January 8 – January 14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

January 8 – January 14. Pab Deliverance Warriors Muaj thov Vajtswv rau txhua hmo Tuesday & Friday 5:00 P.M. Xav kom peb thov Vajtswv rau: Muaj mob Muaj kev nyuaj siab Raug dab Los yog lwm yam. January 12, 2012 6:00 P.M. – 8:00 P.M. Suab Tshaaj Moo Short Term Mission - PowerPoint PPT Presentation

Text of January 8 – January 14

Slide 1

January 8 January 14

Pab Deliverance WarriorsMuaj thov Vajtswv rau txhua hmoTuesday & Friday5:00 P.MXav kom peb thov Vajtswv rau:Muaj mobMuaj kev nyuaj siabRaug dabLos yog lwm yam

Pab Deliverance Warriors muaj thov Vajtswv rau peb cov ntseeg sawv daws rau hnub Tuesday & Friday thaum 5:00 P.M.Yog peb cov ntseeg leej twg muaj mob, muaj kev nyuaj siab, raug dab, thiab lwm yam es xav kom peb thov Vajtswv rau, nej tuaj hnub Tuesday & Friday thaum 5:00 es peb mam thov Vajtswv rau nej.3January 12, 20126:00 P.M. 8:00 P.M.

Awana qhov Cubbies program rau peb cov menyuam muaj 3-5 xyoos. Yuav pib rau lub Thursday lub 1/12 yuav los no thaum 6 P.M. 8:00 P.M.Nquas hu peb cov uas twb sign-up tas lawm coj nej cov menyuam tuaj kawm. 4Suab Tshaaj Moo Short Term Mission Egg Rolls Fund Raising

January 16, 2012

Suab Tshaj Moo muaj ib qho Egg Rolls Fund Raising rau lawv qhov Short Term Mission rau xyoo 2012. Nquas hu peb cov ntseeg sawv daws txhawb STM qhov fund raising no.Nej mus tau daim form nram qab los yog ntawm N. Nyiaj Xyooj.Nej leejtwg khoom tuaj pab lawv ua egg rools lub 1/15 & 1/16.5January 22, 20129:00 A.M.

Peb npaj muaj fij menyuam rau Vajtswv rau lub 1-22-2012. Yog leej twg npaj yuav fij menyuam rau Vajtswv mus sign-up ua ntej lub 1/15.6You are being filmed!

Thov qhia rau peb cov ntseeg paub tias tamsim no peb thaij peb kev pehawm Vajtswv thiab muab tso rau hauv internet.Yog peb leejtwg tsis xav kom peb thaij tau nej, nej yuav tsum zaum nram qab tom ob sab. Los yog los nrog peb tham.

7Funeral Policy ChangeSunday12:00 P.M. - Open05:00 P.M. Dinner07:00 P.M. - Service

Qhia rau peb cov ntseeg paub tias cov tsavxwm tau sibtham thiab muab peb qhov Funeral Policy pauv me ntsis lawm.Hnub Sunday peb tsuas qhib thaum 12:00 tavsu mus lawm xwb. Noj hmo thaum 5:00 p.m. thiab muaj service thaum 7:00 p.m. li qub.Qhov pauv no yog vim rau qhov hnub Sunday tseem muaj haujlwm ntau yam npaj rau kev pehawm Vajtswv rau tim church.Txij lub xyoo 2012 no mus ces peb yuav siv qhov policy pauv no lawm. Nquas hu peb cov ntseeg koom tes rau qho no.8

Lub xyoo tshiab no peb npaj muaj ib daim Sign-Up Sheet rau cov uas yuav Hu Nkau Tshwjxeeb.Nej cov uas npaj hu Nkauj Tswjxeeb nej mus sign-up ram qab ntawm peb daim bulletin board.Peb tsuab pub muaj ob tug hu nkauj tswjxeeb rau ib lub asthiv xwb vim peb tseem muaj ntau yam.Nquas hu peb cov uas npaj hu nkauj nej koom tes rau qhov no.9HLUB 2012When: June 17-22, 2012 Where: Wheaton College (Wheaton, IL)Early Bird Registration: $340 (ends March 14, 2012) Individual Registration: $360 (Deadline: May 14, 2012)

Come talk to Xf Kung Meng Yang for more information.HLUB 2012 When: June 17-22, 2012 Where: Wheaton, IL Early Bird Registration: $340 (Ends March 14, 2012) Individual Registration: $360 (Deadline: May 14, 2012) Come talk to Xf Kung Meng Yang for more information.10Sign-Up for 101 & 201CLASS 101January 21, 20128:00 A.M. 5:00 P.M.CLASS 201January 28, 20128:00 A.M. 5:00 P.M.

Xh. Ntxoov lis yuav qhia hoob 101 thiab 201.Hoob 101 yuav qhia rau lub 1-21 thaum 8:00 A.M. 5:00 P.M.Xh. xav tau 10 leej kom yog cov kawm yuav mus qhia hoob 101 thiab 201 rau cov ntseeg.Dua li ntawv lawm peb qhib rau peb cov tswv cuab sawv daws tuaj kawm tib yam nkaus.Nquas hu peb ntseeg nej mus sign-up nram qab tam qab thaum peb kev pehawm Vajtswv.11Womens Ministries Kickoff

January 14, 201210:00 A.M. 2:00 P.M.

Hmong American Alliance Church

Please post attachment poster for the kick-off for 15 MN Alliance Women on

Saturday, January 14, 201210 a.m. to 2 p.m.

At Hmong American Alliance Church (HAAC)

Nqua hu koj cov niamtsev txhua tus mus koom lub kick-off nov. Yog leejtwg mus koom, lug sau npe order phuam (scarf) tom qaab lawb church. Ib txuj phuam/scar yog $8.00. Thiab nej tuaj nqa hnub Thursday.12SPHAC Annual Business MeetingSaturday, January 14, 20129:00 A.M. 12:00 P.M.@ Church

Bylaw changes, Policy changes, reports, and 2012 Budget

Peb lub sablaj txwm xyoo yog lwm lub Saturday vasthib 14 thaum 9:00 A.M. 12:00 P.M. nyob rau hau church no.Peb yuav muaj tham txog pauv Bylaw, policies, 2012 Budget thiab lwm yam.Nquas hu peb cov ntseeg nej txob mus dabtsi tuaj koom qhov sablaj txwm xyoo no.Peb npaj ib daim ntawv nram qab qhia rau nej mus saib rau peb qhov website vim cov ntaub ntawv no pages heev.13