nadleni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom. </p><p> 10) "Izbjeglo lice" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine koji ima birako pravo i </p><p>boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH. </p><p> 11) Parlamentarna stranka podrazumjeva politiku stranku koja je zastupljena u predstavnikim </p><p>ili zakonodavnim organima vlasti. </p><p> 12) "Izborni period" podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrivanja </p><p>rezultata izbora. </p><p> 13) "Izborna godina" je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predvieno </p><p>odravanje izbora. </p><p> 14) "Bira" je, u smislu ovog Zakona, dravljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni </p><p>biraki spisak. </p><p> 15) "Glasa" je, u smislu ovog Zakona, dravljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u </p><p>Centralni biraki spisak i koji je ostvario aktivno birako pravo. </p></li><li><p>3 </p><p>lan 1.2 </p><p> (1) Sredstva za provedbu izbora su sredstva za materijalne trokove i sredstva za naknade za rad </p><p>organa za provoenje izbora. </p><p> (2) Sredstva za materijalne trokove su sredstva za osiguranje vrenja ovlatenja organa za provedbu </p><p>izbora iz lana 2.9 i lana 2.13 ovog Zakona i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine </p><p>(u daljem tekstu: Centralna izborna komisija BiH), kojom se utvruje nadlenost izbornih komisija </p><p>entiteta, a u skladu s lanom 2.21 ovog Zakona. </p><p> (3) Sredstva za naknade za rad organa za provedbu izbora su sredstva utvrena u lanu 2.12 stav (9) i </p><p>lana 2.19 stav (11) i (12) ovog Zakona. </p><p>lan 1.2a </p><p> (1) U budetu institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem </p><p>tekstu: Budet BiH) osiguravaju se sredstva za osiguranje vrenja ovlatenja Centralne izborne </p><p>komisije BiH iz lana 2.9 i lana 2.19 stav (12) ovog Zakona. </p><p> (2) U budetu entiteta i kantona osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja izbornih organa iz lana </p><p>2.21 ovog Zakona u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH kojom se utvruje nadlenost </p><p>ovih izbornih organa, kao i nedostajua sredstva za finansiranje obaveza iz stava (3) ovog lana. </p><p> (3) U budetu opina i grada osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja opinskih izbornih komisija </p><p>iz lana 2.13 i sredstva za naknade iz lana 2.12 stav (9) i lana 2.19 stav (11) ovog Zakona. </p><p> (4) U budetu Brko Distrikta BiH osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja izborne komisije </p><p>Brko Distrikta BiH i sredstva za naknade za rad izborne komisije i birakih odbora Brko Distrikta </p><p>BiH u skladu sa Izbornim zakonom Brko Distrikta BiH. </p><p>(5) Sredstvima za vrenje ovlatenja i provedbu izbora samostalno raspolae u okviru odobrenog </p><p>budeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana, koja je ovlatena odrediti nain </p><p>koritenja sredstava i provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i koritenjem. </p><p>(6) Sredstva za provedbu izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana moraju osigurati u </p><p>roku od 15 dana od dana donoenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora. </p><p>lan 1.2b </p><p>Kada naelniku opine, odnosno gradonaelniku, koji je neposredno izabran, prestane mandat u skladu </p><p>sa zakonom, sredstva za provedbu novih izbora osigurat e se u budetu opine, odnosno grada za koje </p><p>se provodi izbor za naelnika opine, odnosno za gradonaelnika. </p><p> lan 1.3 </p><p>Izbor lanova svih organa vlasti vri se na osnovu slobodnih izbora, opeg i jednakog birakog prava </p><p>direktno od biraa tajnim glasanjem, osim ako ovim Zakonom nije drugaije odreeno. </p></li><li><p>4 </p><p> lan 1.3a </p><p>(1) lanovi predstavnikih organa izabrani u skladu s ovim Zakonom, osim u sluajevima utvrenim </p><p>lanom 1.10 ovog Zakona, ne mogu se opozvati, a prava i dunosti poinju im danom konstituiranja </p><p>predstavnikih organa. </p><p>(2) Mandat lanova predstavnikih organa izabranih na redovnim izborima traje etiri godine i tee od </p><p>dana objavljivanja rezultata izbora u Slubenom glasniku BiH. </p><p>(3) Izabrani nosilac mandata, izabran na neposrednim i posrednim izborima, duan je da potpie izjavu </p><p>kojom odbija ili prihvata mandat na obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija BiH. </p><p>lan 1.4 </p><p> (1) Svaki dravljanin Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: dravljanin BiH) sa navrenih 18 godina </p><p>ivota ima pravo da glasa i da bude biran (u daljem tekstu: birako pravo), u skladu s odredbama ovog </p><p>Zakona. </p><p> (2) Da bi ostvario svoje birako pravo, dravljanin BiH mora biti upisan u Centralni biraki spisak, u </p><p>skladu s ovim Zakonom. </p><p>lan 1.5 </p><p>(1) Dravljani BiH, koji imaju birako pravo u skladu s ovim Zakonom, imaju pravo da glasaju lino u </p><p>opini u kojoj imaju prebivalite. </p><p>(2) Dravljanin BiH koji privremeno ivi u inozemstvu i ima birako pravo, ima pravo da glasa lino </p><p>(dolaskom na odgovarajue birako mjesto u BiH ili u diplomatsko-konzularnom predsta vnitvu BiH </p><p>u inozemstvu) ili potom (slanjem glasakog listia potom) za opinu u kojoj je imao prebivalite </p><p>prije odlaska u inozemstvo, ako u toj opini ima prijavljeno prebivalite u trenutku podnoenja prijave </p><p>za glasanje van zemlje. </p><p>(3) Centralna izborna komisija BiH e posebnim propisom, u skladu s ovim Zakonom, regulisati </p><p>kompletan postupak glasanja u diplomatsko-konzularnom predstavnitvu BiH (postupak i rokove </p><p>prijavljivanja za glasanje, imenovanje birakih odbora, utvrivanje broja i rasporeda birakih mjesta i </p><p>postupak provoenja izbora). </p><p>(4) Centralna izborna komisija BiH utvrdit e broj i raspored birakih mjesta u diplomatsko-</p><p>konzularnim predstavnitvima BiH prema kriterijima iz lana 5.2 ovoga Zakona. </p><p>(5) Centralna izborna komisija BiH imenovat e birake odbore za glasanje u diplomatsko</p><p>konzularnim predstavnitvima BiH, tako da se u svakom birakom odboru osigura zastupljenost </p><p>lanova iz svakog konstitutivnog naroda. </p><p>lan 1.6 </p><p> (1) Nijedno lice koje je na izdravanju kazne izreene od Meunarodnog suda za ratne zloine za </p><p>bivu Jugoslaviju, i nijedno lice koje je pod optunicom Suda, a koje se nije povinovalo naredbi da se </p><p>pojavi pred Sudom, ne moe biti upisano u Centralni biraki spisak, niti moe biti kandidat (pojam </p><p>kandidata u smislu ovog zakona odnosi se na lica oba spola), niti imati bilo koju imenovanu, izbornu </p><p>ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine. </p></li><li><p>5 </p><p> (2) Sve dok neka politika stranka ili koalicija ima na funkciji ili poloaju u politikoj stranci lice iz </p><p>stava (1) ovog lana, smatrat e se da ne ispunjava uslove za uee na izborima. </p><p> lan 1.7 </p><p> Nijedno lice koje je na izdravanju kazne koju je izrekao Sud Bosne i Hercegovine, sud Republike </p><p>Srpske ili sud Federacije Bosne i Hercegovine i sud Brko Distrikta Bosne i Hercegovine ili koje se </p><p>nije povinovalo naredbi da se pojavi pred Sudom Bosne i Hercegovine, sudom Republike Srpske ili </p><p>sudom Federacije Bosne i Hercegovine i sudom Brko Distrikta Bosne i Hercegovine zbog ozbiljnih </p><p>povreda humanitarnog prava, a Meunarodni sud za ratne zloine za bivu Jugoslaviju razmatrao je </p><p>njegov dosije prije hapenja utvrdio da zadovoljava meunarodne pravne standarde, ne moe biti </p><p>upisano u Centralni biraki spisak, niti moe biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni </p><p>drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine. </p><p>lan 1.7a </p><p>Nijedno lice koje je na izdravanju kazne koju je izrekao sud druge zemlje ili lice koje se nije </p><p>povinovalo naredbi da se pojavi pred sudom druge zemlje zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, </p><p>a Meunarodni sud za ratne zloine za bivu Jugoslaviju razmatrao je njegov dosije prije hapenja i </p><p>utvrdio da zadovoljava meunarodne pravne standarde, ne moe biti upisano u Centralni biraki </p><p>spisak, niti moe biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu dunost na </p><p>teritoriji Bosne i Hercegovine. </p><p>lan 1.8 </p><p>(1) Sudije redovnih i ustavnih sudova, tuioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici, </p><p>ombudsmeni i njihovi zamjenici, lanovi sudova/domova/vijea za ljudska prava, notari policijski </p><p>slubenici, dravni slubenici, pripadnici Oruanih snaga BiH, pripadnici Obavjetajno-sigurnosne </p><p>agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inozemstvu, koji imaju diplomatski </p><p>status u skladu s Bekom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961.godine), mogu se </p><p>kandidirati za javnu izbornu dunost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj poloaj ili postupe u </p><p>skladu sa zakonima koji reguliu njihov status. </p><p> (2) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine istovremeno ima </p><p>mandat lana Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Parlamenta </p><p>Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skuptine Republike Srpske ili kantonalne skuptine, duan </p><p>je u roku od tri dana u pisanom obliku obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH za koji se mandat </p><p>odluio, ime mu drugi mandati koje ima prestaju. </p><p> (3) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine stekne pravo na mandat </p><p>u Predstavnikom domu Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Predstavnikom domu </p><p>Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skuptini Republike Srpske ili kantonalnoj </p><p>skuptini u skladu sa lanom 9.10 ovog Zakona, a u pisanom obliku u roku od tri dana ne obavijestiti </p><p>Centralnu izbornu komisiju BiH o odricanju tog prava, mandat mu nee biti dodjeljen, ve e biti </p><p>dodjeljen slijedeem kvalificiranom kandidatu s liste iste izborne jedinice u skladu sa lanom 9.8 stav </p><p>(2) ovog Zakona. Ako se nakon upita Centralne izborne komisije BiH delegat odlui za koritenje tog </p><p>prava, prestaje mu mandat delegata u Domu naroda Parlamentarne skuptine BiH. </p><p>(4) Jedno lice moe obavljati najvie jednu neposredno izabranu javnu dunost ili najvie jednu </p><p>neposredno i jednu posredno izabranu dunost, osim ako ovim Zakonom nije drugaije regulisano. </p><p>Nespojivo je istovremeno vrenje ovih funkcija sa vrenjem funkcija u izvrnim organima vlasti. </p><p>Takoer je nespojivo istovremeno vrenje vie od jedne funkcije u izvrnim organima vlasti. </p></li><li><p>6 </p><p> (5) Jedno lice ne moe istovremeno v...</p></li></ul>