IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV, VZGOJITELJEV IN STARŠEV INTEGRIRANIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 • View
  59

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZOBRAEVANJE UITELJEV, VZGOJITELJEV IN STAREV INTEGRIRANIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. IZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA P O R T O R O . Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a. 1. KRATEK ORIS CENTRA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • IZOBRAEVANJE UITELJEV, VZGOJITELJEV IN STAREV INTEGRIRANIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMIIZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORAP O R T O R O Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • KRATEK ORIS CENTRAskrb za gluhe in naglune na Primorskemsilovite drubene spremembevloga starev in pedagokega kadraodloitev za celovit pristop k integraciji - program celovito organizirane podpore (COP)oblike dela po modelu integracije CKSG: mobilna surdopedagoka in logopedska sluba, ambulantna audiologopedska obravnava, skupinsko delo z otroki, delo s stari, delo z okoljem in supervizijaPripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • NAMENprikazati oblike in vsebine podporeizobraevanja in usposabljanja odraslihza spoznavanje, sprejemanje druganosti in za uspeno delo z otroki in mladostniki, ki imajo PPkako in zakaj je prilo do preusmeritve oziroma dopolnitve naega delapraktino smo orali ledino zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebamiPripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • SMERNICE za integracijopodpreti druino v realizaciji odgovornega starevstvapoiskati, podpreti in sodelovati v/s socialnim okoljemsprejemati spremenjeno vlogo lastne ustanovebiti nosilci strokovnega znanja, organizatorji, koordinatorji in izvajalci strokovnih storitevpoiskati uspeen nain in pristop za vsak primer PPseznanjati z znailnostmi in posledicami motnjenuditi specifine vsebine in pristopePripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • RAZVOJ INTEGRACIJE in COP1972/73 - prvi gluhi uenci so integrirani v redno O1984/85 - redna mobilna surdopedagoka pomo1988/89 - je prva Poletna ola1993/94 - Center organizira prvi seminar1994/95 - oblikovan je Portoroki model integracije1994-2000=>potekajo inovacijski in razvojni projekti1997-1999=>empirino vrednotenje ustreznosti COP1999-2003=>urejanje zakonskih in normativnih podlag Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • ZNAILNOSTI COPupoteva potrebe OPP, starev in okoljaoblike dela so v skladu z deklaracijami in konvencijamiskladnost s sodobnimi naeli in ciljiomogoa aktivno in odgovorno sodelovanje vsehizvajanje v otrokovem okolju in CKSGizvajalci so nai strokovni delavci in zunanji sodelavcizajema delo z:- otroki, - druinami in - okoljem Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • NA VIDIK DRUINEnenadomestljiva skupnostvir uenja za soitje v drubirojstvo druganega otrokasooanje z veliko obremenitvijoosnovne otrokove potrebepotrebe starevnujnost centralno organizirane podpore

  Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • CILJI dela z druinopomagati razvijati sposobnosti za sooanje, sprejemanje, iskanje reitev in ustrezno delovanjeznajo uvideti otrokove realne sposobnosti/zmonostiohraniti/vzdrevati kvalitetno druinsko ivljenjepridobivati ivljenskih, socialnih in komunikacikskih spretnostivzpostavljati vezi s sorodnimi druinamioblikovati obutke sprejetosti, odgovornosti in zaupanja v lastne aktivnostiPripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • OBLIKE in METODE dela s stariskupinska individualna

  prisotnost pri individualnem inskupinskem delu svojega otroka

  Poletna olaKamplerjeva izkustvena druinska terapijarealitetna terapijakontrolna teorija in integrarna metodapogovoriopazovanje, sodelovanjetematski pogovoriizkustvene delavnice Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • DELO z okoljemvloga CKSGvzgojiteljeva/uiteljeva vloga pri vkljuevanju OPPodziv CKSG1990/91 - prvo sreanje1993/94 - prvi seminar izobraevanjaod 1995/96 dalje - seminarji za sistematino izobraevanje vzgojiteljev, uiteljev, svetovalnih delavcev preko kataloga Stalnega strokovnaga spopolnjevanja strokovnih delavcev Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • CILJI dela z okoljemseznaniti z znailnostmi in problemipredstaviti realne zmonosti, specifinosti v razvojunajti naine sodelovanja, obveanja, izdelave prilagojenih programov, vsebin, pristopov,nartovati in evalvirati skupno deloposredovati in si izmenjati izkunjerazvijati obutke soodgovornosti, zadovoljstva,spoznati program in oblike usposabljanja v CKSG in na terenuPripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • OBLIKE dela z okoljemindividualna sreanjamobilni surdopedagog v vrtcu in Oobasni stiki individualnih terapevtovobiski vzgojiteljev in uiteljev v CKSGskupna letna sreanjavzgojiteljev in uiteljev v CKSGtimski sestanki v posameznih vrtcih in olahseminarji kot sestavni del permanentnega izobraevanjaPoletna olaPripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • PROGRAM izobraevanjanastal je na pobudo pedagokih delavcevoblikovali smo prvi seminar, ki je bil organiziran v treh delih:osnove teoretinih znanj o PP, oblike, metode, nainepoglabljanje in bogatenje znanj iz prvega delauenje uporabnih in uinkovitih tehniknove potrebe - nove vsebine, obogatena ponudbaaktivno vkljuevanje posameznih vzgojiteljev in uiteljevPripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*

 • ZAKLJUEKdolgoletna gradnja sistema

  udeleba na trodelnem seminarju

  skupna udeleba

  prisotnost v Poletni oli

  Pripravila: Sreka BOI, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portoro, Sonna pot 14a*