Jaarverslag 2011 Wartburg College

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag 2011

Transcript

 • Jaarverslag Wartburg College

  Jaarverslag 2011

 • Wartburg College | Jaarverslag

  Inhoudsopgave

  03

  05

  07

  09

  12

  14

  18

  20

  22

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  34

  34

  35

  36

  36

  37

  39

  Voorwoord 1. Onze missie, visie en strategische doelen

  2. Raad van Toezicht

  3. Het Wartburg College en zijn omgeving

  4. Locatie Guido de Brs

  5. Locatie Marnix

  6. Locatie Revius

  7. Locatie De Swaef

  8. Ondersteunende activiteiten

  8.1. Onderwijs

  8.2. Personeel & Organisatie

  8.3. ICT

  8.4. Communicatie

  8.5. Planning & Control

  9. Financieel verslag

  10. Diverse tabellen 10.1. Personeel

  10.2. Leerlingen

  11. Personalia

  11.1. Personalia

  11.2. Nevenfuncties en honorering leden Raad van Toezicht

  12. Verklarende woordenlijst

  02

 • Wartburg College | Jaarverslag

  Rotterdam, mei 2012

  Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gemeenten.

  Het jaar 2011 is in nogal wat opzichten het jaar van veranderingen geweest. Allereerst heeft de omzetting plaatsgevonden naar het nieuwe bestuursmodel. Een voorbereidingstijd van enkele jaren werd afgesloten met de installatie van een nieuwe Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Belangrijke afweging bij de invulling van dit nieuwe model is steeds geweest de borging van de identiteit op hetzelfde niveau als in de oude situatie.

  In het verslagjaar werd tevens het nieuwe Strategisch Beleidskader vastgesteld. De zes speerpunten van beleid zijn als een rode draad door dit verslag terug te vinden, zowel in het gedeelte waarin onze missie, visie en strategische doelen worden geformuleerd, als in de verslagen van de locaties.

  Als onderdeel van de overgang naar het nieuwe bestuursmodel is een nieuwe planning- en controlcyclus ontworpen, waarin we structureel onderzoeken en zichtbaar maken in hoeverre we erin slagen om onze doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Kwaliteitsbewustzijn en het afleggen van verantwoording zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

  Een belangrijk aandachtspunt was ook de financile situatie. Bij ongewijzigd beleid zou de organisatie in meerjarenperspectief afkoersen op een jaarlijks tekort van ruim 700.000. Na intensieve communicatie met ons personeel werd voldoende steun verkregen voor forse bezuinigingsplannen die het Wartburg College weer uitzicht geven op een gezonde financile positie. We realiseren ons dat we hiermee forse offers van ons perso-neel hebben gevraagd.

  Het gaat bij ons om onderwijs. Op alle locaties zijn intensieve trajecten gestart om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Het is onze ambitie om op basis van heldere locatieprofielen meer uit onze leerlingen te halen. Excelleren, vakmanschap en brede vorming zijn daarbij belangrijke kernwoorden. We zijn ons daarbij bewust dat het goede evenwicht van groot belang is. Daarom hebben we twee belangrijke identiteitsdoelen geformuleerd die hiermee hand in hand moeten gaan: verdieping vanuit de bronnen (de Bijbel en de belijdenis-geschriften) en werken aan een apologetische toerusting.

  We begonnen dit voorwoord met het aangeven dat dit jaarverslag een verantwoordingsdocument is aan onze belanghebbenden. In dat kader nodigen wij u uit om uw vragen of opmerkingen over dit jaarverslag te mailen naar onze secretaresse, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is AIppel@wartburg.nl.

  W. Bdgen en G.J. HeijboerCollege van Bestuur

  Voorwoord

  03

 • Wartburg College | Jaarverslag

  Het managementteam

  V.l.n.r. W. Bdgen, G.J. Heijboer, R. Bisschop, mw. A. Ippel, H. den Hollander, J.J. van Dam, R. Toes, B. Vonk

  04

 • Wartburg College | Jaarverslag

  Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge men-sen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm te leven en te werken tot Gods eer. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie:

  Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschil-lende onderwijsprogrammas. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toe-rusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vr alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze. (Markus 12:30- 31)

  Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van geza-menlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving.

  Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschap-pijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de da-gelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde

  1. Onze missie, visie en strategische doelen

  samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

  Voor de periode 2011 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaar-verslag wordt zowel bij de locaties als de onder-steunende activiteiten de realisatie ervan in 2011 beschreven. Via dit teken wordt een vooruitblik voor

  2012 aangekondigd.

  Onze identiteit1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit

  de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschrif-ten verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers.

  2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participe-rende en benvloedende competenties sleutel-begrippen zijn.

  Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle

  typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften).

  4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonder-wijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschap-pelijk onderwijs.

  Professionaliteit5. Het Wartburg College realiseert een profes-

  sionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn.

  Goed onderwijsbestuur6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwik-

  keling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsver-deling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

  05

 • Wartburg College | Jaarverslag

  06

 • Wartburg College | Jaarverslag

  2. Raad van Toezicht

  InleidingIn het vorige jaarverslag schreven we dat alles er op gericht was om het nieuwe bestuursmodel per augustus 2011 in te voeren. We kunnen nu melden dat dit per 31 oktober 2011 heeft plaatsgevonden. Op laatstgenoemde datum is de akte van statuten-wijziging bij de notaris gepasseerd en is het nieuwe bestuursmodel in werking getreden. Het voormalige algemeen bestuur kwam in het verslagjaar tienmaal bijeen waarvan tweemaal met het managementteam. De Raad van Toezicht heeft na de overgang naar het nieuwe bestuursmodel tweemaal vergaderd.

  Samenstelling Raad van ToezichtOp het moment van schrijven van dit jaarverslag maken onderstaande personen deel uit van de Raad van Toezicht:

  ds. J.P. Boiten, Sliedrecht O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht A. van Eijsden, Ridderkerk H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel A. Koolmees, Krimpen aan den IJssel drs. N.J. Teerds, Hendrik-Ido-Ambacht ds. L. Terlouw, Barendrecht ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

  Zij zijn allen overgegaan vanuit het algemeen bestuur. Een aantal zittende leden zal via een ver-sneld rooster van aftreden de Raad verlaten, zodat per augustus 2012 of zo spoedig mogelijk daarna sprake is van een Raad van Toezicht die voor meer dan 50% bestaat uit lede