IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA I POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    91

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEA I POREZA NA DOHODAK GRAANA Napisao Administrator petak, 23 april 2010 08:37 Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzea, objavljenom u "Sl. glasniku" br. 18/10, sa poetkom primene od 27.03.2010. godine, izvrene su izmene i dopune od kojih izdvajamo : - novine u vezi sa usklaivanjem rashoda i prihoda u poreskon bilansu : 1) ne priznaju se nedokumentovani rashodi za poklone, reklamu i propagandu, kao ni pokloni iji je primalac povezano lice iz l. 59. Zakona; ne priznaju se kao rashod trokovi poresko-prekrajnog postupka, kao ni trokovi prinudne naplate poreza i dr. dugovanja, novane kazne i ugovorne kazne i penali; 2) obraunate otpremnine i naknade po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa priiznaju se kao rashod u kojem su i isplaene; 3) izdaci za zdravstvene, obrazovne, naune, humanitarne, verske i sportske namene, za zatitu ovekove sredine i za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod do 3,5% od ukupnog prihoda; 4) izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 5% a izdaci za reprezentaciju u iznosu od 0,5% od ukupnog prihoda ( do sada je za izdatke pod 3.i 4. bilo 3% ); - novine kod poreskih podsticaja : 1) ukinuto je pravo na ubrzanu amortizaciju; 2) ukinuto je pravo na poreski kredit po osnovu zapoljavanja novih radnika na neodreeneo vreme; 3) preciznije je ureeno pravo na poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva iz l. 48 i 48a Zakona; 4) izmenama i dopunama l. 50a i 50b Zakona, promenjeni su i preciznije ureeni uslovi za poresko osloboenje u periodu od 10, odnosno 5 godina. Pored toga, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak graana, objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 18/10, sa poetkom primene od 27.03.2010. godine, izvrene su izmene i dopune od kojih izdvajamo :

- pravo na neoporezivu naknadu trokova proireno je na sva lica koja na ostvarenu naknadu za rad plaaju porez na zarade (ugovori o privremenim i povremenim poslovima; direktori koji nisu zasnovali radni odnos sa poslodavcem ); - stopa poreza na prihode od kapitala ( kamate, dividende, uzimanja iz imovine pravnog lica ) smanjena sa 20 na 10%, a osnovicu poreza na dividende ini 100% bruto raspodeljene dobiti; - stopa poreza na kapitalne dobitke smanjena, takoe, sa 20 na 10%. Poslednje aurirano ponedeljak, 26 april 2010 08:56 Joomla SEF URLs by Artio Porez na dobit preduzea Poreski obveznik je rezident Republike Srbije koji podlee oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji RS i izvan nje, ili nerezident Republike Srbije, za dobit koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji RS. Poreska osnovica je oporeziva dobit, koja se utvruje u poreskom bilansu usklaivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sainjen u skladu sa MRS i propisima kojim se ureuje raunovodstvo Porezka stopa Stopa poreza na dobit je proporcionalna i jednoobrazna i iznosi 10%. Stopa poreza po odbitku je 20%, a plaa se na prihode koje ostvari nerezidentni od rezidentnog obveznika po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, ako meunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugaije ureeno. Pri tome, porez po odbitku se ne obraunava i ne plaa, ako se ovako ostvareni prihod isplauje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika. Obraunavanje i plaanje poreza na dobit vri se po principu samooporezivanja. Obveznik je duan da sam obrauna obaveze po osnovu poreza na dobit u poreskoj prijavi, koju podnosi nadlenom poreskom organu za poslovnu godinu. Tokom godine porez na dobit se plaa u vidu mesenih akontacija, ija se visina utvruje na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu. Poreski podsticaji Strani investitori u poreskom zakonodavstvu Srbije imaju nacionalni tretman i uivaju sve olakice i podsticaje koji su zakonima predvieni i za domaa preduzea.

Radi stimulisanja investiranja, razvoja malih preduzea, koncesionih ulaganja, zapoljavanja radnika i poboljanja ekoloke situacije. Zakonom su propisani odreeni konkretni podsticaji, u vidu osloboenja, podsticaja kod ulaganja, poreskih kredita i ubrzane amortizacije. Poreska osloboenja Oslobaa se plaanja poreza na dobit nedobitna organizacija koja u godini za koju se odobrava pravo na osloboenje ostvari viak prihoda nad rashodima do 3,5 hiljada evra, pod uslovima propisanom Zakonom. U sluaju koncesionog ulaganja koncesiono preduzee, odnosno koncesionar koji ima registrovano preduzee za obavljanje koncesione delatnosti osloboa se plaanja poreza na dobit ostvarenu po osnovu prihoda od predmeta koncesije na rok od 5 godina od dana ugovorenog zavretka koncesionog ulaganja u celini. Ukoliko koncesiono preduzee, odnosno koncesionar ostvaruje dobit pre zavretka koncesionog ulaganja, oslobaa se plaanja poreza na dobit. Osloboena su obaveze plaanja poreza na dobit preduzea za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje invalidnih lica, srazmerno ueu tih lica u ukupnom broju zaposlenih. Podsticaji kod ulaganja Pravo na osloboanje od plaanja poreza na dobit u periodu od 10 godina ima poreski obveznik u ija osnovna sredstva koja koristi za registrovanu delatnost, on lino ili neko drugo lice, uloi vie od 7 miliona evra* i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodreeno vreme najmanje 100 lica.Pravo na oslobaanje ostvaruje se srazmerno ulaganju. Pravo na oslobaanje od plaanja poreza na dobit u periodu od 5 godina ima poreski obveznik, koji obavlja delatnost na podruju od posebnog interesa za Republiku, pod uslovom : da je u osnovna sredstva, obveznik ili neko drugo lice, uloio iznos vei od 70 hiljada evra; da u periodu ulaganja obveznik dodatno zaposli na neodreeno vreme najmanje 5 lica; da koristi 80% vrednosti osnovnih sredstava u registrovanoj delatnosti na podruju od posebnog interesa za Republiku; da najmanje 80% zaposlenih na neodreeno vreme ima prebivalite i boravite na podruju od posebnog interesa za Republiku. Ova poreska osloboenja ostvaruju se srazmerno ulaganju. Pravo na poreski kredit Obvezniku koji je ostvario dobit u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim podrujima umanjuje se porez na dobit u trajanju od 2 godine, srazmerno ueu tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti preduzea.

Pravo na poreski kredit u visini od 20% izvrenog ulaganja ima obveznik koji izvri ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti. Umanjenje ne moe biti vee od 50% obraunatog poreza u godini u kojoj je izvreno ulaganje. Poreski obveznik - malo preduzee ima pravo na poreski kredit u visini od 40% izvrenog ulaganja u osnovna sredstava u sopstvenoj delatnosti, s tim to poreski kredit ne moe biti vei od 70% obraunatog poreza u godini u kojoj je izvreno ulaganje. Neiskorieni deo poreskog kredita moe se preneti na raun poreza na dobit iz buduih obraunskih perioda, ali ne due od deset godina. Pravo na poreski kredit u visini od 80% od ulaganja izvrenog u toj godini u osnovna sredstva za obavljanje delatnosti priznaje se obveznicima koji se bave jednom od sledeih delatnosti: poljoprivreda, ribarstvo, proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina, odevnih predmeta, proizvodnja, dorada i bojenje krzna, koe i predmeta od koe, proizvodnja osnovnih metala, standardnih metalnih proizvoda, maina i ureaja, kancelarijskih i raunskih maina, elektrinih maina i aparata, radio, tv i komunikacione opreme, medicinskih, preciznih i optikih instrumenata, motornih vozila, prikolica i poluprikolica, ostalih saobraajnih sredstava, reciklaa, kinematografska i video proizvodnja. Poreski kredit po ovom osnovu se priznaje bez ogranienja u odnosu na obraunati porez u godini u kojoj je izvreno ulaganje, kao i u narednih 10 godina na koje se moe preneti neiskorieni deo poreskog kredita. Obvezniku koji na neodreeno vreme zaposli nove radnike, obraunati porez na dobit umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji ini 100% bruto zarada isplaenih tim zaposlenim radnicima, uveanih za pripadajue javne prihode na teret poslodavca. Ovaj poreski kredit priznaje se i u sluaju kada poreski obveznik raskine ugovor o radu sa odreenim brojem zaposlenih, ako u istom poreskom periodu zaposli vie lica na neodreeno vreme nego to je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu. Umanjuje se porez na dobit u trajanju od 2 godine obvezniku, koji ostvari dobit u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim podrujima srazmerno ueu tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti preduzea. Pravo na ubrzanu amortizaciju Pravo na ubrzanu amortizaciju po stopama do 25% viim od propisanih moe se ostvariti za sredstva koja se koriste za nauno istraivaki rad, kolovanje i obuku radnika, tednju energije, spreavanje zagaivanja vazduha, vode i zemljita, korienje sekundarnih industrijskih sirovina, kao i za raunarsku opremu. Izbegavanje dvostrukog oporezivanja Zakon o porezu na dobit regulie pitanje otklanjanja dvostrukog oporezivanja dobiti rezidentnog obveznika za dobit ostvarenu u drugim dravama:

Dobit stalne poslovne jedinice u drugoj dravi - Ukoliko rezidentni obveznik ostvari dobit iz poslovanja u drugoj dravi, na koju je platio u toj dravi porez, odobrava mu se poreski kredit u visini plaenog poreza u inostranstvu. Meukompanijske dividende - Matinom preduzeu-rezidentu daje se pravo da umanji obraunati porez na dobit preduzea za iznos poreza koji je u inostranstvu platila njegova nerezidentna filijala. Iznos koji se moe odbiti ine plaeni porez na dobit iz koje su isplaene dividende ukljuene u prihod matinog preduzea i iznos plaenog poreza na te dividende. Pravo na ovaj poreski kredit ima preduzee koje ima 25% i vie akcija ili udela u nerezidentnoj filijali, najmanje u roku od godinu dana. Moete preuzeti potrebne obrazce: Obrazac PB-1.pdf Aneks obrazac PB-1.pdf Obrazac DK.pdf Obrazac OK.pdf Obrazac PK.pdf Obrazac PK-1.pdf Obrazac SU.pdf Obrazac SI.pdf Obrazac IPD.pdf Obrazci IPD-1.pdf Obrazac KPB.pdf

Recommended

View more >