Jak zrozumieć faceta? Czyli wszystko, co kobieta powinna o NIM wiedzieć!

 • Published on
  15-Mar-2016

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chocia nosi bia koszul, potrafi czyta mapy i wie, dlaczego w samochodzie pali si czerwona kontrolka, w gbi serca jest i pozostanie jaskiniowcem. Tak, tak. Facet to wyjtkowo proste stworzenie, i dlatego tak trudno jest zrozumie, co mwi (o ile w ogle mwi). Dla wasnego dobra powinna nauczy si interpretowa jego mruknicia, burknicia i inne nieartykuowane dwiki. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla ciebie.

Transcript

 • Tytu oryginalny: Langenscheidt Deutsch-Mann / Mann-Deutsch

  Autorki: Susanne Frhlich i Constanze Kleis

  Tumaczenie: Karolina Weber

  Korekta: Jadwiga Kosmulska

  Opracowanie graficzne: Meiner & Reisser GbR

  Rysunki: Kirill Chudinskiy

  Okadka: Grayna Ficenes

  Skad: Daniel Potga

  for the original edition: 2005 Langenscheidt KG, Berlin and Munich

  for the Polish edition: 2011 Langenscheidt Polska Sp. z o.o.,Warszawa

  Langenscheidt Polska Sp. z o.o.ul. Grayny 1302-548 Warszawa

  ISBN 978-83-7727-051-6

  Druk: Drogowiec-PL

 • Przed mo wa 4

  1. Dwiki i zwroty niewerbalne 72. Nawizywanie znajomoci 173. Codzienno 274. Ktnie 475. Dowody mioci 516. Mskie jednostki miar 637. Kamstwa 758. Seks 799. Dzieci, dzieci 87

  10. Zakupy 9311. Mczyzna dojrzay 9912. Praca 10513. Spraw, by jednak przemwi 11114. Co kobieta jeszcze wiedzie powinna 12115. Najlepsze (na koniec) 125

  Spis treci

 • Cze go te ba by wa ci wie chc? mia kie dy, z ty po wom skim bra kiem po sza no wa nia dla so wa, spy ta ko le ga.Jak by to by o ta kie trud ne. Prze cie po wszech nie wia do mo,e ko bie ty pra gn tyl ko jed ne go: wresz cie zro zu mie m skiko smos. Pod czas gdy my po pro stu ja sno m wi my, cze gochce my Paszcz od Guc cie go! al bo Je li jesz cze raz zo -sta wisz mo kry rcz nik na ko mo dzie, to ci za bi j to, cowy do by wa si z m skich gar de, po zo sta je dla nas zwy kletak sa mo za gad ko we jak piew mor wi nw.

  Co przy ka do wo chc nam prze ka za, kie dy wie czo -rem, sa pic, roz ka da j si na ka na pie? Czy co za le -

  ga im w oskrze lach? A mo e s siad ka opa la si na go na bal -ko nie? Nie wie my te go i nie do wie my si ni gdy, po nie wana py ta nie Czy co ci jest? nie do sta je my ad nej roz sd nejod po wie dzi (chy ba e ja ko ta k po trak tu je my Mhhm).Std pew nie wzi o si po wie dze nie, e m czy ni za wszedo trzy mu j (jed ne go) so wa.

  War to przy tym za zna czy, i m czy zna zgod niez ana li z bry tyj skie go orod ka ba daw cze go wy po wia -

  da a 12 000 sw jed ne go dnia. To mniej wi cej po o wa te go,co w tym sa mym cza sie pa da z ko bie cych ust (23 000 sw).

  Ale na wet ta ki wy nik mg by nas sa tys fak cjo no wa, gdy bym czy ni uy wa li swo je go skrom ne go za so bu lek sy kal ne gona przy kad po to, by wy ja ni nam ze szcze g a mi, co wa -

  4

  Przedmowa

  ?

  J

 • ci wie tak bar dzo w nas ko cha j. Tym cza sem mar nu j swji tak ju skrom ny za pas wyrazw w miej scu pra cy, na tre nin -gu al bo pod czas roz mw z te le wi zo rem (Ty sko czo ny idio -to, to by o po le kar ne), by przed na mi uda wa nie mo wy.

  Reszt ki ubogiego za so bu lek sy kal ne go po zo sta wia joczy wi cie znacz nie wik sze po le do in ter pre ta cji ni

  to, kt re spraw dzi o by si w har mo nij nym zwiz ku. I tak sta -now cze Za dzwo ni do cie bie! po pe nej mi o snych unie -sie no cy tyl ko w zni ko mym pro cen cie sy tu acji ozna cza to,co my pod ta k obiet ni c ro zu mie my: mia no wi cie, e m -czy zna w ci gu p go dzi ny pod nie sie su chaw k swo je gote le fo nu, by za rzu ci nas kom ple men ta mi. A gdy twier dzi,e jest po wa nie cho ry, mo e cier pie za rw no na za pa le niepuc, jak i na ka tar.

  Ci ge za sta na wia nie si nad tym, co m czy znawa ci wie mia na my li, wy ma ga cza su, kt ry w in -

  nych oko licz no ciach mo gy by my wy ko rzy sta znacz nie le -piej. Po za tym sy tu acja, w kt rej ni gdy do kad nie nie wie my,cze go mo e my si po m czy nie spo dzie wa, bo ten od ma -wia udzie le nia ja kich kol wiek in for ma cji o so bie, do przy jem -nych nie na le y. To ma po wa ne kon se kwen cje. War to za -zna czy, e mil cze nie zaj mu je, przed al ko ho li zmem, sz stemiej sce na li cie naj czst szych po wo dw roz wo dw,a praw do po dob nie przy czy nia si rw nie do miej sca pierw -sze go: Ma on ko wie od da li li si od sie bie.

  5

  Przedmowa

  ?

  l

 • Naj wy szy wic czas, by pod j pr b prze ciw dzia a nia na ra -sta j cej fa li roz wo dw i roz szy fro wa kod m skiej mo wy.

  Od da jc w Wa sze r ce ten j zy ko wy prze wod nik,ma my na dzie j nie co owie tli te ciem no ci, kt re

  m czy ni na zy wa j ko mu ni ka cj. To, e do te go ce lu po -trzeb ne s dwie au tor ki, a two wy tu ma czy:

  Po pierw sze, kon stru ujc nasz j zy ko wy prze wod nik, mu sia -y my spro sta a dwm trud nym za da niom zg bi j zykob cy, ja kim po su gu j si m czy ni, ORAZ unik n za a ma -nia ner wo we go.

  Po dru gie, mo gy my wspl nie wi to wa dzie,w kt rym po raz pierw szy roz szy fro wa y my

  Naah! pra wi do wo ja ko Skar bie, na praw d bar dzo ciko cham, ale mam chwi lo wo wa niej sze spra wy na go wie.Czy mo gli by my po roz ma wia nie co p niej? Tak za czte ryty go dnie?.

  To po czu cie trium fu dzi ki Prze tu ma czo wi ju nie du gosta nie si rw nie Wa szym udzia em. Ju te raz mo e ciemia o cho dzi szam pa na i za pro si naj lep sz ko le an k.Na wet je li nie mo e my za gwa ran to wa, e spodo ba Wamsi to, co tu taj tu ma czy my jed no jest pew ne otwo rzyWam oczy!

  6

  J

 • 7Dwi ki i zwro ty nie wer bal ne

  eDwikii zwrotyniewerbalne1.

 • Dwiki

  Czy John Way ne by wiel kim mw c? Syl we ster Stal lo newal czy o po kj na wie cie, wy ga sza jc wie ko pom neprze m wie nia? No wa nie! Dia log mi dzy praw dzi wy mim czy zna mi na dal prze bie ga tak sa mo jak na Dzi kim Za -cho dzie.

  Jak si masz? (Wy att Earp do Do ca Hol li daya)Umie ram. A co u cie bie? (Hol li day do Ear pa w we ster -nie Tomb sto ne)

  M czy ni iden ty fi ku j si z su per bo ha te ra mi, kt rychwy po wie dzi s tyl ko nie co bar dziej roz bu do wa ne ni dia -lo gi gwiazd ki na nie me go. Dzi ki te mu ich za sb lek sy -kal ny wi da jak na do ni. Zwasz cza, e gros sw za st -pio no pro sty mi dwi ka mi.

  Pod czas gdy my pierw sze j zy ko we szli fy zdo by -wa y my, za czy tu jc si w Ani z Zie lo ne go

  Wzg rza, Dzie ciach z Bul ler byn i Pip pi Lang -strumpf, by po tem roz wi n je dzi ki Prze mi n oz wia trem i wsp cze snym ro man som, m czy ni wy bie -ra li Thor ga la i Bat ma na. Ta kie lek tu ry zu ba a j sow -nic two i ob ni a j go to wo do wy po wia da nia ca ychzda.

  8

  J

 • 9Dwi ki i zwro ty nie wer bal ne

  Na wet je li m czy zna po czt ko wo trzy ma si za sad opi -sa nych w sow ni kach, z bie giem lat re du ku je swo je mo li -wo ci wy po wie dzi do nie zbd ne go mi ni mum, w po rw -na niu z kt rym kon wer sa cja w klat ce go ry li brzmi jakna uko wa dys pu ta.

  I tak zda nie Ko cham ci nad y cie, so ce ty mo je, cu kie -recz ku naj sod szy! po kil ku la tach prze ista cza si w Nygn.

  Co chce prze ka za, gdy m wi Fy y yff al bo OA, OAHH,O -A -A -A -AH? Te go mo na si do wie dzie tyl ko dzi kispraw dzo nej me to dzie prb i b dw. My w ka dymra zie ro bi y my to tak: do re pre zen ta tyw nej gru py m -czyzn kie ro wa y my te sa me zdania (np. Wy da je mi si,e Pa na sa mo chd si pa li!) i mo gy my dzi ki ich re -ak cjom (IIAAAGG GHHH) wy ko na ka wa do brej, trans -la tor skiej ro bo ty.

  DWIK ZNA CZE NIEYY Y JA AP za do wo le nie

  Przy kad: Je go klub pi kar ski awan -so wa do Li gi Mi strzw!

  Fy y yff ulga Przy kad: Ten kre tyn do sta to,na co za su y!

 • 10

  YMM MFFFFF stu mio ny gniewPrzy kad: Cho le ra, te raz to ona mapilo ta!

  FRRRP od po wied wy mi ja j caPrzy kad: Na ra zie nic nie po wiem.Mo e za po mni, e obie ca em jej teza ku py w so bo t.

  HSSSS m ska od mia na jo giWy tu ma cze nie: Wy gl da jak spa -nie, brzmi tak sa mo, jest jed nakw rze czy wi sto ci sta nem g bo kiejme dy ta cji.

  YAAH du maPrzy kad: Na resz cie tra fi em ogryz -kiem do ko sza!

  H, HH, HHH stan g bo kiej kon cen tra cji, na wetje li brzmi jak za pa le nie krta ni Wy tu ma cze nie: Dzie li go krok odroz wi za nia wiel kie go pro ble mu przy po mnie nia so bie PIN -u swo je -go te le fo nu ko mr ko we go.

  HY AA naj wy sza eks ta zaPrzy kad: Przy dzie lo no mu miej scepar kin go we obok sze fa!

 • 11

  Dwi ki i zwro ty nie wer bal ne

  MMPH! za e no wa niePrzy kad: Przed ze bra niem za rz dupo my li wie o upie czo n dy rek torge ne ral n z se kre tar k i ka za so biepo da ka w.

  PSSZZZZZZ znu dze nieWy tu ma cze nie: Pr bu je do tkndol n war g ko niusz ka bro dy i wziw tym cza sie g bo ki od dech.

  Ge sty

  Nie bez po wo du sztu ka pan to mi my zo sta a zdo -mi no wa na przez m czyzn. Za miast sw wo l

  oni uy wa swo je go cia a ja ko me dium.

  Dzi ki te mu po pierw sze nie mu sz sta wa do wal ki(nie rw nej w ich mnie ma niu) z lek sy kal nie bar dziej uzdol -nio n ko bie t. Po dru gie, za wsze mo g p niej po wie -dzie, e zo sta li le zro zu mia ni. A po trze cie, mo wa cia ajest znacz nie bar dziej bez po red nia ni me an dry ko mu ni -ka cji, w kt rych pa wi si ko bie ty, e by zbi m czyznz tro pu.

  W re wan u m czy zna ka e ko bie cie zga dy wa, ro biccza sem zu pe nie nie praw do po dob ne rze czy. W sy tu acjipod bram ko wej mo e my so bie wte dy po mc, przy rw nu -

 • 125

  Naj lep sze (na ko niec)

  15.bNajlepsze (na koniec)

 • 126

  y cie z m czy zn tak na praw d jest nie zwy kle pro ste.Nie trze ba go ro zu mie. Trze ba tyl ko prze strze ga na st -pu j cych re gu:

  M czy ni re agu j na bez po red nie ko mu ni ka ty,pro ste zda nia, ja sne wska zw ki. Im mniej po la do

  in ter pre ta cji, tym le piej. Przy kad: Ona m wi: Otwo rzy lino w re stau ra cj za ro giem.. On my li: Mo e by!,a nie: Ona chce, e bym j tam za pro si!.

  M czy zna za wsze mu si by pierw szy i naj lep szy.

 • 127

  Naj lep sze (na ko niec)

  M czy zna mu si mie to, co jest naj wik sze i naj -bar dziej spek ta ku lar ne. Ta za sa da od no si si do

  sa mo cho dw tak sa mo, jak do wi ru sa gry py.

  M czy ni ro bi dziw ne rze czy. Nie na le y si tymprzej mo wa, a tym bar dziej de ner wo wa.

  M czy ni s od por ni na na rze ka nie. Je li nie ro bi -li cze go przez pierw szy rok trwa nia zwiz ku, nie

  zro bi te go rw nie w dzie si tym ro ku, na wet po wy su -cha niu 1,543 mi lio nw wy rzu tw.

  Na wet je li cza sem wy da je si, e jest od wrot nie tak na praw d m czy ni nie lu bi by roz piesz -

  cza ni. Dla te go nie e ni si ze swo imi mat ka mi.

  M czy ni s in ni brzmi ba nal nie, mi mo to ta za -ska ku j co pro sta praw da wci jest przez wie le

  ko biet lek ce wa o na. Dla te go przy po mi na my jesz cze raz:m czy ni nie s na szy mi naj lep szy mi przy ja ci ka mi, nielu bi za ku pw, nie chc przy tu la si przez trzy go dzi nypod rzd, nie na wi dz, gdy kto prze szka dza im ogl date le wi zj, i wo l, je li pod czas im pre zy nie wo a si donich przez ca sa l: Pim pu siu, tu je stem!.

 • 128

  Dla cze go mi mo wszyst ko do ra dza my by cie z m czy zn:

  Je li uwzgld ni my wszyst ko to, co zo sta o po wie -dzia ne po wy ej, y cie z m czy zn mo e sta si

  wspa nia ym, eks cy tu j cym, du go trwa ym wy zwa niem z kt re go przy naj mniej my si cze go na uczy my!

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Average /GrayImageResolution 400 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.33250 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

Recommended

View more >