Izmena Zakona o Porezu Na Dobit Preduzeca

  • Published on
    26-Sep-2015

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izmena Zakona o Porezu Na Dobit Preduzeca

Transcript

<ul><li><p>Z A K O NO IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O</p><p>POREZU NA DOBIT PREDUZEA</p><p>lan 1.U Zakonu o porezu na dobit preduzea (Slubeni glasnik RS, br. 25/01,</p><p>80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03 i 84/04), u nazivu Zakona re: preduzea zamenjujese reima: pravnih lica.</p><p>lan 2.U lanu 1. stav 1. re: preduzea zamenjuje se reima: pravnih lica, a</p><p>posle rei: je dodaju se rei: privredno drutvo, odnosno.</p><p>U taki 6) taka na kraju zamenjuje se takom i zapetom i dodaje taka 7),koja glasi:</p><p>7) druga pravna forma drutva, odnosno preduzea u skladu sa posebnimpropisima..</p><p>lan 3.lan 5. menja se i glasi:</p><p>Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republikeposlovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sapropisima kojima se ureuje raunovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacionidelovi nerezidentnog obveznika koji obavljaju delatnost), oporezivu dobit utvruje uskladu sa ovim zakonom i podnosi za stalnu poslovnu jedinicu poreski bilans kaoporeski obveznik iz lana 1. stav 1. ovog zakona i poresku prijavu.</p><p>Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost preko stalne poslovne jedinicekoja ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se ureuje raunovodstvoi revizija, duan je da vodi u toj stalnoj poslovnoj jedinici evidenciju kojom seobuhvataju svi podaci o prihodima i rashodima, kao i drugi podaci od znaaja zautvrivanje dobiti koju ta jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike.</p><p>Sadraj poreske prijave iz stava 1. ovog lana i nain voenja evidencije izstava 2. ovog lana propisuje ministar finansija..</p><p>lan 4.U lanu 6. stav 1. re: preduzea zamenjuje se reima: pravnih lica.</p><p>U stavu 2. posle rei: (u daljem tekstu: MRS) dodaju se zapeta i rei:odnosno meunarodnim standardima finansijskog izvetavanja (u daljem tekstu:MSFI), a re: raunovodstvo zamenjuje se reima: raunovodstvo i revizija.</p><p>Dodaje se stav 3, koji glasi:</p><p>Oporeziva dobit obveznika koji, prema propisima kojima se ureujeraunovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, utvruje se u poreskombilansu usklaivanjem dobiti obveznika, iskazane u skladu sa nainom priznavanja,merenja i procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija, na nainutvren ovim zakonom..</p></li><li><p>- 2 -</p><p>lan 5.U lanu 7. posle rei: MRS dodaju se zapeta i rei: odnosno MSFI, a re:</p><p>raunovodstvo zamenjuje se reima: raunovodstvo i revizija.</p><p>Dodaje se stav 2. koji glasi:</p><p>Za utvrivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima seureuje raunovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, priznaju serashodi utvreni u skladu sa nainom priznavanja, merenja i procenjivanja rashodakoji propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisandrugi nain utvrivanja..</p><p>lan 6.U lanu 7a taka 4) rei: rashodi propagande zamenjuju se reima: rashodi</p><p>za reklamu i propagandu, a posle rei: primalac dodaje se re: poklona.</p><p>Posle take 5) dodaje se taka 5a), koja glasi:</p><p>5a) trokovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, trokoviporeskoprekrajnog postupka i drugih postupaka koji se vode pred nadlenimorganom;.</p><p>Taka 6) menja se i glasi:</p><p>6) novane kazne koje izrie nadleni organ, ugovorne kazne i penali;.</p><p>U taki 7) re: udela zamenjuje se reju: uea.</p><p>lan 7.U lanu 8. stav 1. posle rei: primenom metode dodaje se re:</p><p>ponderisane.</p><p>lan 8.U lanu 9a rei: a neisplaene briu se, a rei: ne priznaju se kao rashod u</p><p>poreskom bilansu zamenjuju se reima: priznaju se kao rashod u poreskom bilansuu poreskom periodu u kome su isplaene.</p><p>lan 9.U lanu 10. stav 2. posle rei: prosene dodaje se re: mesene, posle</p><p>rei: statistike, dodaju se rei: osim prirodnih bogatstava koja se ne troe,, a poslerei: nematerijalna sredstva dodaju se zapeta i rei: osim goodwill-a.</p><p>U stavu 4. posle rei: posebno dodaju se zapeta i rei: a u sluaju kada sustalna sredstva iz ove grupe steena u toku poreskog perioda, utvruje se primenomproporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je zapoet obraun amortizacijedo kraja poreskog perioda.</p><p>lan 10.U lanu 15. stav 2. menja se i glasi:</p><p>Izdaci iz stava 1. ovog lana priznaju se kao rashod samo ako su izvrenilicima registrovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedenadavanja iskljuivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog lana..</p><p>U stavu 3. umesto procenta 1,5% treba da stoji procenat 3,5%.</p><p>Stav 6. menja se i glasi:</p></li><li><p>- 3 -</p><p>Izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 5% odukupnog prihoda..</p><p>Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:</p><p>Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% odukupnog prihoda..</p><p>Dosadanji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.</p><p>lan 11.U lanu 16. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:</p><p>Za iznos rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinanih potraivanja izstava 2. ovog lana, koji su bili priznati u poreskom bilansu, uveavaju se prihodi uporeskom bilansu u poreskom periodu u kome obveznik izvri otpis vrednosti istihpotraivanja, ako nije kumulativno ispunio uslove iz stava 1. ovog lana..</p><p>Dosadanji stav 3. postaje stav 4.</p><p>lan 12.U lanu 20. stav 2. posle rei: autorskog dodaju se rei: i srodnih, a rei:</p><p>(u daljem tekstu: autorska naknada) briu se.</p><p>lan 13.lan 22. menja se i glasi:</p><p>Na teret rashoda priznaju se u poreskom bilansu porezi, doprinosi, takse idruge javne dabine koje ne zavise od rezultata poslovanja, koje su plaene uporeskom periodu..</p><p>lan 14.lan 22a menja se i glasi:</p><p>Na teret rashoda u poreskom bilansu banke priznaje se uveanje ispravkevrednosti potraivanja bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnimstavkama, koja su u skladu sa unutranjim aktima banke iskazani u bilansu uspehana teret rashoda u poreskom periodu, do visine odreene u skladu sa propisimaNarodne banke Srbije.</p><p>Na teret rashoda u poreskom bilansu drutva za osiguranje priznaje seuveanje indirektnog otpisa prema kategorijama naplativosti potraivanja, obraunatoi iskazano u bilansu uspeha na teret rashoda u poreskom periodu, do visineodreene u skladu sa propisima Narodne banke Srbije..</p><p>lan 15.U lanu 22b posle rei: depozite dodaju se zapeta i rei: kao i druga</p><p>obavezna dugorona rezervisanja u skladu sa zakonom.</p><p>Dodaje se stav 2, koji glasi:</p><p>Na teret rashoda priznaju se i dugorona rezervisanja za izdate garancije idruga jemstva, u visini iskorienih iznosa tih rezervisanja u poreskom periodu,odnosno izmirenih obaveza i odliva resursa po osnovu tih rezervisanja..</p></li><li><p>- 4 -</p><p>lan 16.U lanu 22v posle rei: vrednosti, rei do kraja zamenjuju se reima: ali se</p><p>priznaju u poreskom periodu u kome je ta imovina otuena, odnosno upotrebljena,odnosno u kome je nastalo oteenje te imovine usled vie sile.</p><p>lan 17.U lanu 23. posle rei: MRS dodaju se zapeta i rei: odnosno MSFI, a re:</p><p>raunovodstvo zamenjuje se reima: raunovodstvo i revizija.</p><p>Dodaje se stav 2, koji glasi:</p><p>Za utvrivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima seureuje raunovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, priznaju seprihodi utvreni u skladu sa nainom priznavanja, merenja i procenjivanja prihodakoji propisuje ministar finansija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan druginain utvrivanja..</p><p>lan 18.lan 25a menja se i glasi:</p><p>Prihodi nastali po osnovu neiskorienih dugoronih rezervisanja koja nisubila priznata kao rashod u poreskom periodu u kom su izvrena, ne ulaze u poreskuosnovicu u poreskom periodu u kom su iskazani.</p><p>Ministar finansija blie ureuje nain izuzimanja prihoda iz stava 1. ovoglana iz poreske osnovice..</p><p>lan 19.U lanu 26. stav 1. re: raunovodstvo zamenjuje se reima:</p><p>raunovodstvo i revizija.</p><p>lan 20.U lanu 27. stav 1. taka 3) re: imovini zamenjuje se reju: kapitalu, a</p><p>rei: privredni razvoj i devizne tednje graana, dravnih zapisa Republike i zapisaNarodne banke Srbije zamenjuju se reima: privredni razvoj, devizne tednjegraana i dunikih hartija od vrednosti iji je izdavalac, u skladu sa zakonom,Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna bankaSrbije.</p><p>U taki 3) taka se zamenjuje takom i zapetom i dodaje taka 4), koja glasi:</p><p>4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, uskladu sa zakonom kojim se ureuju investicioni fondovi..</p><p>U stavu 2. re: usklaene zamenjuje se reju: utvrene.</p><p>lan 21.lan 29. menja se i glasi:</p><p>Za svrhu odreivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu ovogzakona, jeste cena po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovuamortizacije utvrene u skladu sa ovim zakonom.</p><p>Nabavna cena iz stava 1. ovog lana koriguje se na procenjenu, odnosno fervrednost, utvrenu u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim raunovodstvenimpolitikama, ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana u celini kao prihod periodau kome je vrena.</p></li><li><p>- 5 -</p><p>Ako cena po kojoj je imovina nabavljena nije iskazana u poslovnim knjigamaobveznika, ili nije iskazana u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog lana, nabavnacena za svrhu odreivanja kapitalnog dobitka jeste trina cena na dan nabavke,koju utvrdi nadleni poreski organ, na nain propisan odredbama st. 1. i 2. ovoglana.</p><p>Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu ini iznos trokovaizgradnje koji su do dana prodaje iskazani u skladu sa MRS, odnosno MSFI ipropisima kojima se ureuje raunovodstvo i revizija.</p><p>Za nepokretnost steenu putem osnivakog uloga ili poveanjem osnivakoguloga, nabavna cena jeste trina cena nepokretnosti na dan unosa uloga.</p><p>Kod hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tritu, u smisluzakona kojim se ureuje trite hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata,nabavna cena jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaenu, a ako neposeduje odgovarajuu dokumentaciju - najnia trina cena ostvarena naorganizovanom tritu u periodu od godinu dana koji prethodi prodaji te hartije odvrednosti ili u periodu trgovanja, ukoliko se trgovalo krae od godinu dana.</p><p>Kod hartija od vrednosti kojima se ne trguje na organizovanom tritu,nabavna cena hartije od vrednosti jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarnoplaenu, a ako ne poseduje odgovarajuu dokumentaciju - njena nominalnavrednost.</p><p>Kod hartija od vrednosti pribavljenih putem osnivakog uloga ili poveanjemosnivakog uloga, nabavnu cenu ini trina cena koja je vaila na organizovanomtritu na dan unosa uloga ili ukoliko takva cena nije bila formirana, nominalnavrednost hartije od vrednosti na dan unosa uloga.</p><p>Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske svojine jestecena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaenu. Nabavna cena udela ukapitalu pravnih lica i prava industrijske svojine, steenih putem osnivakog uloga ilipoveanjem osnivakog uloga jeste trina cena na dan unosa uloga.</p><p>Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovineotvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uveane za naknadu zakupovinu ukoliko je drutvo za upravljanje naplauje, u skladu sa zakonom kojiureuje investicione fondove..</p><p>lan 22.U lanu 30. stav 3. re: deset zamenjuje se reju: pet.</p><p>lan 23.U lanu 31. st. 1. i 2. menjaju se i glase:</p><p>Statusna promena rezidentnih obveznika izvrena u skladu sa zakonomkojim se ureuju privredna drutva (u daljem tekstu: statusna promena), odlaenastanak poreske obaveze po osnovu kapitalnih dobitaka.</p><p>Poreska obaveza po osnovu kapitalnih dobitaka iz stava 1. ovog lananastae u trenutku kad pravno lice koje je imovinu steklo statusnom promenom izvriprodaju te imovine.</p><p>U stavu 3. rei: unelo u pravno lice nastalo statusnom promenom zamenjujuse reima: statusnom promenom prenelo na drugo pravno lice.</p><p>U stavu 4. re: preduzea zamenjuje se reima: pravnih lica, a rei:pripajanja, spajanja ili podele zamenjuju se reima: statusne promene.</p></li><li><p>- 6 -</p><p>lan 24.U lanu 32. re: deset zamenjuje se reju: pet.</p><p>lan 25.U lanu 33. stav 1. menja se i glasi:</p><p>Korienje poreske pogodnosti u skladu sa lanom 32. ovog zakona neprestaje u sluaju statusnih promena ili promena pravne forme privrednih drutava..</p><p>U stavu 2. posle rei: podele dodaju se rei: ili odvajanja.</p><p>lan 26.U lanu 34. stav 2. posle rei: postupka dodaju se zapeta i rei: odnosno</p><p>kao razlika imovine u toku trajanja likvidacionog postupka za koji se podnosi poreskaprijava i poreski bilans, utvrena u finansijskim izvetajima podnetim u skladu sapropisima kojima se ureuje raunovodstvo i revizija, pri emu je poetni bilansperioda likvidacije jednak bilansu na kraju poreskog perioda pre poetkalikvidacionog postupka.</p><p>U stavu 3. taka 1) rei: dana otvaranja postupka likvidacije zamenjuju sereima: dana dostavljanja finansijskih izvetaja u skladu sa propisima kojima seureuje raunovodstvo i revizija.</p><p>U taki 2) rei: dostavljanja reenja o okonanju postupka likvidacijezamenjuju se reima: dana dostavljanja finansijskih izvetaja u skladu sa propisimakojima se ureuje raunovodstvo i revizija..</p><p>lan 27.lan 35. menja se i glasi:</p><p>Imovina koja preostane posle podmirenja poverilaca (likvidacioni ostatak)iznad vrednosti uloenog kapitala, smatra se kapitalnim dobitkom..</p><p>lan 28.lan 36. menja se i glasi:</p><p>Ako je vrednost uloenog kapitala vea od likvidacionog ostatka, smatra seda je ostvaren kapitalni gubitak..</p><p>lan 29.U lanu 38. stav 2. posle rei: promene dodaju se zapeta i rei: kao i u</p><p>sluaju pokretanja postupka steaja ili likvidacije.</p><p>Dodaju se st. 3. do 6. koji glase:</p><p>Na zahtev poreskog obveznika koji je dobio saglasnost ministra finansija,odnosno guvernera Narodne banke Srbije, da sastavlja i prikazuje finansijskeizvetaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je razliita odkalendarske, nadlean poreski organ odobrava reenjem da se poslovna godina ikalendarska godina razlikuju, s tim da poreski period traje 12 meseci. Tako odobreniporeski period obveznik je duan da primenjuje najmanje pet godina.</p><p>Poreski obveznik iz stava 3. ovog lana duan je da podnese poresku prijavui poreski bilans za utvrivanje konane poreske obaveze za period od 1. januaratekue godine do dana kada, po reenju nadlenog poreskog organa, zapoinjeposlovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske, u roku od deset dana od dana</p></li><li><p>- 7 -</p><p>isteka roka propisanog za podnoenje finansijskih izvetaja za period za koji sepodnosi poreska prijava i poreski bilans.</p><p>Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio manje poreza nego to je bioduan da plati po obavezi obraunatoj u poreskoj prijavi, duan je da razliku uplatinajkasnije do podnoenja poreske prijave uz podnoenje dokaza o uplati razlikeporeza.</p><p>Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio vie poreza nego to je bioduan da plati po obavezi obraunatoj u poreskoj prijavi, vie plaeni porezuraunava se kao akontacija za naredni period ili se obvezniku vraa na njegovzahtev u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za povraaj..</p><p>lan 30.lan 40. menja se i glasi:</p><p>Na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika, poosnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, naknada po osnovu autorskog isrodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada),kamata i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, na teritorijiRepublike, obraunava se i plaa porez po odbitku po stopi od 20%, akomeunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukijeureeno.</p><p>Porez po odbitku iz stava 1. ovog lana obraunava se i plaa i na prihodenerezi...</p></li></ul>